Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Oduu Atattamaan hawaasi Oromo beeku qabu

Fiilmii Yakkaa Wayyaaneen Qophaa'aa Jiru

Yeroo ammaa walgahii gamtaa Afirikaa, Waa’ee dagaagna faayinaansii addunyaa, dhufaatii Obaamaafi kan kana fakkaatan ilaalchisee wayyaaneen filmii yakkaa oomishaa jiru. Ijoollee Oromoo fi daldaltoota Oromoo, lammii somaalee qaama mormitoota jedhamanii shakkaa jiran bakka adda addaatii maa’ikalaawii fi bokonaa waraanatti walitti qabaaa jiru. Waanta nama ajaa’ibsiisuu faranjoota (lammii Yamanootaa fi adii )warren ta’an qarshii kuma dhibba shanii hanga miiliooniitti qacaruufi dhuka’aa qopheessuun fiilmii kana keessatti qooddattoota taasisuun ji’aa sadiin boodaa dhoksaan gara biyya isaanitti erguuf qophiin xumurameera. Akka icciitiin kun baheetti bakki ka’uumsaa jarreenii ISSfi al shabaab Yaman, Somaaleefi Eritiryaa dha. Qooddattoonni faranjootaa kun ijoollee oromoo rifeensaa mataa gudureeffatanii yuunivarsiitii keessa kan turan, daldaltoota Oromoofi lammii somaalee yakka shororkeessuummaan faaluun, karaa baabura haarawaa hojjatamurratti, yuunvarsiitii filatamanirratti, bakkaa gabaa Shoolaa, Markaatoo,  Piyaassaa, Maskiidaafi Churchiitti dhuka’aan balleessuuf yemmuu qophaa’an fiilmcha waraabuu  eegalaniiru. 

Bu’aan irraa eegama jedhame:

1.     Jarreen qaama mormitootaa maqaa fi gocha isaanii xureessuun hawaasa biratti fudhatama dhabsiisuu,

2.     Cimna tika biyyiitti hagam akka cimaa ta’eefi waanni tokkollee akka jala hin milqinnee agarsiisuun kaan sodaachisuufi abdii kutachiisuu

3.     Miseensootaafi deeggartoota isaanii onnachissfuufi cimna isaanii mirkaneessuu

4.     Qaamoolee biyyaa ambaa kanneen ISISfi al shabaab waraanan biratti fudhatamaafi gargaarsaa argachuu

5.     Lammiileewwaan sobaan yakkaman umurii guutuufi du’aa itti murteessuun kaan sodaachisuufi abdii kutachiisuu dha.

Fallii yeroodhaaf jiru

§        Namoonni mana adabchaa keessa jiran kan filmiin hin waraabamiin reebchaafi du’a isaanii hin oollee sodaatanii akka hin waraabambne

§        Hawaassi fiilmii sobaan dhalasaaniirratti oomshamaa jiru kana dursee hubatee lammii isaaniif tumsaa karaa adda addaan taasisuu dura dhaabbachuu qaba.

§        Warreen hanga yoonatti hin qabamni haala kana hubatanii of qopheessuu qabu

§        Gocha kana dhallii addunyaa hubatee dura dhaabbachuu qaba 

Dhabbileen Siiyasa fi dhabbilee mirga dhala namaf falmata Karrora wayyane kana adunyati ibsudha akka fashaleesitan Miseensoon biyya keessa nu dhama cimmisan gaaftani jiru.

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved