Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

ILMOO LEENCAA

Jalal Hirpha Disasa 27/03/2012

Utuun karaa deemuun maanguddootti gore.

Itti siqee taa'een dubbi bara duriif kan jabanaa qore.

Booka dhaabbatanii durdurii dubbatu.

Maanguddoon aaranii dargaggoo tuffatu.

Gidduuttis guungumaa madaa kulkulfatu.

Utuuman ilaaluu yaadaan dhukkubsatu.

Wiirtuun lafee duddaa cimee kan dhaabatu.

Silaa dargaggeessa kan seenaa yaadatu.

Kan seenaaf qabsaayee lubbuu galaafatu.

Dafqa xuruurfatee dhiiga lolaafatu.

Gaddaa natti himanii dubbii qoolaaf dachaa.

Dhiiga dhangalaate kan gootaa yaadachaa.

Eenyummaakoos baruuf maqaa nagaafachaa.

Yeroo galaan dhufee albuuda ammaaru.

Addaan nufacaasee keenyaan wal gargaaru.

Keenya garaa duwwaa innikaan yoo daaru.

Garaan dargaggeessaa kana maaf hin aaru.

Ejjennoodhaan kansaa nurratti dubbisee.

Seenaaf aadaa keenyaa hundeedhaan buqqisee.

Beekaa kaballaadhaaf dhiitichaan luqqisee.

Naan jedhan maan guddoon kan aariin huqqise.

Ifatti hin baatanii maaliif taatu garba.

Maaliif hacuucamtu bara dhufaa darbaa.

Hundumtuu ifatee mirga keessan sarba.

Kirniin walgargaartee hiitee qabdi Arba.

Gidduutti iji isaanii immimmaan calalee.

Baratu nagodhe cabsee dhiira dhale.

Utuu barri keessan kootti galagalee.

Mashar godheen qala isa natti gale.

Quuqqaa garaasaanii immimmaan lolaasaa.

Gurmuun wal ijaaraa dargaggo walkaasaa.

Isintu tokkummaan lolee gumaa baasaa.

Isa dubbii laatu guuttachuuf garaasaa.

Haftee soorii Gellaa of keessaa rarraasaa.

Kana natti himani hadhaa keessa isaanii dhiibanii malaasaa.

Seenaa dagattani yoo laattaniif harka.

Waaqarratti cubbuu lafarratti yakka.

Ijaan ilaaltani garaatti hin nyaatinaa.

Dhabduu duwwaa ta'aa garaatti hinbaatinaa.

Nama nana waadaan waadaadha sobdee biyya keessa teessee iccitii funaanta taanaan waadaa ani sigalfadhu isa gaafa Abishee garbaa Qadiidaa galfatee yaadadhu waliin haa hojjenu dogoggora qubeef

Sanyii namaa =Utuun siin walbaree garaankoo kajeela.

Yoos dafee hawwiinkoo abjuun naaf qajeela.

 Kanan saala malee yaadakoon ulfaaye.

Isa keessakootti wal kuusee kurfaaye.

Maamila naaf taataa dursan sigaafadhaa.

Sittan iccitiikoo seenaa galaafadhaa.

Yoon du.e ni duutaa siinan boraafadhaa?

Garuu yoo nagante siinan immimmankoo booyee lolaafadha!

 Walaloon siif erge ofiikees gulaalii.

 Dargaggootaan ga'i caqasaan ilaalii.

 ILMOO LEENCAA:

 Ilmoon leencaa leenca leenci maal sodaata.

Jagni ija abiddaa saafaa keessa kaata.

 Du'aa raqa miti fayyaa qabee nyaata.

 Sanyii saatti boonee bilisaan jiraata.

 Kan du'a sodaatee qabsoorraa hin deebine sanyii warra gootaa.

 Nutis kan abdannu biyyaaf kan dhaabatu qabna dargaggota.

 Dadaa lafaa kutee humna gaara ba'u.

Jagna lubbuu laatee lammisaaf dhama'u.

Hawwiin hadhaa kuusee kan isaan malaatu.

Kan nurraa qolatu keenyaaf kan wal haatu.

 Kan garaatti baannee hawwiidhaan kajeellu.

Kottaa dargaggootaa qabsootti haa qajeellu.

 Lollee injifachuuf galtuu haa aleellu.

 Kana gochuu baannaan baraan hin qajeellu.

Keessummaa olgaluuf gola nugaafatu.

Isa lafee nyaatee dhiiga lolaafatu.

 Keenyaaf maree taa'ee karoora baafatu.

 Nama boriif ta'u goota galaafatu.

N u gogiirra dhaabee ofii lolaafatu.

Gurmuun yoo waltaane hadhaa malaafanna.

 Dubbiis dhoksaan qabnee galtu galaafanna.

 Ormaaf mana dhiifnee maaf keessaa baqanna.

 Maaf addaan fagaachuuf karoora baafanna.

 Godiinaan walqoonnee lagaan adda baasuu.

Iccitii iriyyaa alagaatti asaasuu.

Nama boriif ta'u arrabaan kolaasuu.

 Hameedhaan walnyaannee maqaa wal qoraasuu.

Jabaan dargaggoodha kan kana hundeedhaan nukeessaa calaasu.

 Teenyee hidhii xuuxuu kan kaleessaaf gaabbii .

Maaliif garba taana alagaadhaaf yaabbii.

Mataashee dhokfatti qocaan abshaalummaa.

 Nu tokkummaa dhabuun madda wallaalummaa

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved