Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Tilmaama fi Bu’aa FXG sochiin barattootaa

Tilmaama fi Bu'aa FXG Sochiin barattootaa qabsoo bilisummaa Saba tokkoo keessatti bu'aa guddaa qabaa.

Gaaffiin dhokataan olaantummaa siyaasaa qaama muraasaatiin hukkaamfamee taa'u humna nama barateefi kan eenyummaa isaatiif bakka guddaa qabuun qoroxxaa'aamuu(qoratamuu) eegala. Jirra jechuun lubbuu qofaan jiraachuu miti! Olaantummaa siyaasaa, qabeenyaa, mirga namummaa, ittisa balaafi dirqii, sanyummaan muudamuu utuu hintaane bilchina sammuufi ilaalcha gaariitiin madaalamuu dabalatee baayyina Saba dhabbataniin olaantummaa aangoo argachuun tarree namoota lubbuudhaan jiraatanii nama galcha. Wanti ija addunyaa duratti mul'ataa jiru kun dogoggora seenaa (historical error) ta'uudhaan kuusaa seenaa keessatti akkuma galmeeffamu, Seenaan #Oromo Protests# immoo guyyaa tokko UNISCO irratti galmeeffamuuf hoggantootni addunyaa murteessuuf yeroo dheeraa isaan Hin fudhatu. Qabatamaadhaan dhugaa jiru Waan argaa oolaniif! Haata'u malee sochiin FDG & FXG kun: 1. OPDO oota of hinbeekne hedduun akka of beekaniifi fudhatamummaa hawaasa keessatti qaban hammam akka ta'e itti agarsiiseera 2. OPDO oota sochii barattootaafi uummataa dura "nuti lammii keenyaaf, Saba keenyaaf, afaan keenyaaf, aadaa keenyaaf, biyya keenyaaf dhaabanna" jedhaa turan maqaa keenyaan bitanii gurguran fiixee gaara TPLF irra ta'aanii aangoo qabna of se'an akka aangoo hinqabneefi uummata isaanii bakka bu'anii akka hinjirre ija addunyaa duratti mul'iseera. 3. Mootummaan garboomfataan abbaa hirree kun kan duraan Sanyii duguggaa ilmaan Oromoo irratti harka lafa jalaan dhoksee geggeessaa ture, har'a mul'inatti uummata nagaa mirga abbaa biyyummaa isaatiif falmatu fi barattoota meeshaa waraanaa tokkoyyuu hinqabne irratti warana banuun, isaafi ergamtootasaa gidduutti gara Jabina yaadaan cabinsaa uumeera. 4. Midiyaan walabaa afaan uummata bakka bu'ee dubbatu akka hinbarbaachifneef mul'inumatti hugguruuf dhamahuun isaa ija tajjabdootaa duratti isa baaseera. 5. Beektotniifi haayoonni bor biyyatti ni jijjiru ykn dhaloota boriitti dabarsanii kennu jedhaman adamfamaa, hukkaamfamaa jiraachuun isaa mul'inatti argameera. 6. Tooftaan yeroo dhiheenya kanaa asitti mul'achuu eegale immoo OPDO fi uummaticha walitti naquu akka tae beekameera. 7. FDG kun gootota hedduu oomisheera. Dhaloota eenyummasaa dagate mara eessa akka jiru itti himeera. Kan duraan gola Oromiyaa tokko keessa gootni eenyummaasaatiif dhamahu tokko lama ture kumaafi Kitilaan baayyiseera. FDG gara FXG tti olguddiseera. 8. Uummatni Oromoo kan duraanii caalaa lagaan, naannoon utuu wal hinqoodin Mirga abbaa biyyummaa isaa akka falmatuuf kakaaseera. Fkf daangaa Dambi Doolloo, Begii, Boorana, Harargee Lixaa taa'ee lafti Oromoo gurguramu hinqabu jechuunsaa, bakkuma taa'u taa'ee waliif dirmachuunsaa bu'aa guddaa argameedha. Egaa kun akkuma bu'aa ta'ee aarsaan hedduun kanfalames kan dagatamu miti. Haata'u malee bara1997 A.L.H tti paartiin mormaan Tokkummaa(ቅንጅት) magaalaa Finfinnee keessatti sochii olaantumma siyaasaa qabu argisiisuuf tarkaanfii guddaa tarkaanfatee ture. Haata'u malee haalota garaagaraatiin dangeffameera. Xumura irratti mootummaan garboomfataan kun doorsisa isaafi hiraarsa isaa imaammeffatee hoggantoota hedduu isaanii gara mana hidhaatti guuraa, hukkaamsaa tureera. Yeroo ammaa kanas karoorri inni qabatee jiruu wellistoota eenyummaa isaaniif bakka hinqabne muraasaaf ispoonsera tauudhaan sirboota onnee dargaggoota ho'isuu akka sirbaniin dinqisiifattoota wellistootaa kan taahaniifi dargaggoota sammuu gabbataa qaban kanneen egeree boriitiif murteessoo taa'aan teessoo isaanii bifa salphaan walitti qabanii yeroo boodaa akkuma amalasaatii hidhuufi hiraarsuuf xiyyeeffatee jira. Haata'u malee FXG kun morma Waan isa qabeef carraa falmitoota mirga namummaa isaaniitif mormaa jiran lamuu deebi'ee hiraarsuuf biiftuun xumura garboonfatichaa saafaa fakkeessus Aduu Boosoo (Aduu gara galgalaa Baatu) akka tae akka beekaniif lukkee garboomfatichaaf ergaakoo dabarsa.

Akkasumas uummatni Oromoo lamuu gatiittii ittiin waanjoo garbummaa baatu Waan hinqabneef olaantummaan siyaasaa argachuuf jabaatee itti fufu qaba. Kanarraan kan hafe kan nu eeggatu nageenya utuu hintaane doorsisaa fi hiraarsa paartii mormaaTokkummaa(ቅንጅት) Irra bara1997 A.L.H tti gaeetu dachaadhaan nuuf qophaa'a. Kanaaf jabaadhaa wal jabeessaa malee utuu deemtanii hindadhabinaa. Fiinyaan akka malee hafuufamuun xumura irratti bu'aan isaa xaaxa'uudha, xaaxauudhaafis kallattii hundaan dhiibbaan yoo jiraateedha. Hirreen uummata Oromoo tokkummaa amma qabu kanaan jabaatee yoo itti fufee, guuboon saamichaa mootummaa garboonfataa kanaa kan aangoo isaa utubee qabu akka xaaxa'u wal nama hingaafachiisu. #Oromo Protests#

Birbirsa Oromiyaa

5/02/2016

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved