Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

OROMUMMAAN ETHIOPIA KEESSATTI YEROO AMMAA YAKKA.

 Falmataa oromoo University Oromiyaa irraa

Sabni Oromoo saba aadaa,amanta,sirna barreeffamaa fi heeraa fi seera bulmaataa mataa isaa qabuu dha. Ulagaan sabi tokko saba ta'uun isaa ittiin mirkanaa'us; aadaa,afaan,duudhaa , seera bulmaataa fi amantaa mataa isaa qabaachuun saba jedhamee yaamama. Ummanni Oromoos ulaagaa kana guutee argamuu isaas akka Ethiopiatti osoo hin taanee akka Afirikaatti 1ffaa ture. Garuu bara ammaa kana keessa mootummaan Tplf ulaagaa sabummaan itti madaalamu ummata Oromoo mulqee jira.

 1 AADAA ; ummati Oromoo Aadaa nyaataa,uffataa fi gaayilaa mataa isaa qaba ture. Garuu yeroo ammaa kana ummati oromoo uffannaa aadaa isaa uffachuun yakka ta'ee jira. Bara 2012 tti ummati oromoo ayyaana Irreechaa kabajuuf yoggaa uffannaa aadaa Oromoo uffatee yaa'u,tplf humna waraanaa itti bobbaasuun ummata oromoo irraa huccuu baasuun dubartoota,dargaggoo fi jaarsolii Oromoo qaama qullaa akka maraatuu gara mana hidhaatti guuraa ture.ummati keenya huccuu aadaa uffachuun yakka ta'ee reebsise,hiisise,qullaa deemsise.

 2 AFAAN ; Afaan Oromoo afaan guddaa yoo xiqqatee 75% dubbatamuu dha. Garuu Afaan oromoo beekamtummaa dhabee ummanni Oromoo afaan saba qubaan lakkaa'amuun akka dubbatu dirqisiifame. Afaan oromoo namni qaaqu akka baadiyyaatti ykn illitrate or uncivilized person tti ilaalama. Afaan hojii fi Afaan university keessatti odeeffamu afaan amaaraa waan ta'eef Barattoonni oromoo ilaalchi gad aanaan afaan isaaf waan laatameef dubbachuun qaanii itti ta'ee jira.

2.1 ARTIN FI AFAANNI OROMOO ;akka hin guddanne godhaama ture ammas godhamaa jira. Weellistoönni Oromoo Afaan Oromoo akka hin.... Tplf arti fi aadaan oromoo barreeffamaan,diraamaa fi sirbaan akka hin dagaagne godhee jira.

3. Media: Oromoon oduu adnya akka hin dhageeye goochuun Oromoo saba adnya keessa ala qaban jiru. Sababin isaa 1faa akka Iccitiin TPLF /OPDO kara bilbila fi internet hin baneefi, 2faa, Oromoo soochi adnya hubachuun mirga isaaf falmachuu akka hin egalee sodachuun fakeenyaf. Torbee kana OPDO fi TPLF waliigalan Aannaa Qixuu Karaa irrati jiba fi Soda qaban irra kan kayee Tele Wagga dheera hojeeta jiru Buqisan gara Tigrayti gessan jiru. Uumatii Qiltu Kara guyya tokko gutuu rasasa jala dhabatee falmata turee. Haaluma kanan OPDO Qilxuu Kara Waaggarii Jigi fi Takkale Gabbisaa ICcitii Keenya Website fi Interneti Q/karaa galuu isaatiin bayee Jeechuun Wayyanen Tele Q/Karaa akka Fudhatuu goochun Namoota Morman Amoo 70 Hidhan jiruu.

Aanna Kiltu Kara irra Telen hin buuqifamuu jeechun Falimi ture irrati  muca wagga 15 Gutee Balay, Ebba, Falmaata fiqadu , Qannoo imiruu, Dagim Makoo,  Dawwiti , Daagim, Gaammachis, Taariiku, Amaanti, Rooba. OPDO fi TPLF  Tele Keenya Buqiftee Ni Buqifna Uumataa Qilxuu kaaraa.

AMANTII FI SEERA BULMAATAA; TPLF ummati Oromoo amantaa Waaqeffannaa fi Sirna gadaa akka lafa irraa badu godhaa jira. Amantii mirga jechaa Amantii Waaqeffannaa nama hordofu kaayyoo Abo qabda jechuun mana hidhaatti guura. Walumaa galatti yeroo ammaa kana tplf Nama aadaa Oromoo calaqqisiisu ajjeesaa,hidhaa fi biyyaa ari'aa jira. YAA UMMATA OROMOO!1 Afaan keenyaan dubbachuu qaanii erga nutti ta'ee, 2 uffannaa aadaa uffachuu yakkamaa nu godhee qullaa erga nu deemsisee, 3 Aadaa fi art Oromoo guddisuun yakka ta'ee erga nu ajjeesisee,4 Afaan oromoo qaaquun erga dhorkamee ,Afaan alagaan akka dubbannu erga dirqisiifmnee akkamittiin saba ykn lammii Oromooti Ofiin jenna? UMMATI OROMOO WAL GA'EE 1 IJaaramuu 2 diina wal irratti ilaaluu dhiisee gurmuun ka'uu 3 meeshaa lolaa qopheeffachuun, sabummaa keenya nurraa mulqamee falmachuu qabna.

INJIFANNOON UMMATA OROMOOF !!!

 Falmataa Oromoo University Oromiyaa irraa

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved