Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Oromia Development Studies Institute. (ODSI)

  02/07/2011

The following two Mission and shared values of the organization will be used as barometers for determining the Organization’s decisions and actions.

Mission

·        ODSI is multi-disciplinary, non-profit organization, established by Oromo parliamentarian’s council to promote studies on Oromo questions, causes and relevant to the Oromo people.

·        ODSI is an international organization committed to the study and documentation of Oromo and Horn of Africa Political, Economy, history, law, good governance, health, education, language and culture.

The Oromo Development Studies Institute has the following objectives:

1.     ODSI is a multidisciplinary institute involved in the triple function of academic teaching, scientific research and service to the community in the area of economic, political, law, good governance, Cultural and social aspects of development policy and management. Born through the pooling of existing Idea and resources at the Oromo Parliamentarians Council of Belgium, Antwerpen, ODSI work to strives to become an internationally recognised centre of excellence. It pursues co-operation with other Flemish, Belgian, European Parliament, European commission   and foreign organizations and institutions of higher learning, and considers the best European development studies institutes as a reference and knowledge exchange with Oromia.

2.     In the choice of its activities and commitment of resources, ODSI privileges the poorest developing areas and, unstudied fields, the poorest and most disadvantaged groups and regions. ODSI defends an open and multicultural society, role of law, and advocates a more just and sustainable development throughout the world. Critical sense and intellectual independence are central in the approach of ODSI.

3.     Develop and promote serious study on the history, economy, culture, health, education, politics, law, and social welfare of the Oromo people.

4.  In a spirit of respectful and inter-cultural international co-operation, ODSI aims at reciprocal capacity-building through joint activities with academic and other partners in Europe and Africa in the areas of education, research and service to the community.

5.     ODSI also wishes to be a centre for exchange of information and critical reflection on Horn of Africans relations in its own country and community. It aims at public authorities, nongovernmental organisations, business, civil society and the public at large.

6.     In its relations with its own staff, its partners and the community, ODSI applies the principles of equality, transparency and open and honest communication. It promotes a family-friendly climate. In appointing and promoting staff, it applies a policy of equal opportunities.

7.  ODSI wishes to create added value for the local, national and international development co-operation community. Therefore, projects and actions will be measured against their scientific, social and developmental relevance.

Institute Qooranno Gudina Oromiyaa (IQGO)

Akkeek fi bu’aa nu fiduu dhaabii keenya fiduuf deemuu dhimmota lamman lafa kawwan kana irrati hunda’uun hoji keenya raawachuu dha.

Akeeka  ODSI

·        ODSI qaama hojii adda addaa hojeetuu, bu’aa irratti kan hin hundoofne, qaama Gummi Paarlamaa Oromoo ta’ee kan hundeefame, rakko Oromoo qoorachuun adunyati beekisiuun fala barbaduuf, dhimmaa saba Oromoo ilaaluu hunda irratti gumacha gochuu.  

·        ODSI qaama Idila Adunyaa hunda waliin ta’uu wa'ee Oromoo fi Gaanfa Afrika hunda qoorachuu document dhiyesuu, isaansi dhimoota Siyaasaa, Dinagide, Seera, Bulchiinsa garii, Fayya, Barnoota, Afaan fi Addaa irratti qoorachuu, barsisuu fi gorsuu

Dalagaalee Institute Qooranno Gudina Oromiyaa (IQGO)

1. Institute Qooranno Gudina Oromiyaa (IQGO) Dhabatii kun hojii adda addaa hojeechuf kan yaadame yamuu ta’uu keesumati hojii qooranoo geggesu, Barumsa hubanoo lachuu, tajjajila ummataa keenuu yamuu ta’uu. Isaansi dhimmota Dinagdee, Siyaasaa, seera, Bulchiinsa Garii, Addaa , Afaan fi Haawwasuma (Fayaa fi Barumsa ) of keessatti hamatee hojii gudina fi management hojeechuu dha.  Yaadi fi humni kun maddi isaa GPO irra yamuu ta’uu, feedhinisaa madaa qooranoo fi wa'ee Oromoo hunda giduu galessa wiirtuu ta’ee beeksisu dhaaf. Hojii Qoorannoo kan heera qooranoo EU irratti hunda’ee kan geggesuu yamuu ta’uu Mootumma Naannoo Filamish, Belgium, EU Dhaabilee Qamoole Adunyaa, Universitoota Adunyaa hundan wal ta’uudha. Kessati heera Europa Paarlamaan qoophesuu irratti yaada qooranoo dhiyesuuf.

2.  Hojii fi feedhin keenya naannoo  gudina barbaachisuu hin argatiin, hin qooratamin, rakkole hin furtamin, midhan fi mirgi sababoota hin egamin irratti qoorannoo adeemsisuu, ODSI mirga saba cunqurfamootaf, olantuman seera  kabajamuu, heeri seeri hojii irra akka oluu, iftomini akka jiratuu, uummanii abba Angoo ta’ee feedhi isaa fi sagalee isaa akka dhageesifatuu ni falmataa. Ga’umsa fi dandeeti hundan irratti hojeeta.

3. Gudiina fi promotion Oromoo cimmaa Seena, Dinagide, Adda, Fayya, Barumsa, Siyaasaa Seera, Egumsa nannoo, fi dhimmaa hawaasa Oromoo iratti qooranoo barumsa ga’aaf bu’uura ta’uu goochuu. Oromummaa guddisuu irratti hojeechuu.

4. Immamatii (amantan) keenya lammiilee hundaf kabaja, walligalee, jaalala saba fi sablamii adunyaaf qabachuu, waltidhufenya, wal hubannoo gudisuu, barumsi beekumsi, qoorannoo, hojii tajaajilaa fi daldalaa Afrika, Europa fi Adunyaa hunda giduuti walqixuma fi walgargarsa irratti hunda’ee akka hojeetamuu fi hojii irra akka oluu qoorachuu, gorsuu;

5. ODSI hawwiin isaa giduugalesa qoorannoo, yaada waljjijiruu, fi odeefannoo ta’uun haalaa Ganfa Afrika jiruu biyoota fi hawaasa Adunyaa akka wal qunaman fi wal hubatan goochuu. Kayyoon isaa Hawaasi Gaanfa Afrika fi Hawaasa Adunyaa giduuti wal hubanno fi wal garggarasa ciimmsuufi, mediale Aduunyaa, Dhaabilee Miti Motummaa, Daldaltoota fi dhabilee hawaasa fi sochiile uummata wal beekisisu wal hubachisuu.

6. ODSI Qunamiiti hojeetota maata isaa, shariika fi hawaasa waliin qabuu, Qajeelfama bu’uura walqixuumaa, iftoomina, qulqulina fi amantumman irratti qunamtii hunda’ee ta’aa. Jaaluma, froma fi wal qunammti gariin fi wal hubannoon akka gudatuu goodha. Namoota isaa kan madaluu fi ramaduu seera walqixuma fi fayida hunda egeen ta’aa

7. ODSI feedhi isaa safuu kabajuu humna dandeeti umuu, sadarka naannnoti, biyyolesati fi gudiina Adunyaati, waligaltee hawaasa Adunyaa uummataa jabeesuu. Projeectoon fi hojiin keenya kan madalalamuu hojii sayinsawaa, hawaasumaa fi gudiina fiduu irratti hojeechu isaan mirkana’aa. 

 Oromo Parliamentarians Council 2 July 2011

 Our Project Links:

Oromo to Nederlands Dictionary

http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Best%20Wish%20to%20all%20Oromo%20and%20Oromo%20friends%20in%202011.htm

Tourist Guide  of oromia

http://www.oromoparliamentarians.org/English/Facts%20about%20Oromo/Oromia%20tourist%20guide.htm

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved