Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

 

Kabajamoo Barreesitoota Oromoo Maraaf

Dursee nagaa isiin gaafachaa, kabajaafi dinqisiifanna ani barreesitoota keenyaaf qabuus ibsachuun barbaada. ‘Eegaa dhimmi guyyaa har’aa akkan email kana siif ergu ana taasisee inni guddan dhimma guddina bareeffamaa keenya irratti yaada haaraa ani qabuu siniif qoodee waliin tumsinee aadaa, afaanifi seena keenya bifa bareeffamatti jijjiramee ummata keenya bira ga’uu danda’u maari’achisuufi ani gama kiyyaa hanga humna koo mul’ata fala rabsaa fi gurgurtaa kitaaba keenyati jedhee yaade irratti yaadafi odeeffannoo barbaachisaa akka naaf qoodaniif jedheeni.

Ani Yeroo ammaa kana hojjetaa dhaabbata Miti mootummaa biyyaa Jarmanii tokko ogeessa Koomunikeeshiniti hojii kiyya kana cinaati ammoo Website amman tana dalagsiisaa jiru www.yomishopping.comjedhamu kitaaboolee, barrulee fi bareefamoota afaan Oromoon barreefamanii karaa toora Interneetiin gurguruufi raabsuu akkasumaas huccuu/uffata aadaa Oromoo adda addaatiis dizaayinaroota Oromoo waliin ta’uun addunyaati beeksisuu fi biyyaa keessattis gurguruuf qophii xumuraan jira.Waanti dhimma kana akkan yaadu ana taasisee ammoo rakkoo rabsaa fi gurgurtaa kitaaboota keenya gama ammayyan taasisuu jiru hanga humna kiyyaa gumaachuuf jedheeni. Kanaaf eegaa tumsi barresitoota Oromoo ana cinaa akka ta’uu abdii guddan qaba. Haaluma kannan namootni kitaaboleen keessa akka Website keenya irrati isiniif gurguramuu barbaadan odeefannoowwan armaan gadii karaa email kanan deebii naaf keenna.

Maqaa Kitaabaa (Book title):_________________________

Maqaa barreessaa (Author):_______________________

Gatii (Price): ETB_______________ Dollar_________________

Maxxansaan (Publisher):______________

Biyya/magaala itti maxxanfame (Place of publishing):_______________

Afaan (Language):__________________

Maxxansa (Edition):________________

Bara Maxxansaa (Year Of Publication)

Fuula (Pages):_____________________

ISBN:___________________________
Ibsa Gabaabaa Kitaabichaa (Short Description):______________________

Lakkoofsa Bilbilaa Barreessa:____________________________
Lakkoofsa Bilbilaa Maxxansaa:___________________________
Lakkoofsa Bilbilaa Rabsaa:_____________________________
Email Address barreessa:______________________________
P.O.Box bareessaa:___________________________________

Gargaarsaa fi tumsa keessanif Dursee isiin galateefadha. Fuula Facebook dhimma kana beeksisuuf baname ammoo like gochuun hiriyoonni keessan lammii oromoo ta’aan hundi akka like godhan affeeruun akka tumsitaniis kabaajaan isiin gaafadha.https://www.facebook.com/pages/Yomi-Online-Shopping/1432250477015264?ref=hl


Nagaa Wajjin

Gemeda Olana

Behavioral Change Communication Officer DSW-Kurzlogo_4c DSW (Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung)


P.O.Box 31217 Addis Ababa, Ethiopia

Phone Off:- +251 116 45 78 03, +251 116 47 94 15

Mobile:- +251-91-0 87 88 05

Fax:- +251-11-6 46 36 17

E-mail:- gamekoo_2006@yaho.com/gemedaolana@gmail.com/ dswubcc@ethionet.et
http://www.dsw-ethiopia.org, http://www.dsw-online.de
Join us on Facebook

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved