Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

ODEESSA HAARAWAAFI GADDISIISAA MOORAA DHRTO (DHAABBATA RAADIYOOFI TELEBISHIINII OROMIYAA) irraa


''Dhabaa mannaafiTunuu warri rafnaani.'' jechaa carraa argameen sabboontonni Oromoo golee hunda seenanii aadaa,duudhaa,seenaafi maalummaa Oromoo cimsuuf akka fedhanitti waan Oromoon jaallatuufi Oromoof tahu dhiheessuufi qopheessuu dadhabaniyyuu,gazexeessitoonnifi gulaaltonni dhaabbata TVO irratti qacaramanii hojjachaa turan waan hojjachaa turan kan tuffatamu miti.Waan gaggaarii hedduu gumaachan,qophiilee adda addaas wixinanii miidiyaan suni saba keenya biratti akka jaalatmuufi waan dhukaaf tahu kan dhama qabu keessuumaa karaalee sagantaa akka BOHAARTII SAMBATAA, GOLA OROMIYAA fi kanneen biroo keessatti waan hedduu gaggaarii dhiyeessaa turan.

Haa tahu malee jalqabumayyuu,kaayyoofi akeekni miidiyaa kanaa uummata keenya haqaan tajaajiluuf utuu hin taane afaan fajjeessaf kan baname ture. Kunis kijiba daangaa hin qabne,kan Oromummaa awwaalee,Xoophiyummaa saba keenya keessatti habaqaalu,kan eenyummaa fi sabbonummaa Oromoo cimsuurraa,doomsu akka yeroo yerootti nuffii tokko malee lallabanii, dhugaa fakkeessaniif jedhameet ture kan baname.

'' ኦሮሚያ ቲቭ and ሬድዮ ብሌን በመክፈታችን ታሪካዊ ስቴት ነው የሰራነዉ...'' Barakat Simieon aangawaan wayyaaneefi hoogganaan olaana dhimma minsteera communicationfi beeksisaa tures kan dubbateefis haaluma kanarraa kaheet.Jidduu namantich waan akkanaa dubbataa ture sanatti mee waan na qunname tokkon asumaan gurra sin buusee gara ijoo barreeffama kiyyaatti sin deebisa.

Yeroon isaa yeroo ji'a adoleessa 2009 ture. Boqonnaadhaaf gara Finfinnee deemetan hiriyaa koo tokko waliin naannoo gamoo Dambal qilleensa fudhachuuf kaaffee tokko taahaa jirra. Namoonni gaggabbaafi kana mataafi qaamnis coome sadan tokko dugda nutti galachaniit,haasawa hoo'ifataniiru.Sadan saaniyyuu habashoota.Akka shakkinetti Amaaraa, Tigreefi Guraagee tahuu mala.ykn immoo Amaarafi Guraagee taha. Dhimma siyaasa biyya sanaarratti ture kan isaan wal atakaraafi falmaa turan.Isaan keessa inni tokko akkas jedhe,'' ህአወት yeroo jalqabaatif dogongora guddaa hojjate.Keessumaa haallifi tooftaan uummata Oromoo ittiin bulchaa jiru kuni siruma waan egeree biyya teenya guddiittii Xoophiyaa tana ijaaru miti.Mee yoo akkan ani hubadhu kanatti hubattaniittu tahe,yeroo ammaa kana Oromiyaan akka naannoo utuu hin taane akka biyyaatti Xoophiyaa teenya waliin dorgomaa jirti.Miidiyaa mataashii banattee(mengestachin befekadu keftolachowal), Finfi nneen magaalaa guddoo Oropmiyaati jedhaniiru,'bezare gize beye kebelew yemetayew ene Tolosa, inne Gammachuu honowal', hubadhaa hiriyoota koo, Finfinnee dhuunfatan jennanimmoo Buufata Xayyaaraas qabu jechaadha.''asibut,andi ken Yehi Abbaa Duulaa TENESTO,KE ZARE GEMERO OROMIYA HAGER INJI KELIL AYDELECHIM.SELEZIH ENANTE YE OROMO HIZB TENESUNA RASACHUN TEBEKU...BELO BE YAZUT MIDIYA BENAGER MIN KERE?'' jedheet yaadan bade namtichi. Hunduumtuu callisaniit,Isaan keessa inni tokko ,dubbii kana Barakatitu dhihoo sirriitti hubate.haa tahu malee kaayyoofi akeekni mangistiin keenya waan kana baneef akkasii miti.kana caalaa ittiin isaan doomsuf yaaddameeti.Kan biraammoo Abbaan duulaa haamilee kana ittiin duubbatu eessa fida.Waan Mallas godhi jedheen gochuu malee humnas tahee dandeettii itti hin qabu.waan nama hin yaachisne yaaddanii sammuu of hin dhukkubsina.'ኢትዮዽያ ዘላለም ትኖር!' DEGMOM TINORALECH BEGZABEHER HAYIL...''

Jedhaan. Haasofni jarattiiin sadan sanaa waan hedduu nu hubachiiset hiriyaa koo waliin achii kaane.Inni guddaan hanga akka jibbaafi sodaa''FOBIA'' Jawaar jedhe san qabaachuu isaaniifi hangam dantaan Oromoo hangi tokko illee akka hin kabajamane daldalaa tahee qoptebulaa,nama siyaasaa tahee artistii,walumaa gala habashoonni oolii galii isaanii hundatti abbaltiifi hojii maneen guddaan isaanii dantaa Oromoo awwaaluufi irratti hojjachuu tahuu saanit hubanne.

Baatii darbe, Wayyaaneen badiifi akeekkachiisa tokko malee,seera ofiillee gowwomsafillee tahu baafatte sanallee utuu hin laalin,ilmaan Oromoo ogummaa gazexeessuummaatiin yeroo dhiyoo leenjiwanii saba isaanii humna qabaniifi carraa argataniin tajaajilaa turan ari'atanii dabballoota isaanii qofa qacaruufi afaan fajjeessaasaanii itti fufuu murteeffatan.

Kuni utuu haala kanaan jiruu jidduu kana immoo walgahii iccitiidhaan mooraa TVO Adaamaa jiru keessatti godhataniin murtoo Oromoorratti qiyyaafate dabarsan. Kunis, Mallattoofi asxaa saba keenyaa kan tahe Kan Haylasillaaseenillee gaafa Maccaafi Tuullamni hundeeffamu asxaa kana dhoksaa hin jenneen,Hardha yeroo aadaafi eennyummaan akkasumas seena keenya hanga tokko daraaraa jiru kanatti murtoo jallaa murteessanii mallattoodhaan walii galanii dabballoonnifi kaadiroonni wayyaanee-kan maqaa Oromootin daldalan addaan kahan.Baayyee nama gaddisiisa.

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved