Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

  Duguggaa Sanyii gama dhoksaatiin Oromoota biyya keeysaa irratti Shiftoota woyyaaneetiin labsame.

Dhaamsa keessaan naa dhaqqabe!! Jijo Mati irran


Yeroo amma kanatti Hattootni woyyaane Maqaa qusannaa maatii (Family Planning) jedhuun Godinoota Oromiyaa kan akka Harargee lamaanii Baalee Arsii Lamaanii, Gujiif Boorana irraa hojjattoota ekisteenshiinii fayyaa wolitti qabuudhaan mallaqa miiliyoona heeddu baasii itti gootee Magaalaa Adaamaatitti Leenjii adda kenna jirti.Leenjiin kunis akkaataa itti dubartii dhala dhoorganiif dawaa dhala dhoorgu itti raabsan yoo ta’u gama biraatiin dubartiin ilmoo lamaa hanga sadii ol qabdu akka gadaamessa baastu kan jedhu dhoksaadhaan imammata qabattee deemaa jirti. Kana dura bara 2006 G.C. dubartoota ulfa qabdus utuu addaan hin basin wolitti qabaan qorsa dhala dhoorku kennudhaan dubartoota ulfaa heddutuu sababa kanaan du’e.
Hubadha yeroo ammaa kana dhibeen Koleeraa ( cholera) Godinoota Oromiyaa adda addatiif Universiitii mootummaan ni bulcha jedhu keesaatti namoota adda addaatiif Barattota Yuuniveristii hedduu lubbuu utuu galaafata jiruu Shiftootni woyyaanee wonti akka rakkoon baay’inna ummata biyyatti hiyyoomsee gochuun leenjii kennitu dhala fi baay’inna ummata Oromoo diqqeessu kan jedhu sana bakkaan gayuuf malee sababa biraa takkallee hin qabu.
Kanaafuu Aadaan Oromootis ta’ee Amantiin kamiyyuu kan ilama nama dhala dhoorku waan hin jirreef Oromoon bakka jiruu waa’ee kana wol hubachiisee haadha manaa isaaniitiif ijoollee isaanii waan kana irraa akka uf eegan dhaamsa Oromummaa woliif akka dabarsitan isin gaafanna."

 

Mada oduu kana: Jijo Mati

 

Dhamsa Gulaalaa:

Yakka walfakata TPLF bara 2005 yeeroo filannoo booda Annaa Manasibu Kessati Talali jeete dubartoota fi shamaran Marfe waranu dhufan ari’ane bafne; Kanaafu Oromoo kan tate dubartii Talali dhiirr fudhatu akka dhukuba Busa fi Kolera ta’uu erga mirkanefatan malee Talalii dubartii qoofaf keenamu hin fudhatiina. Waan harki Tigire xuuqe yoo sii gargare iyuu hin fayadamin.

Oromoon naga hin qabduu atamiti Tigire irra Talali fudhati dubartiin Oromoo ?? ta’uu hin qabu, Hanga TPLF buqatuti ijoole hadhalatu hangi gudate hagudatu, TPLF Tigiren yakka hojeecha jirti. Tigiren Rasasan  Oromoo ajeessa turte adunyan ishee harkati jibinan dubartoota keenya Talaliin fixaa jirti .

Ogeessan fayyaa Oromoo Talalii quusannoo maati shamaran (dubatiiin ) Oromoo tokko ilee akka hin waranane garasa . Tigiren gowomsiite dubartii keenya Talalii waranan isiintu itti gaafatama gaafa abbaan biyya galuu.

TPLF Talali Koleera ykn Talali busati jeete yoo isheen dubartoota keenya Marfee warante isintuu itti gaafatama. Siirti to’adha.

Qeerroon Oromoo Taaliil Quusanoo maati gosa kamii iyuu dubartoon keenya akka hin waranane goodha. Qoorchi Tigire hundi Oromoof sumii dha.

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved