Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

I L K A A N M O R O D D E E !!

[FrontPage Save Results Component]

‘’Tolaa jennaan harree qallee
Ta’uu dinnaan harree gannee
Fidaa jennaan dhaqnee dhabnee’’

Jennee mammaakneerraa malaaf fala dhoofnee
Qabsoo finiinsinaa jennee manaa baanee

Gaabbiifi eegeen booddee deemti jedhu
Utuu haxxoomne ta’e aduun nutti hindhi’uu

Silaa maaf tuqaanuu lafa keenya haati
Kooticha qabattee nurratti albaati

Tuutni kumaatamni ilbiisaan oofamee
Nmaaf lafa sa’a hundumaa saamamee

Yartuun haati garaa gantuun oo’a hinbeekne
Mataa namaa yaabdu salphoon hinsaalfanne

Salphoo soqolattee soqolaa gargaaruu
Saba of dagattee cabsanii dararuu

Sa’a abbaan gaafa cabsee ormi ija buruqsaa
Booka karaarra jiru orma seenee budduqsaa

Takka hammaarreera dilbii seccoo daganne malee
Baanneerra dhagaa jabaa baachuun kan nuuf hinmallee

Horreerra nama dhugaa bareedduu qaqallayyoo
Horrees diinaaf kenninee jechaa hafnekaa wayyoo

Waraabessi erga darbee sareen dutuun maal godha
Jabbiin qonnaaf eeganii maaf harma sum’ii hodhaa?

Mana keenya gajallaa fiixeen gufuu gad cabee
Yaa Waaq ati nuuf deebisi dhugaa keenya isa dabee

Qalanneerra foon dirraa dirri hamma lukaa hinga’uu
Dadhabneerra yaa firaa ajjechaan nu haaga’uu

Nandeema goodaa baqqoo ajjeesuu baadhus mirree
Sodaadhee yaadaa cabuu qomoon kankoo naan hirree

Ammaa tola yoo tole gaafa saan adiin dhalee
Waaqayyos dhugaa baasee namnis yoo waliif galee

Kana ta’uu baannanoo saanuu hindhaltu dorrobdee
Kan hafeef cilliiqfattiim diinni ilkaan moroddee…

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa
Harvard University, USA
beekanguluma@gmail.com
Cell Phone +1 (617) 319 44 98 
Twitter: @beekanguluma
Skype: hayyuubeekan1

Realted links:-

http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Afaan%20Oromo%20by%20Beekan%20G..htm

http://gibetube.com/meet-beekan-guluma-erena-author-of-more-than-27-afaan-oromoo-books/

https://www.oromiamedia.org/2015/10/omn-qophii-xiyyeefannaa-onk-29-2015/

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved