Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

JEDHE MUKTI QOTTOO!!!

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa
Numatu walfixe jedhe mukti qottoo
Jajallaa keenyatu nutti ta'e caattoo

Lakkii gamas miti duubas miti diinni
Numatu walfixee jedhani mukkeeni

Dur tokkuma turre maqaan keenyas mukaa
Amma garuu dhibba birbirsaafi dhummuugaa

Waddeessaafi qilxuu andoodeef ancabbii
Baargamoof qilxuu jedhan dhugaa Rabbii

Doddotaaf Birbirsaa Makkannisaaf Waatoo
Gargar nufageessuuf nuukennan mallattoo

Ittachaaf buttujjii diimessaaf shimalaa
Addadda facaanee cinaan wal ilaallaa

Goraaf arangamaa waan akka ulmaayii
Hiddiif mata bokkee waan akka akaayii

Jedhanii qaccee tokko qircanii qircanii
Irra lafaa kanarraa numaan waldiranii

Ofii jiraatanii umurii bubbulu
Dhugaa ukkaamsanii soba nurra tuulu

Babbareedoo turree sirrii akka sholooloo
Nuqiqqimixanii nuun bahanii haaloo

Numaan wal nyaachisuu numa meeshaan isaanii
Yoo hindubbanna jennes afaan nu hidhanii

Unumaaf unutu walcaccabse malee
Diinni karaa kamiin eessaan nu ilaalee

Jedhee kokkomata bo'ee mukti qottoo
Mana seeraa dhaabee waamee abukaattoo

Diinni maal nabeeka maqaakoo adda baasee
Mana abbaa ormaatti nutoo walgabaasee

Akkamiin nu seenee diinni gola keenya
Maaf nutti deebi'e jallaan muka keenya

Tarii muka keessaa mukti inni jallaan
Dhiiga damee keenyaa habbuuqatee dhugnaan

Sanyii hin yaadatumoo argama jalqabaa
Maaf seenaakoo dhoksee du'aan na adabaa?

Jedhee guguungumaa boo'ee mukti qottoo
Xiinxalee itti yaadee kophaasaa taa'eetoo

Dameen dhgnasaatii ittii haharca'ee
Imimmaan lolaase ofirra gadi taa'ee

Akkaataan jireenyaaf malli harkaa badee
Ormuu itti hinbuune kansaatu isa waadee

Akka mummuramuuf silaa mukti qottoo
Qacceensaayyuu hinhafu raawwatee waatokkoo

Garuu irraa hafee jira faffaca'ee
Inni kaan as jiraa kaanis gama ce'ee

Inni kaan miidhaamaadha lubbuu keessa jiraa
Kaanimmoo du'eera deemeera lafarraa

Kaan lubbuuf sodaataa du'aan wal hincaaluu
Anoo hinbeeku jedha utuu iji ilaaluu

Inni abbaankoo guddisee kaballaan nakuffisee
Jedheetu itti geerare mukti muka inaafsisee

Inni abbaakootii gadii hardha gaangeensaa sadii
Biqiltuukoo doomseetu natti yaase ilkaan adii

Jedhee yaadaan yeelalaa mukti qottoo kophaasaa
Numa walfixe jedhee suuta walitti asaasaa

Waan amanatu dhabee mukkeentu buburrate
Kaan magariisa taanaan kaan diinni cucuffate

Hundeensaa tokko ta'us yaadnisaa sagaltamaa
Eenyuu wajjin jiraata eenyu isaaf amanamaa?

Kanaafuu mukti qottoo dafee waliif haagalu
Ta'uu baannaan gadheedhaa dubbiinsaa gadi hingaluu

Hundaa buusee baasee hundaa qorateetoo
Numatu walfixe jedhe mukti qottoo

Qottoon maal nu godhe numati micciiramee
Jal'atee uumamee qottoodhaan tolfatee
Qottoon maal haa godhu?Yoo abbaan of gate
Qottoon,... numa muruuf jedhee Numatti keewwamaa
Waayeen rakkoo mukaa yoom himamee dhumaa
Laaftoo irratti margee mee sin yaadachiisa
Muka sobee booyu qilxuuf makkanniisaa
Kan ofii hin dhaabbannee hinqabne anniisaa
Harbuu irratti marga yookaammoo waddeessa
Akka firii buusee hinyaachifne lammii isaa

Abdi mana boruu jara kan natti horuu
Guddina irra jiruu sichi baayee hin turuu
Yeroon gabaabbatee...muka, mukaan muruu

Qottoon maal nugodhe numati micciiramee
Jal'atee uumamee qotoo dhaa tolfatee
Qottoon maal haa godhu? yoo abbaan ofgate

Qottoon...
Numa muruuf jedhee numatti keewwamaa
Waayeen rakkoo mukaa yoom himamee dhumaa

Digaluu caccabaan laaftoo irratti margee
Garaasaaf bitame inni yoom ofargee?

Agartee ta mitii? qilxxuuf makkanniisaa
Kan ofii hin dhaabbannee Hin qabne anniisaa
Harbuu irratti marga yookaammoo waddeessa

Akka firii buusee ...hinyaachifne lammiisaa
Qilxuun margee miti bayee...lafa keessaa
Muka irra qubatee loloosee dameesaa
Muka lafaa marge dhaaleetoo liqimsaa
Gaafa kun soroore salphaadha hiikoonsaa

Kan biraa maal jenna atuu xumurteertaa
Keessa rakkoo keenyaa hunda tuttuqxeertaa

Dhugaan jirtu sanaa ormi maal nugodhee
Numatu wal-miidhee hamaa waliin jedhee

Silas maal dubbanna maaluma himannaa?
Yoo keenya hin sirranne orma maal komannaa...!

Muki uumamaan miccirame hin deebi'u dhidhiibamee.
Ganamumaan shira yaadee gosa isaa fixuu barbaade.
Beektuu laata muka akkasii?
Ilmaan baalee ilmaan aarsii.
Ijoollee gujiif kamisee kuno kanatu nahuuqqise.
Muka sanyiisaatti malu beektuu laataa warri Iluu?.
Kan booranaaf baareentummaa.
Beektuu laata mee natti himaa?
Muka akkasi eentu beeka?
Namni beektan mee naaf qeeqaa!
Natti himaamee yaawallaggaa!
Icciitii koo isintu arga.
Mukti mukaaf diina ta'e eessaa margee?
Tarii quba qabduu laata warri harargee?
Muka akkasi yoo beektaniif natti himaa!
Naaf deebisaa warri shawwaaf warri jimmaa.
Muka muka galaafate.
Sibila waa dabalatee.
Sanyiisaa kan qoraafate.
Nan badhaasa nama argate.

Akkas jedhee geggeerara mukti qottoo
Fira dhabee kophumasaa dhaabateetoo

Orma hammeessuu aadaan godhu nancallisa
Diinaaf garba ani hinta'u ittan dhiisa
Hossee hinta'u haadha garaa akka muka bakkanniisaa
Ormaaf meeshaa gonka hinta'u ittan dhiisa

Ormas miti kan walfixe unumadha walwallaallee
Jirma guddaaf badii seenaa mataatti baannee

Walhinfixnu wal hinyaannu waadaa seennaa
Isa nyaates kan nyaatames hundaa beeknaa
Nutoo tokko orma miti maaf walmiinaa?

Lammii hinmiidhu mukti qottoo fuulduratti
Himuuf jira haqa labsee addunyaatti
Raqaaf jedhee wal hinkennu badisatti

Nyaatanii baasuudhaaf warri watwaatani
Jireenya guyyaadhaaf warra of laatani
Warra kaayyoo hin qabne warra diqaalota
Kan itti fe'ame kan baatan harroota
Jireenya ergisaa kanneen jiraatani
Eenyummaa isaanii qarshiin gurgurani

Gabrummaaf bilisa warra addaan hin baafne
Buqqee laga keessaa kan hin jijjiiramne

Yaa fakkaattee bulaa yaa warra qushuraa
Har'a nyaatee himuuf lafa qotee bulaa lama shan gurgura
Akkanni hinjiraanneef muka qottoo jallaa ofirraati muraa

******//////******
Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2014
Kaadhimamaa PhD, Barreessaafi barsiisaa

Links;-

http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Aartiiwwan%20Keenya.htm

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved