Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Waamicha diirmana Oromoo hundaif TPLF Malaqa Qootee bula Oromoo samuuf !!!

 

 Former Oromiya and Ethiopian Federal Cooperatives Agency Director, Haile Gebre

Oromoo hundi Bank Federla fi Bank Habasha hunda lagachuu qaba

Bankiin walda Hoji Gamta Oromiyaa Projeta Guda “Marshal Plani Oromiyaa “ jeedhamuu kan Obboo Hailee Gebre wixinamee wagoota dheera ogeesitoota saboontota Oromoon kan qoophayee Ogansa obbo Hailee Gebren fi Hurmna Qootee bulaa Oromoon kan ijaramee malee feedhii fi jalala Tigiren kan ijaramee miti. Oboo Haile Gebre Saboona Oromoo fi Ogeessa beekama adunyati, Hailee Geber Ogeesa Oromoo fi Tokkicha Gujji Keensa dhalatee barumsaa fi oogumaa Olana qabuu dha. Gudiina fi Misoomaa Oromiyaa mirkanesuuf  “ Oromiya Development Marshal Plan “ kan qooesee fi saboontota waliin Oromiya gudiisu Bank kana bu’uura goodhachuun hoji misooma Oromiyaa shafisisuuf Projecta gudaa kan qoophesef yaada hunda keenya itti dabalun kan gabisee ture. Bank kun hunda booda kan ijaramee yeemuu ta’uu guyya haraa kana Bank biyya hunda caaluudhan sadrka 3faa irrati argama. Amanta uumataa Oromoo kan argatee bank kun kana irra darbee amanta uumataa adunya argacha jira. Ogannoon bank kana amanamoo fi namoota dandeeti gudaa qaban, waan ta’eef bank kun bankilee hunda caaluun sadrka kana ga’uu dandayee. Ogannoon kun  Chairman of the Board of Directors, Abera Deressa (PhD) ; President, Wondimagegnehu Negera ; Ittinana Presidant (VPs) Tolosa Beyene and Abebe Tilahun; and Director of IBD, Bantayehu Kebede.  Mootumaan Wayyanee Ogannota kana ijan arguu jibun achii irra aria’atee banki Uuumataa Oromoo kana cufuf deema. Oromoon hiriba damaqee bank isaa, malaqa isaa fi ijoolee isaa dararama irra dhorkachuu qaba.

Bankiin Federala Ethiopia (NBE ) Ogannoota Bank Walda hoji Gamta Oromiyaa (CBO) hunda yakka tokko malee argiatee jira. Mootummaan TPLF Dr. Debretsion Gebremichael  Oganoota bank kana Nama 5 yeeroo tokko wal duka hoji irra dhabuun Bank kana dadhabisisuu, Umataa Uumataa irra qabanesuu, fi gudiina shafisa bankin kun gegesaa jiru ajeesuuf, kun amoo lola Oromoo irrati banamee malee banki kana qoofa irrati miti. Jarii kun yaakii isaa Bank Oromiya kana gudiisuu isaan qoofa. Namoon kun Ijoolee Oromoo qulqulu ta'uun isaa amo ilkan TPLF keessa isaan galche, Tigire akka barbadeti isaan ajeejuu waan dadhabdeef  seera bank caabisuun isaa ariachuuf murteefate kana mormuu qaba Oromoon hundi.

Oromoon Bank Walda Gamnta Oromiya irrati falmachuu qaba.!!!

Wayyanen Dhaabilee Oromoo maqaf akka ijaraman erga goodhe booda deebisee akka hin gudanee goodhe diiga ture diiga jira fakeenyafi:-

 1. Dhaabilee Dhunfa Amagameted Jeedham Gabre Yesusu Nenyaa kan Xawoo fi meesha adda adda qootee bula Oromoof rabsaa ture Oromoo waan ta’eef Kamany kun cufamee nami kun argiatamee;
 2. Dinisho Dhaaba OPDO ijaramee kamany gudaa daldala Oromiyaa keessati gegesuu akkasti akka kassaruu goodhamee digamee,
 3. Awash Bank Ogannota isaa hoji irra ari’uu fi  hidhun baankiin Awasha akka dadhabuu goodhani jiru,
 4. Oromoota kamany gurguda qaban hidhuu fi sumiin ajeesun Kampany isaan dhunfatan jiru
 5. Bankin walda Gamanta Oromiya amoo guddina Oromiyaaf murtessa waan ta'eef irrati dulama jira. Kkf yakka heedutu dalagama jira.

Dhimma kana ilaalchisee namoon heedun yaada nu keenan jiru isaan keessa tokko akaasi jeechun yaada isaa nuuf ibsee. “Oromoon qabeenya isaa irrati yakki yeeroo dalagamuu caalisuu hin qabuu, Qoote bulan Oromoo malaqa harka qabuu hunda walti guree kan ijaratee bankin Oromoo ajjeeja dr. Debretsion Gebremichael Bankiin Walda hoji gamata Oromiya diigama jira. OPDO fi uumani Oromoo hundu tokkuman yakka TPLF hojeetu kana falmachuu qabu. Bank kun Malaqa Qootee Bula Oromoo kan ijaramee waan ta'eef Oromoon hundi Bank kana birra dhabachuun dirqama. Obbo Haile Gabre Walda Gamta Oromiya keessa bayee federala akka adeemuu kan goodhameef walda Gamta Oromiyaa fi Bank walda gamta Oromiya kana dadhabisisuu jeecha. Haile Gabre Gudiina walda kanaaf waan dandayee goocha ture. Alemayoo Atomsa walda kana irrati falmacha ture, hara waldan kun abba dhabee TPLFn digamuuf deema Oromoo TPLF dura dhabachuu qaba. Kanaafu Lammiin Oromoo hundi Malaqa Bank Ethiopia keessa qabuu base Bank Walda Hoji Gamtan galchuu qaba. Bank Ethiopia malaqa ergachuu ykn kafaluu dhabuu qaba. Warii biya alati malaqa ergitan akka Bank Ethiopia hin galee goochuu qabduu. Tajajila kamu Bank Habasha waliin qabdan dhabuu qabduu. Kayoon Banki kana gabisuu irrati  irrati ani gumacha mata goodheera, Bankin kun hojii qoona Oromiyya gara indusitiit jijiruu fi daldala amayya, mana barumsaa fi tajajila fayyaa Oromoo hundan ga'uu, mana jijirenya amayaa, bishaan qulquluu fi ibsaan Oromiyya akka waliin ga'uu goochuu ture kanan kana fakatan kayyoo gurguda 10 ol qaba, documentiin kana irrati hundayeen Kitaaba koo ilee kan bareese, Ogeesii Oromoo hundu beekuma isaa Oromiyaa irrati inivesit goochu qaba kan jeedhu, "

Oromoon biroo kan goochaa kun isaa mufachisa yaada nu keene amoo akkasi jeedha “Namootni Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa geggeessan kunniin bifuma fedheen yoo tahe shananisaanii walfaana dogoggoruu hindandahan. Muuxannoo jireenyi nubarsiise irraa akka hubannutti yaada dalga isaanitti dhufe yookiin ajaja "ani abbaa yeroot" ofiin jedhu tokko isaan ajaje tokko fudhachuu didan jechuudha. Waan dalga dhufe mormunimmoo mirgasasniiti. Yookionimmoo Baankicha tarkaanfavhiisanii sadarkaa olaanaa irraan gahunsaanii inaaffaa uumee jira jechuudha. Tarkaanfii baankicha dadhabsiisuuf fudhatame utuu tahuu baatee akkamitti namootni DUREEN shan walfaana hojiirraa maqfamuu? Dubbachuu qabna.”

Nami ogeesa banank ta’ee tokko ama yaakka CBO irrati dalagamee kana seera qabeesa miti jeechun akkasiti nuuuf ibsee jira “These is illegal inteferance among bank internal decision regard to Autonomous and independency of cooperative bank of oromia :natonal bank of Ethiopia has cross the proclamation no 147/91 of principle that has the FDRE accept ICA principle 3rd principle !the power of NBE is intervantion regard to monetory but not interfare directly. All right!lets change our account from CBE TO OROMO BANKS Right know. Baankii biyyoolessa Itoophiyaa labsii hundeefama isaa irraa eegale akkaataa labsii aangoo isaa kennameen baankotaaf qaama seerummaa(legal person)gochuuf aangoon labsii 94/1994 fi labsii592/2000 isaa kenname baankota bulchuu fi to'achuun ni hoogana garuu baankota NBE jalatti hundayan gosoota baakota 17 keessaa baankiin hojii gamttaa oromiyaa baankii jalqabaa sadarkaa Cooperativiitii akka biyyatti hundeefameefi kaayyoon isaa maallaqa qusannoo irraa sassaabe namoota danuuf madda faayinaansii tahun baaankota biroo warra maallaqa baayyee nama muraasaa qofaaaf kennaa irraa faalla isaa maallaqa hedduunama hedduuf liqeeessuf labsii waldaa hojii gamtaa 147/91 tiinis kan hooganamudha.”

Oromoo hundi Bank Ethiopia, Bank Wagagan, Dashin, Hibirat fi Bank Tigire hunda lagachuu qaba. (Oromoo must boycott Ethiopia National bank, Tigirian Bank and Commercial bank of Ethiopia !!)

Wayyanen Ijoolee Oromoo ajeesuu, Hayyuulee fo Ogeesoota Oromoo hojii irra dhorkuu irra dabartee qabeenya qootee bula keenya bakin Oromiyya utuu iaaaluu diiguuf deemti kanaaf amoo Uumanii Oromoo Million 50 tarkanfi fudhachuu qaba. Inisi:

 1. Bank Biyuuoleesa Ethiopia fi Banki Daldala Ethiopia keessa malaqa qabdan basuufachuu fi tajajila kami iyuu isaan waliin goochuu dhabuu,
 2. Banki Tigiroota hunda Wagagan fi bakilee hafan hunda keessa malaqa bafachuun bakilee jara 100% lagachuu;
 3. Bank Dashi fi Bankilee Nafxanyoota kami waliin tajajilee isaa cufuu,
 4. Diina irra bituu fi itti guguruu dhisuu.
 5. Diaspora ala jiru malaqa biyyati ergitan kara bank Ethiopia erguu dhisuu kara bank Oromoo qoofa erguu,
 6.  Baankii Tigirotaa (Ambassa) ykn Baankii Abisiiniyaa  lagadha.

 

Itti Fufa.

Related links:
https://www.facebook.com/gummi.paarlamaaoromoo/media_set?set=a.894858007260664.1073741907.100002094198299&type=3&pnref=story

https://www.youtube.com/watch?t=5&v=yF4n0mO8Xvs

https://www.youtube.com/watch?v=aNonK-Z6jZQ&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=mjn9WqdMfCM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=g7mYrAPkX7g  

https://www.youtube.com/watch?v=2ZTBx0RQtYs

https://www.stumptowncoffee.com/producers/haile-gebre

https://www.youtube.com/watch?v=mjn9WqdMfCM

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved