Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Jalqabbii dhuma hin qabne(Isteediyoomii Wallaggaa)

 

Seenaa Abdissa 20/11/2015

 

Waggaa saddeet dura akka Biyyaatti Isteediyoomii ammayya'aa ta'eefi sadarkaa isaa eeggate Ijaaruuf haaldureen kan Jalqabame Oromiyaa keessatti Isteediyoomii Wallaggaadha.Yeroo sana Isteediyoomiin kun haala ajaayibaa ta'ee fi dinqisiisaa ta'een waggaa 4 keessatti qarshii Miliyoona 80'n Ijaaramee ni xumurama jedhamee Labsamee ture.yeroo dhimmi kun Labsamuttis uummanni Oromoo Isteediyoomii Afriikaarraa isa jalqabaa jedhamee labsame kana ijaan arguuf Hojjataan Mootummaa Miindaa ji'a Lamaa gumaachuu dhaan abbaan qabeenyaas waan kana dhugoomsuu dhaaf harka diriirsuu hin waakkanne.kaan illee kaani anumti mataan koo dhimma kanaaf waggaa 8 dura qarshii 20 gumaacheen ture grin emoticon.Hin tuffatinaa yeroos akka har'aa kana "shororkeessituu" osoo hin taane Barattuu Sadarkaa 2ffaan ture.Guddina qarshii 20 immoo Barattoota qofatu beeka smile emoticon.

Haa ta'u malee Maqaa Isteediyoomii Ammayya'aa jedhamuun qarshiin uummata irraa walitti qabame Sadarkaa guddaa dhaan qisaasa'ee jira.Isteediyoomiin Wallaggaa uummata Oromoo dhaaf akka Isteediyoomii Biyyoolessaatti ni tajaajila jedhamee eegamu erga Ijaaramuu jalqabee booda uummata Amaaraatiifis Sadarkaa isaa kan eeggate Magaalaa Baahirdar keessatti ijaaruuf sochii kan jalqabe Mootummaan naannoo Amaaraa Isteediyoomii Ajaayibaa ta'eefi uummata 60,000 ol keessummeessuuf humna kan qabu miliyoona kuma dhibba Afuriin waggaa 4 keessatti Ijaaree xumuruu dhaan uummata isaaf gumaachee jira.akkasumas Naannoo Tigiraayifi Uummattoota kibbaatiif Mootummaan naannoo isaanii Isteediyoomii Maqalee fi Hawwaasaa qarshii Miliyoona kuma dhibba sadii hin caalleen waggaa 3 keessatti Ijaaranii Xumuruu dhaan Isteediyoomii ammayya'aa ta'e uummata isaaniif gumaachuuf sadarkaa eebbaarra ga'anii jiru.kan biroon haa hafu Diinagdee fi Siyaasa biyyattii keessatti sadarkaa gad aanaa kan qaban Mootummaan naannoo Gaambeellaa magaalaa Asoosaa irratti Isteediyoomii ammayya'aa ta'eefi uummata 35,000 ol ni keessumeessa jedhamee kan eegamu waggaa 2 keessatti Ijaaree xumuruuf jedha.Naannolee armaan Olii keessaa akka Isteediyoomiin ammayya'aa ta'e biyya isaanii keessatti Ijaaramuuf hanga Ummata Oromoo Carraaqqii fi Gumaacha kan godhe hin jiru.

Hattoonni uummata Oromoo dorgommii keessa galchuuf osoo hin taane uummata tuffachiisuuf walitti qabaman Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu Carraaqqii uummata Oromoo boollatti gadi naqee jira.Isteediyoomii kana ijaaranii xumuruuf walii galtee kan godhan abbaan MH constraction obbo Mesele Haile G/Kidan Barullee Herald jedhamu waliin yeroo dubbatanitti Isteediyoomiin kun sadarkaa sadiin kan Ijaaramaa jiru yoo ta'u hanga ammaatti sadarkaan 1ffaa(1st Phase) qarshii mil.108,sadarkaan 2ffaan(2nd Phase) qarshii mil.87 fi Sadarkaan sadaffaan(3rd Phase) qarshii mil 210 akka fixe dubbatu.Isteediyoomiin namoota 25,000 qofa ni simata jedhamee qarshii Miliyoona 80'n Ijaaramee xumuramuuf waggaa saddeet dura karoorfame Hanga ammaatti qarshii Miliyoona 405 fixee ammas hin xumuramin jira.waggaa saddeet boodas waan xumuramu miti.

Wanti baayyee nama dhibu naannoleen biyyattii hundi Isteediyoomii ammayya'aa ta'e uummata isaaniif ijaaruu dhaaf kontiraaktaroota naannoo isaaniitti dhimma ba'an.Tuffii Guddaa uummata Oromoof kan qabdu Tuffatamtuun Mootummaa Naannoo Oromiyaa garuu Kontiraaktara warra kaabaa MH constraction jedhamuuf carraa Kontiraaktaroonni Oromoo argachuu qaban dabarsitee laatte.Hattoota Isteediyoomiin kun akka ijaaramuuf uummata irraa maallaqa guuraa turan keessaa obbo Addisuu kan jedhamu yeroo uummati nuuf haa qabamu jedhanii iyyatanitti guyyaa sadiif hidhanii gara Finfinneetti akka baqatu godhanii turan.har'a obbo Addisuun namoota Caffee Mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa daba uummata Oromoo irratti murtaa'u harka baasuu dhaan kan deeggaran keessaa nama tokko dha.

Naannooleen warri kaan uummata isaaniif jecha dhagaan isaan hin galagalchine hin jiru.uummata isaanii ofitti aansu.Gurmaa'insi Kijibdootaa Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu maqaa shororkeessitoota jedhuun Dargaggoo Oromoo Hordofsiisuu,maqaa farra Misoomaatiin Barsiisota Oromoo Cilee dibuu,uummata Oromoo Tuffachiisuu irraan kan hafe Hattoonni kun Isteediyoomii tokko Ijaaranii xumuruuf illee Humna hin qaban.warri biyya bulchu waa malee uummata Oromoo akka Kubbaatti itti hin xabatan.kan uummata Oromoo Tuffachiise,kan uummata Oromoo Saamsise,kan uummata Oromootti beela naqe Orma miti Hattoota Isteediyoomii tokko Ijaaranii xumuruu hin dandeenye Mootummaa naannoo Oromiyaa dha!!!

 

Yaadachisa  Gulaalaa !

TPLF Isteediyoomii Wallaggaa akka hin xumuramneef danqa guuda irrati goocha ture, goocha jira, Mootumman Oromiyaa TPLF sodate xumursifachuu dide, Nami akka hin gargare goocha jiru, Dhimmaa kana gummin Paarlamaa Oromoo namoota wayee isteediyoomi wallaga na ilalata jeedhu hunda qooratee uumataa Oromoof Gabasuu feedha, Ijarasi Isteediyoomi waga 8 fudhatuu bara ama kana keessati world recod dha. Kun jeechun Ergasi Tigirayi keessati waan meeqa akka ijaramee waliin wal madalee dhiyeesuu yaala. Wallagaa ijarii hin maluuf ijoole isaa ajeesuu malee seeri jeedhuu waan tumamee fakata. Wallaga Hosptaloon jiran duloman diigama jiru kan wagoota 130 dura Farjoon ijaran Nekemte, Gimbi, Dembidoln, Aira Gulisoo Hosptal beekamoon diigama jiru. Itti fufa.

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved