Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Oromoo nuu Qaqaba TPLF Burayuu fi Sabata kessaa  mana uummata Oromoo qoofa diiga jirti.

Burayuu enyu akka ajjesisa jiru beektu? Magaalaa Bakkowo? Burayuun TPLFn akka samamuu jalqaba kassee kan haala mijessa ture Genral Bacaa Dabalee fi amantumadhaan yeroo yeroodhan bulchaa magaalaa (kantiiba) ta’ani ramadama kan turan dabaloota OPDO yemuu  ta’ani isaan kessaas  gaa’ee olanaa kan qabuf  ammas gaa’ee olanaa xabachaa kan jiru Obbo Dhabbaa Dabalee taa’uun mirkana’eera. General Baca Dabale yakka hama umata Hararge irrati kan rawwata ture ergasi Dhaba Dabale waliin hidhachudhan samicha hama Magaloota Nannoo Finfinnee irrati deemsisa turun isaa ni yadatama.

Yeroo amma gaa’ee baayee kan xabachaa  jiru yemuu ta’uu , abba qabeenyaa Obbo Shaqaa Gurmeessaa fi wara bira hunda irratti raga sobaa gurmessudhan raga kan sasabaniif facaasuu fi  abbootii tayitaa fi raawwachiiftoota komandi poosti wajjin  bakka waliqunamtii haala mijeessudhan ejjennoo jabaa qaba jedhani kan yaadan Oromoo hisiisu irra hanga ukamsaan dhoksu akkasumas dhalatoota Tigrayiif lafaa kenuu irra hanga seera qabesa gochuun hojeecha jirachuun isaan kan beekamu yemu ta’u yeroo amma kana immoo ijjollee Oromoo mataa gadii qabachiisuuf humna dhabsiisuuf jedhame magaalaa Burayuu irraa keessuma nannoo kuusayee, nannoo Abdii noonnoo fi nannoo Gabri’eelti ijarsaa seeran ala golgaa jedhun  mana Oromoo fiilatani seeraan ala diigaa jiru.

Garuu manoota haalaa wali fakkataan ijjaraman keessuma manoota dhaloota Tigrayii kan ta’aniif mana Silxee haala  hin xuqineen manaa Oromoo digisiisa kan jiran ta’u isaan uummatni mootummaan gochaa seeran ala  irratti raawwatamun isaa hubachuu irra darbe itti dabalanis gartuu haala mijjesitu kana diinuma ishee addan baafate kan beeku yoo taa’ees wara hin beekne akka beekaniif isaan mataan isaanis tanan gochaan isaan uummataa biratti kan beekame waan taa’eef yoo danda’ani gochaa isaan kana irra akka ofi qusatan yoo ta’u bate garuu tarkanfii deebii fuudhatamuuf kan saxilaman taa’uu isaa akka beekan fi guraa uummataa akka gaa’uu akka godhamu.

Yaakki Wayyannen Hojeecha jirtu kun Burayuu qoofa utuu hin tane Oromoo nannoo Sabata jiratuu irrattis rawwatama akka jiru iyyati uummataa irra guyaa Sanbata dura darbe nu qaqabe ibsee jira. Haaluma kanan Yeroo  amma kana wayyanneen MANA jireenyaa orommoo  kumaa 2000oli naanawa finifinne  bulichinsa magaalaa sabata  gandaa gara bolloo jeedhamu digaa jirti waan ta'ef midhaan akka nuu beekamuu jeedha jiruu waan ta'ef bakka sanati bilbilun irraa mirkaneefachu dandenye jira.   Sagallee uummaata keenyaa irraa dhageenyes Godina adda nanawaa  finifnnee  bulichinsaa magaalaa sabaata gandii 08 jedhamu kanuma nu mirkanese jira.

G/Bacaa Dabalee fi Obbo Dhabba Dabalee yakka Jagama Keello General Tadassa Biru fi K/Hailu Ragassa irratti hojeete uummata keenya irratti raawwata akka jiran uummatni Oromoo hundi keessatu Uummatni Gidugalessa Oromiya fi Godiin Adda Nannnoo Finfinne kana hubachuun goocha yakkamtoota akkas akka of irra dhorkatu ibsu barbaana. Gochaa diinoota uummataa gararaa irratti  caqasaman  fi badiiwwan biro ittifufinsan raga wajjin kan dhiyesinuu waan ta’eef nuu hordofaa.

ITTI FUFAA!

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved