Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Waajjira Pireezidaantti BMNOtti Daarektoreeti Dhimma Diyaaspooraa Oromiyaa


Karoora ‘’Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa bara 2007’’(KATDO) Gaggeesuuf Qophaa’ee

Muddee bara 2007
Finfinnee
Baafata

1.Seensa
Akkuma beekamutti imaamatni fi tarsiimoon biyya keenyaa bocamanii hojii irra ooluu isaanitiin hirmaannaa fi fayyadamummaan ummata keenyaa yeroo dha gara yerootti dabalaa dhufee jira. Waan kana ta’eef, Guddinnii dinagdee biyya keenyaas ariitin guddachaa deemuu isaatiin yeroo gabaabaa keessatti biyyii keenyaa biyyoota galii gidugaleesa qabdu cinatti makamuun dinagdee amansiisaa ta’e ijaaruun ishaa waan nama shakkisiisu hin jiru. Iccittin Bu’aa guddina biyya keenyaa kun immoo kan dhugoomuu danda’eef gurmaainsa humnoota sadan (mootuummaa, ummataa fi dhaabaa) bifa ijaarameen socho’uu isaanitiin akka ta’e ifa dha.
Akkuma beekamu, Lammiin keenya biyya alaa jiraatuu, sochii haawas dinagdee, naannchaa keessatti gahee isaa bahuu waan jalqabameef kana caalaa hirmaanaa isaanii guddisuun baayyee murteesaa akka ta’e hubatamee, yeroo ammaa sochii bal’aan taasifamaa jira. Keessattuu tarsiimoo fi imaammata diyaaspooraa hirmaachisu qopheesuu fi hirmaannaa Diyaaspooratiin Gabbatee hojii irra ooluu isaatiin carraa misomaa keessatti hirmachuu danda’anii fi fayadamumaamn isaanii akka dabalu taasisee jira.
Kanaafuu Akkaataa Imaammata Diyaaspooratiin Lammii Biyya alaa jiraatu kamiyyuu Humna misoomaa deeggarsa cimaa gochuu danda’uu umuuf gurmaa’insi harawaa kun hojii irra ooluu isaatiin faaydaa guddaa galmeesisuu jalqabee jira.
Diyaaspooraan keenya Humnoota farra nageenyaa fi mankaraasitootaa muraasa ta’aniin olola jeequmsaatiin akka hin burjaajofne waa’ee sochii biyya isaa irratti odeefannoo wayitawaa akka argatu waltajjiiwwan adda addaa biyyoota gara garaatti umuun ibsa gahaa hooggantoota olaanaa federalawaa fi naannichaatiin gaggeefamaa turee jira.Kessattuu gudina dinagdee ariifataa biyyii keenya galmeesaa dhufaa jirtuun walqbatee diyaaspooraan biyyaa alaa jiraatu haala dinagdee, barnootaa fi dhaabbilee keessatti hojjetu waliin walqqbatee deeggaraa misoomaa keenya cimaa ta’ee akka tajaajilu fi humna dabalataa akka ta’u gochuun dhimma xiyyeefannaan hojjetamuu qabuu dha.
Kana irraa ka’uu dhaan bara KGT xumuuraa kana dhalataan oromiyaa Biyyaa alaa jiraatu hundi haalaa sochii siyaas dinagdee naannichaa irratti hubannoo fi odeefannoo guutuu akka argatu naannichaa keessatti konfarnaasii fi yaa’ii seena qabeesa tokko qopheesuun diyaaspooraan oromiyaa guddina dinagdee fi haawasummaa naannichaa keessatti gahee isaa irra eegamu akka bahu kan taasifamu ta’a. Bu’uuruma kanaan ‘Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Marsaa Tokkoffaa, bara 2007’’ kan jedhu karoora sosochii diyaaspooraa sadarkaa olaanatti ceesisu akka armaan gadiitti qophaa’ee jira.
2.Barbaachisummaa Ayyaanichaa
Barbaachisummaa Siyaasaa
Dhalataan oromiyaa biyya alaa jiraatu kamiyyuu sochii siyaasa fi ijaarsa sirna dimookaraasii biyaattis ta’ee naannicha keessatti gahee isaa bahuuf mirga akka qabu ni beekkama. Haa ta’u malee Diyaasporaan Biyya Aalaa jiraatan heedduun isaanii qooda akka hin fudannee carraa hunda cufuun odeefannoo farra nageenyaa fi mankaraarsitootaa qofa dhagahee burjaa’aa akka jiraatu ni beekama. Haa ta’u malee waltajjii kanatti fayadamuudhaan dayaaspooraan oromiyaa hundi odeefannoo gahaa, qulqulina qabuu fi kan dhugaa irratti hundaa’ee qabatee sochii siyaasaa-dinagdee gaggeeafamu keesatti damaqinaan hirmaachuu akka danda’auu haala mijeesuuf ,
Barbaachisummaa Hawaas-Dinagdee
Dhalataan oromiyaa biyya alaa jiraatu kamiyyuu guddina dinagdee ariifataa ittifufiinsa qabuu fi ummatni keenya fayyadamaa taasisaa jirtu kana sadarkaa olaanaatti ceesisuu fi tirasnfoormeshinii dinagdee galmeesaa jiry kana keessatti diyaaspooraan oromiyaa gahee isaa akka tapaatu gochuuf akkasumas dandeettii,beekumsa, teeknoolojii fi qabeenyaa isaa gara baiyyatti fiduun gahee isaa irra eegamu akka bahu gochuuf,
Barbaachisummaa Ijaarsa Maqaa Gaarii (Image Building)
Dhalataan oromiyaa biyya alaa jiraatu kamiyyuu guddina dinagdee akka biyaatti galmaa’aa jiru kana keessatti gaheen naannoo oromiyaa guddaa ta’uu irraa darbee biyyi akka biyaatti waliin akka jiraatu gochuf gaheen naannoo keenyaa olaanaa akka ta’ee hubachiisuuf, akasumas aadaan, afaan fi seenaan oromoo sadarkaa hundatti dagaaga fi guddachaa akka jiru hubannoo walfakkaatu keenuu fi diyaaspooraan oromiyaa gudina aadaa fi afaanii keesaatti gahee isa irraa eegamu akka abahu gochuuf,
3.Kaayyoo
Dhalataan oromiyaa biyya alaa jiraatu kamiyyuu odeefannoo fi ragaa waa’ee naannichaa irratti akka argatu gochuun sochii hawaas dinagdee naannichaa keessatti gahee isaa akka bahu gochuuf,
Diyaaspooraan Oromiyaa Guddina Misooma dinagdee, hawaasummaa , Aadaa, afaan fi seenaa naannichaa keessatti hirmaataa fi faayyadamaa akka ta’u haalawwan barbaachisaa ta’e mijeesuuf,
Walitti dhufeenya diyaasopooraa oromiyaa biyya alaa jiraatu fi haawaasa naannoo oromiyaa gama hundaan jiru akka cimuu fi ittifufiinsa akka qabatu gochuf,
Diyaaspooraan Oromiyaa Biyya Alaa jiraatu Beekkumsa, Hoggummaa Fi qabeenya isaa fayyadamuun Cee’umsa teeknoolojii akka mirkaneesuu Carraa banuuf,
4.Qabiyyeewwan Kabaja Ayyaanichaa
Sagantaan Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa bara 2007 haala hoo’ina fi dammaqina qabuun kabajuun ayyaanicha seena qabeesa gochuun barbaachisaa waan ta’eef qabiyyeewwan gurgguddoo armaan gadii kan ofkeesa qabu ta’a.
4.1 Guyyaa Simannaa fi Baniinsaa
Sagantaa kanaan akkaataa diyaaspooraan Oromiyaa biyyoota gara garaa irraa kabaja ayyaanaa kana irratti hirmaachuu waan dhufaaniif sagantaan simaanaa fi baga nagaan dhuftaanii Giddugala Daandii Xiyyaara Idil Addunyaa Boolee irraa kaasee hanga iddoo bultii isaanitti kan simataman ta'a.
Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Kana Irratti amabaasadaroota dabalatee Diyaaspooraa 3000 oli t a’an ni argamu jedhamee yadama.
Guyyaa simannaa fi Baniinsa kana irratti koree dhimmi ilaalatuun haala qindoomina qabuu fi ijaarameen simaanaan erga gaggeefamee booda sagantaa baaniinsa kabaja ayaana torban diyaaspooraa oromiyaa bakka gaggeefamu Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Galma abbaa Gadaatti kan imalan ta’a.
Guyyaa simaanaa fi baniinsaa kana irratti hooggantooni mootummaa fedaraalawaa fi Naannichaa, Bakka bu’oonnii ummataa, Hawaasa Diyaaspooraa fi Ambaasadaroonni bakka argamanitti haala hoo’ina qabuun kana banamu ta’a. qophii baniinsaa ilaalchisee karoorri gadifageenya qabu kan qophaa’uu ta’a.
4.2 Guyyaa Marii Paaneelii fi Siimpoozieemii
Akkaataa sagantaa Guyyaa kanaatti mariin paanaali/Simpooziemmii kan qophaa’uu yoo ta’u, diyaaspooraan Oromiyaa kabaja ayaanichaa irratti argaman hundi barreefama ayyaanichaaf qophaa’ee irratti kan marii’atan ta’ee, keesattuu sochii invastimantii naannicha keessatti jiru, hojii investmantii Diyaaspooran irratti bobba’uu barbaadu fi imaammata mootummaa misoomawaa keenya, Qajeelfamaa fi dambii Ijaarsa manaa (Housing) akka biyyaatti bahe fi kkf irratti barreefamni adda addaa kan qaphaa’uu fi mariin kan gaggeefamu ta’a. barreefamni dhiyaatu Karaa dhaabbilee barnootaa olaanoo naannoo keenya keesa jiraniin (Kollejji Pablii Sarviisii Oromiyaa,Yuuniversitii Jimmaa, Adaamaa, Haromiyaa fi kkf)kan qophaa’uu ta’a.
Bifa walfakaatuun hayyoonii, proofeesaroonni fi saayntistoonni oromoo beekamoo addunyaa irraa jiran cee’uumsa fi guddina saayinsiif teeknoolojiif gumaachaan irratti barreefamoota akka dhiyeesan ni taasifama. Mariiwwan paanalii fi sympoozieemii kun akkaataa qindoomina qabuu fi seektara adda addaattin qooduun kan dhiyaatu ta’a.
4.3 Guyyaa Daawwannaa fi Oromiyaa Baruu
Akkaataa sagantaa kanaatiin guyyootaan 2-3 kan ta’an sagantaa daawwannaa ‘’Oromiyaa Haa barru’’ kan qophaa’uu yoo ta’u, siidawwan adda addaa iddoowwan seena qabeesa ta’an , Iddoowwan Misoomaan Hojii fekkeenyummaa qaban, iddoowwan hawwata turiizimii ta’an kan filatamanii qophaa’aan, iddoowwan beekamoo fi filatamoon kun diyaaspooraa Oromiyaatiin kan daawwatamu ta’a. Daawwanaan kun yeroo gaggeefamu garreewwan adda addaatti kan qoodamanii fi uummanii oromoo iddoo jirutti simmaanna adda adda akka taasisuuf kan taasifamu ta’a.
Carraa kanatti fayyadamuu dhaan Diyaaspooran oromiyaa daawwanna kana irratti hirmaatu gama tokkoon maatii isaa waliin kan walquunnamu yoo ta’u, gama biraatiin immoo Waliitti dhufeenya Diyaaspooraa fi ummata keenya cimsuuf Faayidaa olaanaa kan qabu ta’a.
Kanaafuu Tarsiimoowwan fi imaammatoonni Mootummaa misoomawaa keenyaan Bocamnii hojii irra ooluu isaanitiin faayydamummaa uummataa keenyaa karaa guutuu ta’een akka hubatan kan isaan gargaaruu waan ta’eef hojii koominikeshinii ittifufiinsa qabu ummuuf fi hubannoo isaanii cimsuuf kan gargaaru ta’a.
4.4 Guyyaa Spoortii fi Aartii Oromoo
Akkaata sagantaa kanaatiin guyyaa kanatti dorggoomiin spoortii adda adda Darggagoota, Barattoota , Abbootii Taaytaa fi Diyaaspooraa Oromiyaa gidduutti dorgommiiwwan adda addaa kan taasifamu ta’a.
Haaluma kanaan Darggagoota fi Dubartoota Diyaaspooraa Oromiyaa fi Darggagoota fi Dubbartoota Naannoo Oromiyaa Gidduu, Hooggantoota Naannoo Oromiyaa Fi abboottii Qabeenyaa Diyaaspooraa Gidduu, Artistoota Diyaaspooraa Oromiyaa Fi Artistoota Naannoo Oromiyaa Gidduu , Waldaa Diyaaspooraa Oromiyaa Fi Waldaa Misooma Oromiyaa Gidduu Dorgomiin spoortii adda addaa kan gaggeefamu ta’a.
Gama biraatiin Artistoonni Beekamoo Naannichaa hundi Sababa kabaja ayyaanichaatiin sagantaawwan adda addaa, Koonsartiiwwan adda addaa,Kliipota adda addaa, Faarruu sirboota bashanansiisaa fi barsiisaa ta’an iddoo sagantichi kabajamu hundaatti argamuun kan dhiyeesan ta’a.
4.5 Guyyaa Exibiishiinii Misoomaa Fi Dhakaa Bu’uuraa
Guyyaa egzibiishinii kanatti Bu’aawwan gurgguddoo gama ijaarsa sirna dimookrasii, misooma dinagdee fi hawaasummaatiin naannicha keessatti argaman galma Giddugala aadaa Finfineetti/Galma Abbaa Gadaatti qopheesuun kan daawwataman ta’a.
Bifa walfakkaatuun Diyaaspooraan Oromiyaa biyyoota adda addaa keesaa dhufan hooggumma adda addaa qaban beeksisuu fi carraa banuuf akka gargaaru fi cee’umsa teeknooljii irratti gahee isaanii akka bahan gama isaanitiin agarsiisa egzibishinii akka qopheesani dhiyeesan haalli kan mijaauuf ta’a.
Diyaaspooraan Oromiyaa gahee isaan guddina biyyaa keessatti qaban haaroomsuu fi waadaa galchuuf dhak’aan bu’uuraa yaadannoo isaanitiif akka ta’u iddoo beekamaa fi filatamaan qophaa’ee kan ka’amu ta’a. Guyyaa kanaatti karaan diyaasporaa Oromiyaatiin filatame kan mooggaafamu ta’a.
Dhuma irratti Diyaaspooran Oromiyaa Sochii Waldaa Misoomni Oromiyaa Taasisaa jiru cina dhaabachuu fi deeggarsa gochuuf ‘’Mana Barnootaa Bultii Addaa Oromiyaa’’ daawwachuudhaan Diyaaspooran Oromiyaa Gahee isa irraa eegamu yeroo waadaa Itti galu fi Ijaarsa jalqabamaa jiru keessatti qooda kan fudhatu ta’a.
4.6 Guyyaa Biqiltuu Dhaabuu
Guyyaan biqiltuu dhaabuu kan gaggeefamuu sagantaa misooma diangdee magariisaa (Green Economy) biyyi keenya horddofaa jirtu cimsuu fi Misooma Qabeenya umammaa naannichaa kunuunsuu fi eeguu keessatti Sochii bal’aa Ummanni keenya taasisaa jiru cina dhaabachuu dhaan Diyaaspooraan Oromiyaas gahee isaani irraa eegamu akka bahan iddoowwan adda adda filatamanitti sagantaa biqiltuu dhaabutiin kan kabajamu ta’a.
Sagantaa kana milkeesuuf Biiroo Qonnaa Oromiyaa, Biiroo Lafaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa, Biiroo Industrii fi Misooma Magaalaa fi qaamni dhimmi ilaalatu dursee qophii gahaa kan taasisu ta’a.
Carraa kanaan Paarkiiwwan Magariisaa Filataman Magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti Maqaa Diyaaspooraa Oromiyatiin ‘’Paarkiin Magariisaa Diyaaspooraa Oromiyaa’’ Kan Mooggaafamu ta’a. Paarkoonni Moggaafaman kun abbummaan Diyaaspooraan Oromiyaa Fudhatee Kan eeguu, kan misoomsu fi Kan kunuunsu ta’a.
4.7 Guyyaa Haaromsaa
Guyyaa haaromsa kana irratti diyaspooraan Oromiyaa afeerman hundi, ambaasadaroonni , hooggansi mootummaa Naannichaa fi Federaalawaa ,Bakka bu’oonni Ummataa, artistoonnii beekamoo Naannichaa, abbootiin amanataa fi namootiin beekamoon bakka argamanitti afeeraan addaa kan godhamuu fi sirna beekamtii ittikennamuu ta’a.
Sirna kana irratti bakka bu’oonni waldaa Diyaaspooraa oromiyaa biyyoota gara garaa irraa dhufan yeroo beekamtiin itti kennamu ta’a, sagantaan kun Magaalaa finfinnee Hoteelaa Sharaatan Int./Ilillee Int. Hoteelitti kan gaggeefamu yoo ta’u guyyaa xumuura Kabaja Ayaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Tamsaasaa TVO tamsaasa Kallattiiti fi qophii addaatiin kan golobamu ta’a.
5.Hooggannoo Sagantichaa
Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa yeroo kabajamu dhaadannoo fi hoogganoon ‘’Hirmaannaa Diyaaspooraa Sadarkaa Olaannaatti Ceesisuun Haaromsa Biyya keenyaf haa Tumsinu ‘’ fi ‘’Hirmaannaan Diyaaspooraa Oromiyaa Haaromsa Biyyaaf’’ kan jedhuun kan kabajamu ta’a.
6.Hojiiwwan Gurguddoo Hojjetamuu Qaban
Karoora Hirmaachisaa Fi Hojii Irra Ooluu Danda’uu Qopheesuu,
Karoora Qophaa’ee Irratti Hooggansi Olaanaan Irratti Waliigaluun mirkaneesuu,
Koree olaanaa (steering committee) hundeesuu fi orenteeshinii keennuu,
Koreewwan teekinikaa hundeesuun oreenteeshinii fi kallattii kaa’uu,
Koreewwan teekinikaa hundeefaman karoora waliigalaa irratti hundaa’uun karoora isaanii gadifageenyan (Detail action plan) akka qopheesan gochuu,
Koreen Olaanaa fi koreen Teeknikaa waltajjii idilee akka qabatanii fi hojiicha gamaagamaa deeman gochuu,
Baajata Fi Loojistiiksii Gahaa Ramaduu,
Dareektoreetii Dhimma Diyaspooraa Oromiyaa humna namaa fi loojistiiksiin Cimsuu,
Sagantaan deemsa biyya alaa(Diaspora out reach programe) akka milkaa’uu hordoffii fi deeggarsa ittifufiinsa qabu gochuu,
Embaasiwwan keenya biyya alaa jiran kabaja ayyaanichaa milkeesuuf xiyyeefannaa cimaa fi bifa addaatin akka qabatan orenteeshinii keenuu,
Qaama Hojii Kana hooggummaan Qindeesan Alaa Qacaruu ( Out Sourcing Event Oroganizer)
Sirna Deeggarsa Fi Hordoffii Cimaa Diriirsuu fi hojii irra oolchuu,
7.Koreewwan Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa
7.1 Koree Olaanaa (Steering Committee)
A/ Miseensota Koree Olaanaa/ Steering Committee
Kab. Obbo Muktaar Kadiir,Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa : Walitti Qabaa Koree
Kab. Obbo Dhaabaa Dabalee, Sadarkaa I/A/Pirez.I/G/Waajjirri Dh.D.U.O Giddugaleesaa: I/A/Walittiqabaa Koree
Kab. Obbo Abdulaaziiz Mahaamad, I/A/Pireezdaantii fi Hooganaa Biiroo Siviil Sarviisii Fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa, Miseensa,
Kab. Obbo Abdulqaadiir Huseen, Sadarkaa I/A/Pirez,Hog. Biiroo IMMO,Miseensa,
Kab.Obbo Lammaa Magarsaa, Afyaa’ii Caffee Oromiyaa , Miseensa,
Obbo Siraaj Kadiir, Hoogganaa Biiroo MMDO,Miseensa,
Obbo Mogos Ida’ee, Waajjirri Dh.D.U.O Giddugaleesaatti I/G/ Dammee Biirolee Fi Naannolee Olaa Fi Federaalawaa : Miseensa,
Kab. Zalaalam Jamaayinee, SIP, Hoog. Biiroo Qonnaa Oromiyaa, Miseensa,
Obbo Fiqaaduu Tasammaa, Hoog. Biiroo Dhimmoota Kom. Mootummaa, Miseensa,
Obbo Geetuu Wayyeesaa, Hoog. Biiroo Aadaa fi Turiizimii Oromiyaa, Miseensa
Obbo Mahaamad Jiloo, Hog. Biiroo Dhimma. Darggagoota fi Spoortii Oromiyaa Miseensa,
Obbo Hayiluu Ifaa, I/G/ Waajjira Pireezidantii Bulchiinsa Mootummma Naannoo Oromiyaa,Miseensa,
Kab. Obbo Daawwannoo Kadir, Deetaa Ministeeraa, Ministeera Dhimma Alaa Federaalawaa, Miseensa,
Obbo Fayisaal Aliyyii, Dareektara Olaanaa Dhimma Diyaaspooraa Ministeera Dhimma Alaa Federaalawaa,Miseensa
Obbo Tasfaayyee Abbabaa, Daareektara Olaanaa, Dhimma Diyaaspooraa Naannoo Oromiyaa, Barreesaa,
B/ Gahee fi Ittigaafatamummaa Koree Olaanaa Kabaja Ayyaanichaa,
Karoora Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa akka qophaa’uu ni taasisaa,
Karoora qophaa’ee irratti mari’achuun ni raggasisa, hojiiirra ni oolcha,
Koreewwan teeknikaa kabaja ayyaanicha milkeesan ni hundeesaa,
Koreewwan teeknikaa adda addaa dhaabatan karoora isaanii akka qopheesani ni taasisaa, karooraa isaanii ni mirkaneesaa,
Akkaataa karoora qophaa’een sagantaa raawwii qopheesanii hojiitti akka galan ni taasisaa,
Gabaasa raawwii hojii kabaja ayyaanicha torban lama lamaan gamaaggamuun duub deebii ni keenna,
Ji’a ji’aan raawwi hojii koree olaanaa fi teeknikaa ni madaalaa, ni gamaaggama kallatti ni ka’aa,
Milkaa’iina kabaja ayyaanichaaf baajataa, human namaa,waajjira fi lojistiiksii barbaachisaa ta’e ni ramada,
Hojii irra oolmaa karoorichaa irratti Deeggarsa fi hordoffii idilaa’ee ni taasisa,
Milkaa’ina kabaja ayyaanichaaf deeggarsa barbaachisaa ta’e akka argatu qaamni dhimmi ilaalatu hundi deeggarsa akka godhuuf ni taasisa,
7.2Koree Teekinikaa Kabaja Ayyaan Torban Diyaaspooraa Oromiyaa
Milkaa’ina Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Marsaa Tokkoffaatiif koreen teekinikaa ittigaafatamummaa olaanaa kan qabuu fi gahee murteesaa qaba. Kanaafuu miseensonni koree teekinika olaanaa (steering committee) keessatti hamataman hundi ofdanda’anii garee teekinikaa tokko tokko akka gaggeesan waan karoorfameef raawwiin hojii koree teekinikaas ta’ee koree olaanaa haala safina qabuun akka raawwatamu kan gumaachu ta’a. haaluma kanaan koreewwan teekinikaa 9 (Sagal) armaan gadi kan hundaa’an ta’a.
Koree Loojistiiksii fi Keesumeesaa
Koree Egzibiishinii Misoomaa , Paanaalii fi Sympoziyeemii
Koree Daawwannaa Misoomaa fi Turiizimii
Koree Spoortii fi Aartii Oromoo
Koree Spoonsarshippii fi Haaromsaa
Koree Koominikeeshinii fi Miidiyaa
Koree Dhimma Nageenyaa
Koree Diyaaspooraa Oromiyaa Biyyatti Galanii
Koree Diyaaspooraa Oromiyaa Biyya alaa
Koreewwan Teekinikaa armaan olitti tuqaman Miseensota 5-7 kan ofkeesaa qaban yoo ta’u miseensota koree fi gahee fi ittigaafatammummaa armaan gadii kan qaban ta’a.
7.2.1 Koree Loojistiiksii,Keesumeesa Fi Simannaa
A Miseensota Koree
I/A/Pireezidaantii fi Hoog. BSSBGO, Walittiqabaa,
Daarikteera Olaanaa Dhimmaa Diyaaspooraa Oromiyaa ,Barreesaa,
Daarikteera Olaanaa Dhimmaa Diyaaspooraa Ministeera Biyya Alaa Miseensa
Ministeera Geejibaa Federaalawaa,Miseensa,
Ejansii Geejibaa Naannoo Oromiyaa, Miseensa,
Bakka Bu’aa Daandii Xiyyaaraa Idil Addunyaa Boolee,Miseensa
I/G/ Ejensii Manajimantii Lafa Magaalaa Oromiyaa , Miseensa ,
B. Gahee fi ittigaafatammummaa Koree Loojistiiksii, Keesumeesituu fi Simannaa
Karoora Torban Diyaaspooraa Koree Loojistiiksii, Keesumeesituu fi Simannaa ni qopheesa,
Guyyaa miseensi diyaaspooraa Oromiyaa Biyyoota gara garaa irraa ka’anii dhufan ragaa ni qabata,
Simaannaa baraabachisaa ta’ee gochuuf qaamolee dhimmi ilaalatu waliin ni karoorsa,
Diyaaspooraan oromiyaa Tajaajilaa Si’ataa fi fayyidaawwan adda addaa daandii xiyyaaraa irraa argachuu qabu adda baasa, yeroo hayamamu akka aragatn ni taasisaa,
Simmaannaa addaa akka taasifamuuf Giddugala Daandii Xiyaaraa Boolee waliin qindaa’uun akkaataa karoora keessatti qabamu ni taasifama,
Iddoo simannaa,iddoo olmaa fi iddoo bultii addaa baasuun sagantaa ni qopheesaa,
Hoteelota adda addaa fi iddoowwan itti boqotan qorachuun addaa baasee koree olaanaaf ni dhiyeesa , yeroo mirkanaa’uu hojii irra oolcha,
Miseensota diyaspooraa ,ambaasadarootaa fi keesumoota Kabaja ayyaanaa irratti argamaan ragaaguutuu ni qindeesa, teesoo isaanii adda baasa, simaanaaf haala mijahaa ni ummataa,
Baajiwwan, T-Shartii, fi Kaardiiwwan waamichaa fi eenyummeesaa miseensota Diyaaspooraa Oromiyaatiif ni qopheesaa,
Raawwii gabaasaa isaa torban torbaniin ni qopheesaa koree olaanaaf turban lama lamaan ni dhiyeesaa,
Koreewwan adda addaa waliin qindoominaan ni karoorsa ni raawwata,
Akka barbaachisumaa isaatti koreewwan xixiqqa of jalaatti ni hundeesa,
Lojistiksii adda addaa, konkolataawwan Dawwanaaf gargaaran fi meeshaalee kabaja ayyaanichaaf oolaan walittiqabuun ni qindeesaa,
Baajata kabaja ayyaanichaa milkeesuuf korichaaf barbaachisu ni gaafata, yeroo haayyamamuu hojii irra ni oolcha,
7.2.2 Koree Egzibiishinii Misoomaa, Paanaalii fi Sympooziyeemii
A.Miseensota Koree Egzibiishinii Misoomaa, Paanaalii fi Sympoziyeemii
Hogganaa Biiroo Industrii fi Misooma Magaalaa,Walitti Qabaa Koree,
Hoogganaa Biiroo Mallaqaa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa,Barreesaa,
Minsteera Dhimma Biyya Alaa Federaalawa keessaa nama tokko,Miseensa,
Dareektara Olaanaa Kolleejii Pabliik Sarviisii Oromiyaa ,Miseensa,
Pireezidaantii Yuniivarsitii Jimmaa, Miseensa,
Pireezidaantii Yuniivarsitii Adaamaa, Miseensa
Pireezidaantii Yunivarsitii Haromaayaa, Miseensa
B.Gahee fi ittigaafatammummaa Koree Egzibiishinii Fi Paanaalii/Simpooziyeemii
Karoora Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Egzibiishinii,Paanaalii fi Simpooziyeemii ni qopheesa,
Seektaroota Egzibishinii qopheesuu qaban adda ni baasaa, yeroo murtaa’uu akka qopheesan oreenteshinii ni keenaa, ni hordofaa ni deeggara,
Haayyootaa barreefama adda adda simpooziyeemiif/paanaliif qopheesaan yuniivarsitoota fi kolleejjootaa waliin ta’uu dhaan ni filaa, mata dureewwan barreefamaa adda baasee ni keenaa, ni hordofa, akka dhiyeesan ni taasisa,
Hayyooota diyaaspooraa Oromiyaa barreefama adda addaa Qopheesan ni fila, adda baasaa, qophii akka taasisan oreenteshinii dursee ni kenna,
Raawwii gabaasaa torban torbaniin ni qopheesaa, koree olaanaaf torban lama lmaan ni dhiyeesaa,
Koreewwan adda addaa waliin walittidhiyeenyaan ni karoorsa ni raawwata,
Akka barbaachisumaa isaatti koreewwan xixiqqa of jalaatti ni hundeesa,
Baajata kabaja ayyaanichaa milkeesuuf korichaaf barbaachisu ni gaafata, yeroo haayyamamuu hojii irra ni oolcha,
Sanadootaa fi barreefamootaa egzibishinii fi simpooziyeemiif dhiyaataan bifa addaatiin akka maxanfamanii raabsaman ni taasisaa,
7.2.3 Koree Daawwannaa Misoomaa fi Turiizimii
A.Miseensa Koree Daawwannaa Misoomaa fi Turiizimii
Hoogganaa Biiroo Aadaaf Turiizimii Oromiyaa, Walitti Qabaa
I/A/ Hoogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa,Barreesaa
I/A/Hog. Waajjira Pireezidaanti BMNO,Miseensa,
I/A/Hoog.Biiroo Dhimmoota Koomnikeeshinii Mootummaa,Miseensa
Hogganaa Biiroo Lafaa fi eegumsa Naannoo Oromiyaa, Miseensa
Dareekteera Olaantuu Waldaa Misooma Oromiyaa,Miseensa
Haawaasa Diyaaspooraa Oromiyaa Biyyatti galan keesaa,Miseensa
B.Gahee fi Ittigaafatammumaa Koree Daawwannaa Misoomaa fi Turiizimii
Karoora Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Daawwannaa Misoomaa fi Turiizimii ni qopheesa,
Iddowwan Misoomaa, turiizimii fi seena qabeesa ta’anii daawwanaaf filataman adda ni baasa,
Iddoo ka’umsaa irraa kaasee hanga daawwannaan xumuuramutti (Road Map) Ibsa gahaa waliin qopheesuun Daawwatootaaf ni raabsa,
Hooggeesota daawwachiistuu’Ta’anii tajaajilaan ‘’Tour Guide ‘ni qopheesa,
Loojistiiksii daawwanaaf barbaachisuu koree dhimma ilaalatu waliin ta’uun ni qindeesaa,
Godinaalee, Magaalota fi iddoowwan daawwannaan ittiqophaa’ee hundi uummani naannichaa dammaqinaan akka simaanaa taasisan dursee qaama dhimma ilaaltuu waliin ni karoorsa,oreenteshinii ni kennaa,
Qophiiwwan iddoo daawwannaa adda bahan ilaalchisee qaaman argamuun hojii supervizinii ni gaggeesaa,
Iddoowwan daawwannaa fi biqiltuu dhaabuuf adda bahan fi qophaa’aan koree olaanaaf dhiyeesee ni mirkaneesisaa,
Paarkii Magariisaa Diyaaspooraa Oromiyaa fi moogaasaa Karaa Dispooraa Oromiyaa Magaalota muraasa keessatti adda ni baasaa,
Biqiltuuwwan adda adda dhaabuf qaama dhimmi ilaalatu waliin iddoo ni fila, ni dhaabsisaa, akka kunuunsan ni taasisa,
Raawwii gabaasaa isaa torban torbaniin ni qopheesaa, koree olaanaaf torban lama lmaan ni dhiyeesaa,
Koreewwan adda addaa waliin walittidhiyeenyaan ni karoorsa, ni raawwata,
Akka barbaachisumaa isaatti koreewwan xixiqqa of jalaatti ni hundeesa,
Baajata kabaja ayyaanichaa milkeesuuf korichaaf barbaachisu ni qopheesa, ni gaafata, yeroo haayyamamuu hojii irra ni oolcha,
7.2.4 Koree Spoortii fi Aartii Oromoo
A.Miseensota Koree Spoortii fi Aartii
Afyaa’ii Caffee Oromiyaa ,Walitti Qabaa Koree
Hoog.Biiroo Dhimma Dargaggoota Fi Spoortii Oromiyaa,Barreesaa,
I/A/Hog, Damee Aadaa Biiroo Aadaaf Turiizimii Oromiyaa,Miseensa,
Hog.Biiroo Dhimma Dubartoota Fi Daa’immannii Oromiyaa,Miseensa
Minsteera Dhimma Biyya Alaa Federaalawa keessaa nama tokko,Miseensa,
Bakka bu’aa atileetaa fi Aartistootaa Diyaaspooraa Biyyatti Galanii keesaa tokko, Miseeensa
I/G. Ejansii Misooma fi bulchiinsa Manneen Federalawaa ,Miseensa,
B.Gahee fi ittigaafatammumaa Koree Spoortii fi Aartii Oromoo
Karoora Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Koree Spoortii fi Aartii Oromoo ni qopheesa,
Barattootaa, dargaggootaa fi Qaamolee dorggomii spoortii keessatti hirmaataan dursee adda baasa,
Iddoo shaakallii fi dorgommiin itti taasifamu adda baasa,
Miseensota Diyaaspooraa biyyoota adda addaa bakka bu’uun Dorggomii spoortii keessatti hirmaatan adda baasa,
Dorgoommiin spoortii adda addaa Diyaaspooraa Oromiyaa fi Naannichaa gidduutti qaamolee adda addaa gidduutti ni qopheesa,
Koreewwan xixiiqqaa dorggomii Spoortii adda addaa, dorggommii gaaffii fi deebii, dorgomii Dorgaa dorgee, dorgoomii bareedinaa fi kkf akka dhaabatu fi qophii akka godhan ni taasisa,
Dorggommii adda addaa gaggeefamu irratti qaamolee waamicha taasifamuuf hundi dursa odeefannoo akka argatan ni taasisaa,
Dorggommii taasifameen qaama moo’ate badhaasa fi beekamtii akka aragatan ni taasisa,
Artistoonnii Naannichaa beekamoo Kabaja ayyaannichaaf qophii akka taasisaan ni qindeesaa, ni hordofa ni deeggara,
Kabaja ayyaanichaa sababeefachuu dhan artistoonnii Kliipii, Farruu, Sirboota fi Sagantaa dadamaqinaa adda addaa akka qopheesan ni taasisa,
Raawwii gabaasaa isaa torban torbaniin ni qopheesaa koree olaanaaf torban lama lmaan ni dhiyeesa,
Koreewwan adda addaa waliin walittidhiyeenyaan ni karoorsa ni raawwata,
Akka barbaachisumaa isaatti koreewwan xixiqqa of jalaatti ni hundeesa,
Baajata kabaja ayyaanichaa milkeesuuf korichaaf barbaachisu ni gaafata, yeroo haayyamamuu hojii irra ni oolcha,
7.2.5 Koree Spoonsarshipii fi Haaromsaa
A.Miseensota Koree Haaromsaa fi Spoonsarshipii
I/G/Waajjira Pireezidaantii BMNO,Walittiqabaa,
Hog.Biiroo Daldalaa fi Misooma Gabaa Oromiyaa,Barreesaa,
Hog. Abbaataayitaa Galiiwwanii Oromiyaa, Miseensa
I/G/Interpiraayzii To’aannoo Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaa, Miseensa,
B/B/ Baankii Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa,Miseensa,
Haawaasa Diyaaspooraa Oromiyaa Biyya keesa Jiran keesaa,Miseensa,
Kom. Komishiinii Investmantii Oromiyaa ,
B.Gahee fi Ittigaafatammumaa Koree Haaromsaa fi Spoonsarshiipii
Karoora Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Koree Haaromsaa fi Spoonsarshipii ni qopheesa,
Baajataa Kabaja ayyaanichaaf Barbaachisu walitti ni qaba,
Madda baajataa kabaja ayyaanichaaf barbaachisu hunda(Motuumma irraa, Spoonsarshipii irraa, Baankota Irraa, abbootii qabeenyaa fi kkf irraa) waliiti qaba,
Korreewwan adda addaatiif Baajatni yeroo hayyamamuuf ni qooda, ni dabarsa,
Sartafiikeeta fi geebawwan adda adda badhaasaaf akka qophaa’an ni taasisa,
Iddoo Haaromsii ittti qophaa’uu adda ni baasaa, ni mijeesaa,
Iddoowwan haaromsa adda bahan irratti hojii dikooreeshinii fi Bareedinaa ni raawwata,
Haaromsa irratti sagantaa badhaasaatiif qaamolee adda baan, gbarreewwan adda addaa fi namoota dhuunfaa diyaaspooraa Oromiyaa Bakka Bu’aan beekamtiin akka keenamu adda ni baasaa koree olaanaaf dhiyeesee akka badhaafaman ni taasisa,
Artistoota beekamoo ta’an afeeruu fi qopheesuun haaromsa irratti akka hirmaatan fi sagantaa cufiinsa akka damaqinaan barreechan ni taasisa,
Ambaasadarootaa, Namoota Beekamoo ta’an fi misioonota adda addaatiif waraqaan beekamtii akka kennamu ni taasisaa,
Dhaabbilee faayinaansii kabaja ayyaanichaaf deeggarsa baajataa kennuu danda’an waamichaa gaggeesuu fi kaayyoo isaa ibsuun deeggarsa walitti ni qaba,
Raawwii gabaasaa isaa torban torbaniin ni qopheesaa koree olaanaaf torban lama lamaan ni dhiyeesa,
Koreewwan adda addaa waliin walittidhiyeenyaan ni karoorsa, ni raawwata,
Akka barbaachisumaa isaatti koreewwan xixiqqa of jalaatti ni hundeesa,
Baajata kabaja ayyaanichaa milkeesuuf korichaaf barbaachisu ni gaafata, yeroo haayamamu hojii irra ni oolcha,
7.2.6 Koree Dhimma Nageenyaa
A.Miseensota Koree Dhimma Nageenyaa
Hog. Biiroo Bulchiinsa Fi Nageenyaa Oromiyaa,Walitti qabaa
Hog.Biiroo Haqaa Oromiyaa,Barreesaa
Kom. Komishiinii Poolisii Oromiyaa,Miseensa
Komishinara Kom. Poolisii Federaalawaa Keesaa Nama Tokko, Miseensa
Bakka Bu’aa Dhimma Nageenyaa Federaalwaa Keessaa, Miseensa
Waajjira Gidduggaleesa Dh.D.U.O keesaa,Miseensa
Dareekteera Akaadaamii Mallas Damee Adaamaa, Miseensa,
B.Gahee fi ittigaafatammumaa Koree Dhimma Nageenyaa
Karoora Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Koree Dhimma Nageenyaa ni qopheesa,
Diyaaspooraan oromiyaa Biyya keesa galan waliin ta’uu dhaan haala nageenya isaanii irratti dursa qorannoowwan adda addaa ni taasisa,
Guyyaa diyaaspooraan Oromiyaa naannicha galanii kaasee eeggumsi akka kennamuuf ni taasisa,
Iddoo boqonnaa isaanii, iddoo daawwannaa fi iddoowwan socho’aan hundaatti nagaan galanii akka bahaan haala ni mijeesa,
Olola diinaa fi farreen nageenyaatiin akka hin burjaajofne nageenyi amansiisan jiraachuu isaa akka hubatan hojii nageenyaa amansiisaa ta’ee ni gaggeesa,
Raawwii gabaasaa isaa torban torbaniin ni qopheesaa koree olaanaaf turban lama lmaan ni dhiyeesaa,
Koreewwan adda addaa waliin walittidhiyeenyaan ni karoorsa ni raawwata,
Akka barbaachisumaa isaatti koreewwan xixiqqa of jalaatti ni hundeesa,
Baajata kabaja ayyaanichaa milkeesuuf korichaaf barbaachisu ni gaafata, yeroo haayyamamuu hojii irra ni oolcha,
7.2.7 Koree Diyaaspooraa Oromiyaa Biyyatti Galanii
A.Koree Diyaaspooraa Oromiyaa Biyyatti Galanii
Bakka Bu’aa Ameerikaa Kaaba Fi Kaanadaa,Waliti qabaa,
Bakka Bu’aa Aawroopaa ,Barreesaa,
Bakka Bu’aa Austraaliyaa ,Miseensa
Bakka Bu’aa Giddugala Bahaa, Saawdii Fi Naannoo Ishee,Miseensa,
Bakka Bu’ootaa Afriikaa Fi Afriikaa Kibbaa,Miseensa
B.Gahee fi ittigaafatammumaa Koree Diyaaspooraa Oromiyaa Biyyatti Galanii
Karoora Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Koree Diyaaspooraa Oromiyaa Biyyatti Galanii ni qopheesa,
Miseensota Diyaaspooraa Oromiyaa Biyya Keesa Jiranii hunda waamicha taasisuun karooricha irratti ni mariisisa, gahee hojii ni kennaa, ni hordofa, ni bobbaasa,
Ragaa fi odeefannoo Diyaaspooraa Oromiyaa biyyaa alaa jiran hunda ni qindeesaa,
Koree Kabaja Ayyaanaa Torban Dayaaspooraa Biyya Alaatti akka Hundaa’uu ni taasisa, ni gurmeesaa, kabaja ayyaanichaaf karoora qopheesanii akka socho’an ni taasisa,
Embaasiiwwan waliin ta’uu dhan karoora qophaa’e irratti orenteeshinii ni kennaa, koreewwan adda addaa ni hundeesa,
Waldaa Diyaaspooraa Oromiyaa Ijaaramu waliin qindoominaan ni socho’a,
Kabaja ayyaanichaa ilaalchisee Odeefannowwan adda addaa kennuun biyya alaatti koreewwan adda adda akka hunda’uu ni taasisu,
Maatiwwan diyaaspooraa Oromiyaa Godinaalee adda addaa keesa jiran adda baasuun ni mariisisa, kabaja ayyaanichaaf tumsa akka taasisan waamicha ni dabarsa,
Walquunnamtii ittifufiinsa qabaatu taasisuun koree olaanaa waliin yero yeroon walgahii idilee ni qabaatu,
Embaasiwwani fi qoonsilota keenya waliin waliti dhufuun karoora kabaja ayyaanichaa irratti ni qopheesuu,
Gaaffiiwwan diyaaspooraan gama misomaa fi tajaajila barbaadu Gaafatu dursa qindeesuun koree olaanaaf ni dhiyeesuu,
Diyaaspooraa Biyyoota gara garaa irraa ayyaanichaan dura gara biyyaatti dhufan walitti qindeesuun koreewwan adda adda ni hundeesa, bifa idilaa’een waliitti dhufeenya akka qabatan ni taasisa,
Raawwii gabaasa isaa torban torbaniin ni qopheesaa koree olaanaaf torban lama lamaan ni dhiyeesa,
Koreewwan adda addaa waliin walittidhiyeenyaan ni karoorsa ni raawwata,
Akka barbaachisummaa isaatti koreewwan xixiqqa of jalaatti ni hundeesa,
Baajata kabaja ayyaanichaa milkeesuuf korichaaf barbaachisu ni gaafata, yeroo hayyamamuu hojii irra ni oolcha,
7.2.8 Koree Koominikeeshinii fi Miidiyaa
A. Miseensota Koree Koominikeeshinii fi Miidiyaa
Hog.Biiroo Dhimmoota Koomnikeeshinii Mootummaa,Walitti qabaa
Dar.Dhaabbata Raadiyyaa Fi Televizionii Oromiyaa,Barreesaa,
Wajjira Dh.D.U.O Giddugaleesaa keesaa nama tokko ,Miseensa,
Deetaa Minsteera ,Waajjira Dhimmoota Koomnikeeshinii Federaalawaa,Miseensa,
Daarektara Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Waajjira Pireezidaantii BMNO, Miseensa,


B. Gahee fi Ittigaafatamummaa Koree Koominikeeshinii fi Miidiyaa
Karoora Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Koree Koominikeeshinii fi Miidiyaa ni qopheesa,
Kabaja ayyaanichaa sababeefachuun midiyaalee Biyyaatti fi Naannichaa hunda hojii koomnikeshinii ittifufiinsa qabu ni taasisa,
Miidiyaalee Biyyatii keesa jiranii fi Kan naannichaa hunda Hirmaachisuun karoora qophaa’ee irratti orenteeshinii kennuun hojiitti ni bobbaasaa,
Sagantaan kabaja ayyaanaa Torban Diyaaspooraa Oromiyaa sabquunamtii hundaan akka beekamuu fi umanni keenya yeroo yeroo dhaan odeefannoo akka argatu ni taasisa,
Soshaal Midiyaa(Social Midia) Hundatti fayyadamuu dhaan waa’ee kabaja ayyaana Diyaaspooraa oromiyaa ilaalchisee ilaalchoota gufachiisoo ta’an irratti karoorsee ni hojjeta,
Dargagootaa fi barattoonnii odeefannoo akka argatan gochuun hojii komnikeeshinii ittifufiinsa qabu ni taasisaa,
Diyaaspooraan biyya alaa jiru waa’ee kabaja ayyaanaa turban Diyaspporaa Oromiyaa odeefannoo wayitaawaa akka argatu ni taasisa,
Kabaja ayyaanaan dura(Pre-Festival Event) Yeroo kabaja ayyaanichaa gaggeefamu(Festival–Event) fi erga kabajni ayyaanicha xumuuramee booda(Post-Festival Event) ilaalchisee sagantaawwan adda addaa haala ittifufiinsa qabuun ni qopheesa,
Filmiiwwan Dookmantarii fi sagantaawwan adda addaa miidiyaan akka qophaa’ee tamsa’uu ni taasisa,
Barruuleewwan adda addaa kabaja ayyanichaa ibsan qopheesuun akka maxanfaman ni taasifama,
Hoogannoo (Moto) kabaja ayyaanichaa siiriitti ibsuu danda’an ni qopheesa, hojiirra ni oolcha,
Raawwii gabaasa isaa torban torbaniin ni qopheesaa koree olaanaaf torban lama lmaan ni dhiyeesaa,
Koreewwan adda addaa waliin walittidhiyeenyaan ni karoorsa ni raawwata,
Akka barbaachisumaa isaatti koreewwan xixiqqa of jalaatti ni hundeesa,
Baajata kabaja ayyaanichaa milkeesuuf korichaaf barbaachisu ni gaafata, yeroo haayyamamuu hojii irra ni oolcha,

Koree Diyaaspooraa Oromiyaa Biyya Alaa jiraatan
A.Miseensota Koree Diyaaspooraa Biyya alaa
Bakka Bu’aa Koree Diyaaspooraa Ameerikaa Kaabaa
Bakka abu’aa Koree Diyaaspoora Kaanaadaa
Bakka bu’aa Koree Diyaspooraa Awroopaa
Bakka bu’aa Koree Diyaaspooraa Austraaliyaa
Bakka bu’aa Koree Diyaaspooraa Giddugala Bahaa(Riyaad, Yaman, Saaudii ,Jiddaa fi Dubaay)
Bakka bu’aa Koree Diyaaspooraa Afrikaa Kibbaa,
Bakka bu’aa Koree Diyaaspooraa Biyyootaa Olaa Afrikaa(Keeniyaa, Sudaan lamaan ,Jibuutii)
B. Gahee fi Ittigaafatamummaa Koree Diyaaspooraa Biyya alaa
Koreen Diyaaspooraa Biyya alaa hawaasa gara garaa bakka bu’uu danda’u embaasii/qonsilaatiin waliin ta’uu dhaan ni hundeefama (Diyaspooraa Festival Organizing Committee) NI hundeesaa,
Karoora kabaja ayyaanaa Torban Diyaaspooraa Oromiyaa ni qopheesa, Karooraa qophaa’ee waajjiraa Dhimma diyaaspooraa Oromiyatii erguun yaadaan erga gabbisee boodaa hojii irra ni oolcha,
Diyaaspooraan oromiyaa biyya alaa jiraatu kammiyyuu misoomaa naannichaa keessatti hoggumaa, beekumsa fi dandeettii qabuun gumaacha akka taasisuu waamicha ni dabarsa, ni afeeraa ni kakaasa,
Ragaa waliigalaa diyaaspooraa oromiyaa Biyya/Magaalaa keesa jiran hunda ni sasaaba, ni gurmeesa, ni qindeesa, koree olaanaaf gabaasaa ni dhiyeesaa,
Ragaawwan qindaa’ee keesaa Hirmaatota kabaja ayyaanaa diyaaspooraa oromiyaa irratti hirmaataan formaatii qophaa’ee irratti adda baasuun ni qindeesaa , koree olaanaf gabaasaa ni dhiyeesa,
Koreewwan Xixiqqaa kabaja ayyaanaa Diyaspooraa Oromiyaa irratti hirmaataan ni gurmeesaa, ni galmeesa koree olaanaaf gabaasa ni dhiyeesa,
Miseensota Diyaaspooraa Dorgommii Spoortii, Dorgommii Bareedinaa, Dorgommii Simpoosiyeemii fi kkf irratti hirmaachuu barbaadan adda baasee koree olaanaaf ni dhiyeesaa,
Waa’ee barbaachisummaa kabaja ayyaanichaa ilaalchisee Waltajjiiwwan xixiqaa adda addaa koree olaanaa waliin ni gaggeesa, murtewwaan adda addaa ni dabarsa,
Hirmaattotaa sochii investimantii adda addaa fi cee’umsa teeknooljii (Technology transfer) irratti bobba’uu fi gahee isaanii bahuu barbaadan adda kakaasuu fi odeefannoo ni kennaa ,
Sochii Waldaa Misooma Oromiyaa jalqabe keessatti gahee isaan irraa eegamu akka gumaachaan ni kakaasaa, ni hirmaachisa ni galmeesaa,
Kabaja ayyaana turban diyaaspooraaa irratti hirmaachuuf yeroo sochoo’aan tajaajilaa adda addaa ittiin argachuu danda’ani irratti haala ni mijeesaa,
Koreewwwan adda addaa kabaja ayyaana diyaaspooraa oromiyaatiif dhaabate waliin (bilbilaan, interneetiidhaan, paaltokii fi kkf )walqunnamtii ni taasisaa,
Raawwii gabaasa qophii ayyaanichaa ilaalchisee torban torbaniin ni qopheesaa koree olaanaaf e-mailii , bilbilaan fi kkf ni erga,
Koreewwan adda addaa waliin walittidhiyeenyaan ni karoorsa ni raawwata,
Akka barbaachisummaa isaatti koreewwan xixiqqa of jalaatti ni hundeesa,
Baajata kabaja ayyaanichaa milkeesuuf korichaaf barbaachisu walittiqabuun hojii irra ni oolcha,
8.Guyyaa Kabaja Ayyaannichaa:
Guyyaan kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa Walgahiin idilee Ambaasadaroota fi Diyaaspooraa akka Biyyyaatti osso hingaggeefamin dursee kan kabajamu ta’ee, Adooleesa 27-Hagayya 03 bara 2007tti Torban Tokkoof kabajuuf karoorfamee jira.
9.Baajata Kabaja Ayyaanichaa
Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa akka milkaa’uu gochuuf baajata maddawwan adda addaa qopheesuun barbaachisaa dha. Haaluma kanaan maddi baajata kabaja ayyaana Kanaa:
Baajata mootummaan Naannichaa ramadu irraa,
Baajata galiiwwan koreen adda addaa qopheesuu irraa
Hirmaannaa uummata fi hawaasaa Diyaaspooraatin walittiqabamu irraa ta’a.
10.Rakkoowwan Quunnamuu Danda’uu Fi Furmaata Isaa
A.Rakkoowan Quunnamuu Danda’an
Embaasiwwan keenyaa hojichaa abbumaan fudhatanii hoogganuu dhabuu,
Hooggansi kabaja ayyaanichaatif sababa hojii waliirra bu’uun xiyyeefannaa kennuu dhabuu,
Koreewwan adda addaa hojii filannootiin qabamuu fi dagachuu
Olola fareen nageenyaa biyya alaa jiran kabaja ayyaanichaa gufachiisuuf yaaluu,
Miseensa diyaaspooraa biyya alaa Olola diinaatiin liqimfamuun hirmaannaan isaanii xiqqachuu,
Hanqina humna namaa taatewwan adda adda qopheesuu danda’uu (Event Organizer) dhaabuu,
Akkaataa karoora qophaa’een deemuu dhabuu fi Sirni deeggarsa fi hordoffii laafaa ta’uu,
Yeroo dheeraa qabna jechuun hojicha irraanfachuu fi dagachuu,
Lojistiiksii fi faayinaansii barbaachisaa ta’e yeroon ramaduu dhabuu,
B.Furmaata isaa,
Akkaataa sagantaa qophaa’een karoora kabaja ayyaanichaa pireezidaantii Naannichaatiin akka hoogganamu fi hordofamu gochuu,
Hojii kabaja ayyaana kanaatiif koree teeknikaa kabaja ayyaanichaa milkeesan dhaabuun bifa idileetiin akka raawatanii fi hordofan gochuu,
Milkaa’ina kabaja ayyaanichaaf waltajii waliinii BUlchiinsa mootummaa naannoo fi Diyaspooraa oromiyaa biyya adda addaa jiraatu waliin addaa qopheesuu dhaan sagantaa Waltajii waliinii(OutReach Program) haala ittifufiinsa qabuun akka gaggeefamu gochuun hoogganuu fi milkeesuu,
Loojistiksii fi baajata milkaa’ina kabaja ayyanichaaf barbaachisu ramaduu,
Deeggarsa fi hordoffii idilaa’ee taasisuun hojichaaf xiyyeefannoo adda keenuu,
Miidiyaalee Biyyaatii fi Naannoo keenyaa akkasumas Artistoota Naannichaa beekamoo ta’an hunda fayadamuu fi hojii kominiikeeshinii ittifufiinsa qabu taasisuun Kabaja ayyaana kanaaf bal’inaan sochoosuu,
11. Sagantaa Raawwii ‘Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa bara 2007’

Lak. Hojiiwwan Hojjetaman Qaama Hojjetu Guyyaa
1 Koree olaanaa (Steering Committee) hundeesuu, Koree Ola’aanaa Mudee 30
2 Koree Teeknikaa Hundeesuu, Koree Ol’aanaa Mudee 30
3 Karoora Koree Olaanaa Qopheesuu fi orenteeshinii kennuu , Koree Ol’aanaa Mudee 30
4 Karoora Koree Teekinikaa Qopheesuu fi Orenteeshinii Kennuu, Koree Teekinikaa Mudee 30
5 Karoora Koree Teeknikaa gadifeegeenyaan qophaa’ee fi sagantaa raawwii isaa Mirkaneesuu, Koree Ol’aanaatiin Mudee 30
6 Akkaataa Karoora fi sagantaa raawwii Mirkanaa’een qaboo yaa’ii qabachuun hojicha Bifa Idlaa’een hordofuu, Koree Teekinikaatiin Torban lamaan
7 Akkaataa Karoora fi sagantaa raawwii Mirkanaa’een qaboo yaa’ii qabachuun hojicha Bifa Idlaa’een gamaagamuu, Koree Ol’aanaatiin Ji’a Ji’aan
8 Gabaasaa Koree Olaanaa fi koree teekinikaatin Dhiyaatu Hordofuu fi Murteewwan adda adaa Dabarsuu, Koree Ol’aanaatiin Ji’a ji’aan
9 Gabaasa koree teekinikaa irraa dhiyaatu qindeesuu fi murteef dhiyeesuu, Dare.Dhimma Diayaaspooraa Oromiyaatin Torban lama lamaan
10 Koreewwan teekinikaa adda addatiif Deeeggarsa barbaachisu Taasisuu, Koree Ol’aanaatiin Torban torbaniin
11 Baajata Kabaja Ayyaanichaaf Ooluu Murteesuu, Koree Ol’aanaatiin Yeroo Dhiyaatutti
12 Karoora waltajjii waliinii diyaaspooraa oromiyaaf qophaa’ee mirkaneesuu fi hojii irra oolchuu, Koree Olaanaatiin Muddee 30
13 Gabaasa waltajjii waliinii diyaaspooraa oromiyaa gaggeefamu dhaggeefachuun kallattii kaa’uu, Koree 0laanatiin Ji’a Amajjii
14 Sagantaa kabaja ayyaanichaa qophaa’ee dhiyesuu fi mirkaneesuu, Koree Teeknikaatiin Ji’a Guraadhalaa
15 Sagantaa kabaja ayyaanichaa qophaa’ee gadifageenyaan qorachuu fi mirkaneesuu, Koree Olaanatiin Ji’a Guraadhalaa
16 Sochii kabaja ayyaanichaa ilaalchisee Hojii gamaaggamaa gaggeesuu, Koree Teekinikatiin J’ia Bitootesaa
17 Sochii kabaja ayyaanichaa ilaalchisee hojii supervizionii gaggeesuu, Koree Olaanaatiin Ji’a Ji’aan
18 Gabaasa supervizinii kabaja ayyanichaa koree olaanaf dhiyeesuu fi kallatti kaa’uu, Koree Olaanaatiin Ji’a Ji’aan
19 Gabaasa raawwii kabaja ayyaanaa koree biyya alaa dhageefchuu fi kallattii kaa’uu, Koree Olaanaatiin Ji’a Ji’aan
20 Gabaasaa Qophii Koree Keesumeesituu, Simmanna Fi Baniinsaa Dhaggeefachuu Fi Mirkaneesuu, Koree Teekinikaatiin Ji’a Caamsaa
21 Gabaasaa Xumuuraa Qophii Koree Egzibishinii Misoomaa , Paanalii Fi Simpooziyeemii Dhageefachuun Mirkaneesuu, Koree Olaanaatiin Ji’a Ji’aan
22 Gabaasaa koree spoonsashippii fi haaromsaa dhageefachuu fi mirkaneesuu, Koree Olaanaatiin Ji’a Ji’aan
23 Gabaasaa Qophii Koree daawwanaa fi oromiyaa baruu dhageefachuu fi Mirkaneesuu, Koree Olaanaatiin Ji’a Ji’aan
24 Gabaasa qophii koree spoortii fi Artii oromoo dhageefachuu fi mirkaneesuu Koree Olaanaatiin Ji’a Ji’aan
25 Qophii waliigalaa kabaja ayyanichaa qorachuu fi kallatii dhumaa kaa’uu, Koree Olaanaa Fi Koree Teekinikaatiin Ji’a Waxabajjii fi Adooleesaa
26 Gabaasaa xumuuraa hirmaattota kabaja ayyaanichaa irratti hirmaatan dhaggeefachuu fi kallattii kaa’uu, Koree Olaanatiin Ji’a Waxabajjii fi Adooleesaa
27 Torban kabaja ayyanichaa ilaalchisee ibsa adda addaa press konfransii kennuu Korree Olaanaa fi Dareektoreetii Dhimma Diyaaspooraa Oromiyaatiin Akkaatuma murtaa’een ji’a ji’aan
28 Kabaja ayyaanaa torban diyaaspooraa haala sagantaa qabameen kabajuu Adooleesa 27 bara 2007 irraa eegalee
29 Gabaasaa kabaja ayyanichaa qopheesuu fi mirkaneesuu Koree koree olaanatiin fi koree teekinikaa Ji’a Hagayyaa
30 Sagantaa galateefannaa qopheesuu Koree olaantiin Ji’a Hagayyaa

12.Sirna Deeggarsaa fi Hordoffii
Akka Naannoo Oromiyaatti sirni ‘Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa bara 2007’ yeroo jalqabaaf kan gaggeefamu waan ta’eef milkaa’ina kabaja ayyaanichatiif sirni deeggarsaa fi Hordoffii haala idilaa’een gaggeefamuu qaba.
Haaluma kanaan sirna gabaasaa, Gamaaggaamaa fi suupervizionii kabaja ayyaanichaa akka armaan gaditti kan dhiyaatu ta’a.
12.1 Sirna Gabaasaa
Kabaja ayyaannichaa milkeesuuf Waajjirii Pireezidaantii BMNOtti Dayreektoreetiin Dhimma Diyaaspooraa Oromiyaa Gabaasa Torban lamaa fi kan Ji’aa qindeesuu Koree olaanaaf dursee kan qaqabsu ta’a
Koreen olaanaa torbana lama lamaan gabaasaa koree teeknikaa kan dhageefatuu fi kallatii kan ka’uu ta’a,
Ji’a ji’aan koreen Olaanaa fi koreen teeknikaa bakka jiraniitti Gabaasni koree teeknikaa kan dhaggeefatamu fi kallatiin kan itti kennamu ta’a,
Koreen teekinikaa koreewwan xixiiqaa adda adda hundeesuun raawwii hojii fi gabaasa torban torbaniin kan ilaalu ta’a,
Gabaasa dhiyaate irratti hundaa’uudhaan duubdeebiin qaama dhimma ilaalatuuf barreefamaan akka qaqqabu ta’a,
12.2 Sirna Gamaaggamaa
Koreen teekinikaa Raawwiin hojii torbanii fi turban lamaa irratti hunda’uu dhaan gamaaggamni hojii waliigalaa torban lama lamaan kan gageefamuu ta’a,
Koreen olaanaan Kabaja ayyaanichaa gabaasa ji’aa irratti hundaa’uudhaan gamaaggama kan taasisu ta’a,
Gamaggama taasifamu irratti hundaa’uu dhaan hanqinoota fi ciminoota jiran irratti kallattii kan ka’uu fi sirreefama barbaachisaa ta’e kan taasisu ta’a,
Gamaaggama taasisuun hanqina gama baajataa, loojistiksii fi humna namaatiin jiru mutewwan adda addaa kan dabarsu ta’a,
Hojiiwwan gamaaggamaa waliin walqabatan irratti raga fi qaboo yaa’iin akka qabamu tasisuun duubdeebiin qaama dhimma ilaalatuuf barreefamaan akka kennamuuf ta’a,


12.3 Sirna Suupervizionii hojii
Hojiin suuperviziinii Kabaja Ayyaaanaa Koreewwan adda addaa bakka hojjatanitti argamuu fi iddoowwan kabaja ayyaanichaa ittiqophaa’uu hunda argamnii ilaaluun kan mirkanaa’uu ta’ee hojiiwwan armaan gadii kan ofkeesaa qabu ta’a,
Iddoowwan misoomaa dawwataman fi seena qabeesa ta’an ayyaanichaaf filataman ilaaluu fi mirkaneesuu,
Koreen teekinikaa fi koreen olaanaan bakka argamanitti qophii kabaja ayyanichaa ilaalchisee iddichatti argamnii suppervizionii gaggeesuu,
Iddoowwan bashanaanaaf qophaa’anii fi galmoota walgahii adda addaa qophaa’uu isaa mirkaneesuu,
Koreen olaanaa iddoowwan kabaja ayyaanichaaf filataman hunda saamuudaan fudhatee akka ilaalu haala mijesuu,
Baajatni meeshaleen kabaja ayyaanichaa fi dhimmooni murteesaa ta’an jiraachuu isaanii sakkataa’uu,
Gabaasa supperviziniin qophii kabaja ayyaanichaa koree olaanaaf dhiyeesuu fi kallatti akka itikennamu gochuu,
Akkaataa supeervizionii gaggeefameen duubdeebii keenuu fi waltajjii ittiaanutti akka sirreefamu gochuu,
13.Kallatiiwwan Ijoo Kabaja Ayyaanichaa ittiin Hooganamu
Karoora kabaja ayyaana torban diyaaspooraa Oromiyaa hooggansa olaanaa naannichaatiin qabamee hoogganamuu qaba,
Koreewwan teekinikaa fi xixiqaan adda addaatis bifa walfakkaatuun hooggansa olaanaa naannichaatiin hoogganamuu qaba,
Hojiin kabaja ayyaanichaa hojii komunikeeshinii ittifufiinsa qabuun gaggeefamuu qaba,
Karoora kabaja ayyaanaa torban diyaaspooraa oromiyaa akkaataa sagantaa qabameen (torban lama lamaa fi ji’an ) hoggansa olaanatiin gamaagamaamaa deemuu qaba,
Qaamoleen dhimmi ilaaltu hundi milkaa’ina kabaja ayyaanichaaf tumsa barbaachisaa ta’e gochuu akka danda’an hubannoo gahaa fi odeefannoo gahaa gochuu qabu,
Caasaan bulchiinsa sadarkaa sadarkaan jiru kabaja ayyaana torbaan diyaaspooratiif xiyyeefanaa akka kennuu fi koreen sadarkaa asadarkaan akka hundaa’uu kallattin kaa’amuu qaba,
Diyaaspooraan oromiyaa carraa kabaja ayyaanaa kanaatti fayadamuu dhan namoota waltajjii kan irratti hirmmaachuu hindandeenye qaqabuu akka danda’an ijaarsa cimaa ijaaruun raayyaa dhan akka socho’uu gochuu,
Diyaaspooraan oromiyaa biyya gara garaa jiraatu karaa embaasotaa keenyaan gaaffii isaanii dursa akka qindaa’uu fi sasaabamu gochuun qaama dhimma ilaalatu waliin deebii akka argatu haala mijeesuu,
Kabaja ayyaana torban diyaaspooraa irraa muxxanoowwan gaaggaarii argaman qindeesuu dhan kalatti ittiaanuuf bu’uura cimaa kaa’uu,
Hirmaannaa diyaaspooraa gama misoomaatiin qaban deeggaruu fi cee’umsa teeknoolojii dhugoomsuuf hojii investmantii irratti bobbaa’uu qaban adda basanii qopheesuun hirmaannaa isaanii akka cimu gochuu,
Hojii kabaja torban diyaaspooraa oromiyaa Ilaalcha dogongoraa fi olola humnoota badii diiguu fi jijjiiruu irratti kan xiyyeefatee akka ta’e beekamee hooggansa siyaasaa hojii karooraa isaa keessatti qabatee hoogganuu qaba,
Guyyaa kabaja ayyaana diyaaspooraa akka milkaa’uu caasaa dhimma Diyaaspooraa cimsuu fi deeggarsa barbaachisa taasisaa deemuu,
Dhimmoota diyaaspooraa oromiyaatiin ka’uu danda’an fi ilaalchota dogongoraa ka’an irratti qophii gahaa gochuun hubannoo guutuu carraa itti argachuu danda’an haala ittifufiinsa qabu uumuu,
Waldaan diyaaspooraa oromiyaa biyyaa keesaa akka cimuu fi sochii keesa akka galu gama mootummaa naannichaatiin deeggarsi ittifufiinsa qabu kennamuufi qaba,

14.Xumuura
Naannoo keenya keessatti sochii mootummaan misoomawaa keenya taasisaa jiruun bu’aa abdachiisaan gama misooma dinagdee, haawassummaa fi ijaarsa sirna dimookraasitiin galmaa’aa jiran faayyadamummaa ummataa keenyaa mirkaneesaa akka jiran hubatamee jira. Bu’aan kuni olaantummaan kan galmaa’uu danda’ee gurmaa’insa humnoota sadan (Ummata, dhaaba fi mootummaa) akka ta’ee sirriitti beekama. Keessattuu hirmaannaan uummata keenyaa yeroo dha gara yerootti dabalaa dhufuun isaa toora haroomsaa keenya karaa sirrii fi guddina dinagdee keenya kan dhugoomsu akka ta’ee hubatamee jira.
Deemsa haaromsa biyya keenyaa keessatti hirmaannaan uummataa keenyaa murteesaa waan ta’eef diyaaspooraan oromiyaa biyya ala jiratuu gahee isaa irra eegamu bahuu jalqabuu isaatiin sochiin akka jalqabiitti jiru cimina akka qabaatu gochuun murteesa dha. Sochii diyaaspooraa oromiyaa biyyaa alaa jiraataan sadarkaa olaannatti ceesisuuf waltajjiiwwan adda addaa umuun waliittidhufeenya Hawaasa diyaaspooraa fi ummataa keenyaa cimsuun barbaachisaa akka ta’ee waan ittiamanameef karoora adda akka qophaa’uu ta’ee jira.
Bu’uuruma kanaan ‘Kabaja Ayyaana Torban Diyaaspooraa Oromiyaa bara 2007’’ akka qophaa’uu yemuu ta’uu fuula duratti gaheen diyaaspooraa misooma keenya keessatti qabu murteesa waan ta’eef sochii gama kanaan jiru cimsuun gaheen diyaaspooraa Oromiyaa sadarkaa olaannatti akka cee’uu qaamni hundi tumsa kan taasisu ta’a.
Haaluma kanaan diyaaspooraa Nannoo keenyaa bifa ijaaramee fi gurmaa’een sochii misooma keesatti qooda akka fudhatu gama mootummaa naannoo oromiyaatiin xiyyeefannoo addaatiin kan hoogganamu ta’a.

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved