Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

 Filatamu Dr. Abyi Ahmed fi Falmii Teamn Obbo Lammaa Magarssa godhef gamachuutu nuti dhaga’ama

 

TPLF Bu’uuran jijjirame malee gaafin Oromoo ni deebi’a yaada jeedhu hin qabnu. Qabsoon amma deema jiru kun gara jijjirama bu’ua fiduti ni jijjirama jene ni abdana. Sababiin isaa gartuun uummatan bakkati isiin galchina jedhuf gartuun uummatni goofta keenya jedhu waliin deemu waan hin dandeenyef jijjiramni bu’uura dirqama ta’a jene amana. Dr. Abiyi Ahmed akka Mummicha Minstera ta’uuf ummani Oromoo keessaatu qeerroon Oromoo dhaabbileen Oromoo mormitoota heddun warreegama gudda godhaniiru, Oboo Lammaa Magarssa fi Wailoon isaa ammoo falmi ijjibata godhan jiru, qabsoo kanatu bu’aa kana fide waan ta’ef bu’aan dhiiga qeerroon dhufe kun injiifannoo gudda waan ta’eef tarkanfi isaa jalaqabbati jene, qabsoo egale ilee hanga kayyoon Oromoo galma ga’uuti daqiqa tokkof ilee aragalifii malee itti fufiina.  

 Dr. Abiyi akka Oromoota siirnoota habasha keessati kanan dura hojeetan akka Gobana Dacee, Habtegeorgis Dinagde (Abbaa Mela) Jagama Kelo, Jeneral Tefari Banti, General Maradi Nugese, Jeneral Tesfaye G/Kidan, kkf siirna  habasha keessaatti habashota tajjajilan malee Oromoof bu’aa tokko ilee hin bufne, kun kan ta’eef kayyoo isaanitu kayyoo Oromoo fi Oromummaa of keessa hin qabu ture. Dr. Abiyi Ahmed akka jara kana Habashadhuma tajjajiluuf yoo ta’ee rakko ammaa jiru irra isaa caalutu hunda keenya mudata. Garuu Gaafi uummata Oromoo feedhi ummata Oromoo fi qabsoo Oromoo kayyoo isaa godhatera yoo ta’ee gidira uummata Oromoo wagaa 150 kara salpha xumuru ni dandeenya hundi keenya bira dhabbane irratti falmachuun gaafii Oromoo hunda deebisuf waltumisiine  tokkuman qabsa’u ni dandeenya.

 Dr. Abiyi kayyoo dhugaa kayyoo Bilisummaa fi Walabummaa uummata gudda kana ni kabaja yoo ta’eef team malamaltumma fi kontrobandistuma irra bilisa ta’aan federaala keessaatti  ijjarudhan gaafi uummata Oromoo fi uumataoota cunqurfamoota hunda deebisuf Dr. Abyii fi Team Lammaan Qeerroo Oromoo, dhaabbilee Murmitoota hundan hariroo umachuudhan qabsaoo jijjirama fidu geggesu qabu. Teamn Lammaa Magarssa fi Dr. Abyi Ahemd  gaafi Oromoo kana gadii kana irratti hojeechu qabu jene yaadna:-

State Emergency waan hunda dura dhaabbu fi badii isaan geesisan sirreesu, Oromoon Millyoni 1 bakee bulla jira lafti isaa Liyuu Poliisin qabame jira, uummatni kun atataaman basii feederalan bakka irra buqa’aniti deebi’ani quubachu qabu. Abdi Ilyee fi Waraanaa wayyanen yakka dalaganitti akka seeran gaafataman gochu qabu.  Oromoo dhimma siyaasaan mana hiidha jiru hunda haalaa dure tokko male gadi dhisisu, EPRDF keessaatti dhabbileen siyaasaa 4 sagalee wal qixaa qabaachu hin qaban kun siira’uu qaba, Ogantoon EPRDF Malamaltumman guutaman fi OPDO moofa ergamtoota TPLF saba midha turan uummata irra kassun seeratti dhyesun hojii atataama ta’u qaba,

EPRDF jijjirama bu’uura feesisa waan hundan TPLF seeran ala Angoo, Daldala fi bu’uura misomma hunda dhunfate jiru harka fudhu fi EFERTn qabeenya uummata gochu, Ango isaan wagaa 27 qabatan fakeenyaf Military security, finance, telecom, airlines, military industry, constriction industry kkf hunda irratti angoo qabachuun isaan siiri miti, kun jijjiramu qaba, Partiin Ango mootummati garggarame daldala geggesu hin danda’u, Qabeenyi samama ture Albudan Oromiyaa hundi lammi tokkon qabamee jiru,  lafti Oromoo seeran ala Tigireen hiratee jirtu kana Oromoof deebisu.  Angoo biyyaatti Oromoon akka baayina isaati qodachuu qaba, Bajata biyyaatti Tigireef birr 500, Oromoof birr 50 diigoman federaala irra ramadama ture siirachu qaba ,

Afaan Oromoo Afaan Hojii biyyoollesa atataman gochu, Finfinneen Oromiyaa jalati buluu qabdi federaali lafa hin qabu, Dire Dawaans kan Oromootti, Dargaggoon Oromoo akka diinatti ilaalamu hin qaban Qeerroon fi Abbootin gadaa akka institution Oromooti ilaalamu qabu,  Dhaabbilee Mormitoota Oromoo biyya keessa fi biyya alaa hunda waliin marii geggesudhan jijjirama biyyati keessaatti akka hirmatan gochu.

Waraanaa seeran ala Oromiyaa keessa qubate jiru hunda Magaalaa hunda keessaa basuu, Waraanaa biyyaati keessaatti lammin hundi Oganna ka’ee hanga godati proportional gochu, Yakka Siyaasaa fi waraanaa warra rawwatan seeratti dhiyeesu,

Qabeenya Malamaltuman samame fi Kontrobandistootan qabame dhabsisu, Arara fi nageenya biyyati busuuf  marii, bakka bu’otaa siyaasaa fi lammii biyyati abbooti Gadaa fi dargaggoota hirmachise geggesu,

Federation dhugaa hojii irra olchu, Federaali dhimma naannoole keessa akka hin gale gochu fi galiin nannoo Mootumma akka nannoof  olu gochu, Lafa Oromoo fi Magaaloota Oromoo Tigiroon humnan seeran ala Oromiyaa irra kutan mirga isaan egisisu, Hundane, Dasse, Diredawa, Wanbara, Waloo fi Rayyaa Oromiyaatti mirga isaan egisisuf siiriti irratti hojeechu, Embasy Ethiopia Lammii Tigiray qoofan qabame jijjirama bu’uura gochun hunda qulqullesan proportional gochu dha.

Qabxiileen kun gaafiifi feedhi uummataa Oromoo waan ta’eef teamn Obbo Lammaa Magarssa  fi Dr. Abiy Ahmed dhimmoota kaanaf deebii keenudhan jijjirama egalan fiixaan basiisuuf gartuu uummataa ta’ani itti fufuu qabu. Kun ta’u banan garuu uummatni abdiidhan isaan dukka hiirire ole utuu hin bulin akka isaanitti garagaalu beekani waddaa isaan sabaa isaaniif kabaju qabu.  

 

Ebla 5 bara 2018

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved