Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

 

Waamicha Hiriira Mormii Ummata Oromootifi firoota isaa hundaaf

MARCH4FINFINNEE

Finfinnee Falmadhu

Karoora maqaa Maastar Pilaanii Finfinne jedhuun ummata Oromoo lafarraa buqqaasuufi 
mirga abbaa biyyumaa Oromoon Finfinnerraa qabu waakkachuu qophaa’e barattoonni fi 
ummanni Oromoo mormaa akka jiru ni beekama. Mootummaan hamma ammatti gaafilee 
dhihtaaniif deebii hin kennine. Daranuu gaafilee karaa nagayaatin dhihaate kan humnaan 
awwaluuf qondaalota mootummaa Oromiyaa gaafilee kaasan hidhuufi doorsisuu, baratootta 
hiriira nagayaa bayan ammoo rasaasaan ajjeesutti seeneera. Mormii kan bifa tokkummaafi 
qindaa’ina qabuun agarsiisuuf gaafa Jimaataa, Caamsaa 9, 2014 Oromiyaafi addunyaa 
guututti, Dhaadannoo Finfinnee Falmadhu” jedhuun hirirri mormii nagayaa akka 
geggeeffamu murtaaye jira. Hiriirri kun, biyyota alaatti fuuldura Embaasii/ Qonsulaa 
Itoophiyaatti, bakka embaasin hin jirre ammoo waajjiroota mootummaa biyyoota sanii, 
dhaabbilee mirga namoomaatifi miidiyaa gurguddaatti godhama. Biyya keessatti ammoo 
haalaafi bakka mijaawe maratti godhama. Kanaaf jaarmayaaleen hawaasaa, dhaabbileen 
siyaasaa, waldaaleen dargaggootaafi barattoota mormii kana milkeessuuf shoora isaanirraa 
eeggamu akka bahan waamicha dhiheessina.

Gaafin mormii kanaa:

1. Maastar Plaanin Finfinne babal’isuuf karoorfame haa ugguramu. Sababni isaa

a. Hayyama naannoo Oromiyaatin hirmaannaa ummata Oromootin alatti waan baheef 
karoora heeraafi adeemsa sirnaawaatin hin bayin waan ta’eef. Heerri mootummaa Itoophiyaa 
keewwanni 52 naannoleen daangaa ofii keessatti aangoo guutuu qabu jedha. Heerii 
mootummaa Oromiyaa keewwannii 8 uummatni Oromoo daangaa biyya isaa keessatti aangoo 
olaanaa fi mirga guutu kan qabu ta’uu ibsee jira. kanaafu Pilaaniin kun aangoofi mirga 
naannoo Oromiyaa sarba. Heerii mootummaa Itoophiyaa keewwanni 43 fi heerri mootummaa 
Oromiyaa keewwanni 43 ummanni guddina diinaggee keessatti kallattiin hirmaachuuf mirga 
qabu jedha. Pilaaniin ummata Oromiyaa osoo hin hirmaachisin bahe kun mirga heeraan 
ummataaf kenname sarba.

b. Pilaaniin kun hojiirra yoo oole bal’ina magaalaa Finfinnee harka 20 oli guddisa. Kun ammoo qonnaan bultoota Oromoo miliyoonotaan shallaggaman qe’eerraa buqqisuuf deema.

c. Akka heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 43, lakkoofsa 2, sagantaas ta’ee 
pirojektii misoomaa tokko irratti ummatti kallattiin ilaallatu, jalqabaa hanga 
dhumaatti itti hirmaachuuf sagalee isaa kennachuu qaba. Master plan kuni
ammoo ummata dhimmichi ilaallatu dalgatti haqooluun, qaama dhimmi hin 
ilaalannee, kan mirgaafi aangoon seeraan hin laataminifin irratti fe’amaa jira.

d. Dambii Caffee Oromiyaa Lakkoofsa 115/2000, “Waajjira Bulchiinsa Godina 
Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee Hundeessuuf Bahe”, keewwata 9 jalatti 
waajjirri Godinicha qabeenya lafaa fi uumamaa uummata bakka 
bu’uudhuudha akka bulchu ni ibsa. Pilaaniin kun beekkumsaafi hirmaannaa 
bulchiinsaafi ummata Zoonii Addaatin alatti waan baheef aangoo zoonichaatifi 
mirga ummataa ni sarba.

 
2. Abbaan biyyummaa Oromoon Finfinnerraa qabu seeraan hojitti haa hiikamu. 
Abbaan biyyaa Finfinnee Oromo ta’uun seenaanis, heeraafi seerris ragaadha.

a. Gama seenaatin Finfinneen Oromoo humna waraanaatin lafarraa buqqaansuun 
jaaramuun dhugaa namuu beeku.

 b. Gama seeraatin Heerrii mootummaa Itoophiyaa keewwanni 49(5) lafti Finfinnee tan 
Oromiyaa ta’uu mirkaneessa. Labsii caffee Oromiyaa bara 2005 ( find exact number) 
Finfinneen magaalaa guddittiifi teessoo mootummaa Oromiyaa akka taatu raggasisee jira. 
Har’as qabatamaa mootummaan Oromiyaa waajiirri isaatifi hojiin achi keessaa geggeeffama.

Garuu har’as akkuma kaleessaa Oromoon dantaa heeraan kaayameef sanirra 
fayyadamuun haa hafuuti hambaafi eenyummaan Oromo magaalaa Finfinnee keessaa 
saffisaan haqamaa jira. Maastapilaniin kun dhabasiifamuu eenyummaa Oromoo kana 
gara magaalaalee naannoo sanititti babal’isuun Oromummaa guutti balleessuuf 
deema.

Rakkoo babal’inni magaalaa Finfinnee ummata Oromoo irraan gahu kana hambisuufi 
mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf mirgi seenaaf seeraan Oromoof 
mirkanaa’e sun hojirra oolu qaba. Finfinneen bulchiinsaa fi taaytaa mootummaa 
naannoo Oromiyaa jala seenuu qabdi.

Kanaafuu, mootummaan Itoophiyaa gaafii mirgaa karaa nagayaatin dhihaate kana 
ukkamsuuf tattaaffachuu dhiisee dhimma kana waltajjii mariitti dhiheessee akkaataa 
heeraafi seeraatin akka deebisu waamicha goona. Ummanni Oromootifi warreen 
mirgaafi bilisummaa ummataatti amanan hundi mootummaa Itoophiyyaarra dhiibbaa 
akka godhan gaafanna.

Koree Qindeessituu Duula Finfinnee Falmadhu

Ebla 30, 2014 


Finfinnee 
Nu qunnamuudhaaf gara march4finfinnee@gmail.com nuuf barreessaa

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved