Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

                                       

To   The International Community

      Human right organizations

      All Concerned bodies

It is the high time for all the concerned body to interfere in the gross human right violation of Oromo from all walks of life and secure their constitutional freedom. As of 30/10/2008 the TPLF led Ethiopian government has put under unlawful detention more than 100 Oromo’s of different background in different cities of Oromiya including in the capital city under the notorious pretext of supporting the Oromo Liberation Front (OLF). The list we have yet received includes

 1. Mr. Baqale Jirata, General Secretary of (OFDM) Oromo Federalist Democratic       Movement, Registered legal political Organization.
 2.    Mr. Ishetu Kitili ,Owner of Hawwii Hotel
 3. Mr. Asafa Dibaba ,Lecturer of Afan Oromo at Addis Ababa University
 4.    Mrs. Lelise Wodajo , Wife of journalist Dhabessa Waqjira
 5.    Mr. Kebede Borena ,Manager of Hilton Hotel , Addis Ababa
 6.   Mr. Dasta Kitili ,Brother of Mr.Ishetu Kitili
 7. Mr. Warqina Dinsaa a teacher
 8. Mr. Namoomsaa Warqee, a teacher
 9. Mr. Fiqaaduu Nagarii, a teacher
 10. Mr. Balaayi Kormee
 11. Mr. Taayyee Ittaanaa
 12. Mr. Shiferraa Nageessoo
 13. Mr. Geetahuun Dhugumaa Wollega University
 14. Mr. Obsaa Wakkee
 15. Bizunash Qanaatee a student (F)
 16. Mr. Nagaraa Fayyisaa
 17. Mahaammad Tamaam Student
 18. Takkee Gammachuu,  student
 19.  Mr. Kabade Bulti ,Trader
 20.  Mr. Niguse Dhaba
 21.  Mr. Fiqadu Jalqaba , College student
 22. Mr. Baqale Negeri
 23.  Mr. Dejene Dhaba , Trader
 24. Mr. Qajela Abdata from Mandi town ,member of OFDM imprisoned from 1997-   2003 and in 2005 and now for the third term.
 25. Mr. Tokkon Mardasaa, Member of OFDM and imprisoned in 2005, tortured to the level of disability and confiscated his property
 26. Mr. Bulti Jalata, OFDM member imprisoned in 2005,tortured to the level of disability and confiscated his property. Kilitu Karaa
 27. Mr.  Lata Solomon Gurmessa Student Manasibu Distract 
 28. Mr. Jaafarii Gooroo Guutuu District, Baroodaa town Hararge
 29.  Mr. Abdusalaam Deriver Hararge
 30. Mr. Mohammad Amamma Chinakseen district Hararge
 31. Mr. Joohar Babile district Harage
 32. Mr. Abdul Aziiz Babile district Harage
 33. Mr. Haarun Kabir Diredawa town Laga Haree area Property confiscated
 34. Mrs. Fatiya Ahimed Wife of Mr. Harun Kadir No 24
 35.  Mr. Abdii Amadee in Saphia prison
 36. Mr. Toofiq  in Saphia Prison
 37.  Ms. Chalatu
 38. Mr. Mohammad Sheekaa
 39. Mr. Abdii Muummadee
 40.  Mr. Mohammad Alii
 41. Mr. Mohammad Abdallaa Ahmad
 42. Mr. Mohammad Haajii,
 43. Mr. Geetaachoow,
 44. Mr. Abdii Walloo,
 45. Mr. Birraatuu Kabbadaa,
 46.  Mr. Mohammad Hawaash,
 47.  Mr. Aliyyii Faxiiraa,
 48.  Mr. Najjaash Awwadaay,
 49. Mr. Abdurahamaan Mohammad
 50. Mr. Saabit Abdurahmaa Aammee

Wallo Oromia Zon Sanbate district 13 peoples are killed by TPLF security forces.

 1. Mr. Aadama Umer Kubi
 2. Mr. Usee Ammadaa Usee
 3. Mr. Rahammad Abdullaa
 4. Mr. Saalih Buubaa
 5. Mr. Umaruu Ahmed Ali
 6. Mr. Mohammad Diinaa
 7. Mr. Aliyi  Muhe
 8. Mr. Mussa Mohammad
 9. Mr. Jaaraa Ammadee
 10. Mr. Abba Aadam
 11. Mr. Umer Buubaa Umaruu
 12. Mr. Mohammad Usee Ali
 13. Mr. Husuu Aliyi

This is only part of the list and the imprisonment is still going on in all Oromia Zones especially in Finfinne ( Addis Ababa ), Baddannoo, Burqaa, Kurfaa, Calle, Gurawwaan, Mettaa (Haragre), Geedoo, Manasibu, Neqemte, Finca’a. (Walega)

Accordingly we call up on International Community, European Parliament, European Commission, USA, AU, UK and the human right groups Amnesty International, Human Right Watch, International Red Cross, UNPO, UNHCR and all the concerned body to speak up on the  injustice carried against the Oromo people for being Oromo alone by the Meles Zenawi government

Oromo Parliamentarians Council

Nov 16. / 2008

 

 Oromo Parliamentarians Council


 

 

 

Hidhamtoota Oromo

 

Itiyoophiya keessati Oromoon hidha keessa jiran 35,000-40,000 akka ta’aan midiyaa adda addan ibsa ba’uu irraa akasumasi namooti mana hidhati ba’aan ragga isaan gazeexeestootaf keenan irraa hubachun ni dandama. Hidhamu isaan qoofa utuu hin ta'iin haalaa isaan fi maatiin isaani keessa jiran immoo caalaa nama yaadesa.

Uni miseensi Gumiin Parlamaa Oromoo rakko qabsa’oota Oromoo quunamuu uni biyya keessati argnee keessa:-

-          Tokko Oromoof qabsa’uudha jedhe hidhamee gargrsa dhabu;

-           Kan matii isaa facasee diree qabsoo adeeme degersa dhabu;

-           Kan qabsoo ummata jedhe jiru fi jireenya isaa dhisee biyya baqatee of isaatis matiin isaas degersa dhabun isaan;

-           Maqa qabsoo Oromootiin namoota hoji irra ari’aman fi baratoota barumsa irraa ari’amanf ilee akka isaan hin beeloofne gochu dhabu;

-          Ykn akka isaan hoji argatan tumsa gochun hin jiru; jechun ni dandama kana yamu jenu immo namoon murasi kana gocha jiran jiru garu namootuma murasa kana irrati ilalu dhifnee Oromoo hundi yoo wal dirmanee horm ilee nu sodata.

Hunda caalaa immo namoon qabsoo Oromoof yamu hidhaman akka waan dhimma mata isaanf hidhamanti matii isaan irrati rakko gatani dhisun nami birra isaa ilalee akka qabsoo sodatu godha, utuu nami yamu hidhamu isaa mana hidhati gafanee, degree matii isaa immoo manti degree, gaafanee ijooleen isaa akka agabu hin bulee gonee nami waan hundan qabsoof of waragee soda fi calisu malee qabsa’uu ni dandaa;

Kun ta’uu bate yamuu ani nagga si wajjin sirbee gaafa ani rakko si quunamu matii isa harka qabee dubsu kan sodatu utuu hin du’iin ijan argine jira, garu lammi Oromoo rakkacha jiru hundu matii keenya waan ta’eef mana keenya keessa matii jiru qoofaf yaane qabsoo dhisuu waan hin fakkaneef lubuu of irra kafnee matii keenyas waregama bafnee qabsoo filachun murteesadha. Garu akkuma qabeenya, beekumsa fi muxannnon wal caaluun immo gorsa fi degersa wal gochun qabsoo keenya kana fula durati tarkanfachisa,

Kanaafu maqan fula kana ykn diree kana hidhamtoota Oromoo hajedhu malee namoota qabsoof mana ba’aan hunda ni ilala, Jeneraloon, Koloneloon fi Waraan Oromoo hundi matii isaan dhisan qabsoof boosoon adeeman matiin isaan tifamu fi degeramu qabu, qabsa’oon waggota 30 ol dirree qabsoo irra jiran hundi galata gudda fi degersa gudda qabachu maluu, maqan isaan kabaja waliin waamanu qaba, bakka fakkenya gariti malee bakka hin taneeti maqan isaan xuqamun hamilee nama har’a qabsooti galu lamsheessa nami samu qabu hundi utuu hin dubatii dura kana yaadu qaba,

Kanaafu namoota hidhamanf, namoota boosoona qabsoo irraa jiranf, namoota qabsoof biyya ba’aanf, matii namoota hidhaman, biyya ba’aan, matii namoota qabsoo irra waregaman degersi wal irraa hin cinee keenamu qaba,

 1. Qabsaoon Oromoo lubuu isaan waregamtee hundi galaman  teessoon matii isaan beekatee seena qoofaf utuu hin tane degersa barbachisu hunda guyya aduni bate akka agatanf har’uma galmeesu fi midiyaa adda addatiin akka yaadatamn gochu qabna;
 2. Namooti hidhaman essati akka hidhaman, matiin isaan essa akka jiru, rakko adda ykn degersi adda isaan keenamu malu mal akka ta’ee galmayee, namoota degersa akkasi fi degersa malaqa gochu dandaanti fi kara midiyaa adda adda labsamuf qaba;
 3. Namoota waraana mootumma keessa, hoji mootumma irraa kkf dhisan gara qabsoo hidhanoo fi qabsoo adda addaa irrat boba’aani hunda galmeesu wari biyyati hafee mati isaan kununsu wari biyya ala imoo namicha degeru fi matii isaan yoo dandamee akka isaan diina jala alati ba’aan gargaru;
 4. Namoota rakko qabsoo wal qabateen biyya baqatan matii isaan akka hirakanee degeru, nami rakko ummata isaaf jedhe jireenya fi matii isaa facasee deeme kunsi dafee akka bakka barbadu ga’ee utuu abdi hin kutatiin akka qabsoo isaa itii fufu gochu barbachisadha, namoon bayee lammi isaan waan falmataanf yamu diini rakkiftee biyya aritu biyya Kenya, Jibuti, Somalee fi Sudan faa keessati rakko gudda keessati kufan abdi kutachudhan qabsoo irraa baqatu kana malee hiriyoon fi degertoon isaan ilee nama kana ilalan qabsoo irraa baqatu kanaaf akk kun siireefamu kan barbanuf;
 5. Baratoota baratan akka hoji hin arganee godhaman akka baratoota Maqalee sana akka hamleen isaan hin laafneti waan hundan degeru, akka hoji argatan, akka biyya ala deeman akka bakka jireenya hin dhabnee gochu;
 6. Waan  hanga mati tajaba jiru nami dhunfa, Waraan, MP, Gazexessoon, Macaa fi Tulami walumagalati lammi Oromoo diina diidee fi irrati fincilee biyya ba’uu hundi deeme dhaaba ABO qoofa irrati ba’aa taa’a dhimma akkasi kana immoo kan hojechu qabu dhaaba qabsoo irra jiru utuu hin tanee kommuntiitu biyya hundati wal gurmeese rakko akkasi kana furmata keenu qaba ture. Ama garu hundi kun dhimma dhaaba tokko qoofa ta’eetu yamu dhaabichi hunda keesumeesu waliin ga’uu dhadhabu kan waa hin hojeene immo duba ta’ee hami egala kana hunda arginee jira. Kanaafu ABO deegersa lammi Oromoo hundaf gocha jiru kanaaaf galat isaa bilisuma haata’uu jecha hundu qabataman akka wali dirmatan gaafana;
 7. Waan ummati keenya dhamatu keessa tokko yerro wayyaanen nu reebdu nu hituu fi nu ajeeftu gocha isheen nu gooteef maqa keenya waliin redio ABOti nu dabarsun ilee hamilee keenya jabeesa jecha jiru, kun kan ibsu nami keenya nama oganuu barbada malee qabsoof qoopha ta’uun isaa ibsa.
 8. Ogantoon siyyasaa qabsoo irra jiran ilee akka ogantoon dhabbile horma degersa, tumsaa fi jajabini godhamuf bayee xiqadha kan horma yoo ilalee wagga tokko nami hidhamee akka waqayoo itti sagaduf, ababoo qopheesa jedhan jia dura himu, kan keenya namoota wagga afurtama qabsa’aa jiraf kabajan ilee qabachu qabu, degersa ilee argachuu qabu;

Qabsa’oota tumsu fi degerun hamilee qabsa’oota fi hamlee nama qabsooti dhufufi deemu hunda jabeesa kun immo hamilee ummata keenya hunda jabeesa. Qabsoon kun kan nama dhunfa tokko mitii ykn nami qabsaa jiru kun dirqama adda qabatee, uni immoo teenye hamachuf mirga hin qabnu.

Hanga amati hidhamitoota Oromoo du’ii itti murta'ee kasee hang namoota himata tokko malee adradhan mana hidha jiran dabalatee kan maqa isaan of haraka qabnu yoo ta’ee ilee kan mana hidha hunda argachu waan feenuf seenfsi galama’uu waan qabuuf waara waggota bayee hidhamani ba’aan dabalatee maqa hunda kara teesso keenyan akka nu ergtan kabajan isiin gaafana, kun immo isiinfs dirqama lamuma ta’uu yadachisu feena.

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved