Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

’Q A A L L I T T I I D H A !’’

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa 18/11/2015

Barataa Bilisummaa jedhamuufi barsiisaa Dachaasaa jedhamutu turan jedhama. Yeroonsaa bara Mootummaa Waayyaannee keessadha jedhan. Mucaan maqaan abbaan Bilisummaa jedhee moggaafate kun magaalaa addaa jedhamtee moggaafamte naannoo Finfinnee Buraayyuutti kutaa jaha barata ture.  Barsiisaasaa saayinsii hawasaa isa barsiisuu  Obbo Dachaasaan akka kaleessumtii hojii manaa kenneefi ture jedhama. Hojii manaa kennamte keessaa tokko mgaalaan guddittii Oromiyaa maal jedhamti?  kan jedhu ture.  Mucaan hiixatee harka guddisee baasus barsiisaan carraa deebii kennuu isaaf hinlaanne. Kanumaan utuu jiranii ijoolleen kaan ‘Finfinnee, kaan ammoo ‘Addis Aabaa’ jedhu turan.  Kana booda, barsiisaan barattoota ‘Finfinnee’dha jedhaniin argattaniittu jedhee harka walitti rukuchiisuufiin isaan gammachiise. Bilisummaan barsiisaan carraa isa dhowwatus,  aaree olka’ee dhaabatee ‘hinrukutu’ jedhe.  Barsiisaan maal taate Bilisummaa? jennaan.  Deebiin kenname dhara yookaan soba  jedheen.  Barsiisichis akka rifachuu ta’eetu ‘deebiin maal ta’aree? Bilisummaa’ jedheen. Bilisummaan ‘Qaallittiidha’ jedhee deebise.  Barsiisaan maaliif akka Qaallittii jette ibsi jedheen. Bilisummaanis,  lafti uummanni Oromoo baay’inaan jiraniifi namoonni eenyummaa isaaniif jecha sammuu gurguddaa utuu qabanii itti walitti qabamanii jiran achi waan ta’eef magaalaan guddittiin Oromiyaa achi ta’uu qabaa jedheen.  Kana gidduutti barsiisaa Dachaasaan deebii mucaan kenne kana ajaa’ibsiifatee akkuma barattoota dura dhaabbataa jirutti fuulli isa gurraacha’e.  Kana booda, yoos barumsa ani barsiisaa ture marti soba jechuudhaa?, daa’imni ani wallaalaadha jedhee tuffachaa jiru kun waa’ee Oromummaa hubattee fixxeetti jechaadhaa?, ani seenaa hinbeeku jechaadhaa? jechaa guguungumaa barattoota achuma kutaa barnootaatti gatee gadi ba’ee dhaabate.   Kana booda anis magaalaa guddittii Oromiyaa Bilisummaan jedhe kana seenee ilaaluun qaba jedhee murteeffate.  Haata’u malee, carraa ittiin seenee ilaaluu qabu mala dhahateetu qabxiilee gurguddoo dhimma Oromoo ta’an waraqaarratti barreeffatee ba’e. Isa barreeffate kanas dhaqee  masaraa mootummaa dura dhaabatee dhaadannoo; Lafti Oromoo saamamuun haadhaabatu!, ajjeechaan barattoota Oromoo haadhaabbatu!, Oromoon abbaa biyyaa ta’uu qaba!, Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta’uu qabaafi kkf gaafa inni jedhuun sagaleesaa olkaasee dubbise. Kana gidduutti, humni bittinneessaa kan federaalaa atattamaan mataasaarra qawwee qabee dhukaasuudhaan harka duubatti hidhee ijasaatti fooxaa gurraacha uwwisee konkolaataa buburree tokko keessa darbatee isa buuse. Kana booda abbaan alangaa federaalaa mana murtiitti dhiyeessee maqaa shororkeessummaatiin himanni itti baname.  Waggaan 24 itti murteeffame. Mana Hidhaa Qaallittiittis geeffame. Kana booda Dachaasaan reefan magaalaa guddittii Oromiyaa seene jedhee gammade. Namoonni achi jiranis Dachaasaa haala ho’aa ta’een simatan. Dachaasaanis, egaa hamma Waaqayyo boojuu keenya nuuf dachaasutti asuma turuu wayya jedhee obbolootasaa jajjabeessuu eegale.  Kan duriirra caalaas waa’ee seenaafi hacuuccaa uummanni Oromoo itti jiru walbarsiisuu eegalan jedhama.

 

Jirtiim manni suni manni Oromootaa

Kan itti walgahan sanyiin garraamotaa

 

Kaan sobaan yakkamee itti darbatamee

Kaan balleessaa malee du’aan adabamee

 

Kaan keessatti dhugee sum’ii nama miidhu

Kaan qaamasaa dhabee ta’ee jira hirdhuu

 

Kaan xiinsammuun cabee sammuun raata’eera

Addunyaa kanarraa addaan ba’ee jira

 

Walakkaa umuriisaa kaan achitti dabarse

Dhimma sabaatu hudhee guddoo isa dararsee

 

Sammuun waa barate achi keessa ciisa

Dhaqee isa hingaafanne firriif hiddisaa

 

Reebamaati bulaa akka nama yakkee

Qaamasaa keessatti diinni sum’ii naqee

 

Barataaf barsiisaa meeqatu achitti hafee

Ba’uusaadha malee hindeebine dafee

 

Kaan reeffa fudhannee itti boonyee dhiisnee

Kaanis Waaqatti laannee dhiisneerra callisnee

 

Bara yomi laata barri dhugaan dhufu

Qaallittiifi Ziwaayiin barbaadaa’ee kufuu

 

Maa’ikelaawwiif qilinxoon lafa warshaa ta’ee

Seerri yakkaan guute dimookiraata’ee

 

Kan nuti arginu guddina biyyichaa

Yoom nurraa dhaabata duutiifi ajjeecha

Guddoo nudhibdeetti waa’een Qaallittiidhaa

Yaa Waaq bittineessi hundee mana hidhaa!!

***   ****    ****   ***  ***   ***

Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa
Harvard University, USA
beekanguluma@gmail.com
Cell Phone +1 (617) 319 44 98
Twitter: @beekanguluma
Skype: hayyuubeekan1

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved