Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

U T U U   W A L  DH A G E E NY E E !?

[FrontPage Save Results Component]

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa
Harvard University

Xinnaanis guddaanis wallaalaanis beekaan

Dabaree eeggatee waliif tole  jennaan,

Maaltu galma hingeenye maaltu hafa karaatti?

Qaroof oladeemaan maaf caba hanga ammaatti

Silaa maaliif namuu dararama  boo'ee

Yoona hinmariyatuu dhibeesaaf gadi taa'ee?

Xinnaan guddaa faana maaliif morki seenti

Maaliif dararsitii dhiigas dhangalaastii?

Silaa maaliif barataan ba'ee karaatti hafaa?

Maaf haamileen bu'ee jilbis isa laafaa?

Maaliif namni marri boo'a imimmaan buusee

Maaf qarxamsee nyaata waraabessi yuusee

Utuu uummanni Oromoo gaarii waliif yaadee?

Wal i’iyyaafatee kan bades barbaadee…

Furmaatatu dhufee imimmaantu haqama

Gaaffii deebii dhabeef falatu  laatamaa

Utuu ejjennoodhaan garaan tokko ta’ee

Namnis wal utubee hammuma danda’e

Misoomni afaaniin lallabamu marti

Dhugaaf qabatamaan argama lafatti

Utuu dhugaa dhumaan namni waldhagahee

Garaagarummaa ilaalchaa marayyuu danda'ee

Lagaaf amantiidhaan walqoqqooduun hafee

Oromoon Oromoof utuu garaa laafee

Ati ilma Shawaati ati ammoo Wallaggaa

Daangaan walqoqqoodee waljibbee ijaan argaa

Situ ilma Arsiiti atimmoo Kamisee

Lakkii ati Jimmaa kanaafan callisee

Atimmoo Booranaa Gujii keessaa dhuftee

Ati ilma Leeqaatii kanaaf nuugamsiiftee

Ati warra Maccaa nutimmoo tuulamaa

Ati warra Ittuuti warra Caffee gamaa

Atimmoo kuttaayee yookaan warra sooddoo

Warra Gibee gadii sanyii warra laaftoo

Ati sanyii gootaati isinimmoo lugnaa

Boolla tokko keessaa akkamittiin dhugnaa?

Akkasiin halagaan karaa argattee seentee

Ilmaan Oromiyaa qarxam gootee nyaattee

Gargar saaqxee seentee ilmoof haadha gidduu

Caamsaa gu’a hoongeen yeroosheen daguugduu

Isatu balleessee ana miti lakkii

Isheetu balleesseem lakkii ishuma shakkii

Waan jedhamu kuni hundumti utuu hafee

Cabaaf duuti keenya silaa yoona hafe

Kee malee koo hinta’uun baroota dheeresse

Haqniif dhugaa dhabuun nunyaate qarxamsee

Maal kana qofaadhaa? Eela baay’ee qabnaa

Ati Musiliimaa atimmoo Kiristaanaa

Ati Waaqeffataadhaa warra durii sanaa

Maaliif nubarsiiftaa waa’ee irreeffannaa?

Kunoo akkasittiin jamaan walqoqqoodee

Hangafummaa balfee deemaa jira booddee

Abbaafi abaabilee jaarsaaf akaakayyuun

Falmii amantaatiin kee malee koo hinwayyuun

Atimmoo hinbeektuu waaquma kanayyuu

Warri naannoo keessanii callisanii iyyuu

Amantii guyyaa keessaa kan reefuu as seenee

Yeroo baay’ee gubne kanaaf sana jennee

Amantichi sunuu waldhaga’uu didee

Eela baay’ee baata walnyaatee walhiddee

Kanatu dhimma Oromoo oolchee karaa bulchee

Sumi’iif daannoo diinaa nurratti biqilchee

Maal kana qofaree lagaan walqoqqoodee

Gargar babbaqata jibbaan waliin oodee

Manni amantii silaa waan hundumaaf falaa

Garuu, rakkoon achi keessaa isa bakkee caalaa

Garaan yoo boba’e ilkaan qofti addaatee

Maal gatii qabaree kanatoo nunyaatee

Dhaabaan walqoqqoodee maqaa haaraas uumee

Ati OPDO dha duuba sanaa hindhufnee!

Situ halagaatti dabarsee nukennee

Ilmaan baay’ee horres sababakeen dhabnee

Situ diina jala fiigee yeroo hundaa

Nukeessatti cabse ilkaan warra budaa

Ati maxxanneedhaa dandeessee hindhaabbannee

TPLF caalaayyuu nutoo sidadhabne

Jennee utuu guungumnuu jamaan  walirratti

Qaroomaaf guddinaan addunyaan nugattii

Dhaaba Oromoof lolu adda bilisummaa

Inni diina sinqalaa jedhaa walitti himaa

Biyya ambaa taa’ee sinitti taphataa

Bosona keessa seenee taa’eetu dhaadataa

Chaartera dhiitee ba’ee qabsoo nagaa balfee

Waltajjii qabatee kolfa jabaa kolfee

Kanaafuu isin dhiisaa amala dhiphummaa

ABO’n as seennaan hunda keessantu dhumaa

Jedhamee mammaakamee Oromoo gidduutti

Gargar tamsaasaniim hammuma liphsuutti

Doorsifni baay’atee dhiibbaaf dararamni

Rasaasaan nuwaadaa du’aan nu haamanii

Maqaa balleessanii laaqiidhaan faalanii

Akka sanagaa fardaa okaa dura kaa’anii

Akkasfaa ittiin jedhu haamilees laaffisuu

Ofii gubbaa taa’uun dhagaarra raffisuu

Ati ABO dha ilaalchaan shakkamtaa

Waa’ee eenyummaa kaafnaan mana hidhaa galtaa

Ati shororkeessaadhaa badii kan dalagduu

Dhaaba keenya keessatti takka qooda hinqabduu

Jedhee tokko lamaan Oromoo qoqqoodee

Akka abbaa biyyaatti halagaan baroodee

Egaa….

Falli ta’uu qabus furmaanni atattamaa

Namni gama hundaan dhugaa walitti himaa

 Yoo jabaatee hojjetee xiinxalee waan maraa

Imaanaas fudhatee waliif dhaamee adaraa

Gamaafi gamanaan walqoqqooddiin hafee

Yoo hunduu hojjete sabasaaf inaafee

Gaafas biiftuun ba’ee haroon danbali’a

Jigee warshaa ta’a dirreen mana hidhaa

Gaafa safuun aboof coraa iddoosaa qabatuu

Sabnis waliin ka’a biyyasaa hinlagatuu

Gaafas Oromiyaan ilmaansheetiin boontee

Injifannoon galti boojuu sassaabbattee

Yeros xinnaaf guddaan yaada walii tumsa

Bishaan bilisummaas duumessarraan huursaa

Elaaf elaameetu iddoo argatee taa’a

Beelaaf doofummaatu cabee gargar ba’a

Waldhaga’uun dhufnaan eebbi samii bu’a

Qarreef qeerroo sirba tasa hinargu du’a

Yandoon bokkaa bu’ee tuujubni hoomacha’ee

Boqu olqabatee deema kan namaa gadi ta’ee

 Gaafa waldhageenye yaadaan waltumsina

Roorroo beelaaf diinaas ofirraa jigsina

Godaansiif baqattummaan hundumtuu dhaabatee

Hawwiinsaas guutama iddoos waliif laatee

Kan gamaaf gamanaas biyyatti dacha’aa

Oromoonis mo’ee abbaa biyyaa ta’aa

Garuu gaaffiin guddaan kan deebii barbaaduu

Namni waldhagahee waliifis hayaaduu

Kana ta’uu baannaan saneenkee sanumaa

Jarri sitti hinbuttu fiixee Bilisummaa

////*****////*****////****///***////

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa
Harvard University, USA

beekanguluma@gmail.com
Cell Phone +1 (617) 319 44 98
Twitter: @beekanguluma
Skype: hayyuubeekan1

Related Links:-Please read these links to know Beekan Gulummaa Irrana Articles

http://www.oromoparliamentarians.org/dhimma_adda_addaa/Beekan.htm

http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Afaan%20Oromo%20by%20Beekan%20G..htm

http://gibetube.com/meet-beekan-guluma-erena-author-of-more-than-27-afaan-oromoo-books/

 

https://www.oromiamedia.org/2015/10/omn-qophii-xiyyeefannaa-onk-29-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/11/omn-qophii-xiiyyeefannaa-sad-52015/

http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Beekan%20Gulummaa%20Irranaa%20Artii%20Oromoo.htm

http://20tag.com/ex/448sr5x845v6usu.html

°http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Aartiiwwan%20Keenya.htm

° http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Afaan%20Oromo%20by%20Beekan%20G..htm

http://20tag.com/ex/448sr5x845v6usu.html

http://gibetube.com/dargaggoon-waggaa-30-kitaabota-afaan-oromoo-26-barreessee-kitaabota-85-ol-akkasumas-barruulee-adda-addaa-gulaaleerabeekan-gulummaa-irranaa/

http://www.academia.edu/8413081/BARRUU_KEENYA_KAN_YEROO_DHIYOO_KEESSA_MAXXANFAMAN_MADDI_BEEKAN_GULUMMAA_IRRANAA._beekanguluma_at_gmail.com

http://oromiatimes.org/2014/01/13/anuu-gaabbee-due-beekan-gulummaa-irranaa-irraa/

http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Beekan%20Gulummaa%20dorsifamuu%20isaa.htm

http://oromiatimes.org/2014/11/23/yaa-dhaloota-qubee-beekan-gulummaa-irranaa/

http://oromiatimes.org/2014/08/31/nanjibbe-kormaa-lukkuu-walaloo-beekan-gulummaa-irranaa/

http://oromiatimes.org/2014/10/26/beekan-gulummaa-irranaa-goobanaan-maal-jedha/

http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromia/idaama-zeeroo-walaloo-kana-dabarsaa-maxxansaas/

https://books.google.be/books/about/Gaachana_dhommoqe.html?id=EhPrngEACAAJ&redir_esc=y

http://www.gaadisa.org/wp-content/uploads/2014/05/DEESSUU-MASEENTE.pdf

http://www.worldcat.org/identities/lccn-ns2012-3894/

http://maddawalaabuupress.blogspot.be/2013/11/hirriba-guyyaa-saafaa.html

http://athletdani2.blogspot.be/2014/12/beekan-gulummaa-koomtoo.html

https://oromianeconomist.wordpress.com/tag/oromo-literature/

http://jajjaboosabaa.blogspot.be/2014/06/seenaa-barreesitoota-oromo.html

http://oromedia.net/faayidaa-afoola-oromoo/

http://borofa.com/books/koomtoo/

http://www.scribd.com/doc/176741157/KITAABA-QAACCEEFFAME#scribd

http://fikerte.blogspot.be/2013/10/giimii-ukkaamame-asoosama-gabaabaa.html

http://librationfororomiya.blogspot.be/2013/10/waraabessa-leencome-asoosama-gabaabaa.html

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved