Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

European Parliament Conference ‘Cartoon Democracy – Authoritarian Rule and Elections in Ethiopia’ on the 23 April 2015 from 09:00 to 12:30 at the European Parliament (Brussels) in Room ASP 3G3.

Conference kana kan qoophesan Miseensoota Paarlamaa Euorpa fi UNPO dhaabba mirga uumatootaf falamtun qoopha’ee.

Walga’ii kana Irrati Miseensoon Paarlama Europa qaman argamuun hassawa balainan goodhan kessaa:-

Ms. Ana Gomes, (S&D) Julie Ward, (S&D) Soraya Post,   (S&D) Jordi Sebastia (G/EFA)

Bodil Ceballos   (G/EFA)

Argamuun rakkoo Ethiopia Ilaalchisuu haassawa cicima goodhan jiru. Walga’ii bakka saditi dura duban dhiyacha ture kana bakka bu’oon UNPO ilee yaada irrati keenuf haala Ethiopia Miseensoota Europa Paarlamaati ibsuun gargara turan. Miseensoon Paarlamaa Europa Ethiopia uumataa ishee sobu fi gowomsuu irra dabartee European Paarlama ilee sobo yaalun ishee Ethiopia qanefachisuu qaba jeedhan. Sabab isaa yamuu ibsan Ethiopia fillaanno soba gegesitun wal qabsifte yaakaa uumataa irrati dalaga jirtu erga xinxalee booda fillannoo bara 2015 kun fillaannoo soba waan ta’eef irrati hin argamnu jeedhe Europa Paarlamaan murteesu isaa ebsudhan, garuu Ethiopian amoo Europa paarlamaan filaannoo irrati argamee to’aachuu malaqa dhabuu irran kan ka’ee irrati hirmachuu dhabee jeechun ishee heeduu kan isaan gadisisee ta’uu ibsan. Miseensoon Paarlama kun hundi isaan hanga walga’iin kun xumuramuti ibsa bala lachuuf mormitoota irra yaada dhiyatu dhageefachun hanga xumurati hordofa turan.

Walgaii kana irrati qooda kan fudhatan keesa:

Oromoo bakka bu’uun dhiimmota Oromoo irrati bareefama isaani kan dhiyeessan yakka siirni garbonfatan wayyanee Oromoo  irrati gegesuu fi Haqa Oromoo adunyan hubachuu qabu irrati falmata kan turan:-

1.     Dr. Shigut Galata  The Oromoo struggle for freedom and democracy: Current situation and future scenarios

2.     Dr. Alemayehu Kumsa The Human rights consequences of conflict between the Ethiopian state and the Oromo people

3.     Dr. Getachew Jigi Unfair election procedures and decision making in Ethiopia: Ethiopia is the land with out democracy, freedom and human rights.

4.     Dr. Baro Keno Addis Ababa Master Plan and the Land grabbing issue: Alternative in sight?

5.     Dr. Trevor Trueman Refugee Voices: Human Rights Abuses in Oromia and Ogaden.

 

Dr. Shigut Galata (C) Abdraiman Mahdi, Abebe Bogale 
Dr. Shiguti Galata ABO dhaaba haqa irrati dhaabatee haqa Oromoo falmatee Oromoo Bilisomsuuf kan qabsa'uu waan ta'eef dhaabaa dhugga irrati dhabatee dhugati cicichee deema jiru waan ta'eef enyuu ilee dadaquu hin dada'uu. Habashoons ta'ee Faranjiin ABO cacabsitan uumataa Oromoo of jala galchuu hin yaadina, ABOn jeechun uumataa Oromoo jeechudha. Hanga Oromoon bilisoomee gaafin isaa deebiyuuti ABOn ni jirata. Uumataa Oromoo kan dhugadhan bilisa basuu ilee ABO dha. Waan Adunyan jala muree beekuu qabu Nagga fi Tasagabin biyya Ethiopia fi Gaafan Africka irrati jirachuu kan danda'uu Gaafin Oromoo deebi yoo argatee qoofadha, kana dhugomsuuf amoo EU fi USA fi akkasumasi frootii fi diinnon keenya ilee Kalachaa uumataa Oromoo ABO waliin hojeechuu yoo danda'aan qoofa. ABO wayyane buqisuuf dhaabilee mirga dhala namaf falmatan fi mirga sabasabilamii hiree ofin murtefana uumataa kabajan waliin hojeechuuf qoophi dha, ABO uumataa mirgi isaa sarbame bilisoomsuuf waan qabsa’uuf mirga saba kami iyuu cunqursuuf sagana fi feedhi akka hin qabnee hubachisan jiru. Gaafin uumataa deebii argachuun rakko siyya Gaafan Africka irrati lubu kumata baleessa jiru kana hundaf furmata fida jeechun Konfrence kana irrati yeeroo bala argatanti fayadamun ibsaan jiru.

 

MEP Ms. Ana Gomes

Adde Ana Gomes Siirni TPLF yoomi ilee demokrasi kan hin beekne gara fula durati ilee deemokirasi kan gudisuuf feedhi hin qabnee, mirga uumataa kan sarbuu, caaraa argatee hundan kan soban nama gowomsuu yaaluu siira malamaltuman kangutamee, siirana maqa sabasabilamin saba Ethiopia hunda midha jiru jeechun, Moormitoon Ethiopia biyya keessa fi biya ala jira hundi waliigaluun siirna kana buqisun dirqama ta’uu ibsan kun ta'uu banan garuu gidiran uumataa kana ni dheerata jeedhan jiru. Isaanti ansun kan dubatan Dr. Getachew Jigi Demekssa Haalaa fillaannoo bara 2005 irra egaluun Fillaanno sana irrati yakka dalagamee hunda caqasun adde Ana Gomes dhimma kana hunda akka beektu ragga dhiyesun, Degersa Adde Ana Gomes Uumata Ethiopiaf qabduuf galatefachun egalan.

  

Dr.Getachew Jigi Demekssa Ethiopian biyya demokrasii, hin beekne biyya mirgi dhala nama itti hin egamnee, biyya filannoo dhuga hanga harati keessati gegefamee hin beekne dha. Ethiopia wagoota 150 gutuu guyya guyyan dhigga Oromoo dhangalasa jirti. Siirna hanga haraati jiran hunda caalaa Mafiyan TPLF Oromoo Ajeesee sama jira, Oromoo lafa isaa irra ari'ee biyya baqachisee lafa isaa gugurata jira, Baratoota Oromoo mirga uumataa isaanf falmatan lafa nannoo Finfinne Oromiyaa jala buluu qaba jeedhan falmatan biyya ari'atee kan Isalamota IS jeedhamanin Libia keessati qalama jiru, kan amoo Bishan Medertrani fi India keessati dhumaa jiru, kan amoo Yemen keesati dararama jiru. Wayyanen demokrasii fiduu waan hin dfandeenyef filannoo dhugaa waan hin gegesineef EU fi USA Moormitoota gargaruun Mootumma yakkama kana buqisuu qabu, Moormtooni ilee rakko sabaf dursa keenun warii waliin hojeechuu danda'aan tokkuman hojeechuu qabu. Mootumaa wayane lamii isaa fixaa jiru kana buqisuuf, Dhibba kara hunda irrati goodhamuu qaba jeechun rakkoo Ethiopia bara 2005 hanga ama jiru ibsan jiru.

Dr. Getachew Jigi Demekssa Lammi Keenya Libia keessati qalaman sababa kan ta'ee Mootummaa TPLF waan ta'eef IS wara qalee waliin qixaa gafatamuu qaba. TPLF kanati akka gaafatamuuf hundi waan dandayee hojeechuu qaba. Wayyanen lafa Oromoo India, Chaina, fi biyoota Arabati gugurate jira, Hektara 1, 100, 000 seerna ala Oromiya irra fudhee Tigref irra jira kun seenan ala Mootuuman Europa kan nu beeku qabu, waan TPLF dalagu kun seeran ala fi adunyan kan hin fudhanee ta'uu isaa sababin isaa uumatii Oromoo baratoon Oromoo kana mormun dhiga isaan dhangalasa waan jiranfi, Mootumman TPLF lafa qoofa gugurachuu utuu hin tanee Gargarsa EU fi USA keenan kessa Billiona 11.7 wagoota 9 keessati samee jira, Mootumman kun hatuu fi samtuu ta'uu isaa ragga kuma tokko dhiyeesun ni danda'ama mee waan tokko isiin ibsa, adunya irrati Mootumman saba isaa garbumati guguratuu Ethiopia Mootumma Tigay malee hin jiru, TPLF shamara 500, 000 ol biyya arabati kara seera guguratan jiru, Mootumman kun Degersa mootuma federala yeeroo naannolef qooduu nama Nannoo Tigray jiru tokkof Birrii 700 yeeroo ramaduu nama nannoo Oromiya jiru tokkof amoo birr 45 qoofa ramada, Doctor 1 Tigiray keessati nama 44, 000 tajajila Oromiyaa keessati Doctor 1 nama 80, 000 kun yakka TPLF waan itti gafatamu waan gugurada kana caalan Kumataman qoopha'eef jira.

Mootumma lammii biyya ari’atee  Biyya Yemen, Libya, South Africa fi Saudi Arabi kkf keessati dhamataa jira uumatii adunya gargarsa goodhuuf qaba, uumatii kun ilee soda fi dhibba waaynen biyya ba’uu dhisee lafa isaa irrati laga isaa keessa dhokatee mootumma isaa cunqarsa jiru kana buqisuuf waan harka qabun irrati qabsa’uu qaba malee dhisaan ba’uuf uumrii mootuuma kana dheeresudha jeechun ibsani. Mootumman Europa Ethiopia irrati Qoqoba fula hunda ini irrati goochuu qabu tokko tokkon bareefaman dhiseenan jiru. Dhummaa irrati Europa fi USA Bilisummaa Uumataa Oromoo mirkanseesuuf degersa barbachisuu goochun Nageenya Gaanfa Afrikaf furmata isaa xumura waan ta’eef ABO degeramuu fi jajabefamuu qaba jeechun gaafatan jiru.

  Dr. Baro Keno

Dr. Baroo Kenno Gochan Miniliki fi Wayyane TPLF tokko lachuun isaan yaaki isaan raawwatan wal qixeedha. Seerna ala lafa nannoo finfinnee samuu, yakka yakka caaluu, Afaan fi Adda Oromoo baleesuu yaadamee kan goodhama jiru malee misoomi Oromiyya jalati waan hin genefamneef hin jiru, Finfinne iyuu Oromiyaa jalati deebiyuun dirqama sababin isaa Oromiyyan Finfinne irra waan argachuu qabuu siira TPLF kana jalati waan hin arganeef seeri federaluma waan cabeef Oromiyyan siirna Federala kana keessa batee of jirachisuu qabdi.Oromiyaan Finfinnee irrati erga mirga dhabde Adda fi Afaan Oromoo sababa Finfinne bada erga ta'ee, Nannoon Finfinne Oromiya jalati misoomumu erga hin danda'uu ta'ee Oromiyyan Bilisumma ishee yoo labsatee mootummon aduyna mormuu hin qaban.

 

Dr. Trevor Trueman Baqatoon Oromoo Adunya kana irrati hunda caalaa dararama jiru.

Uumanii Oromoo siirna TPLF/Wayyane baqachun biyya bayee Galana dima, Indan fi Medirtaran keessati qurxumin nyatama jira jeechun dararama baqatoota Oromoo kan ibsuun egalan Dr. Trevor Tureman Dura ta'aan "Oromo support group" Uumatii Oromoo lafa isaa irra buqayee Sudan, Kenya, Djibouti, Somalia, Yemen, Egypt, Libya, Saudi Arabia,  Uganda, South Africa, South Sudan, Tunisia kessati dhumacha jira jeedhan. Uumatii kun Adunya kana irrati abba dhabee utuu kara irra deemuu yaakkamtoota South Africa fi Isilamota IS jeedhaman yeeroo dhumatan ilaalun nama qanfachisa jeedhan, Rakkoo Uumataa Oromoo fi Uumataa Ogaden biyya irra baqate dhumata jiru kana sababin mootumma Ethiopia qoofadha jeedhan jiru.

Dr. Alemayehu Kumsa The human rights consequences of conflict between the Ethiopian state and the Oromo people.

Mirgi dhala nama Ethiopia keessati kabakjama kan hin jiree ta’uu ibsun egalan, Siirni Kololnefata Ethiopia Minilik, Haile Silase, Wayane/ TPLF hundi isaan Oromoo ajeesuu , hidhuu, biyya ari'achuu, lafa isaan irra buqisuu, qabenyaa Oromoo hunda samuu, garbonfatan gidirsuu fi dabarsan akka meeshati gurgurcha turan gurguracha jiru. Oromoo yeeroo kamuu caalaa siirna TPLFn garbuma hama jalati kufee jira garbuma jala ba’uu qaba jeedhani jiru.   Siirni Kolonefata Ethiopia bifaa jijirate ykn maqa jijirate malee waanuma Minilik egalee sun waan hojeecha jiranf hunde dhadhan buqisuun murtesa ta’uu ibsan jiru.

Mormitoota Dhhabilee adda adda fi actvisitoota birra  irraa bareefama dhiyeesun walgaii kana irra kan dubatan kessa:-

1.     Mr. Abdirahman Mahdi Ogaden National Libiration Front (ONLF) Intensifying Repression ahead of the 2015 election: The situation in Ogaden.

2.     Mr. Abebe Bogale Ginbot 7 Stifled opposttion: social justice, human rights and democracy under attack.

3.     Mr. Betana Hamano Sidama Libiration Front   Marginalization and struggle for autonomy: The case of the Sidama

4.     Mr. Nyikaw Ochalla Anywaa Survival Organization-ASO  No such thing as free, prior and informed consent: the situation of the Anywaa and other indigenous groups in Gambela state.

5.     Mr. Martin Schibbye, Swedish journalist A Story about lawlessness, propaganda and global politics- 438 days in Kality Prison

6.     Ms. Juweria Ali Ogaden Civil Society “Rape as a weapon of war” 

7.     Mr. Abdullahi Mohamed  African rights Monitor  What next for democracy and human rights in Ethiopia

8.     Mr. Graham Peebles the create Trust Democracy: A social Pledge of united action 

9.     Mr. Antony otieno ong’ayo Researcher Diaspora Engagement in a constrictive political space.  Etc Akkasumas dhima obbo Andargachew Tisge irrati bareefami dhiyate jira.

Conference kana irrati Haawwasi Oromo biyya gara gara irra balinan qooda fudhatan jiru. Qabsa’oon Oromoo bona fi gana utuu hin jeedhin hoji koo bada, maatii kootu qoofa ta’aa, utuu hin jeedhin bakka dhimmi Oromoo dubatamuu hunda irra utu hin haafnen biyoota Europa Germen, Belgium, Cheke Reuplic, Holland kkf irra argamun hirmana Oromoo Europa Paarlama keessati sadaraka 1faan falamii fi hirmana ho’aa argisasa turan Uumati Ogaden biyyota Adaa Adaa keessa dhufan walgaii kana irrati argaman jiru akkasumas Degerton Mormtoota Ginbot 7,  Uumata Sidama, Gambela, Afar, kkf argaman jiru.

Hirmatooni Oromoo argaman akka nu ibsanti, yeero lamiin keenya Biyya Libya, Yemen fi South Afrika keessati akka horii qalama jiru kanati gola teeny gungumu fi nama hamachuu utu hin tanee diireti bane diina falamachun dirqama jeedhan. Akkasumas Qabsoon gegesa jiru qabsoo Bilisummaati malee nama dhunfa agnoo qabsisisuf dorgama jira miti, kanaafu lammi Oromoo hundi yeeroo itti of dhadhedesu miti yeero marxifatee qabsoo jala adeeme kayyoo bilisumma galman ga’uuf halkan guyya hojeetudha jeedhan. Nu bakka falamati argamne waan dadnye goone jira, median Horma sagalee keenya murmure hambsun kan isaa dabarfatee ilee sagalen Oromoo Uumataa isaa birrati dhaga’amuu batuu qamoota adunya dhimii isaa ilaalatu birran geenyef jira jeedhan. Kana malees duri iyuu ABO wagoota 40 darban kan media degerame qabsa’aa ture miti, bara Email FB, fi Sype hafanan posta ilee hin jirere iyuu qabsoo gegesinen uumati keenya Oromummaa isaa of dhoksa ture haraa ani Oromoo dha jeedhe of dhadeesun isaa iyuu wareefama gudaa bafnen waan ta’eef amasi haqa waan qabnuuf ni injifanan jeedhan.    

Obbo Solan Tamiru walgaii Europa Parliama keessati Ebla 23 bara 2015 goodhamee kana irra waan ani hubadhee waan bayee dha. Isaan kessa waan jala murame dubatama ture kessa:- Oromoon Gaafan Afrika keessati waan hunda irrati murtessa ta'uu fi Oromoo malee waan tokko ilee nagan dhufu akka hin dandeenye hubatamuu isaati, ini itti anuu Saba sabilamin Akka Ogaden, Sidama, Gambela, Beleshangul fi Afar kkf hundi Oromoo waliin dhabachuuf murtefatan jiru, kan birran Mootummon EU fi USA Siirna wayyanen xireefatan jiru Moormtoon adara jabadhati wayyane buqisa jeecha jiru.

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved