Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa  Isaa ka'ee isaa ga'ee?

  

Seenaa Abdissa tiin

Dinagdee Biyya tokkoo ykn Saba tokkootiif Dhaabbanni Faayinaansii(Baankiin) ga'ee guddaa qaba.Guddina Biyya kanaatiif Baankiiwwan Shoora Olaanaa taphachaa jiran keessaas Baankiin Ilmaan Oromoo Biyya Alaa fi Biyya keessaatiin Dhaabbate Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa isa tokko dha.
Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa Onkololeessa 29,2004 kaappitaala Miliyoona 300 Galmeessisuu dhaan Biyyattii keessatti Dhaabbata Finaansii ta'uu dhaan kan Galmaa'e yoo ta'u Bitootessa 8,bara 2005 Ifatti hojii Jalqabe.

Jalqabbii isaa Bifa Gaarii ta'een kan Jalqabe Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa Bulee ka'ee Garuu Gadi bu'aa dhufe.Keessumattu bara Baajataa 2008/2009 Bu'aan Baankiin kun Galmeessise Waggaa tokko keessatti Bu'aa Miliyoona 15.8 irraa gara Miliyoona 3.6tti gadi kufe.Abdiin Uummanni Oromoo Baankii kana irraa qabus ni Dukkanaa'e!!

Haa ta'u Malee Wal ga'ii Marshaa 5ffaa Boordiin Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaa keessatti taa'e irratti Rakkoo jiruuf Furmaanni akka dhufuu qabuufi Kufaatiin Diinagdee Baankii kanaa Kufaatii Diinagdee uummata Oromoo akka ta'e Akeekuu dhaan Hooggantoota Baankichaa Jijjiiruu dhaan Dargaggootaan bakka Buusuun Furmaata Jalqabaa akka ta'e irratti walii Galan.

Haaluma kanaanis Dura ta'aa Boordii Baankichaa kan turan Obbo Tolasaa Geddefaa irraa buusuu dhaan Profesor Abarraa Dheressaa bakka buusanii Pirezidaantii Baankichaa kan turan Obbo Asaffaa Dibaabaas irraa buusuu dhaan Sadarkaa Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa amma irra jiruuf sababa kan ta'e Dargaggoo Wondimmaageny Nagaraa Pirezidaantii ta'uu dhaan Filataman. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaas Bifa haaraatiin hojii jalqabe.

Keessumattu­u Adeemsa Hojii "Standby Letter of Credit" jedhamu uumuu dhaan Qotee Bultoota Oromoo Oomisha guddaa qabaniif Bakka bu'aa(Agent) ta'uu dhaan Oomisha isaanii Export gochuu jalqabe.Qotee Bulaan Oromoos deemsa kana irraa faayidaa guddaa argate Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaas itti Mikaa'e.
waggaa tokko keessattis Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa Bu'aa Miliyoona 189.6 galmeessisuu dhaan Bara 2013 Ajaayiba Jedhame.Diinonni Baankiin kun Cufamuuf jedha jedhanii irratti Odeessanis waan Iji Isaanii arge Amanuuf Lammata dhalachuu Hawwan.Injifannoon Baankiin kun Galmeessisus bulee ka'ee jabaachaa dhufe.Baankiin kun Hojii Baankiin Alattis Misooma Oromiyaa Keessa jiru irratti hirmaachuu dhaan Jallisii Awash Dabalatee Wantoota Qotee bultoota Oromoof Oolan hedduu dalaguu dhaan tolaan Badhaase.ODA(Oromo Development Association) waliin ta'uu dhaanis Barattoota Oromoo Ciccimoo ta'an Oromiyaa hunda keessaa walitti qabuudhaan Magaalaa Adaamaa keessatti rakkoo tokko malee akka barataniif Meeshaalee Barnootaa kanneen akka Kompitaraa Galchuurra darbee dabalataanis qophaatti qarshii Miliyoona 3 ODA dhaaf gumaachuu dhaan Hojii guddaa hojjate.Gamoo Oromiyaa guddicha Magaalaa Finfinnee Naannoo Booleetti Ijaarameef Qabiinsa qabeenyaa(Collateral­) tokko malee qarshii bifa Liqiitiin waggaa 10 booda deebi'u Miliyoona 69 ol ODA dhaaf Liqeessuu dhaan Gamoon Oromiyaa kun Akka Finfinnee keessatti Ijaaramuuf Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa Shoora Olaanaa taphate.

Gara dhimma Ijootti yeroon deebi'u Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa Deemsa isaa itti fufuu dhaan bara baajetaa Darbe jechuunis bara 2014/15 Waan
ajaayibaa fi Amanuun nama Rakkisu bu'aa Miliyoona 600 ol galmeessisuu dhaan Baankota dhuunfaa Jiran 19 keessaa 3ffaa ta'uu dhaan Injifannoo guddaa galmeessise.Injifann­oo kanaanis Ji'a lama dura Award badhaafame.Haa ta'u malee Bu'aan ajaayibaa kun Diinaaf Hirriba kennuu hin dandeenye.Guyyaa Har'aa Baankii kana Kufaatii jalaa Oolchuu dhaan sadarkaa kanaan kan ga'an Dura ta'aa Boordii Baankichaa Profesar Abarraa Dheeressaa fi Pirezidaantii Baankichaa Dargaggoo Wondimagegn Negeraa dabalatee Hoogantoota baankichaa adda duree ta'an shan irraa Eyyamni Hojii fuudhamuu dhaan itti Waamamni isaa mootummaa Federaalaatiif kan ta'e Baankii Biyyoolessaa Biyyattii irraa Hojii Baankii kam irrattuu hojjachuu akka hin dandeenye xalayaa dhaan Dhorkamanii jiru.Waan baayyee nama dhibu Jirri kun Hojjatoota Miindeffamanii baankii kanaaf dalagani dha.Baankii Jechuun qaama of danda'a tokko jechuu dha.Yoo badii qabaate baankichi of danda'ee qaama gaafatamu dha.Hojjattoonni Baankichaa yoo badii qabaatan kan Gaafatu qaama baankichaa kan ta'e Boordii baankichaati.Boordiin Baankichaa yoo badii qabaate itti waamamni isaa mootummaa naannoo Oromiyaaf waan ta'eef Mootummaa Naannoo Oromiyaatu Gaafata Malee qaamni kam iyyuu keessa seenuu hin danda'u.

Hojiin Dabaa kun kallattii dhaan Baankii kana cufuu ta'uu baatus adeemsi isaa garuu sanuma.Baankiin kun namoota kanneen malee Baankii ta'uu hin danda'u gara kufaatii isaatti deebi'uun waan hin oolle.Kun immoo Kufaatii uummata Oromooti.Oromon tokko Daldala keessa yoo jiraate walii qabanii akka saree maraatuutti maraachanii keessaa baasu.walii isaanii daandii waliif bananii Daldala biyyattii to'atu.Osoo baankii Tigirotaa(Ambassa) ykn Baankii Abisiiniyaa ta'ee abbaan feete akka kana harka itti hin dhooftu!!

Source:  https://www.facebook.com Seena Abdissa

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved