Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Waamicha Oromummaa Koree Gidduu Galeessa DH.D.U.O irraa Ilmaan Oromoo Maraaf

Muddee 3, 3012

Kabajamoo Ilmaan Oromoo,

Mootummaan abbaa irree wayyaanee wayita aangootti bahu irraa kaasee ilmaan Oromoo ajjeesaa, saamaa, hidhaa, biyya irraa arii’aa kan as gahe karaa Dhaaba siyaasaa ilmaan Oromoo bakka bu’a jedhee kaa’e DH.D.U.O tahuun isaa hin haalamu. Miseensotni fi hogganootni DH.D.U.O yeroo mara qoratamu, ajjeefamu, Hojii fi biyya irraa arii’amu. Kun wayyaaneen DH.D.U.O ilmaan Oromoo miidhuuf kan gad dhaabe tahuu ifatti ibsa. Yeroodhaa yerootti Miseensotni DH.D.U.O isin ABO waliin hidhataan hojjettu, Isin ABO dha jedhamuun bakka hojii irraa arii’amaa fi aangoo irraa darbamaa turuunis hin haalamu.

Wayita ammaa roorroon haalaan hammaachaa dhufetti, mootummaan wayyaanee lafa Oromoo saamaa, qabeenya Oromoo alagaatti gurguruun duwwaa hambisaa jirutti ilmaan Oromoo tokkummaan falmuun barbaachisaa waan taheef waamicha kana dhiyeessina.

Waamichi Kunis:

  1. Miseensota DH.D.U.O Yuunivarsiitiilee keessaa, Koollejjiiwwan keessaa, manneen barnootaa ol aanaa keessatti argamtan marti mootummaan wayyaanee cunqursaa addaa ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffannoon gaggeessaa ture, haalaan jabeessaa ilmaan Oromoo garbummaa bara baraa keessatti hambisuuf haala mijeeffachaa waan jiruuf;
  2.  Mootummaan kun wayita hundeen hin dhaabbannee fi wal shakkiin gidduutti jabaata jiru kanatti dirqama mootummaa wayyaanee irraa dhufu LAKKI GAHE jechuun akka simattan waamicha dabarfanna. Barattoota Oromoo dhaabbiilee barnootaa keessatti diinaan doorsifamaa jiran waliin walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii’achuun gaaffii bilisummaa Sochii Dargagoota Biyyoolessaa kan Bilisummaa fi Dimokiraasii(Qeerroon) finiinaa jiru cinaa akka dhaabbattan dhaammanna. Mootummaan wayyaanee hundeen buqqa’ee booda gaabbiin waan hin oolleef dirqama Oromummaa akka baatan jabeessinee dhaammanna
  3. Miseensotni KG DH.D.U.O marti dhugaa lafa kaawaa deemnaan guyyaa nuyi dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti murtii keenyaan raawwanne muraasa akka tahe hin haallu. Yeroodhaa yerootti wayita dhimmi murtii qabeenya Oromiyaa irrattis tahe, lafa Oromoo irratti, akkasumas dhimma Oromoo waan wal qabate mara dirqama barreeffamee Pireezedaantii Oromiyaa Obbo Alamaayyoo Atoomsaa dhaqqabe irraa dhageenya malee murteessuuf aangoo homaa akka hin qabne hin haallu. Waan murtaa’ee nu dhaqqabe dhaga’uuf walgahii yeroodhaa yerootti gaggeessina. Miseensota keenya keessaa namni yaada biro dhiyeesse akka Miseensa ABOtti akka ilaalamu quba qabdu. Baay’inaan 65 taanee ilmaan Oromoo miliyoona 40 ol garbumaa bara baraa keessatti ukkaamsinee taa’uun gaaffii seenaa keessaa nama hin baasu. Kanaaf, Kabajamtootni KG DH.D.U.O marti tokkummaan gaaffii bilisummaa gaafatamaa jiru cinaa akka dhaabbattanii fi gumaata isin irraa eegamu akka baatan waamicha dabarsina
  4. Miseensota DH.D.U.O godinaalee Oromiyaa keessatti dabballummaan hojjechaa jirtan yeroodhaa yerootti maqaa tarsiimoo misoomaa jedhamuun qotee bultoota hojii isaanii dhaabsisuun siyaasa barsiisaa turuu, qotee bulaa qaala’insa jireenyaa, dabalinsa gatii xaa’oo, rakkoo gibiraa wayita kaasutti SEELII DIINAA jedhamuun akka galmaa’aa turee fi jiru itti dhiyeenyaan quba qabdu.Yeroodhaa yerootti hojii dirqama mootummaa wayyaanee irraa gad lakkifamu haalaan baatanis ilmaan Oromoo miidhamuu, obboleewwan keenya, haatii fi abbaan keenya hidhamuu malee bu’aan dhuunfaa illee akka hin turre bakka jirtanii kaastanii hojii hojjetamaa ture madaaluun beektu. Dabballootni hojjetan ammoo yeroodhaa yerootti qorannaan cinqamaa wayyaaneen akka ergamtan beektu. Kanaaf, dirqamoota mootummaa wayyaanee irraa bifa dhokfatanii fi ifaan dhufan mara LAKKI GAHE jechuun akka simattan waamicha jabaa dabarfanna.
  5. Tika mootummaa wayyaanee tahuun yeroodhaa gara yerootti QBO gaggeeffamaa ture dura dhaabbachaa kan turtan, bilisummaan dhufun isiniif dabalatee akka tahe isin yaadachiisaa dhaamsa kana dhaamna. Mootummaan wayyaanee yeroodhaa yerootti ilmaan Oromoo tika irratti ramaddu dhoksaan ajjeesaa turuun ifa dha. Kun waan haalamu miti. Morma keessanitti haada hiitanii deemaa akka jirtan akka hubattan dhaamanna. Kanaaf funyoo diinaan hidhamtanii yeroodhaa yerootti bilisummaa ilmaan Oromoo dura dhaabbachuu irra waliin bilisoomuun fala waan taheef funyoo diinaa hiikkachuun QBO gaggeeffamaa as gahe galmaan geessisuu irratti akka xiyyeeffattan waamicha Oromummaa dabarfanna.
  6. Waraana mootummaa wayyaanee keessa kan jirtan ilmaan Oromoo marti meeshaa waraanaa harka keessan jiru lafa kaawuu dhiistanii afaan qawwee keessanii gara diinaatti akka galagalchitan waamicha dabarfanna. Meeshaan kan bitame qabeenya ilmaan Oromoon tahuu isaa osoo hin dagatiin meeshaa fannifattanii jirtan afaan isaa diinatti galagalchuun gumaacha barbaachisaa QBO keessatti qooda bal’aa qaban akka baatan waamicha dabarfanna. Wayita Waraana Bilisummaa Oromoo(WBO) magaala seene, bosona keessa barbaadaa jedhamuuun ilmaan Oromoo qofti filamuun ergamuun obboleessi obboleessa akka waraanu godhamaaa turuun wayyaanee waan haalamu miti. Ajajaan tokko ilma Tigiraay Ajajamaan 9 ilmaan Oromoo tahuun hanga yoomii jettanii akka gaaffii mirgaa gaafachuun bilisummaa ilmaan Oromoo gootummaan akka mirkansitan dhaammanna.
  7. Qotee bulaa Oromoo ilmaan Oromoo ganaa fi bona hojjetee ilmaan isaa barsiifachuuf manneen barnootaatti erge rasaasa mootummaa wayyaaneen bara baraan dhabaa, ofii gibira mootummaa wayyaaneen, Gatii Xaa’oo qaaliin gubataa , lafi irraa saamamuun qe’ee irraa buqqa’uun jireenya gadadoo keessatti akka bara baraan jiraatu mootummaan wayyaanee gocha farrummaa bal’aa hojjechaa turee ammas daran jabeessee jira. Wayyaaneen ilmaan Oromoo guutummaan guutuutti diina jabaa godhee akka ilaalu baruun gibira mootummaan wayyaanee gaafatu dhorkachaa, qe’ee irraa kan buqqa’an qe’ee keenyatti nu deebisaa jechuun gaaffii mirgaa kaasaa, walgahii mootummaa wayyaanee lagachuun dirqama Oromummaa akka baatan waamicha dabarfanna.
  8. Ilmaan Oromoo hojjetaa mootummaa taatan, barsiisotni, hojjettootni fayyaa, hojjettootni qonnaa… marti jireennyi qaala’aa dhufe malaammaltummaa, saaminsa buxa hin qabne irraa akka tahe quba qabdu. Kanaaf, hojii lagachuun, barfachuun diddaa akka dhageessistanii fi gumaata barbaachisaa akka baatan waamicha dabarfanna.
  9. Daldaltootni Oromoo marti hojiin hojjettan marti gibira isin irratti fe’amu daangaa dhabuu quba qabdu. Hoteelota keessatti gatiin mi’oota gurguramanii bu’aan isaa VAT jedhamuun mootummaa wayyaaneef galaa akka jiran quba qabdu. Kan Oromiyaa irraa funaanamu kun hundi eessa dhaqe? Maaltu hojjetame? jechaa kan gaafatamtan akka dhorkattan waamicha dabarfanna. Qabeenya qabdan maraan QBO cinaa akka dhaabbattanis hin shakkinu.
  10. Ilmaan Oromoo biyya alaa jirtan tokkummaan sagaleen ilmaan Oromoo biyya keessaa Addunyaatti akka dhaga’amu hojjechuun jabaattanii akka irratti hojjettan dhaammachaa garaagartummaa isin giduu diinni dhalche akka buqqistan jabeessinee dhaammanna.

Injifannoo uummata Oromoof!!

Tokkummaan Sochoonee Tokkummaan Bilisoomna

Koree Gidduu Dh. D.U.O

Muddee 2012

 

 A Call of Oromummaa to all Oromo Nationals from Members of the Central Committee of OPDO

Dear our Oromo Brothers and sisters:

It is an undeniable fact that the dictatorial Woyane regime has been killing, arresting, plundering the Oromo wealth, and expelling Oromos from their ancestral homeland by using the Oromo political organization, the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO) as a tool. Members of the OPDO have also been subject to investigation (qorannoo), killing, being fired from their job, and forced to leave their country. These and other atrocities are clear testimonies that the Woyane regime created the OPDO to use it as a tool to subjugate the Oromo Nation. It is also undeniable that OPDO members have been branded as having connection with the Oromo Liberation Front (OLF) or accused of being members of the OLF and fired from their job and demoted from their nominal posts.

We are making this call to all Oromo nationals at a time when the atrocities on the Oromo have reached to unbearable stage, when Oromos are hunted down like wild animals in their own country, when the Woyane regime is extensively plundering the Oromo resources, selling Oromo land and wealth to foreign investors, and leaving all Oromos and our country Oromia in poverty, in order for us to fight back these heinousness crimes and injustice on our citizens and to get back our dignity.

Accordingly we make the following call of Oromummaa:

1. To all OPDO members studying in universities, colleges, and high schools: at this critical moment in our history when the regime is weakened and shaking from its core due to internal power struggle and an unexpected power vacuum, we call upon you to:

Ø Say ENOUGH and REFUSE to collaborate executing the commands, especially to the atrocities and oppression committed by the Woyane regime exclusively targeting the Oromos and to its plan and action to keep the Oromo Nation under eternal subjugation and slavery.

Ø Join all nationalist Oromo students who are constantly intimidated by the regime and discuss about the struggle of the Oromo Nation for freedom and support and stand with the National Youth Movement for Freedom and Democracy (Qeerroo). Because the demise of the Woyane regime is inevitable, you should stand up today and avoid being on the wrong side of history in order for you not to regret later.

2. To the remaining OPDO Central Committee members: we cannot deny the glaring fact that there were very few moments when we decided and executed on the matters that affect the Oromo people and Oromia. We cannot deny that from time to time we never got the chance to decide on Oromo wealth and resources, on Oromo land, and on key issues related to the Oromo other than listening to the pre-prepared writing read to us by the President of Oromia, Alemayehu Atomsa, for which we are obliged to execute. Meetings have been organized from time to

 

 

time only for us to listen what has already been decided. You all know that any of our CC members who raise a different opinion is branded as a member of the OLF. We are only 65 of us, being used as a tool in keeping 40 million Oromos in eternal slavery. We cannot escape from being judged by history. Therefore, we respectfully call upon the remaining members of the Central Committee of OPDO for us to stand in unison and support the quest for freedom and contribute to the struggle of the Oromo Nation to be free from the Woyane rule.

3. To all OPD members and cadres operating in different zones of Oromoia: you know very well that you have been teaching Oromo farmers the regimes politics, dragging Oromo farmers from their job and wasting their precious time. You recall that at a time when Oromo farmers are unable to sustain their daily lives due to rising prices, rising cost of living, higher taxes, increasing cost of fertilizer, we have been registering so called ENEMY CELL putting them in constant fear. Although you have been accomplishing the commands and obligations which have been flowing down to you, you benefited nothing in return. To the contrary, you have been harassed by the so called ‘qorannoo’ (investigation). Therefore, we call upon you, OPDO members and cadres, to say ENOUGH and REFUSE executing the orders given from the Woyane regime in any shape or form.

4. To all Oromos who have been serving in the regime’s intelligence: you know very well that you have been a key tool for the regime and a major obstacle to the struggle of the Oromo Nation for freedom and justice by hunting down Oromo nationals who are holding the torch of freedom. We would like to remind you that the Oromo freedom is also your own freedom. You know that many Oromos working in intelligence have been secretly killed. We call upon you that instead of standing on the way of Oromo freedom, you need to throw away the chain that is put on your neck and join the struggle for freedom and restore your own dignity.

5. To all Oromos serving in the regime’s armed forces: we call upon you not to disarm your armament and to turn the barrel of your gun from forces of freedom and democracy to the Woyane regime which is the real enemy of the Oromo people. The military equipment you are carrying is purchased by the Oromo wealth and resources, but is used for hunting down your Oromo brothers and sisters. You cannot deny that when an order is given to search for the Oromo Liberation Army (OLA), it is exclusively Oromo children (solders) who are sent to the fire line. This is done deliberately to kill an Oromo by his own Oromo brother. We call upon you to bring about the Oromo freedom by showing courage and asking the legitimate question: “when does having one Tigre commander and 9 Oromo foot soldiers be stopped?”

6. To all Oromo farmers: the Wyane regime has killed your children which you sent to school by working hard season after season and year after year, while at the same time living a miserable life for yourself due to rising cost of fertilizer, higher tax, losing your land to foreign investors. The regime has intensified atrocities on you and your children more than ever. Because this regime sees the entire Oromo generation as its primary enemy, we call upon you to stop paying taxes to this oppressive government, if you are expelled from your ancestral

 

 

land ask to return to your village and your former home, refuse to participate on any meeting called by the government.

7. To all Oromo civil servants, namely, teachers, health professionals, experts of bureau of agriculture, and so on: you are aware that the current rising cost of living is due to corruption and rampant exploitation of wealth and resources by the few government officials. Therefore, we call upon you to contribute to the struggle by showing your resistance by refusing to work for the regime, going to work late, or cutting the working hours or any other means at your disposal.

8. To all Oromo business community: you are aware that taxation on business community is sky rocketing and that the profit of commodities sold in hotels goes directly to the government under the title of so called VAT. We call upon you to refuse giving more money to the government by asking questions such as: where did all the money collected from Oromia go? What did you do with it for us?

9. To all Oromos in the Diaspora: we call upon you to strengthen your unity, stand together and support the struggle being waged by your own people in your homeland, and raise your voice to foreign governments. We ask you to resolve your minor differences that our enemies have created between you.

 

Victory to the Oromo People!!

We Shall Struggle in Unison and get our Freedom Through our Unity!!

Members of OPDO Central Committee

December, 2012

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved