Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Maalif Kongirensii Federaalawaa Oromoo/Medrek Filanna??

 

Fuula kana irratti hanga danda'ametti qabxiiwwan Ijoo Mootummaa Biyya Bulchaa jiru(Mootummaa Waayyaannee ;)) fi Paartii Kongirensii Oromoo/Medrek gidduu jiru kutaa,Kutaa dhaan qoodnee isiniif ibsuuf ni yaalla.

kutaa 1ffaa, Dhimma Qabeenya Lafaa Ilaalchisee!!

akkuma beekamu waa'een qabeenya Lafaa akka addunyaatti dhimma guddaa dha.biyya Keenya keessattis waa'ee qabeenya Lafaan wal qabatee Moormiiwwan gudguddoon ka'aa turaniiru har'as ka'aa jiru.Kufaatii Mootii Haayilesillaaseef sababni guddaan Mormii waa'ee qabeenya Lafaati!!!
Yeroo ammaa kanas Mootummaan Biyya bulchaa jiru Maqaa Misoomaatiin Lafa uummata harkaa fuudhee Abbaa Qabeenyaatti gurguruu dhaan Daldalaa Cimaa ta'ee jira.Fakkeenyaaf Qotee Bultoota Oromoo Finfinnee fi Naannoo Finfinnee jiraniif akka kaasaatti Lafa Kaaree tokko qarshii 10-50 kaffaluu dhaan Lafa isaan Waggoota hedduuf Kunuunsaa fi Misoomsaa ba'an irraa buqqaasaa jira.Lafa Qotee Bulaa harkaa kaaree tokkotti qarshii 10-50 kaffalee harkaa saame kanas Mootummaan Wayyaanee Abbaa qabeenyatti deebisee Lafa Kaaree tokko yeroo ammaa kana hanga qarshii 305,000tti gurguraa jira.kana jechuun Qotee bulaan Oromoo Lafa Kaaree 100 irra ture tokko Maqaa Misoomaatiin Lafti isaa yoo barbaadame Yoo baayyate Mootummaan qotee bulaa kanaaf qarshii 5,000(100*50) Laatee qa'ee isaa irraa buqqaasa.Mootummaan ammoo deebisee Lafa kana abbaa qabeenyaa dhuunfaatti yoo gurgure haala Gabaa yeroo ammaa kana Magaalaa Finfinnee keessatti gurguramaa jiruun qarshii 30,500,000(100*305,0­00) argata jechuu dha.Kana Jechuun Lafa Qotee bulaan Waggoota hedduuf Misoomse kana irraa kan fayyadamaa ta'u Mootummaa fi Abbaa Qabeenyaa dhuunfaati.Qotee Bulaan keenya Harka dhooftuu(Acebcaabii)­ ta'uu dhaan qarshiin akka kaasaatti kanfalamteef torban tokko keessatti achi buutee Miilla Bakar Waaree jalaa taatee yookaan abbaa Qabeenyaa Lafa isaa irratti Industirii garaaa garaa dhaabeef Waardiyyaa ta'a,yookaan Daandii Gubbaa ba'ee kadhatee bula.

Paartiin Keessan Paartiin Kongirensii Federaalawaa Oromoo/­Medrek Garuu dhimma kana irratti Waan gaarii ta'e Qabatee dhufeera.Fakkeenyaaf Lafti keessan Misoomaaf yoo barbaadame akka ammaa kana Seeraan ala lafa keessan irraa buqqaafamtu osoo hin taane Haala Gabaa biyyattiin keessa jirtuun Lafti keessan shallagamee isiniif kaasaan laatama.fakkeenyaaf Gatiin Kaaree tokkoo naannoo Lafa keessaniitti qarshii 10,000 niin Gurguramaa jira yoo ta'e isiniifis Lafti keessan Gatii wal fakkaataa ta'een shallagamee isiniif laatama.Galiin Mootummaan Lafa keessan irraa argatu gatii Gibiraa(Tax) qofa dha.kanaafuu Yoo Paartii Koongirensii Federaalawaa Oromoo/Medrek Filattan akka kanaan duraa "Lafti Koo Yoom Misoomaaf Barbaadama Laata?" jettanii yaadda'uun

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved