Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

POOLISIIN OROMIYAA  Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa

Dhaloota gama nagaan miirasaa ibsatu

Waa’ee dhimma sabaaf gaaffiisaa gaafatu

Rasaasa irratti roobsuun maaliif barbaachise?

Utuu gaaffiinsaa deebi’ee sabni hindhiisuu callisee?

Diinnillee diinuma homtuu irraa hin eegamu

Ilmaan saroootaarraa aannan hin elmamuu

Garuu qomoon qomootti rasaasa hidhukaasu

Lafeesaa caccabsee dhiiga hindhangalaasu

Abashaan lafa Oromoorratti hundee jabeeffattee

Qulqulluu Oromoo hedduu galaafatee

Daguuggaa sanyiitiif karoora baafatee

Inni abbaa biyyaa ta’ee sabnis jilbeenfatee

Poolisiin Oromiyaa Oromoorraa dhalatee

Sabasaatti hindhukaasu garaansaa jabaatee

Ofitti galagalee kan of nyaatu taanaan

Nama lammii fixe Goobanaa ittiin jennaan

Garuu akkan beekuttuu hamma hubannaakoo

Poolisoonni Oromiyaas gubatoodhaam jarakoo

Sabboontota baay’een isaan gidduu beeka

Yeroosaan barattoota Oromoorra irra qaban harka

Warra akkasii kana seenaatu leellisa

Gaaffii saba Oromoos Waaqatu deebisaa

Qomoon waliin ta’ee diina cabsa malee

Walitti hindacha’u waliisaa sakaalee

Dukkanni ammaa kuni hinturu hinbariyaa

Ijoollee keessan hintuqiinaa Poolisiin Oromiyaa

***////*****///*** *

Seenaa qabsoo barattoonni Oromoo Yunivarsiitii biyya Xoophiyaa keessatti geggeessaniifi magaalaaleeOromiyaa tokko tokko taasisan keessatti yeroo Poolisoonni Oromoo ijoollee isaaniirra harka qabaniifi ajaja diinaafi haala jireenyaaf jecha mataa ijoolleerra qabanii dhukaasan malee gadi qabanii lammisaaniitti dhukaasan hinargine. Haata’u malee, Afaan Oromoo dubbachuu qofaan ergama diinaa galmaan ga’uuf jecha afaan qawwee dhaloota oladeemootti qabuun kan galaafatu abbaan garaafi Goobanaan tokko lama hindhibaman. Poolisoonni keenya Sabboontonni yeroo baay’ee kitaabota seenaa dubbisuun waa’een dhimma saba keessatti dhalattan kanaa garaa singubaa oolu, saba guddaa keessaa dhalattan biratti, hayyoota Oromoo isin gidduudhaa dhalatan gidduutti, seenaaafi Waaqa duratti Galata guddaa qabdu!!. Ammas ijoolleen keenya wallaloon harka diinaan akka hincabneef, waliin taatanii diina dhiiga barattoota keenyaa dhugee bare kanatti diina akka taatan dhaamsa Oromoon marti itti gammadu kanan dabarfadha. Adaraa Waaqa Oromoo yoo Oromoodha taate, saba Oromootti rasaasa hinroobsiin; gaafa sabni kun abbaa biyyummaafi bilisummaasaa gonfate taajjaba barabaraa keessa sigalcha. Afaan kaa'an diinaa har'aa kun kan umureefi hundee hinqabne ta'uusaa beeki. Diinni unumaan walitti gaagalchuudhaan fayydamaa guddaa ta'aa jira; keenya utuu biyya qabuu gaafa kadhattuu taatu, isaan lafa Oromoorratti gamoo ijaaranii saba keenya hojii guyyaafi waardiyaatti qacaranii hojjechiisaa jiru. Garbummaan kanaa olii maaltu jira? ...Wallagga Mana Sibuutti kan Oromootti dhukaasa bane poolisii Oromooti taanaan gaaffii seenaa jalaa hinba'u; Magaalaa Amboo keessa Poolisii Oromiyaa jiraniif yoomuu galata guddaa qabna. Hanga ammaatti ijoolleesaaniitti hindhukaasne!!!

*****//****////****

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa

Harvard University, USA

 beekanguluma@gmail.com

Cell Phone +1 (617) 319 44 98

Twitter: @beekanguluma Skype: hayyuubeekan1

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved