Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

 OPDOn rakko ini Oromiyya irrati fidee dabaluun salphina.

Maal habaasuuf dhama raasu,

 Sagal elmamumus sagaltamni elmamus kankoo qiraaciidha jette adurreen;

 Roobus caamus ijii misiraa lamuma,

 Baballiin ofiif bishaan ofjala yaaftee dhimmuu nama irraa kutti,

Dhungannaa alagaa mannaa ciniinnaa firaa wayya!!.

Alagaa gaafa kolfaa fira gaafa imimmaanii,

 Dhaloonni waliif hingalle harka diinaatti gala,

Ooyiruun abdatan sanyii nyaatee namni abdatan waadaa nyaate,

Simbirri qalbii hin qabne Oobdii hungulaallii hinqabne keessa qubatti,

 Ija laafeettiin obboleessaaf ulfoofti,

Yaa marqaa siin afuufuun siliqimsuufi,

Alagaafi marqaan keessi qooraadha.

Kanneen armaan olitti tarreeffaman kun mammaaksa jaarsoliin Oromoo oggaa dubbiin isaan dhibdu kan akka Aarii, Gadda, Tuffii, Gammachuu, Abdiifi k.K.K.f ittiin ergaa guutuu ittiin dabarfataniidha. Anaanis dubbii warra keenyaa kanatu nadhibee jennaan aariin garaa kooti qabu mammaaksa abbootii keenyaa kanaan ergaa dabarfachuuf jedheeti. Innis dhaaboleen siyaasaa Oromoo tokko tokko saba Oromoof qabsoofna, bilisummaa Oromoof qabsoofna jechaa, Utuu beekanii mataa isaanii akka dhaaba siyaasaa Oromoo tokkotti of danda'aanii ijaaramuu dhiisanii ykn immoo dhaaboolee siyaasaa Oromoo kanneen biroo kan bilisummaafi walabummaa saba isaaniitiif kaayyoo qulqulluu qabatanii qabsa'aa turaniifi qabsootti jiran waliin tokkummaa uumanii hawwii, fedhii, dantaafi biliisummaa saba isaanii irratti dalaguu dhiisanii ijoollee ilmaan nafxanyaa warra akaakileefi abbootiin isaanii waaroo garbummaa Oromootti haguuganii waggaa 130 ilmaan Oromoo irratti wal jijjiiranii lafarraa sanyii keenya duguugaa, qabeenya Oromoo, lafa Oromoo saamaa, kabajaa dhorkaa, biyya isaa irraatti doorsifamaa, ajjeeffamaafi baqachaa har'a gahee kanatti, ilmaan faashistoota habashaa waliin tokkummaa uumanii, utuu saba guddaafi qabeenyaa guddaa qabanii galtuu ofgodhanii nyaara haaddattootatti maxxanuun kabajaafi ulfina qabsoo saba isaanii xureessuufi gara dabarsuun, Oromoo saba guddaa galtuu fakkeessuun alagaatti maxxanuun saba keenyaaf dhaabbanna, qabsoofna jedhanii ammas saba Oromoo sirna garbummaa Ilmaan fashistoota nafxanyaaf kaadhimuuf walii gadi wixifachaa jiran. Kun erga qabsoo Oromoo ganna 40 lakkoofsise galiin gahuu dhiisanii, dhiibanii harka ijoollee nafxanyootaa warra qabeenyaa Oromoo ganna dhibboota tokkoofi soddomaaf saamaa tureefi ammas saamuuf wixxifachaa jiranitti kooluu galan ha'asoo maquma immeetee itophiyan Oromon dararamaafi ukkamfamaa jiraa.  Kaayyoon jara gimbot 7 fi fakkaattonni isaanii immoo Akkuma warra isaan duraa maqaa itophiyawinete isaanin nu ukkaamsanii oromoo saba guddaa garboomfachuuf malee waan biraaf akka hintaane immammataafi tarsimoo ilmaan nafxanyaa baafatanii of harkaa qaban irraa baruufi dhaga'uu dandeenyee jirra. Erga kana ta'ee dhaaboleen maqaa qabsoo Oromootin daldalaa qabsoo kana ganda diina Oromootti galchitanifi alagaatti harka kinnitan kun kan akka ADO jedhamu ofii goyyoomtani eenyuun gowwoomsuuf? Ofi gurguramtani eenyuun gurguruuf? Ofiif firfaariifi ambaa nafxanyaa nyaachaa eenyuun nyaachisuuf? Gatiittii keessan irratti waanjoo sirna nafxanyaa baattanii gatiittii madaa gubbaatti dabaltanii eenyuun baachisuuf? Qabsoo sababa godhattanii biyyatti galuuf Oromoo gurguraa jirtu yoo ta'eef qabsoo Oromoo qulqulluu gara hindabarsinaati akkasumatti korojoo keessan qabadhaati biyya keessanitti galaa lammiifi firri isin komatu tokko hinjiruuti. Dulloomtanittu waanta'eef qaaniifi saalfii hinqabu qabsoo Oromoo qulqulluu harka diinaatti gatanii itti maxxananìi galu irra harka raasaa galaa biyya keessanitti. Dhimma kana irratti ibsa guutuu yeroo biraan itti dabala.Oromoon nibilisoma.

 Oromiyaan ni walaboomti!!!.

Gadaa Oromoo Liban

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved