Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

 WAAQAA SITTI IYYANNA!!

Beekan Guluma Erena

Yaa Waaqa Oromoo gooftaa maqaa dhibbaa

Hinduutu hindulloomtu kankee ajaa'iba

Hiixattee qaqqabdaa kaabas ta'ee kibbaa

Mee waa'ee saakeenyaa sitti himannakaa

 

Ilmaan abbaa tokkoo kan qomoon tokkichaa

Waliigaluu dideetu halagaan gingilchaa

Saba gaanfa Afriikaa lakkoofsaan cirrachaa

Olaantummaa dhabeetu diinni irra didicha.

 

Yaa Waaqa guddichaa gooftaa ardiif samii

Araara nuuf godhi balleessinus tarii

Keessakeenya himna isa qabnu aarii

Garaadhaa waa hinqabu nuti akka warra kaanii

 

Yaa Waaqa tokkichaa gooftaa guddaa nana

Akka nama ulfaa yeroo hundaa maassanna

Hojiif gadi hinteenye halkan guyyaa kaannaa

Garuu bebbeelofnee harka namaa ilaalla

 

Hayyee!  Hayyee!  Hayyee!

Waaqa uumaa, Waaqa uumamaa,

Waaqa Saglan Booranaa, Waaqa Sagaltama Gabraa,

Jennee sikadhannawoo maaf nuun taane abbaa?

Tokko ta'uu dhiisee lammiin maaf waljibbaa?

 

Waaqa Torban Baarentummaa,  Waaqa Ciicoo Gurraattii,

Marga harkatti baannee oofuu jennawooti

Maaf garboomne gooftaa Waaqa guddaa mootii

Obsa fixanneerraa nuuf dirmadhu ati

 

Waaqa Shanan Gadaa Oromoo

Waaqa Shanan Odaa Oromoo

Kaabaaf kibbaa, bahaaf dhihaa siwaamanna nuwoo

Hirkoo sigodhannee suma qabna dawoo

Dafii nuqaqqabi dadhabneerra ammawoo

 

Waaqa Caffee Tumaa Waaqa Bokkuu Gurraachaa

Waaqa hundaa dandeessu jiraataa tokkichaa

Kan Ereri Kormaa Waaqa Siidaa Tulluu Cuqqaalaa

Mee Oromoof ka'i uummata guddichaa

Quuqqaan nufixeera akka madaa cinaachaa

 

Waaqa Fincaan Tuulama Sadeenii Waaqa Jahan Galaan

Waaqa Malkaa Hawaas kan jiraattu baraan

Araraarakeen eegi warreen jooraa jiran

Galmaan isaan gahi warreen haqaaf qabsaa'an

 

Ayyaanni Oromoo Nagaan oolchii nu bulchi.

Garboonfataa keenya nurraa garagalchi

Ofiin of haabulchuu sabni keenya sichi

Nurraa haadhaabbatu dararaafi saamichi

 

Waan barri deemuun mee jalaa nu baasi.

Hamaa hammaataa nurraa qabi mogolee nu cimsi

Daafii galtee nu oolchi irraa gora nu oolchi

Harcaatuu habashootaa ammas nurraa garagalchi

 

Kan dabaan nutti deemu dhiibdoo keen nurraa dhiibi

Uumaa teenyaan nu bulchi, cabaa keenya dhidhiibi

Wallaalaa guddisi hayyuus nurra bulchi

Keenyumaan nubulchi orma nurraa qabi

 

 

Xinnaa nuuf guddisi guddaa mee nuuf bulchi

Wallaalaa beeksisi  Beekaas nuuf muldhisi

Biyya biyya nagaa nuuf godhi mee nagaa nuuf buusi

Afaan keenya wal nu beeksisi hamtuu cabsii baasii

 

Jaalalakee nuuf kenni, Wal bira oolchii nu bulchiSafuu keen nu bulchi Rooba Nagaa nuuf Roobi

Bubbee hamaa nurraa qabi, ka'us gadi qabi

Kan saggoo nu cabsee uleekeen  adabi

 

Kormi cirrii haa ta’u, Rimaan haphee haa ta’u

Qabeenyi kan abbaa horee haa ta’u

Ilmi kan abbaa dhalchee haa ta’u

Qabeenyi Oromoo Oromoof haata'u

 

Gaaffii baay'ee qabna kan har'aaf iftaanii

Maaloo yeroo kamuu yaa Waaq nugargaarii

Galgallis ganamnis keenya jiruun aarii

Nutoo siin uumamneeti maal gooneetu tarii

 

Garraamummaa malee hinqabnuum jallina

Diina daara baasnee ofii qullaa deemnaa

Utuu hundaa qabnuu diinarraa kajeellaa

Yaa Waaq ati faradi nu harkakee ilaallaa

 

Egaa yaa Waaqayyo guddaadhaafi jabaa

Irkoo ofirraa dhabneeti mee nuuf ta'i abbaa

Keenyumaan nubulchi nubaasi walabaa

Nuuf haararraafamu injifannoon alaabaa

 

Yaa waaqa guddichaa gooftaa ardiif samii

Gooftaa haqaaf firdii ati hibeektu hamii

Bara hunda jiraatta hinqabdu dorgommii

Cunqursaaf gidiraatti maaloo hinkenniin lammii

 

Kiyyoo kiyyeessanii xaxaaf shira hamaa

Akka hindarbineef nutti cufuum karaa

Ija akka hin godhanneef caccabsan daraaraa

Raatessuun cabsaniim warreen sammuu haaraa

 

Kan kaleessaa utuu jennuu kan har'aatu caalaa

Dubbii maaf dhorkamna maaliif dararamna?

Mul'annoo humnadhaa maaliif ittifamnaa?

Ibsaa keessa keenyaaf maaliif dararamna?

Xiinsammuun nu cabee maaliif gaadi'amnaa?

 

Bilisa taaneetu dhalanneem akka namaa

Dhibee baafachuufoo maaliif luugamamnaa?

Utuu miilla qabnuu maaf jilbaan daa'imnaa?

Dukkanaa dukkanatti wayyoo darbuuf deemnaa?

 

Guguungumaa deemna akka isa maraatee

Mimil'ataa deemna akka warra hatee

Diinnis nu dararse lammiidhaan da'atee

Yaa Waaqa guddichaa maal yoo nurraa kaaftee?

 

Roorroon nutti hammaatee mataarra nu darbe

Hayyuun boolla seenee xobbeen kan caccabe

Maanguddoonis iyyee qaalluun fala dhabe

Miidhaa halagaatiin lubbuu hedduu darbe

 

Kun maaf akkas ta'a? yoo jennee gaafannee

Ilaalcha diinaati jedhamnee shakkamne

Akka garaa hintaane jiraa ukkaamanee

Maaloo Yaa Waaqayyo fala nuu kennimee

 

Guddina dheebonnee yommuutti wawwaannu

Walqixxummaa dhabnee yerottii dharraanu

Wanta gochaa dhabnee asiif achi ilaallu

Dhokosaaf fala dhabnee asiif achi ilaallu

Imimmaan nugogee dhiiga xuruurfannu

YaaWaaq! Maalumaaf al tokko ijjikee nu laalu?

 

Gamanaas gamasiis hunduu iyyaa jira

Kumaaf kumaatamaam kan kaate maatiirraa

Kaan dhaabiitti du'e ka'e maasiisaarraa

Baay'een murteeffatee jiraachuus jibbeera

 

Guyyaan halkan ta'ee ifaan dukkanaa'ee

Qarreen hiree dhabdee qeerroonis raata'ee

Kuusaan dilbii onee nu harkaa tamsa'ee

Waan nuti harkaa qabnu qaata badduu ba'ee

Egaa Yaa Waaqayyoo kam dubbannee fixnaa

Waan itti miidhamne kam  himnee kam dhiifnaa

Maaloo nuu danboobi nuti suma abdannaa

Harka nurra qabi 'DHUGAA'f wareegamnaa!

Oromoon martinuu WAAQAA sitti iyyannaa!!

***     ***     ***    ***    ***     ***

Beekan Guluma Erena

PhD Candidate, Documentary Linguistics and Culture

Addis Ababa University

        

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved