Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 Oromo parliamentarians council Projet Oromoo - Russia, Nederland's, Norway, France, Arabic, swuail, Spanish, etc

Date 22/03/2011

The Oromo Parliamentarian Council, an organization committed for democracy and human right of the Oromo people in and outside of Oromiya; has been trying hard to address a lot of interrelated problems including the language and culture of the Oromo people. Accordingly, with a firm belief that our language needs to be translated to as many languages as possible; we have started the Oromo-Nederland dictionary two years ago. Currently we are progressing very well to publish a mini Oromo-Nederland dictionary ranging from 1000,000 to 3000,000 practical words for everyday life and to suit the interest of tourists from Dutch speaking countries visiting Oromia or anyone interested in Oromo language.

We hope this will lay a very first practical foundation for more research and works to continue with regards to the Oromo-Nederland language and cultural project. This mini dictionary is intended to have a centralized and all in on words from all zones of Oromia, hence requires the effort of each and every Oromo from different directions of Oromia.

What is more, to enhance the integration program and support the noble cause of helping the new arrives in Belgium, we are preparing a brochure entitled “Integration Program for Oromo Speaking” in Dutch and Afan Oromo languages. These efforts will not only ease life for the new comers but also help the second Oromo generations born and living in Belgium and The Netherlands to learn their language and understand their culture in a very short period of time.

   Oromo Parliamentarian Council (OPC)

Wiirtun Qoorannoon Oromoo fi Gaanfa Afrika

Ernest Claesstraat 10, bus GLV , 2050  Antwarpen , Belgium 

v     Email: opc.gpo@gmail.com

v 

Oromo parliamentarians council Projet 9

Yadachissaa Nederlands-Oromo dictionary and intgration programm xumura miti itti fufinsa deema jira

Copyright ©2009 GPO/OPC Allrights Reserved

Dutch to Oromoo Dictionary, Dutch voor Oromoo

aan de ander kant    kara biraattin

aan het (-werk)       hojii irrat

aan het hoofd          itti gaafatamaa

aan                           tiif

aan(-huur)                Kan kireefamuu

aan(staat-)                ifeera, ifee jira

aan…gekomen        argachuu

 aanbieden                dhihessu

 aanbieding(de)         hirri’na gatii

 aanbiedt                  ni dhihese/nidhiste

aandeel(het)              ga’ee

 aangeboden            dhihesuu

 aangekomen           dhufu

aangenam                wal- bara

 aangenomen            fudhachuu

aangetekend            kan galma’ee

aan-knop                 bakka ibsan fi dhaamsan

aanleiding(de)          sababa

aantal                      bayiina, lakkobsa

aantal(het)               bayina

aantonen                  mirkanessu

 aanvaarden               fudhachuu

 aanvankelijk             duran dursa

aanvullen                   xumuruu, fixuu

 aanwezig                   bakka, iddo isaat argamu

   aanwijzen                  iyyachuu

aanwijzen                    tuqaa goochuu  

  aard(de)                    uumama

  aardappelen              dinicha

   aarde(de)                    lafa

   aardgas(het)               gas(z) ummama

   aardig                         garamii

   aardiger                      amala garii kan qabu

 abonnement                ticketi autobus

 accent                       dhiphina, yaaddo

 acceptabel                 fudhatamaa

 accepteren                 fudhachuu

 accident                     balaa

 accuraat                     sirrii,

 accuratesse                sirriitti, qajeelumatti

   acht                           akka… laka’uu

  acht                          sadet

  achtentwintig              digdami sadet

   achter                          boode

   achternaam(de)            maqaa abba

 achting                          hubatanii ilaaluu

 achting                          kabajaa, ulfina,

  achttien                        kudha sadet

   actie                            tarkanfi, mormii, hiriraa

 activeren                     si’aawaa, si’ooftuu

 activiteit                       sochii, hojii

  activiteiten                   sosochii

  admininistrateur             bulchaa, oganaa, geggeesaa

  administratie                  bulchinsaa, qajeelicha

  administratief                  damelee bulchinsaa

  administreren                  oganuu, bulchuu, to’achuu

  Adres(het)                      teesso

   aeroplane                      xayaara

  af en toe                        darbe darbe

  afbeelding                      suurraa

  afbieden                        hirisifachuu,gati  xiqeeachu

  afdeling(de)                   bakka meesha tullan

  afdrukken                      maxxansuu, waa xuquu

  afgaan                           gadi bu’uu, deemu

  afgelasten                      balesuu,

  afgelopen                      dhumu

  afgelopen                       kan darbe

  afgeven                           harkan ga’uu, deesisuu

 Afghaan/Afghaanse           Lammii Afghanistan

  Afghanistan                     Afghanistan

  afhalen                            fudhachuu, fiduu

  afhangen                         fanisuu, rarasuu

  afhankelijk                      kan biraati hirkachuu, maxxantummaa

  afkappen                        muruu, murani gababsuu

  afkeuren                         diduu, fudhachuu diduu, abbaruu

  afkijken                          kop gochuu, waira barachuu;

  afkkraken                      gadi figuu; gadi hojechuu, gadii ta’uu

  afknappen                      gargari cabuu, garigari bua’uu,

  afknapper                       gadi busuu, dhisuu

  afkoelen                          qabanesuu, qabanessan dhuguu

  afkomst                           dhalootan, biyya isaa, sanyi isaa

  afkomstig                        dhufati isaa, biyya ini dhufee

  afkondigen                       labsuu, murteesuu,

  afkopen                           hin gurguramuu, gurgurun dhismeera

  afkoppelen                      gargari cite, gargari ba’uu

  afkrijgen                         fixuu

  aflopen                           gadi deemu, figuu

  aflossen                          deebisani kaffaluu

  afmaken                          ixuu, xumuruu

  afmeten                          safaruu

  afneembaar                     waan ka’uu, buqa’uu, qalqula’uu

  afnemen                         offiti fudhachuu, geesuu

  afnoepen                        hatuu

  afpakken                      fudhachuu

   Afrika                          Afrika

  afrikaans                     african

  afruimen                      ququleesuu

  afslaan                        xiqqeessuu, hir’isuu

  afslag                          hir’isan gurguruu

  afsluiten                     cufuu, muruu, dhaamsuu

  afsluiting                    cufuu, xumuruu

afspelen                        xabachuu

afsplitsen                     gargari basuu

afspraak                      belama, walgaltee

  afspraak(de)              bellamma

afspreken                    waliigaluu, belama murtifachuu

 afspringen                  utaluu

 afstaan                        harka lachuu,

 afstand                        fageenya

 afstandsbediening       cuftuu fi bantuu TV

 afstappen                   gadi bu’uu

 afstoffen                     awwaara’aa, dhukkaawaa

 aftekenen                    malatoo

 aftreden                      hojii ykn aangoo gadidhisuu

  afval (het)                 kosii

  afwachten                  nama didaa dhufu eegu

  afwachten                  eguu

  afwachting                 abdiin waa eeggachuu

  afwasmiddel              Samuna mana fincani itiin micaan

   afwassen                   qoda micuu

  afweer                      ittisa

  afwerken                   fixuu, xumuruu

  afwezig                       barumsa ykn hojii irra hafuu,

  afwijzen                      fudhachuu disuu, diduu

 afwisselen                    wal fakkata ykn jijira isaa

 afzeggen                       haquu, dhiisuu, balleessuu

 afzonderen                    kophaatti adda baasuu

afzonderlijk                    matayyaa, nama dhunfaa                  

  agent(de)                      poolisi

  akker                           dirree

  akkerbouw                  dirree qoonaa, qoonaa ???

  akkoord                       teesuuma, waligalte              

   al (-die)                         kun hundaa

   al dam niet                     ta’es ta’u bates

   al met al                        walumagalati

       al                                 hanga amma

  Albanees/ Albanese       Lammii Albaniiyaa

  Albanie                         Albaniiyaa

   aldus                             jira/jirti

  alfabetische                   qubee  waldura duba

  algemeen(in het-)         walumagalatti

  Algerije                       Algeriiyaa

 Algerijn/Algeijnse         Lammii Algeriiyaa

    alhoewel                   ta’ullee, ta’us

    alinea                        keeyyata

    alle                            hunduu

       alle                            hunduma

       alleen                         qofaa kee

    alleen                         qofaa,

      allemaal (jullie-)           hundi keesan

   allemaal(dat-)               waan hunduma

   allen                              hundumaa

   allerlei                            kan adda addaa

   allermeest                       harki guddan, heeduu caalaan

    alles terugzetten              hunda bakkati deebsuu, suphuu

      alles                                hundumtu

   als je het mij vraagt          yoo na gaafate

     als volgt                           akkuma kana gaditi

   als                                    yoo ta’e

   als                                    akka

   alsjeblieft                          maloo( adara kee)

   alsjeblieft                           maaloo

   alsof                                  sirii akkuma

   althans                               xiqate yoo jedhame

   altijd                                  yeroo hunda

   alvast                                duran dursa,

   alvorens                           dursee

   alweer                             dabaltan, itti dabaluun

   Amerika                          Amerika

   amper                              ciminan; heeduu barbadama

   ander                                kan bira

   ander                                kan bira, adda

     anderen                             warra kaan

   anders                               yoo ta’u bate

   Andorra                            Angorraa

   Andorrees/Andorese         Lammii Angorraa

   Angola                              Angolaa

  Angolees/Angolese             Lammii Angolaa

   annonce                             beeksisa

   annuleren                           haquu

   annuleren                           haquu, balleessuu, dhisuu

   antecedent                         balaa

   antwoord                          deebi

     antwoordappa- raat            mashini erga  fudhu

   antwoorden                        deebi deebsuu

   apart                                  qofaa isaa, qoofati

   apart                                   addati, qoofati

   apenliefde                           jaalala waraa, maatii

   apparaat                           sistema, akkata hojii

   apparatuur                        meesha

   apparatuur                        meeshaa

   appartement                     mana jirenya (apartama)

   appartement                     mana jireenya , gamoo           

     appels                               appili

      arbeiders                          hojjetoota

   arbeidsbureau(het)           wajjira hojjetoota

   arbeidscontract                kontorata hojii

   Argentiin/Argentijnse        Lammii Argentinaa

   Argentinie                        Argentinaa

   argument                         falmii, yaadaa ibsachuu

   arm band                        ambari harka

   arm                                iyesa, hiyeessa

   arm(de)                          irree, harka

   armen                            irrootaa, harkoota

   Armenie                        Armeniyaa

  Armenier/armeense         Lammii Armeniyaa

   armoede                       hiiyuumaa,

   armoedig                      hiiyeessa

   arrangeren                    sirreessuu, qopheessuu

   arrest                           qabuu, to’annaa jala galchuu

   arriveren                      ga’uu

   artiest                          oggesa hawwasumma, siirbituu

     arts(de)                       oggesa fayya

   artsen                         oggesoota fayya

   asiel                           kooluu galuu, biyya birrati baqachuu

   asielzoeker                 kooluu galuma gafachuu

   asociaal                      farra hawasummaa

   assertief                     ejjennoo jaba qabachuu

   assistent                     gargaruu, gargartuu

   assurantie                   baraarsa, of egannoo

Australie                       Australiyaa

Australier/Australische     Lammii Australiyaa

auto(de)                         konkolataa

automaat(de)                  maashini

automatisch                    awutomatik

avond(de)                      galgala

avondmens                     halkanin kan ka’u

Azerbedzjan                    Azerbejaan

Azerbeidzjaan/Azerbeidzjaanse    Lammii Azerbejaan

baal                                           borsa, qaraxiiti

baan(de)                                   hojjetee, karra gudda,

baard                                       areeda

baas                                        iitgafatama, Ooganaa, bulchaa

baat                                         faayyida

babbel                                    mariachuu, odeesuu, hasa’uu

baby                                      mucaa, daa’iima

 babyluiers                             wayya fincan ijoolee

babysitter                              mucaa eeduu, eegduu, daa’iima

 bad                                      bakka qaama itti dhiqatan

badgast                                keessumma qaraa dhufee

badkamer(de)                      kutaa qamaa  itti dhiqatan

badpak                                ufata dakka

bagage                                 meesha, borsa meesha batee

   Bahrein                             Bahrein

   Bahreiner/Bahreinse          Lammii Bahrein

bakken                               waduu (bilishesuu)

 balkon(het)                        mana jala (baranda)

  bananen                           muzii

 band(de)                          qunamtii

  band(de)                          gomma

 banen                              hojiiwwaan  

    bang                            sodachuu 

  Bangladesh                    Bangladesh

  Banglees/Banglese          Lammii Bangladesh

   bank (de)                      bank

  bankrekening(de)           herrega bankii  

   banneling                      baqaachuu, baqaatii

   bar                               mana bunnaa

   barbaduu                     Vinden

   barst                            baqaqaa

   barsten                        baqaquu, dho’aa

   base                           bu’uura,

   baseren                      hundee isaa, bu’uura isaa      

   basis(de)                    bu’uura

   basisschool(de)           mana barumsa sadarka 1ffaa           

   basketbal                    kuba gubboo

   basta                           ga’yee

   beantwoorden             deebi keenuu

   bed room                     kutaa Hirriba

   bed                             siiree

   bed(het)                      siree cisichaa

   bedanken                    siin galateefadha, galateefachuu

   bedankt                       galatoma, jiradha, ulfaadha

   bedenken                    yaaduu

   bedenken                    dura itti yaduu, xinxaluu,

   bedenking                   itti yaaduu

   bediende                    hojjeeta bulchinsa

   bedienen                     mana nyaata keessa tatajiluu,

   bediening                    tajaajila

   bedoel                        jechuun

   bedoelen                     jechuun/hikkoo

   bedoeling                    feedhi, hawii, ilalcha

   bedoeling(de)             yaada isaa (ishee)

   bedoelt (met)              kanas jechun, kana jeechuun

   bedonderd                  maraataa, janja’aa, faja’aa

   bedrag(het)                 hanga qarshii

   bedragen                    eda’amaa, lakobsa waliigala

   bedreigen                  doorsisuu, sossodaachisuu

   bedreiging                doorsisa

   bedremmeld            joonja’aa, joonjoftuu

   bedrijf(het)             dhaabilee kubaniya, warshaa

   bedrijfleider            managera, Oogana

   bedrijven                dhabbilee

   bedrijvigheid            sochii, hojii    

    beeld                      lakkoobsa, bifa, fakkii, yaada

    beelden                   fakkiwaan

    been (het)               millaa, luka 

   beest                        horrii mana , bineensa

    beet                         cininuu

    beetje                       xiqoo, xinnoo, xinodha

   begin                          jalqabii

   begin(het)                   jalqabaa

   beginnen                     jalqabuu

   beginsel                      namuusaa, siirna qabeessa

   beginselverklaring       sagantafachuu, heeraittiinbulan

   begint                         ni jalqaba/ni jalqabdi

   begrijp                        nama galuu  

   begrijpen                     ittidabaleera, hundi keesati idame

   begrijpt                       ni galeef, galeeraf

   begrip(het)                  naa galeraa

   begroeiing                   guddina, biyyi gudachuu

   begroeten                    dubbisuu, simachuu

   begroeting                    nagaa gaafachuu, simachuu

   begroten                       tilmammuu

   beha (bh)                      qabdu harma

   behalen                         mo’uu, argachuu, fudhachuu

     behalve                         malee

     behandeld                  simmanaa

     behandelen                 kununsuu

   behandelingen              qorannootaa

     beheer                        to’achuu

     beheerder                   to’ataa, Oogana, diraktera

     beheersen                   ajajaa

     beheren                      bulchuu, oganuu, to’achuu

     behoefte(de)(aan)       fedhii

     behoeften                   fedhiwaan

     behoeven                   barbaduu, feedhii qabachuu

     behoorlijk                   siirii, dhugaa; haqa

     behoort…tot              qaama ta’u

     behouden                    bakka eegumsa qabu, of eeggata

     behulpzaam                 gargarsa garii goochuu

   beiden                           lachanuu, garii lachuu

     bejaarden                    gargarsa jaarsoli

     bekeken                     ilaaluu

     bekend                      beekama

     bekijken                   ilaaluu

     bekijkt                     ilaalee/tee/

     bekken                   shaanii golbo, lageen gurgudoo

     bel (de)                   bilbiluu    

     bel                          bilbilee

     bel…op                  bilbili

     belangrijk               barbaachisa        

     belangrijke             kan fayyadu

     belangrijkste          hunda calaa kan fayyadu

     belangstelling          fayyidaa  /fedhii/

     belasting (de)          ashurraa

     belastingen              basi ashurraa

     beleid (het)              polisii

    Belg/Belgische          Lammii Belgiyem

     België                      Beljiyeem, Belgium          

    Belgie                        Belgiyem

    Belizaan/Belizaanse    Lammii Belize

    Belize                         Belize

     bellen                         bilbiluu

     beloven                      wadaa galuu

     bemoedieren               jajjabeessuu  

     ben                            dha, ture

     beneden                     gajallaa(godaa)

     benen                         millotaa(millaa)

     Benin                         Benin

     Beniner/Beninse         Lammii Benin

         bent                           si’ii;isaa

     bepaald                     kan murta’e

     bepaalt                      murtese /murtesite

     bepalen                     murtesuu

     beperkt                      kan walqixate

     beperkte                    kan murta’ee

     bereid                        qopha’aa

     bereiken                     argachuu

     bereikt                        nagahee  

     Berg                           Tulluu / Gaara

     bergen                        tulluuwaan

     bericht (het)                ergaa

     berichten                     ergawwaan

    Bermuda                       Bermudaa

    Bermudaan/ Bermudaanse     Lammii Bermudaa

     beroep                            dandeeti (profession)

     beroepen                         iyyachuu, wamuu

     beroepsonderwijs (het)    Barumsa oogumma fi technika

     beschermd                       ittisuu

     beschermen(tegen)           ittisuu

     beschik…over                 jirachuu/qooda/

     beschikt over                   gahaa jirachuu /qodaa/

     beschouw                        laka’u (akka fakkenya)

     beschouwt (zich-als)       mata ofii akka to’achuu

     beslissing(de)                  murtee

     beslist                             murtese  /murtesite/

     beslist                             murtese/tesite/

     besluiten                         murtesuu

     besluiten                         murteesu, xumuru, fixuu,

     besluitvaadig                  murteessaa, murteesuu

     best(doet haar-)             hanga isheef danda’amu

     bestaan(het)                    jirachuu

     bestaat                           jira

     bestaat…uit                    kan waltti ba’e

     bestand                           faayila, toora odeeffannoo

     besteden                         irra olchuu

     besteedt…aan                yeroo irraat balesu

     bestek (het)                     waan itin waa nyatan

     bestellen                          waan ajejamee, booda dhufa

     bestellen                          ajeejuu

     besturingssysteem systema      itti fayadaman (hojeetan)

     bestuur(het)                            hojii adeemsftoota

     betaald                                   kaffalamera  

     betaalkaart                             ragga basii, chekii

     betaalpas                              cheekii, gaurantii

     betaalt                                  kafalee(kafalte)

     betalen                                kaffalu

     betaling(de)                        kaffalti

     betekenen                          hikkoo

     betekenis(de)                     hikkaa, hiikoo

     betekent                            kana jechuun

     beter                                 kan foyya’e, kan woyya’e

     betreft                               kan ilaalu

     betrekken(bij)                   hirmataa ta’u

     betrouwbaar                     amanama, abdatama

     beurt(de)(aan de-)            dabaree

     bevallen                           da’uu,dhallu

     bevalt                              waligaluu

     bevat                               ni hammataa

     bevestigen                       mirkaneesuu, raggaassisuu

     bevinden(ons)                 argamu (iddoof)

     bevolking(de)                  uummataa

     bewegen                        sosocho’uu

     beweging(de)                 sosochii

     beweren                          kakachuu

     bewezen                         mirkanessuu

     bewijst                           ni ilaalchisa    

     bewijzen (de)                 mirkanessuu

     bewolkt                          dumessaa

     bewust                            damaqxuu

     bewusteloos                    of walaluu

     bezig houdt(zich-)            hojii hojechu

     bezig(-met)                      hojii irra

     bezit                                qabeenya

     bezitten                            abba mana ta’u

     bezoek                            daawwannaa

     bezoek(het)                     fira (nama) gaafachuu

     bezwaar(het)                   mormii

    Bhutaaan /Bhutaanse        Lammii Bhutaan

    Bhutan                             Bhutaan

     bibliotheek                     mana kitaabaa

     bidden                            waqa kadhachuu

     bieden                            dhiyesuu

     biedt                                dhiyese/site/

     bier (het)                         biraa

     bij (twee-drie)                 lamaa sadiin

     bij elkaar                         tokkuma irratti

     bij voorkeur                    fillannodhaan

     bij wijze van                   akka jiruti

     bij                                   isaa…wajjin

     bijna                               xiqoodhaf(xinnodhaf)

     bijten                              cininuu

     bijvoorbeeld                   fakkenyaf

     bijzonder                        adda kan ta’ee

     bijzondere                      adda kan ta’e

     bijzonders                      adda kan ta’e

     bikini                              qabdu harma ( pant daka)

     binnen                            kessaa

     binnen                            keessaa

     binnenkomt                    gale(galte)

     binnenkort                      yeroo dhiyoo kessa

     binnenzak (de)               borsa keessa kooti

     bioscoop (de)                 sinimmaa

     bitter                               hada’aa

     blaar                               hita’uu, hitoo

     blad(het)                         fuula(waraqadhaf)

     bladen                             waraqootaa

     bladeren                          ballawaan

     blauw                             dooqee,  daangulee, cuquliisa

    bleef                                turuu

     bleek                               ta’ani argamu

     blender (de)                   cunfituu kudura fi mudura

        blij                                   gammadaa

     blijf                                 turii/turaa

     blijf                                 itti fufuu

     blijft zitten…met             irra…wajjin  turuu

     blijft                               ture/turte

     blijken                            ta’ani argamu

     blijkt                               ni fakkata

     blijkt(op)                        fakkachuu

     blijven                            turu

     blijven                            itti fufuu

     blik(de)                          xasaa  

    blikopener (de)                waan itiin xassa cufuma banan

     bliksem (de)                   balaqeesa boka

     blinden                           jamaa,   

    blod                                 quullaa  

    bloed(het)                        dhigaa

    bloedneus                         fununaa, fununuu

    bloemen                            abbaboota( ililootaa)

     bloemkool                         rafuu dararaa

    blouse                                 shamizi dubarti

    blowen                                gararraa(gubba)

   blumpot                                kan abbaboo kessa ka’an

   boek                                     kitaba

   boer                                      qootatee bulaa

   boete                                     adabbii

  Bolivia                                      Boliiviyaa

  Boliviaan/Boliviaanse                 Lammii Boliiviyaa

     bomen                                    mukootaa

     bon                                         lafe

     bon(de)                                   nagahee

     boodschappen                         ergawaan

     boos                                        dalanuu/dhekaamu

     bord (het)                                 gabatee gurracha   

     bord                                         gabata barefama

     borden(de)                                mallatoo kara

     borst                                         harma

     Bos                                           Bosona

     bos(de)                                     hidhaa

    Bosnie-herzegovina                    Bosnia-herzegovinaa

    Bosnier/Bosnische                      Lammii Bosnia-herzegovinaa

     bot                                           dadhabaa,kan waa hingalef

     bots                                          wal lolu

    Botswaan/botswaanse              Lammii Botswanaa

    Botswana                               Botswanaa

     bouwen                                ijaarsa

     bovendien                          sana irratti

     braden                              gubuu, arusto waduu,

    brand(de)                          ibidaa

     branden                           itti fe’uu, itti qabsisuu

      brandweer                      balaa abida

     brandweerman                 Abida dhamsituu

    Braziliaan/Brazilaanse        Lammii Braziliyaa

    Brazilie                              Braziliyaa

         brede                               balla’a

     breekt                             didigamuu

    breken                             cabsuu

     breken                            cabsuu

    breng                               fiduu

     breng…mee                   qabadhu kotuu

     brengen                          fiduu

    brengen                            fiduu

     brengt                             fidee

     brief (de)                        xalayaa

     bril                                 kalaa, marayaa ija

     broccoli                          gosa rafuu kan nyatamu

     broek (de)                      kofoo, sure

    broer(de)                         obolessa

     broers                             obollaa

     brood smeer                  daboo dibuu

         brood(het)                       daboo(shilixoo)

     broodje(het)                               daboo xinnoo

     broodmes                                   hadu/albe daboo

     broodmes                                   haduu daboo

     broodrooster                              ho’iiftu daboo

     bruin                                           daammii, dhilgee

  Bruneier/Brunese                          Lammii Burneyi

     buffel                                        sangaa

     buigt                                         ni dachate /ni dacha’e

     buik                                          gara

     buiten                                        alaa

     buiten  land                                biyya alaa

     buiten(van-)                              allaa

     buitenland(het)                          biyya allaa  

     Buitenlander                             nama biyya alaa

     buitenlander(de)                        lamii biyya allaa

     buitenlanders                            dhumuu

    buitenlandse                               kan biyyaa alaa

     Buitenleven                                jirenya biyya kessa

    buitenmens                                  kan uumama jajju

     buitenshuis                                 alaa manaa , chufa alaa

  Bulgaar/Bulgaarse                         Lammii

  Bulgarije                                      Bulgariyaa

    bureau(het)                                wajjira, biiroo

     bureau-accessoires                   accessories guboo komputera

     bureaublad                               Deskii komputera

     buren                                        olawaan

     burgemeester (de)                    bulchiinsa magaala(kantiba)

    burger(de)                                 jirataa

     burgers                                     jiratoota

    Burkina faso                              Burkinaa faso

    Burkinees/ Burkinese                Lammii Burinaa faso

    Burnei                                     Burneyi

    Burundees/Burundese             Lammii Burundi

    Burundi                                 Burundi

     bus(de)                                otobsii

    bushalte(de)                          bakka /iddoo/otobusin dhabatu

     buurt(de)                              nannoo

C

    cadeau(het)                     kennaa

    cadeautjes                       kennaawaan

    caissiere                          cashier

    calculatie                         herreggii

    calculeren                        herregguu

    camel                              gaallaa

    capable                            beeka, dandeetti kan qabu

    capaciteit                         dandeettii waa hubachuu

    carre                                addababa’ii, arfaan walqixee

    cash                                 malaqa callaa

    cassette (de)                     kasseetti

    cassettes                           kasseetoota

    Cave                                 Holqa

    centralisatie                        wiirtuu, giddu galessa

    centraliseren                       waaltessuu, wiirtuu tokomsuu

    centrum                              wiirtuu,walakkaa, gidduu

    ceremonieel                         yaakaa, badii hojeechu

    certificaat                             waraqa ragga,

     chaos                                  tsiisaa/titisaa

    charge                                  himannaa, himata, himachuu

    charge                                 kaffaluu, basuu, human guutuu,

    chaufferen                           konkolata offuu, konkolachisuu

    chauffeur                             konkolachisuu,

     chauvinistisch                     gosumaa

    chef                                    Oogana, dursaa garee

    chemicalien                         keemikaalii

    chemie                               keemistirii

    China                                 chayina

    chirurg                               doktarii qaama baqaqsee hodhu

    chirurgie                            wa’aansa baqaqsanii hodhu

    chirurgisch                         qaama baqaqsuu

     cholera                             koleera, dhukuba gara kassa                                                         

     christelijke                        kan kirstanaa

     cijfers(het cijfer)               lakkofsota

     circulaire                          naanna’uu, tamsaasuu,

     circulatie                          naannee, raabsii,

     circuleren                         naannesuu, raabsuu

     citroen                              loommi

     civiel                                uummataa, loltuu kan hin tanee

     claim                                iyyachuu, waa argachuuf

     clan                                  gosa, qomoo

     clean                                qulquluu

     client                                 tajajilama, abbaa dhimmaa

     coach                                lenjisaa

     coalitie                              wal ta’umsa party

     collecteren                        guuruu, walitti qabuu

     collectie                             kuufama, fulaannii

     combinatie                         makaa

     combine                            waltti makuu/dabaluu

     combineren                        makuu

     comite                                koree,

     commanderen                    ajaaja keenuu

     commercieel                      daldala, kan daldalaa

     commissariaat                    wajjira komishinii

     communautair                     hawaasumma

     communicatie                     yaada, odeefannoo waljijiru

     communicatief                    qunnamtii, marii

     communist                          siirna walqixummaa

     compatibel                          waliin jirachuu

     compensatie                        bulii, beenyaa

     competent                           dandayeessa

     competitie                            dorgommii, morkii                

    compromis                            walitti araramuu

     computer(de)                        kompitera

    concentraat                           waan tokkorratii xiyyeeffachuu

    concentratie                           qalbeeffannoo

     concentreren                         qalbeeffannoo

   concept                                   yaada

    conceptie                                yaada uumuu,

    concern                                  dhiphina, yaaddoo

     concert(het)                           qophii sirrbaa

    concert(het)                             qophii sirrbaa

    concilie                                    caffee, mana maree

   concipieren                               yaadaa umuu/maddisiisuu

   concluderen                              goolabuu, xumuruu, guduunfuu

   conclusie                                   xumura, goolabbii, guduunfaa

   conditie                                      haala, akkaataa

    conferentie                                yaa’ii

    confereren                                 gorsa gaafachuu

    confiscatie                                 qabeenya humnan fudhachuu

   conflict                                       walitti bu’insa, waldiddaa

     constateert                                baru (mirkanesuu)

    consulaat                                   gorsa                          

    consultatie                                  gorsa gaafachuu        

    consulteren                                 gorsuu

     contact(het)                               qunamtti

     contactvaardig                            kan yaada nama hirru

     contant                                      mallaqa (caallaa)

     controleer                                  to’ate/to’ataa/

     controleren                                to’achuu

     creatief                                      kan waa uumuu danda’u

     culturele                                   aadumaa (aadaa)

     cultuur(de)                               aadaa

     cursisten                                  baratoota

     cursus (de)                               korsii

D

      daar                         echii wajjin

     daar…aan                 echii irrati

     daar…in                  echii keessa

    daar…mee                bayatee/bayatan/

     daar…op                 echii irrati

     daar…over               waan sanaf

     daar…vandaan         echii irra

     daaraan                     echii irrati

     daarbij                      sana irrat

    daarheen                    gara echiiti

     daarin                        keessaa isaa

    daarmee                    bayatee/bayatan

     daarna                       echii bodaa

     daarnaast                  bukke sanati

     daarom                   sababa isaatin

        daarop                     echii irrati

        daarover                   kanaafuu

     daaruit                    echii keessaa

     daarvan                   echii irrati

    daarvoor                  kanaaf

   dacht                        yaadee

   dag (de)                    guyyaa

   dag                            guyyaa

    dagelijks                    guyya guyyadhan

   dagelijkse                 guyya guyyadhan

   dagen                         guyyota

   dak                            gutuu (xiyye) mana

   dakloos                       nama mana hin qabne

   dames                       dubartoota

   dan ook                    malee yeroo sanas

   dan                           achii, duba, booda

   dan                                ergasii

   dank je                        waqayoo siif hakenu

   dank u                        galatoomaa, galatomi

   dank u wel                 waqayoo sif haa kennu

   dansen                        danasuu

   das (de)                       karabata                     

   dat wil zeggen             kana jechuns (d.w.z)

   dat                             sana

    de aardappelen          diniichaa

   de hond                        saree

   de kip                               handaqoo

   de koe                              sawaa(dhalaa)

     de mesten                   bayen isaan

   de moeite waard           ni basaa

     de vis                         qurxumii

    de                                  kan isaa

    december                     muddee

    deegroller                  boko daboo damacu

     deel(het)                   kifayii

     defensie (de)             ittissaa

    degene die                  nama sana

    deken                       qodaa ka’u

     delen                         kutaawan

    delen                                                               hiruu

     democratie (de)              deemokrasii

     den haag                        heeg

    denken                             yaduu

     denken                           yaaduu

     denkt                              yaade/yaaddee/

     derde                            sadaffaa

     dergelijke                       kan kana fakkatan

     dertien                         kudha sadii

      dertig                        sodoma

        deur (de)                    balbaalaa

     deze                         kana

     dezelfde                     kan wali fakkatu

     dhr.                          Obboo

     dialoogvenster             sanduqa marii (yaada)

     dicht                        dhiyoo

    dichtbij                      sababa sanan

     dichte                    dhiyoo 

     dichterbij                kan dhiyate

     die                          sana, sun

     dienen                    tajaajiluu

     diensten                  tajaajiloota

     dienster                   Kesumeesituu

     dient                       ni tajaajila

    diep                          gadi fagoo

    dieren(het dier)           horiiwaan

    dijken                              hidhawaan  bishaanii (gidiboochii)

     dikke                           furdaa/Gabataa

     dikwijls                          yeroo bayee

     dingen (het ding)           dubiwaan

     dinsdag (de)              kibxata/facasaa/

    diploma                       diploma 

     diplomatisch                   dippilomaatumaa

    direct                              fuladurati

    directeur (de)             itti gaafatama

     disco                         dansii

    discotheek (de)          mana sirbaa

     discreet                     siir, qajeelan, dogogoramale

     discussie                  sagantaan dudubachuu 

     diskette                    diski komputera

     dit                             kana

    dochter (de)               mucaa durba

    doden                         waraa du’ee

    doe                            godhii

    doe…open                banii

    doe…uit                    bassii (uffataaf)

    doel (het)                   galma ga’uu

    doen alsof                  fakkachisuu

    doen                         gochuu

    doen…aan                gochudhaaf

    doet aan                    hirmachuu

    doet                          kenne /kennite/

    doet                           godhee/gotee/

    doet…open              ni bane/bante/

    dokter (de)               ogessaa faayya

    donderdag (de)         kamisaa

    donker                         dukannaa

    donderwolk                  duumessa, kan bakakkaa qabu

    dood (de)                     kan du’ee

    dood                             ni du’ee/ni dutee

    doodmoe                      bayee dadhabuu

    door de week                torban keessat

    door middel (van)           itti fayaadamudhan

     door                           sababa sanan

     door                          kara sanan

     doordat                       sababa sanan

    doorgaan(met)            itti fufuu

    doorzetter                  waa danda’an keessa darbu??

    dorp                           magaalaa

    dorp (het)                  magaama xiqoo

    dorpen                        magaaloota xixiqoo

    dorst (de)                   dhebuu bishani

    douche (de)                      bakka  dhiqanaa (shaworii)

     draagt                              uffateeti   /uffatera/

     draait                              kan argamu

     dragen                            uffachuu

     dragen                          bachuu

      dragrn                       waan dhufu, iitigafatamuma

      drie                           sadii

      drieentwintig             digdami sadi

     drink                        dhugii

     drinken                   dhugu

     druiven                    ija wayiin

     druk                       bayi’na hojii

     drukke                    bakka namni itti bayate

     drukken                 (press) goochu,  gadi xuqu

         drukt                      maxxanse /maxxansitee/

     drukte                    callisaa /kan calluma jedhu/

     dubbelklikken        yerro lama xuquu(rukutuu)

     duidelijk                 ulfatta

     duim                       quba agudu

     Duits                      Germeniffaa

     Duitsland               Jerman

     dure                      mi’aa (wudi) 

     duren                    fixuu, fudhachuu, ta’uu

     durf (te)                 ugguu(medifer)

     durfden (te)            onachuu (medfer)

     dus                          kanaaf

     duur                        mi’aa (wudi) 

     duurde                     fixee

     duurder                   mi’aa,qaalii

     duurt                   fudhata/ sa’a meqaa…/

     dwingt                itti dhibuu

     dynamisch                      humna kan qabu

 

E

      en                          fi

   Engeland              Biyya Inglizii

   Engelse                  kan Inglizii

   een                        tokko

   eenentwintig                    digdami tokko

   een paar                bicuu(xinnoo)

   eerst                      jalqabaa

   eens (wel-)            takka(takkatu)

   eet                         nyadhu

   eerder                   kana dura

   eens                      takka(takkatu)

   eerlijk                    dhugomuu, amanamaa

   eenvoudig             salphaa

   eenvoudige                       salpha

   een stuk of…        cituu

   eenvoudige           salphaa

   eeuwen                 baroota(bara)

   een of andere         kana ykn sana

   eerste                    jalqabasaa

   eerst                                  tokkofa, dursa

   eens (het-)             takkiti

   een tijdje               yeroo murt’ee

   een stuk(-…-er)    kafaltti

   een kwestie van                kan…gaafii

   eén keer klikken      yerro tokko xuquu( klick) gochuu

   eeuw(de)             wagaa dhiba

   echte                     dhugomaa

   echter                    dhugumma

   economische         dinagdumaa

   echt                       kan dhugaa

   economisch           dinagdessa( ikonomisti) ???

   economische         minsteera  ikonomi   zaken???

   economie(de)        Ikonomii

   eetkamer               kuta

   eigenlijk                            dhugaa dubachudhaaf

   eigen                     kan dhunfaa

   eisen                     gaafachuu

   eindigt                  ni dhumaa

   einde (het)            dhumaa

   ei (het)                  anqaaquu,buphaa,kilee

   eilanden(het eiland)           tuluu  bishan   keessaa(daseeti               

   eind (het)              dhumaa

    eist                       gaafatee(te)

    eindelijk               dhuma irrati

    egoistisch             ofittoo, ofittummaa

    Egypte                 gibtshii

    egenar                  abba mana /kan mana kiresu/

    eigenschappen     cimiina oguummaa

    element (het)      qaamaa

       elke                      tokkon tokko isaa

    elkaar                   matta mattaa

    elk                        tokko tokkon

    elleboog (de)       ciqilee

    empathisch                      xiyyeefannoo ada keenuf

    emmer                  baldi bishani

    emoties           miira jaba, jalala, gamachuu, sodaa jibbaa

    ernstig                  dubiidhabii

    e-mail(de)                        e-mail

    enkel (de)            gulubi milaa

    enkele                  tokko tokko

    energie (de)         humnaa

    enkel(geen-)         homaa

    enige                    qofaa isaati /qofaa isheeti

    enorm                  gudaa

    enige (tijd)           yeroo murt’ee

    enzovoort            …itti fufaa

    en zo                   kan kana fakkatu

       er                          echii

   ervaringen             muxxannoo

   ergens                   iddoo tokko

   erheen                   gara echii

   erkennen               fudhatama

   er…uit                  echii keessaa

   er…mee                bayate/bayatan/

   er…op                  echii irratti

   ervaring(de)          muxxanno

   ervan                     echi irra

   er…om                 kanaafuu

   ervoor                   waan sanaaf

   er…aan                 achii irra

      erger                     kan caaluu

   ermee                    isaati

   er…bij                  sana wajjin

   er is                            jira

   er is geen                    hin jiru

   eruit                                  namatii dhaga’amuu,  

   erwt(en)                atari xobee

   erg                        baaye’e

   eten                       nyachuu

   eten(het)               nyataa

   etenswaren                       nyata fi dhugati hunda

   euro (de)               qarshii wuropaa

   Europese               kan awuropa

   Europa                  Awuropa

   even                      sirri…(liki)

   even                      waliqixee

   eventueel              suta sutaan

   eveneens               itti dabalan

   eventuele              yeroo boode

   evenwichtsgevoel madaalii siir keenuf

   evenals                  dabalan

   extra                     bu’aa

   examen(het)          qormatoota

   exclusief                           …utuu hin dabalin

F

   factoren                haaloota

   familie (de)           maattii warra

   fanatiek                leellisaa waan tokko

   februari                 guurandhalaa

   feest (het)             nyachisaa (digisii)

   feestdag (de)        guyaa ayyana

   feestdagen (de)    guyoota ayyana

   feit (het)               dhugomaa

   felle                      hadha’aa

   fier                                    boona,boontuu

   fiets (de)               biskiletii

   fietsen                   biskilet ofuu

   fijn                        garii

   file (de)                 fayilaa

   film (de)               film

   films                     filmoota

   financiële              kan mallaqaa

   flat (de)                apartamaa

   flauwekul             shokorkota,  fiyida hinqabnee

   fles (de)                qaruuraa

   flesopener             bantuu qaruuraa

   flessen                  qaruroota

   flexibel                 dandeettii offi jijru

   flink                      sana irratti

   flink                      si’ataa, kormee  

   fluisteren              asaasuu

   fluiten                    forico, fiishikaa

   fluitketel                    dhanfiftu bishani

   formulier(het)               foorem

   fornuis (de)                waan daboo irri tolchan

   Frankrijk                   Frensaay

   Frans                         Afaan Faransay

   Franse                       kan Frensaay

   frisse                          qulquluu

   friteuse                       waan ittin diniicha waadan

   functie (de)                 hojii

G

   ga                             deemii

   ga...langs                 deemuu

   gaan                         deemuu, deemaa, deemi

   gaan...binnen             keessa galuu

   gaan…door               itti fufuu

   gaan…mee                  yeroo dheraa turu

   gaat over                    waan sanaf

   gaat                          deemee /deemtee

   gaat                             ni wamaa/sevki/

   gang (de)                    kara irra darban

   gang van zaken(de)        halaa

   gang                                 kara seenan

   garage                              bakk konkolatan dhabatu

   garantie                           garantii

   garde (de)                         tochuftu hanqaqu

   gas (het)                           gazii

   gast                                   Kesummaa

   gastvrouw                     Kesumeesitu xiyara     

   gatentekst(de)             dubiffama

   gauw                           arifachisadhaan

   gave                          dandeeti, keena ogumma

   geacht                         ulfina, wamicha ulfina

   gebeld                       bilbilee /bilbiltee turtee

   gebeurd                     ni umamee

     gebeuren                   umamuu  

   gebeurt                     dhalate/ uumamee

   gebied (het)               nannoo

   gebieden                   nannoowaan

   geboden                    gaafachuu

   gebonden                  kan hidhame

   geboren                     dhalachuu

   geborgenheid                egumsaa,  

   gebouw (het)              gamoo

   gebouwd                     dhagadhan kan ijaaramee

   gebracht                      ni fide/ni fidee

   gebreide jas                 shuraba harkan hojeetame

   gebrek aan (het)          gababina

   gebreken                     gababina

   gebroken                     cabuu, kan cabee

   gebruik                      itti fayyadam

   gebruik (het)               muxannoo

   gebruik (het)              itti fayadamu

   gebruiken                   ititajajilamuu, iti dhima ba’uu

   gebruiken                    fayyadamu

   gebruikt                      fayyadame /fayyadamte

   gebruikte                    fayyadame /fayyadamte

   geconstateerd            bu’a qorqnnoo

   gedaan                      hojeechuu /gochuu

   gedachten                 yaadaa

   gedeelte(het)            hiruu, qooduu

   gedegen                    cimma, murtessa

   gedeisd                     caalsuu, tasgaba’

   gedisciplineerd          naamusa qabachuu

   gedraaid                      xabachisuu

   gedrag (van)               amalaa

   gedreven                     daldaludha (handel-)

   gedronken                  dhuge/dhugdee

   geduld                          obsa

   geduldig                        dhukkubsataa, dhukkubsatuu

   gedurende                   yeroo hammamf

   geduurd                     fixee

   gedwongen               dirqisisuu

   geef                           keenii

   geeft toe                    ballesa amanuu

   geeft                         kenee/kentee

   geel                            keeloo 

   geen                            homaa

   geest (de Heilige-)            afuura 

    geest (de)                     wagga dhibba

   geevwen                    amummachuu

   gefeliciteerd                bagaa gamade

   gegaan                      deemuu

   gegeten                     nyachuu

   gegeven                   kenname

   gegevens (het            gegeven) tartibaan

   gegevens                   waan walti qabame ‘data’

   gegrepen               abootefate

   gehad                    godhera

   gehecht                 maxoo, walitiqabsifamee

   geheel                   guutuu

   gehele                   gutuu

   geholpen               gargaruu

   gehoord                dhaga’u

   geit                       reeti

   gek (op)                bayee jalachuu

   gekeken                ilaaluu

   gekend                  beekuu

   gekocht                 bitee/bitatee

   gekomen               dhufuu

   gekost                   basii itti ba’e

   gekregen               argachuu

   gelachen (om)       kolfuu

   geld(het)               qarshii

   geldig                    kan hin gubatin /ID/ kard

   geldt                     kan hin gubatin

   geleden                 dura

   geleend                 liqeefachuu

   geleerd                  barachuu

   geleerd                  baradheera

   gelegen                   kan argamu

   gelegenheid (de)       carraa

   gelijk (hebben-)         sirri ta’uu

   gelijk                        qixee

   gelijkvloers              bu’uura darbi lafa

   geloof (het)              amantaa

   geloof                       amantaa

   geloof                        amntii

   geluid (het)               sagalee

   gelukkig                    garumansaa, gamachuu,

   gelukt                        milka’inna

   gemaakt                    kan hojjetame

   gemakkelijke              salphaa

   gemakkelijker              salphaa

   gemeenschap(de)            uummataa

   gemeentehuis                   bulchiinsa magaala

   gemiddeld                        tilmaman /nannoo

   gemiddelde                  tilmaman

   gemist                           yaaduu

   geneeskunde                    barnoota fayya

   genezen                     fayyisuu, fayya

   geniet                        basha’ii

   genieten (van)           bashananuu

   genoeg                     ga’aa

   genoemd               mogaafata

   georganiseerd      kan qindomee

   geroezemoes         sagalee wal irraa hin cinne dhageesisuu

   gepraat (over)       odeesuu

   gerecht                  mana murtii, mana seera

   geregeld                rawwachisuu

   gericht (op)           kayyoonsaa

   gering                   qusatuu

   geruite                       burabure roga arfee (squre)

   geschenken               kennaa

   geschiedenis (de)       seenaa

   geschikt                    wali- simataa

     geschoten                  dhukasuu

   geschreven               barresite  /barresee

   geslapen                      rafuu   

   gesloten                      cufaa

   gesp                          hituu qabatoo

   gesprek (het)         dubii

   gesproken             dubachuudhaf

   gestoken               cubeedhaan waranuu

   gestopt                  ni dhabee/ni dhabdee

   gestreept               burbure dalga

   gestroven              du’uu

   gestructureerd           cassefammaa

   gestuurd               ergame

   getallen                 Lakkobsoota,  lakobsa

   getroffen              argamuu

   getrouwd              fudhee /herumtee

   gevaar (het)          balaa

   gevaarlijke bocht              marfata gadhe

   geval (het)                        akka carraa

   gevallen               kufuu

   gevallen                halawaan

   geven                    kenuu

   geven…tot           amanuu

   gevestigd              dhabateera

   gevierd                 kabaje/kabajee

   gevoel (het)          miira

   gevoerd                adeemsifamu

   gevolg (het)          kan  itti fufee

   gevolgd                dukka bu’e/butee

   gevonden              argachuu

   gevraagd (van)     gaafatame/tee

   gewacht                egee/egdee

   geweest                demee/ta’e /beeku  

   geweigerd             dhorkuu

   geweld (het)         humnan

   geweldig               bayee baredaa

   gewerkt                hojete/tee

   gewonnen             mo’achuu

   gewoon                 kan ta’ee

   gewoonlijk            yeroo bayee

   geworden             ta’u

   gezag (het)            itti gaafatamuma

   gezegd                  dubachuu

   gezellig                 nyachisaa/ baredaa/

   gezellige              kan barechee

   gezeten                 ta’uu

   gezicht  (het)       fulla

   gezien                   ilaaluu

   gezin (het)            matii

   gezocht                 barbaduu

   gezonde                fayyumaa

   gieten                  harii godhachu, tortoru,

   ging (over)            bakkasaa

   ging                      deemee, kara ba’an

   gisteren                 kaleessaa

     glas(het)                 burcuqoo

   glazen                   burcuqotaa

  gleuf (de)               uraa/baqaqaa

   goed conditie                   haala garii

   goed                                  garii

   goede coordinatie             qindomina garii

   goedemorgen                    akkam bultani

   goedenavond                   akkam dhisfatan /akkam dhisifatee

1000.goederen                  fe’umsa

   goedkoop                rakasha

   goedkoper               rakasaa 

   gooien                      darbachuu

   gordijn                  golgistu (magarajaa)

    graag (willen-)      laphee irra

    graag gedaan       homaa miti

   graane                   fedhiidhaan, gammachuudhaan

    grappige                kolfisisaa

    gratis                    bilisa

    grens (de)            daangaa

    grijs                      boora

    grijs                       daalaacha

    grillen                  waan irrati foon waadan

    groeien                 gudachuu

    groeit                   gudate/gudatee

    groen                   magarisaa

    groene                  magarisaa

   groente(de)            kuduraa

   groenten                kuduroota/timaatimii

    groep                   garee

    grond (de)           lafa

    groot                    gudaa

   groot                                gudda

    grootmoeder (oma)         akoo

    grootouders                  akkowwan

    grootouders                     akoo fi akakayu

    grootste                       gudaa

    grootvader (opa)         akakayu

    grote                          gudaa

    groter                        kan gudate

      grotere                       kan akka gudaa

   gunstig                       wali simata

H

    haalt                     fide/fidee

    haal                      fidii

    haalt                     ga’uu

    haar                      kan ishee

    haar (het)               rifeensaa

    haar man              abba mana ishee

    haar vrouw            hadha mana isaa

    Haar stijl              Kununsa mataa

    halen                    fiduu

    half                      walaka

    handleiding (de)     qajeelfama

    handtas                 borsa harka

    handschoenen      shurab harka

    hang                     fanisuu

    hand (de)             harka

    handen                harkoota

    handel (de)          daldalaa

    hangt                   fansee/fanftee  

    hangen                 fanisuu

    handig                 Oogesa harka

    hangt…af (van)   ta’us,ta’u  dhiisus  ni danda’a   

    hakken                 muru, katafu

    hal (de)                koridori

    halasketting                     fayaa mormaa            

    harde (met-hand)            cimaa/jabaa

    harde schijf                     diskii (samuu) komputera

    hard                                cimaa /jabaa

    harder                               iyya gudaa

    hard                                  iyya gudaa 

    hart  (het)                       laphee

    hadden                            irachuu

    had                              qaba ture/qabdi turte

    had het over                    odichii, waan, turef

     hagels                         cabii bokka

    handig                       gandeeti gutuu   

    haven (de)              wedebii

    havens                 wedeboota

    heb                       qaba

    hebben                 qabna

    hebt                     qaba/qabdi

    heden                   amma

    heeft                    qaba/qabdi

    heel tevreden         gamachuu, gamaduu

    heel wat               bayee

    heel                      bayee

    heel                      guutuu

    heen (vaar…  )     garamti

    heer (de)              obboo

    herrie                   sagalee bayee,  iyyuu, wacuu

    heet                      maqaa kee

    heilige                  qulqulluu  (Afura)

    hele                      guutuu isaa

    helemaal              guutumati

    helft (de)             wallaka

    helft (de)             wallaka

    helpen                  gargaruu

    helpt                    gargaree/gargartee

    helpt…een         handje  gargaree/gargartee

    hemd                   qomee, shamizi

    hen                       kan isaan

    hen                       isaa  

    heren                    dhirootaa

    herfst                   biirraa

    herhaal                 irra debi’ii

    herinner (-je je?) yaadachuu

    Heritage               Hambaa

    herstellen             suphuu, debsan ijaru

    het beste              hunda irra

    het kalfsvlees       foon sawaa

    het lamsvlees         foon jabii

    het liefst              kan caluu

    het rondvlees       foon sanga

    het schapenvlees     foon holaa

    het spijt me            dhifama 

    het varkanvlees    foon boyee

    het                       sana

    heten                    maqaa

    hetgeen                mali, isaa kami,

    hetzelfde             kan wal-fakkatuu

    heup                   daalee

    hielpen                 gargaran

    hier                      asi

    hierin                   kana keessaa

    hieruit                  kana keessaa

    hiervan                 asi irra

    hij                        isaa

    hoe gaat het (met)           akkam

    hoe komt dat      akkam ta’u danda’a

    hoe komt dat       akkamt ta’u danda’a

    hoe vaak              yeroo hamami

    hoe zou dat komen?  akkamti dhufu danda’aa

    hoed                    gonfee, baarmeexaa

    hoef (-nooit)        barbaachisuma

    hoeft                    hin barbaachisu

    hoek (de)             handaraa(xarzii)

    hoek (de)             xiyoo mana (kara)

    hoesten                qufa’uu

    hoeveel                 hammaam 

    hoeven (geen)     hin barbadan

    hond (de)             saree

    honderd               dhiibba

    honderddertien    dhiibba fi kudha sadii

    honderdeneen      dhiibba fi tokko

    honing                 damaa

    honing wijn             daadhii

    hoofd (het)            samuu

    hoofdgerecht(het)             nyataa

    hoofdletter(caps lock)  qubee gurguda kan banuu

    hoofdpijn                     mata dhukubi

    hoog                             ola’anaa

    hoogactend                     kabajaa wajjin

    hoogstens                        bayate yoo  jedhame

    hoop (de)                         abdii

    hoor                                 dhaga’u

    hoorde (zo-dat)            dhaga’e /dhagese

    hoorde                          dhagese

    hopen                              abdii godhachuu

    horen                               dhga’uu

    horloge                     sa’ati harka

    Hotel                       Hoteela

    hou…van                 jallachuu

   houd…van                jaalaachuu

   houden                 tursuu

   houden…van        jallachuu

houding (de)            bocaa qaama

houdt in                   keessa galchuu

houdt…op               dhabuu

houdt…van             jallachuu

huid                         gogaa qamaa

huidige                        dhaabii

huilen                          bo’uu

 huilen                      bo’uu (boiichaa)

 huis (het)                mana

 huis nummer(het)   lakkofsa mana

 huisarts (de)            ogeessa fayyaa

 huishouden (het)    qulqulina mana

 huishouding (de)    hojii mana/qulaullina…

 huizen                    mannootaa

 hulp (de)                 gargarssa

hun                           isaan (nama bayedhaf)

hun                           isaan

hun                           kan isani

huren                        kireefachuu

huur (de)                   kiraa

huur                         kiraa

huursubsidie(de)      kiraa hirisuu

huurt                       kirefate/kirefatee

 huurder                   mana kirefata

 huwelijk (het)         fudha fi  heeruma

I

1016.  inderdaad                          akkanaa!

1017.    ijs (het)                            jellatii(cabii isaa arabani)                

1017.   inderdaad                         siiridha

1019.   in                                       kessa

    idee (het)                                  yaadaa

    ideeën                                       yaadoota

    idiote                                   raatuu, ajuuzaa

    idioot                                     jufunfula, gowwaa,

    ieder                                         tokkon tokkn isaa

    iedere                                    tokkon tokkonsa

    iets belangrijks                    kan fayyadu

    iets dergelijks                      kan kana fakkatu

    iets                                      dubii

    ik wil niet                                 hin barbaadu

    ik wil                                   nani barbada

    ik                                              anaa

   in  (het verkeer-)                        kessaa

   in bedrijf                                    dhabba keessat

   in cursief                                    bifa barumsatin

   in de eerste plaats          sadarka jalqabati

   in de loop van               yeroo boda

   in de praktijk                hojiidhaan

   in dienst (nemen-)         qacaruu

   in dit verband                bu’ura kanan

   in feite                           haqaa

   in gaan (op)                   deebii kenu

   in grote lijnen               haala bala ta’een

   in het bijzonder             bifaa addatin

   in orde                           seeran/ namussan

   in plaats van                  idoodhaf

  in staat (ben je-?)            danda’u

  in strijd met                    qabsa’uu

  in verhouding (tot)         wol-birati yeroo ilaalamu

  in werkelijkheid              hojiidhaan

  in wezen                         qaaman

  in zekere zin                   dhugumadhan

   in…opzicht (het)           wol-birati yeroo ilaalamu

   inclusief                        wojjin

   indien                            yoo ta’e

   indruk (de)                    ilaalchaa

   industrie (de)                 industrii

   ineens                             baandi irrat

   inhoud (de)                    qabiyee

  initiatief                          yaadaa haraa burqisisuu

   inmiddels                      hangsiti

   innemen                         fudhachuu

   innovatief                      yaada haaraa uumuu

  insectenbeet                    ilbiisan cininamuu,

  inspiratie                         kaka’umsa; yaada ka’umsa

  Intelligent                       beeka

  interessant                     bashanansisa

  internet (het)                   interneet

  invloed (de)                    dhibba

  invoer                          biyyati galchuu,  messha galchuu

  invullen                           gutuu

  invullen                           uknka gutuu, iti gutuu

  inwoners                         jiratootaa

  inzicht (het)                   ilaalchaa

   is er?                              jiraa?

   islamitische                    kan islaamaa

J                                                                                  

 ja                          eeyyee

 jaar(het)               bara

 jacht                       adamoo

 jacht                       adamsuu

 jammer                 namma gaduu (garalafuu)

 januari                  Amajii

 Japan                   Japan

 jaren                      waggootaa

  jarig                    wagga/bara/ dhalota

  jas (de)                Jaketi

  jawel                   eyeen

  je (=jij)                si

  je (=jou)              sii (dhiraaf)

  je weet maar nooit          waan ta’u hin beekamu

  je(=jouw)                        kan kee

  jeugd (de)                       dargagoota

   jij                                   sii (dhiraf)

   jogen                 figichaa

   jong                   dargago (ijoolee)

   jong                   mucaa

   jonge                  mucaa 

   jongen (de)        dhira (dargagessa)

   jongens              iroota(dargaagootaa)

   jongeren             ijolee

   jongste               quxisuu

   jou                     sii

   jouw                  kan kee

   juf (de)              barsistuu dubarti        

   juffrouw (de)     barsistuu dubarti

   juist                    sirii                 

   juiste                  siridhumati

   juli                    Adooleessaa

   jullie                   isin(bayinan)

   jullie                   kan keessan

   juni                    Waxabajii

   jurk                    wandabiti gutuu

K

   kaal                          kan rifensi irra dhume(malaxa)

  kaart (de)                        kardii       

   kaart (de)                       mapii/kaarta

 kaart                                (menu) nyataa

 kaartje (het)                     tikeeti

   kaas (de)                        formajoo/baduu/chiizii

   kaka’umsa                     inspiratie                               

   kalf                            jabbii,emmoo

   kalm                            cal-jedheessa,qabbanaa’aa

   kamer (de)                     kutaa

   kamers                       kutalee

   kan/kon                      danda’u

   kans (de)                       caraa

 kant (de)                      qarqaraa

   kantine (de)               mana buna

   kantoor (het)              biiroo

  kapot                           cabee(cabaa)

   karakter (het)             amalaa

   kast (de)                    sanduqa waya,

 keek                                 ilaaluu

 keelpijn                      qoonqoo dhukubi

 keer (de)                    yeroo

 kelder                        mana lafa jala

  kelner                      eegduu

 ken                           beeku

  kenden                beekuu

 kennelijk              furdhatama, iffaa

 kennen                 beekuu

  kennis (de)              beekumsa

 kennis…maken(met)   wol-baru

 kennissen                   hiriyoota

  kent                        ni beekaa/ni beekti

  keren                      debi’u

  kerk (de)                 bataskana/cherchii

 kerstmis (-)                      ganaa(yeroo kolen xabatamu)

  keuken (de)                    kushinna

  keukenrobot             haduu, murtu hunduma

  kiest                          filate/filatee

  kiezen                       filachuu

   kijk                            ilaalii

   kijken                       ilaaluu

   kijkt (naar)               ni arga/ni agarti

   kijkt…aan                 argee/argitee

   kilo (de)                      kilo

  kind (het)                        da’ima

  kinderen                       dai’iman

  kindergeld                      malqa da’iman

   klaarmaken               fixuu/xumuru

   klantgericht              bedee(kesuma) tajajilu

   klas (de)                   kutaa

   kleding (de)             uffataa

   klein                         xiqoo/xinnoo

   kleindochter            mucaa durba, intala (ilma)

   kleine                       xiqoo/xinnoo 

   kleinere                    kanxiqatu/xinatu

   kleinkind                       muca ijoole

   kleinzoon                       mucaa dhira, intala (ilma)

   kleren                        ufatoota

   kleur (de)                       haluu

   kleurenpalet            halluu dibamuu

   klikken                    xuquu, xuqaa,

   klinkt                       sagale fakkatu

   klok (de)                        sa’aa (yeroo)

   klopper                      boko(sap) ruktuu, waliin maku

   klusjesman                     hojeeta furtuu

   knie (de)                        jiilba

   knikt                         mata rasuu

  knoflook                   Qulubi adi

   knop                        biinkoo kolbaa, hiituu

   knuffel                      mucaa/ijolee hammachuu

   koe (de)                   saawa

   koeien                      saawoota, saawaan

   koelkast                    firiji nayata keessa ka’aan

   koffie (de)                     buna

   koffie zetapparaat         mashin buna danfisuu

   koffieautomaat         masinii buna

   koffielepeltje           manka xinno

   koken                       nyata qophesu

  kom binnen              seeni/dhiraafs/dubartidhafs

   kom                        kotu/kota

  kom…langs            kotuu

  komen                    koottaa , koottu

  komen                 dhufu

  komt                   dhufe/dhufte

  komt.te weten(over)      baree/bartee

  komt…uit                       biyya dhalota

  komt…vrij                      bilisa ta’u

  konijn                           iletti

  koning (de)                     motti

  koning                       motii

  koningin                    hadha mana motii

  koningin                     motuu

  koninginnedag(de)         guyya mototti

  koop                          bituu

  koopt                          bitee/bittee

  koorts (de)                      hoi’ina/buluqa qaama

  kop (de)                     burcuqoo

  kopen                          bitachuu

  kopje (het)                      burcuqoo shayee

  koppig                       kan yada birro hinfudhanee

  kort broek (de)           qumxa

  kort                                 gababaa

  korter                        kan gababate             

  korting (de)                    gatii hira’ata

  kortste                         gababicha

  kost                                gatii

  kosten                      basii

  kraan                       boonbaa

  krijg                        argachuu

  krijg…terug        ammas argachuu, deebisani fudhachuu

  krijgen                argachuu

  krijgt                   argate/argatee

  krijgt…mee        argachuu

  kruispunt (het)    walti qaxamura kara

  kun                        danda’u                     

  kunnen                danda’u

  kunt                    ni danda’a/ni dandesi

  kurukentrekker       bantu vinnoo

  kussen (het)        borrati

  kussen                 dhungachu

  kwaad                 aruu, dalanuu, dheekamuu

  kwaliteitsbewust            qulqulina

  kwamen (-thuis)          dhufan

  kwart                           rubii

  kwartier (het)            daqiiqaa kudha shan   

L

            

   laat (hoe-)                      sa’a meqaa

   laat                                barifachuu

   laat                                dhisii (dhirafs/dubartidhafs)

   laatst                  dhiyooti

   laatste                kan dhuma

   laatste               kan darbe

   laatste                haraa

   lagen                  kolfu

   lager                   gadi aanaa

    Lake                 Haroo

    lamp vervangen       ampolii fanisuu

     lamsvlees(het)        foon xobee/ishee refu dhalate/

     lanceeren              Rokket dhukasuu,  darbachuu

     Land                    biyya   

     Landschap           Teessuma Lafaa

      Lang gezicht       fuula dherra

      lantaarn               boloqee,hephoo,kototee,xabarii    

     lastigvalt              nama dhibuu, cunqursu,

     laten                 hayyamuu, eeyyamuu

     lavabo              bakka fula itti dhiqatan

      leer                  barachuu

      leergierig         barachuu danda’uu

      leerlingen        baratoota

      leert                barrate/barratee

     lees                  dubisii/dhirafs,dubartifs/

     leest                 dubise/dubistee

     Leider              hoogganaa, ittigaafatamaa  

     lenen                liqeefachuu

     lenig                 salphatti kan gad jeedhuu

     lente (de)         arfasaa

     lente (de)           arfassaa

     leraar (de)        barsisaa

      lerares(de)       barsistuu

     leren                 barachuu

     les (de)             barumssa

    lessen                barumsootaa

    let…op             achii irraa

    letter (de)         qubee

    leuk                   kan nama gamchisu

    leuker                kan foya’ee

    leven (het)        lubuu/ruhii

    leven                 jirachuu

    levert                bu’a kenuu

    levert…op        bu’a kenuu

    levert…strijd    kan qabseesuu

    lezen                 dubisuu

    lichaam (het)     qaamaa

    lichamelijk        qamaan

    licht (het)            ibsaa

    licht (not heavy)   salpha

    licht                      ifaa

    lid (het)                  miseensa

    liefde (de)             jaalaala

    liefdesbrieven        xalayaa jalaalaa

    liefs                         kan keti

    liegen                      sobuu

    lieve                       mi’aa

    liever                      caalaatti

    lift                        waan ittiin gamoo ba’aan  

    liggen                    ciisuu

    ligt                        ciisee/ciiftee

    lijkt  …of               ni fakkataa/fakkati

    lijst (de)               babalinaa

    lijstje (het)             tartiba

    likken                    arabuu

    links                      bitaa

    lippen (de)           hidhi

    Liquar  drank        Dhugaattii / Mashataa

    Llonden                        Llonden

     loodgiter                      hojeeta boonba

    loop                        milaan deemuu

    loopt (-gevaar)       wol-dorgomsisuu

     loopt                     milan dema/demti    

    lopen                      milan deemuu

    lopen                     sutan tarkanfachu/deemu

    lopend                   milaan

     los                       baduu

     los… op               furmataa argachuu 

     loslippig                 oduu hedumesu

     losser                   kan lafee 

     loyaal                   amanamaa, amanamtuu

     lucht (de)              samii     

     lucifer                    qabsiiftu abida (kibirit)

     lui                          dadhaba

     luid                      sagalee gudaa

     luister                    dhagesee/dhirafs,dubartifs/

     luisterbereid          dhageefachuuf qopha’uu,

     lukt                       bakkan ga’u

     lust                      mefachuu, dhandamachuu,

                  M

   maand (de)        ji’aa

   maandag (de)    dafinnoo/kibxataa/hojaa duree

   maart                 Bitootessaa

   maal (de)             yeroo

   mag                    kan eeyamame

   maar                   garu

   maatschappij (de) hawassaa

   maakten             godhan

   maakt…schoon     ni qulqulesa/ni qulqulesit

   maatschappij (de) dhabaa

   maatbeker          safatu bishani (dhangal’aa)

   maakt                 godhe/gote

   maar                   qofaa

   maak                  hojeechuu

   maakt…klaar     qophesuu

   maken…klaar    qophesuu

   mannen              wara dhiroota

   maken                hojechuu

   maakt                 of-duka busuu

   maatschappelijke   hawassaa

   maatregelen       tarkanfiwaan

   macht (de)        tayitaa

   machine (de)      mashinii

   machines            mashinoota

   materiaal (het)          qodaa

   mate (de)                       hamma

   markt (de)                     gabaa

   man (de)                        nama

   manier (de)                   toftaa

    man (de)                       abba mana /dhirssaa/

    Marokko                       Morokko

     mag                            kan eyyamamedha

     map                            batuu fayilaa

     maximalimaliseren         ol gudisuu, itti dabaluu

     maximaal                           hinbayate yoo jedhame

     meer                                itti dabala

     meer (geen-)                itti dabala  

     meestal                        yeroo bayee

     meester                         barsisaa dhira

     meent                           dubii dhabiin

     meest                           bayee  

     meestal                        yerro hunda

     meeste                         bayensaa        

     meerdere                    kan bayatan  

     meenemen                   qabani demuu

     meerderheid  (de)        bayinaan

     me                               ana

     mei                               caamsaa

     met                              dha…wajjin

     men                              namoota

     mensen                        Uummata/namootaa

     melk (de)                                 anaan

     methode (de)                     malaa

     metro (de)                           babura kesaa kessan

     met betrekking tot…          kan ilaalen

     meten                                 safaruu, dheerna safaruu

     met mate                            safartuu

     met name                           maqadhan caqasuuf

     mevrouw (de)                  aaddee

     meter (de)                        metrii  

     met ander voorden            jechaa biratin  

     mening (de)                       ilaalchaa

     menselijke                          kan nama

     mensen                                    uummata

     menubalk                                 tarreessa programi(komputera)

     medische                                 yaaluma/yalumsaa

     medicijnen                          qoriicha

     meisjesachtig                      kaka

     melden                                iyyachuu 

     meldt                                 iyyate/iyyatee

     meren (het meer)               galanoota

     merkwaardig                     beku barbaaduu

     merkt…op                        ni hubate/ni hubatee

     merkt                                ni hubate/ni hubatee

     microgolfoven (de)            waan nyata ittiin ho’isaan

     midden (-in)                     giduu 

     middag (de)                      sa’a booda     

     middelen                           mallootaa

     middelvinger               quba gidu (quba dheeraa)

     midden (het)                giduu

     middelbare                  mana barumsa sadarka 2ffaa

     middel (het)                 meeshaa

     mij                               kan koo

     mijneer (de)                 obboo

     mijn                             kan koo

     millennium (het)          bara haraa

     miljoen                         jiratootaa

     miljoenen                      miliyonaa

     milieubewust                  kununsa naannoo eeguu 

     minder                         kan xiqate

     minerale water                 Haro / Bishan Albudaa

     minuten                           daqiiqootaa

     ministers                            minsteerootaa

     minister (de)                       minstera

     minimaliseren                      gadi xiqeesuu

     minister-president (de)          muumicha minstera

    minstens                                   xinodhumat/xiqoodhumat

     misschien                                 tarii

     mis                                      jalaa ba’u

     mis                                     yaadee/yaaddee

     mistig                                    hurii     

     moeilijke                                  ulfataa/cimaa

     memo                                      yaadannoo

    m’n (=mijn)                          kan koo

     mogelijkheid (de)                 carraa ta’uu, danda’amuu

    moeilijkheid (de)                      rakkina, rakkoo

   moeten                           gochuu qaban

   moet                              gochuu qabdu

  moederbord                    samuu komputera

  mooi                               bareduu/baredaa

   morgen                          bori

    morning                         ganama

    moest                            irrajira(dhirafs/dubartidhafs

    mogelijk                                   ni danda’ama

   mogen                                  danda’u

    moeite (de)(kost-)                 dadhabii

    moesten                                    gochutu isaan irraa ture

     mochten                                  gochuu ni danda’u

     moderne                                  amayaa/amayessa

     mond (de)                              afaan

     monitor /scherm                      foda  komputera, diskii

     moment (het)                      yeroo(op een bepaald-)   

     moeilijkheden                     rakkoo

     mogelijkheden                    akka tasoota   

     mogelijkheid (de)              tasaa

     motiveren                           kaka’umsaa

     moor                                 qaruuraa bishan itti danfisan

     muts                                  shuraba matati keewatan

     muur (de)                                keenyan /gidigidaa

     muis                                     hajeejuu komputera harkan

     muisknop                                 hajeeju komputera bakka tuqan

    Museum                                   Muuziyamii

     muziek (de)                       sirbaa/muziqaa 

N                                          

     naaldhakken                qophee dheeraa

     naam (de)                    maqaa

    naar (luisteren-)              raadiyo dhageefachuu

    naar (mijn gevoel)               akkan barbade

    naar link                                   gara bitaatii

    naar recht                                 gara mirgaatii

    naar verhouding                  wajjin…yeroo madalamu

     naar                                    gara

     naartoe                               gara esaa

    nacht (de)                            haalkan

    nachten                             halkaniwaan

    nadat                                …booda

    nadeel(het)                        midhama

    nadelig                              gochuu

    nadenken                           xinxaluu

    nadere                           kan itti fufuu

   naief                              gowwaa

   najaar (het)                    dhuma waggaa

   nakt                               quullaa                                              

   namelijk                         maqaa caqsuu duwaaf

   namen                            maqootaa

   nationaal                           saba 

   natuur (de)                          ummama

   natuurlijk                            siiritti, ba’eesa

   nauw                              dhiphoo

   nauwkeurig                        siir, siiriiti kan ibsame

   navigatiepijlen                   balalitu fooda komputera irra

   Nederland                        Holland

   Nederlander(de)                 dachii

   Nederlanders                       Hollandoota

   Nederlands (het)               dachii

   neef                               durbii

   neem                              fudhuu

   neem…op                        kasuu

   neemt op                          kasuu

   neemt                             ni fudhate (dubartidhaf)

   neemt(…) toe                ni dabalata

   neemt…in                        iddoo /bakkaa/ qabachuu

   negatief                         (-) neegeetivii

   negen                             sagal

   negenentwintg               digdami sagal

   negentien                        sagaltama

   nemen                            fudhachuu

   nerveus                          sodataa, mataa isaa irrattii kan

   net als                            akkuma kana

   netjes                             qulquluu, siraataa

   neus (de)                           funyaan

   neuspiercing                       fayaa funyani

   nicht                                    mucaa durbaa kan oboleesa (obleti)

   niet alleen…maar ook.. .           qofa utuu hin ta’iin

   niets                                         homaa

   nietsnutten                                dhibaa’umma, dhibaa’aa

   nieuw                                       hara

    nieuwjaar (-)                         wagga  haraa

    nieuwsgierig                       waan tokko barudhaf hawii qabachu

    niks aan (vinden-)yeroo … irratti ballesuu

    niks                                     homaa/homtuu

    nodig (hebben-)                   barbaachisu

    nodig (is-)                          barbaachisa

    noemen                                 wamuu/mogasuu

    noemt                                jedhamu/wamaamu

    nogal                             caalaatti, irra caalaa

    non                               tajajiltoota amanta

    nonkel (oom)                esuma

    nooit                            yomiyuu

    noorden (het)                kaaba

    normaal                         dhugaa

    normale                        kanbaramee

    nou                               amma

    november                      sadassaa

    nummer (het)                 lakkofsa

    nummers                     lakkofsoota

                   O

    ober                              Kesumeessa/dhira/

    ochtend (de)                 ganamaa

    octendmens                  ganaman kan ka’u

    oefeningen                    shakaloota

    of                                yookiin

    of…of                           yookiin

    officieel                         seeraa qabessaa

    ogen                              ijootaa

    ogenblik (het)               battala tokko

    ogenblikje(het)             adaraa keessan eegaa

    oktober                        onkololessa

    om (-…uur)                 …sa’aa irratti

    om (vraag-)                   silee

    om afdeling                  gara

    om te drinken               dhuguu

    om… te                        dadhabaa (laze)

    omarmen                      nama hammachu

    omgeving (de)              nannoo

    omgvalen                    balla konkoolataa

    omhoog (gaat)              gara olitti

    omstandigheden            haalootaa

    omwisselen                   jijjiruu, geddaruu

    onbekend                      kan hin beekamne

    onbekende                    waan hin beekamne

    onbillijk                           haqa irratti kan hin hundoofne

    ondanks                            yoo ta’e iyuu

     onder andere(o.a.)           isaan giddudhas

    onder broek                      ufata sure jala (pant)

    onderling                            giduu isaan

     ondernemingen                 dhabbilee

    ondertussen                        gidutti

     onderwerp (het)                 mata duree

    onderwerpen                       mata durewwan

    onderwijs (het)                         barumssa

     onderzoek(het)                        qorannoo

     onderzoeken                      yaaluu (akkamuu)

     onderzoekt                        qorate/ qoratee

     ongedisciplineerd                namusa dhabuu

     ongeduldig                         obsa qabachuu dhabuu

     ongeluk (het)                      balaa

     ongelukkig                           gaddaa, gaddisisa,

     ongerust                                  gaduu, aruu, rakko cimma

     ongeveer                                 tilmaamaan

     onhandig                                 waa to’achuu dadhabuu

     onlangs                                    yeroo gababa kessatti

     onmiddellijk                          arifachisadhan

     onmogelijk                           kan hin danda’amne

     onnozele                                  gowwa, daafura

     onrustig                                   afrifata

     ons                                        nuyii(unuu)

     ontbijten                                  ciree 

     ontbreekt                                 ni hira’ataa

     ontbreken                                hira’achuu

     ontdekken                          argachuu

     ontdekken                            argame, humame, (discoverer)

     ontdekt                                    argate/argatee

     ontevereden                        aruu, gaduu 

     onthoud                                   yaadachuu

     onthouden                              yaadachuu

     ontmoet                                  walarguu

     ontmoeten                             walarguu

     ontslaan                                   hiikuu, gad dhiisuu

     ontslagemend                        Angoo/tayita gadii dhisuu

     ontstaat                                   ni uumamee ni mulatee

     ontvangen                             harka fudhachuu

     ontvangt                                  fudhte/fudhatee

     ontwikkelen                          gudachuu

     ontwikkeling(de)                  gudachuurraa

     onverdraagzaam                 obsaa dhabuu

     onweren                                bubee

     onze                                  kan keenyaa

     oog (het)                            ijaa

     oogen                                  ijoota

     ooit                                   guyyota irraa guyyaa tokko

   oom (de)                          eesumaa/wassila   

     oor                                   gura

     oorbellen                        fayaa gura

     oorlog (de)                   waranaa

      oorzaak (de)               ka’uumsa

      oorzaken                     ka’umsootaa

      oost                             bahaa

      oosten (het)                bahaa

      op bezoek                   gaafii (firaa…)

      op de hoogte (van)         haaloota beekuu

     op grond van                  itti rara’uu dhan

     op het eerste gezicht      yerodhuma ilaalamu

     op reis                          adeemsa irratti

     op tijd                          yeroodhaan   

     op weg naar                 gara

      op…bouwen               ijaruu (megenbat)

     op…halen                    fiduu

      opdracht (de)              ajajaa

      opdracht                      hojii , hajeja raawwatamu

      opeens                        tassaatti

      openen                        banuu

      opent                          bane/bante  

     opgehaald                    isheen fidee

      opgelost                      furmatii kan argamef

      opgemerkt                  hubachuu

     opgenomen                  galmeessuu

     opgestaan                   siree irra ka’uu

      opgevallen                  yaaduu dhisu

      opgeven                      galma’uu

     ophoudt (met)             dhabee/dhabdee

     opleiding(de)               barumssa, lenjii

     oplossing (de)             furmataa 

     opmaak                           waa irra kaa’uu, irra buusuu,

     opnieuw                           akka haratti

     opruimen                           qooda kasuu

     opschepperig                    of tuluu, of jajjuu

     opschieten                         arifachisu

     opslaan                             galmeesi ka’ii

     opslaan als                        akkastti ol kaa’ii

     opslagcapaciteit                 humana kussa

     opstaat                             hiribaa irraa ka’u

     opstellen                                 dhiyesuu  

     optimist                                  gamadaa/waan garii kan yadu

     optimistisch                         fulaa duratti waanta garii yadu

     optreedt                                   qophii dhiyesuu

     opvallend                               haala nama dhibun

     opvang                               dandhamachiisuu, boqochiisuu

     opvangcentrum                       bakka baqatan iti dandhamatu

     opvattingen                         walitti qabumsa

     opvoeding (de)                     gudissaa

     ordelijk                              kurfa’aa, waan hundaf qophii

      oren (het oor)                  gurootaa

     organisatie (de)                dhabba    

     organiseren                      gurmeessuu, qixeessuu,

     oude                                kan dulomee

     ouder                               hangaffaa

     ouderen                          umuriidhan kan adeeman

     ouders                         warra (family)

     oudste                          kan dulomeiyuu

     ovenwanten                 waan ho’aa itiin qaban

     over (-een jaar)            waggaa boodee

     over (kwart-)               rubii wajjinofficiéle

     over                             iraa, wayee, silee

     overdreven                  raajessuu

     overheid (de)               mootummaa

     overigens                     echirratti

     overleg (het)                dudubii

     overleggen                   mari’achuu

     overlijden                    du’ee, booqotee

     overmorgen                  iftaan /boor ole/

     overtuigen                   amansiisuu

     overzicht(het)              ilaalchaa

     paard (het)                   farda

     paardnvlees                 foon fardaa

     Paardrijden                              Farad gulufsiisuu

     pakken                         kasuu

     pakt                             kasee/kastee

     pan (de)                                   elle itii akkawan

    pannenkoek                              Biddeen

     papieren                                   waraqatoota

     paragraaf                                 keeyata

     paraplu                         dibbabee

     parijs                            dallachaa    

     Park                             Paarkii

     parlement(het)                         paarlamaa

     parlementairë                           kan paarlamaa

     partefeuille                  dasulan, borsa mallaqa

     partemonne                  borsa kiisi

     particuliere                   kan dhunfaa

     partij (de)                                 partii siyaasaa

     partij(de)                                 qaamaa kan biraa

     partijen                                    dhabilee siyaasootaa  

     pas (=net)                    dhiyoot

     pas                               irraa

     paskamer                                 kuta itti uffatan

     paspoort (het)              paspoortii

     Pass de nacht                          Buluu

     passen                          darbera

     passief                         si’aawaa kan hin taane

     patiënt (de)                  dhukbsta yaalamu   

     pellen                           harkan quncisuu 

     pepermolen                  waan itiin qulubii dakan

     per expresse                 hatataman/aritiidhan

     per ongluk                   akka tasatti

     per stuk                                   tokkon isaa

     per                               Eesa kasee (from)

     peren                            mashinin cunfuu

     periode (de)                 yeroo

     perioden                                  yerowwan

     perocentage(het)                     persentii

     perron (het)                  babuuraa

     pers (de)                                  gazeexesitoota

     persen                          cunfuu

     personen                                  namoota

     persoon                        nama

     persoonlijke                 kan dhunfaa 

     pessimist                              jallata/waan garii kan hin yadnee/

     pessimistisch                fulduratti abdi dhabuu, yada’uu

     piano(de)                                 piyanoo

     pictogrammen:iconen              mallatto komputerii irra jirtuu

     pil (de)                         kininii

     piloot                           balalisaa xiyyaraa

     pincode(de)                 kodii

     pink (de)                                  quba xinnoo

     pinpas (de)                   kardii bank

     plaats (de)                    iddoo/bakka

     plaats nemen                ta’uu

     plaats                           bakka, edoo

     Plaats                           Masaraa

     plaatseen                                 iddoowwan/bakkootaa

     plakband                             plasster/kan ittin waraqa qabsisan

     plan (het)                                 karora

     plank                            muka shukrti irrati muran

     planmatig                                sirriitti kan karoorfame

     plannen                                    karoraa

     planten                         mudurootaa

     plattegrond (de)                      kaartaa (mapi)

     plein (het)                    adeebabay

     plezier (het)                 bashananuu

     ploteseling                   tassat

     plus                              itti dabalan

     poets vrouw                 qulqulesitu dubarti

     poetsen                                    qulqulesuu

     politie (de)                   poolisi

     politiek                         polotikumma             

     politiek(de)                  siyaasaa

     politieke                                   kan siyaasa

     pond (het)                    Pound                

     populair                                   beekamaa

     populaire                     bekamaa

     positie(de)                   idoo

     post (de)                                  poosta

     postadres                                 tessoo posta

     postbank (de)              bankii

     postbode (de)              poostessa

     postbus                                    lakkobsa poosa mana

     postcode (de)             lakkofsa sanduqa poosta

     postcode (de)              lakkofsa  poosta naanno

     posten                          hoji poosta     

     postitief                                   (+)pozetivi 

     postkamer                    sanduqa mana poosta

     postkantoor(het)                      mana poosta

     postzegels                    teemberii

     pot                               xuwee

     potlood                                    qubesituu /irssasi

     praat                            odesee/odesitee

     prachtig                                   bayee baredu

     praktisch                                  kan fayyaduu

     praktisch                                  sirii akkuma

     praten                          odeesuu

     precies                         sirrii

     prettige                                    bareduu

     prijs(de)                                   gatii  

     prijzen                          badhaasa

     prins(de)                                  siree dhallaa(aligaa warashi)

     prive                             kan dhunfaa  

     privé-gebruik(het)       fayidaa mataatiif

     probeer…te                 yaaluu

     probeert...te                 yaalee/yaaltee

     proberen…te              yaaluu

     probleem                     rakkoo

     probleem (het)             rakkoo

     problemen                    rakkowwan

     procent (het)                peersenti

     proces (het)                  kara qabsisuu

     producten (het prodact)  frii/bu’aa

     programma (het)            sagantaa

     programma’s                sagantoota

     provincie(de)               konyaa

     provincies                    konyoota (Awurajaa)

     prullenbak                    bakka kossin komputera ta’uu

     psychische                   sayikilojikalii 

     publiek (het)                uummata

     punt (het)                    qabxii 

Q

     quitte                           calisuu

     quota                           qixte hirmachuu

R

      raad (de)                     gorsa

      raakt                     xuqxee (itti bute) (xuqee)

      raam (het)           foodaa

      raken                   xuquu( itti bu’u)

      rap                  arifata (sardama)

      rapporteren     gabasuu

      raspen                waan itiin soofan

      razend                 bayee arani dheekamuu

      reageren (op)      deebii kenuu

      rechtdoor            fula durati deemi

      rechter (de)         abba seeraa

      rechts/links          mirga/bita

      rechtsaf               mirgati gorii

      rechtschapen         amanamaa, kan dugaa dubbatu

      recreatie               bashannana

      reden(de) (om die-)   sababa

      redenen                       sababoota

      regel                        seera, toora

      regelen                        seera to’aannoo, seera qabsisu

      regelmatig                  yeroo yerooti

      regels                      seerootaa

      regelt                           raawachisuu

      regen jas                        ufata roba

      regenen                            roba

      regering (de)                 mootumma

      regio                              naannoo

      reisbureau                       bakka waraqa xiyara kutatan

      reisde                             kara demaa(deemtoota)

      reizen                             deemuu, adeemsa   

      rekenen                             yadaa yaduu  

      rekenen                             lakkaa’uu

      rekenen                            wal-itti eda’uu, heereguu

      rekening                          herrega

      rekeningen                        herrega, herregoota

      rekenmachine                    mashina herega

      relaties                              qunamtii

      rente (de)                           dhallaa(qarshidhaf)

      repareren                           suphuu

      respect                                    kabajaa; ulfina

      respectvol                               kabajaa, ulfina kennuu

      rest (de)                                  haftuu(hafaa)

      restaurant (het)                  mana nyaat     a

      restaurants                         mana nyatawaan       

      resultaat (het)                       bu’aa

      resultaatgericht                       bu’aa irrati kani xiyeefate

      richting (de)                          kallati

      Rift Valley                             Sulula dhooqaa

      rijbewijs (het)                         Eeyama konkoolata ofuu

      rijd                                        ofee

      rijden                                     ofuu

      rijk aan                                  sorressa (durresaa)

      rijk                                    sorresa(durresa)

      ringvinger (de)                      qubella quba

      rivier                                      laga

      rivieren                                   lageewaan

      rode                              dimma

      roepen                           wamuu

      roept                             ni wamee(ni wamtee)

      roeren                      waan ittin sochosu (fallana)

      rok                           wandabo mudhi gadi

      rol (de)                         gahee (minaa)

     rond gezicht                 fuula gababa /fuula nannoo/

      rondpunt (het)            marfata addababa’ii

      rood                         dimma

      rug (de)                  dugdaa

      ruiken                  bo’uu ija nama gubee                     

      ruim                     balla’a (safii)

      ruim                     irra( oli)

      ruime                    balla’a

      ruimte (de)           bakka banna

      rust (de)               boqonna

      rustig                     kan tasgaba’ee

      rustig                       lafa jequmsi itti hin bayane

      rustiger                   kan tasgaba’ee

 S

     ’s avonds                        galgala galgalan

      ’s morgens                      ganama ganama

    ’s ochtends                        ganama ganman

      ’s woensdags                          robii robii

    schenkt(-aan- dacht aan)             ilaalcha kennu

     saai                                     waani hin gamachifne, muka’uu

     salaris (het)                           mindaa

     samen woont                      wali-wajjin jirachu

     samen                                 walitti

     samenleving (de)                hawwasaa

     samenwerken                    hojii wal tumsuu, gargaruu

     samenwerking(de)              wal-ta’uu (tibibir)

     samenwonen                     wajjin jirachu

     sap                                    chufama dhugati

     saus geserveerd                 Ittoo

     schaatsen                           mucucachuu

     schade (de)                        midhaa

     schaduw (de)                     gadiduu

     scheiden                                  wali-hikuu

     scheiden                                  qoofati, addati,

     schenken                                 xiyefanoo keenuf

     schenken                                 budusuu, busuu

     schepen                                    donnotaa

     scheppen                                 budusuu 

     scheppen                                donniwaan

     scheren                                dabbasaa ykn googa irra soofuu

     scherp                               qara

     schiet(-dood)                    dhukasu

     schieten                           dhukasuu

     schijnen                            calaqqisuu, ifuu, aduu

     schijnt                                fakkachuu

     schillen                             haduun quncisu

     schilmesje                           haduu ittin sofan

     schip (het)                             donnii

     schoenen                                 kophewaan

     scholen                               maneeti barumsa

     schone                                qulqulu

     school (de)                          mana barumssaµ

     schoonbroer (de)                     sodda

     schoondochter                      hadhamana ilma

     schoonmaken                          qulquleesuu

     schoonmakster                     qulquleesituu

     schoonmoeder (de)             amatti

     schoonvader (de)                    abiyuu

     schoonzoon                       abamana hintala

     schoonzus (de)                        sayuu

     schotel (de)                          nyataa

     schouder (de)                     gattiti (saggo)   

     schouders                                gattitiwaan

     schrijf                                 barresuu

     schrijft                                  yaddanno (kan iti bareesan)  

     schrijven                                  barresuu

     schrikken                                 qabaneesuu, hirnfachuu, dhisuu

     schrikken                                 sodachisuu

     schuifbalk                            irra sigigachuu (bar)

     schuiven                                  dhibbuu

     schuld (de)                              gatii/ basii deebi’uu qabuu

     schuld                                   liqii

     schuldbesef                          ballesaan namati dhaga’amu

     schulden                               idaa

     schuldenaar                         liqeeffataa

     scrollen                              bareefama marame jiruu

     scrollwheel                          bareefam gegengooti jituu

     seizoen(het)                       tibba

     seizoenen                          tibbawaan                              

     seizoensgroenten  en fruit      homisha yerro gana ykn bona

     september                           fulbana

     series                                 tartiiba,duraafi,aantee

     serieus                              nama waan gaarii yaadu, fuula guuressa  

     serveerster                          kesumesituu, mana buna

     servies                                 waan itiin qooda dhiyeesan

     sfeer (de)                            nannoo

     shift                                     tokko irra tokkoti jijjiruu

     shuldbewust                        badii, badi dalaguu, balesuu

     shuldig                                balesaa

     sigaretten                                sigaaraa / tamboo

     sinds kort                             yeroo dhiyodha(gababaa) jalqabe

     sinds                                   yeroo sana jalqabe

     situatie(de)                         haala

     sjaal                             sharp ufata morma

     sla (de)                         salaxaa

     sla (-dood)                   rukutu

     slaagt                           darbe/dabarte

     slaan                            kawachu (save gochu)

     slaan                            rukutuu

     slaapkamers                 kutawaan hiriba 

     slaat                            rukute/rukutee

     slachtoffer (het)          midhamaa

     slachtoffers                  midhamitoota

     slager                           qalii,

     slagroom                     kireem keekii

     slang                            boofa

     Slapen                         hirriba rafuu

     slapen                           rafuu

     slecht weer                  qilensa garii

     slecht                           gadhee

     slechts                         qofaa

     slepen                          sigigachuu

     sloddervos                   nama dadhaba(lezy)

     slordig                         boosacha, boosettii

     sluit                         cucufaa , cucufama

     sluiten (een  verze-)     wali-mallatesu               

     sluiten (een huwelijk-)   walfudhu

     sluiten                          cuffuu

     smal krul                    mata marmara xixiqo

     smal                             dhipa, xino

     smurrie                         kosii, xurii

     Snack                        Mana ciree

     sneeuwen                   cabii

     snel                              arrifataa

     sneller                         kan arifate

     snijden                         kutu (of muru)

     snijwonde                    mura mada’ee

     snoep                           karamela ijoolee

     sociaal                          hawaasumaa, gamtumaa

     sociale dienst(de)        tajaajila hawasuma

     soep                             shorba

     soeplepel                      falana shorba

     Soft  Drankjes             Dhugaattii Lallaafaa

     software                     mosajjii

     sok                               shurabi mila gababdu

     soldaten                        loltootaa

     solliciteren                   hojii barbadachuu

     sommige                    tokko tokko

     sommigen                   namootaa tokko tokko

     soms                            yeroo tokko tokko

     soort(het)                      bifaa,gosaa 

     spaans                          spanishii

     spanning (de)              dhiphina (cinqamuu)

     spatie                           bakka waa batuu

     speciaal                       adda kan ta’e

     speciale tekens(Alt Gr)           malatoo adda kan fiduu

     speciale                                   kan adda ta’e

     specialisten                      oggesoota

     speelde                        xabbate/xabbatee 

     speelt (-een rol)           gahe /xabachuu

     spel                              gemi tapha

     spelen(-een rol)            do’ii( tewunet dhiyesuu)

     spin                              sariitii,cincoo,daara-baaftuu,orbbiisa

     splinter                        haanxaan waaraanamuu

     spoor (het)                   hadiidaa

     sport(de)                         sportii

     sporten                         sportiwaan

     sprak                            dubbate/dubbatee

     sprake van(geen-)        caqasuu

     spreek...in                    ergaa ka’uu

     spreekt                         ni dubataa/ ni dubatii

     spreekuur (het)                        sa’a dubii

     spreken                                    dubachuu

     springen                                   utaaluu

     staan                                      dhabbachuu

     staat (het)                                qabiyee, haala

     staat                                     dhabattera/dhabatteti

     staat...bekend                      kan beekame

     staat...op          ...                     irra dhabatera

     staatrecht                                 heera seera biyya

     staatsgeheim                          icitii mootummaa

     staatshoofd                          bulcha biyya

     staatslening                        liqi mootummaa

     staatsman                                dubi hima biyya

     staatsorgaan                         dhaabbilee mootuummaa

     staatsrechtelijk                 heeraqabeesummaa

     staatssecretaris                 bareeesa biyya

     stabiel                             tasgaba’aa   

     stabilisatie                         tasgabesuu

     stabiliteit                          tasgabi   

     stad (de)                          magaalaa

     staken                              dhabbuu, irra kasuu,

     staking                               irra busuu, dhabsisu, 

      stand                                hanga, sadarka,

      standaar                                  sadarka, norm

      standpunt (het)                       ejennoo

      standpunten                            ejennoo

      stap (de)                                 tarkanfii

      stap...uit                                 irra bu’u/kessaa ba’uu

      stappen                                   konkolata  lixuu, yabuu,

      stappen                                   konkolata keessa ala ba’uu,

      star                                    gogaa, kan of  hin jijire

      start                                   egaluu jalqabuu

      startgeld                                 basii itiin hirmatan  (lixan)

      startmenu                         bakka irra egalamuu

      statiegeld                           qussana, (deposit)

      station (het)                      buufata babuuraa

      stations (het station)        buufatalee babuuraa

      statistisch                         qoranoo bayina (statistical)

      status                               bakka, enyummaa, sadarka

      stedelijk                             manaqophesa(bulchisa magaalaa)

      stedeling                                jiratoota magaalaa

      steden                               magaaloota

      stedenbouw                      guddina  magaalaa

      steeds                               yeroo hunda

      steek (-dood)                     warraanu

      steekt                                 Eere/Eertee

      steelpan                           dist sibila guroo qabu

      steil haar                           rifensa mata dalga filame

      steile helling                     gara gadhe (hama) 

      steken                               ka’uu

      steken                            keessa ka’uu

      steken                             shukan waraanuu   

      stel je voor                     wali-maddaluu

     stelen                                hatuu    

      stellen                          ni ta’a jedhanii yaaduu, gaafachuu

      stelt                                 gaffate/gaffatee                   

      stelt...op                           dhiyesu

      stelt...vast                          qorannoo

      stem (de)                                sagalee

      sterft                                   du’uu   

      sterk                                   jabba, humna qabessa

      sterke                               cimma/jabaa

      sterven                             du’uu, du’aa

      steun (de)                       deggersa

      steunt (op)                      deggere/deggerte 

      stiefbroer                         ilma haadha buddeenaa

      stiefdochter                         intala abbaa buddeenaa

      stiefmoeder (de)                     haadha buddeenaa

      stiefvader (de)                       abbaa buddeenaa

      stiefzoon                                ilma abbaa buddeenaa

      stiefzus                                   durba kan abbaa buddeenaa

      stijgt                                    oli siquu(oli gudachuu) 

      stijl (de)                                  haala/ toftaa

      stil                                      cali kan jedhe

      stinken                                    sufuu, fuunfachuu

      stinken                                   ajaa

      stipt                                  sa’atidhuman

     stoel (de)                                 barcuma

     stoelen (de)                        barcumootaa

     stof (de)                            meeshaa(qodaa)

     stond                                dhabachuu

     stop                                  dhabbachuu

     stoppeldbaard                  aredaa refu biqilu

     straten                              karawaan

     strekken                            harkisuu

      stressbestendig                   dhiphina, yaaddoo danda’uu

      strijd (de)                            qabsoo

      strijken                             dhibuu, gadii dhisisuu,

     strijken                                fincila

     strik                                  karbati morma xiqo

     strikjes                              waan ittin waa hidhan

     strippenkaart (de)              tiketii awtobusii       

     structuur (de)                     bocaa(fakkii)

      struisvogel                         guchii(segon)   

      struisvogeler                          hanqaquu,killee,bupha guchii

     studeert                                   ni barrata/ni barrati

     studeren                                   barrachuu

     studie (de)                       qayabachuu   

     stuk                              cabsuu

     stukje (het)                      cabduu xiqoo (quraashi)

     sturen                           erguu

     stuur                           erguu

     stuurt                           ergitee/ergee

     suiker (de)                        shukaraa

     suikervrije                       shukaraa irra bilisa

     suikerziekte                         dhukubsata shukaraa

     systeem (het)                       malaa

     systeemkast/pc                      sanduqa sistema batu

T

    ’t                                        sana

     straat                                    kara gidugalessa

     taak (de)                                  hojii

     taakbalk                                  toora, sarara hojii

     taal (de)                                   qooqaa, afaan                                  

     taalcursus (de)                     barumsa qooqaa

     tachtig                                sadetama

     tafel (de)                                 minjalaa

     taken                                 hojiiwaan

     talen                                   qooqotaa

     tand (de)                                 iikan

     tanden                               ilkanoota

     tante                                  adadaa

     tarieven(het  tarief)           tarifaa

     tas (de)                              borsaa

     tasje (het)                       lastikii/borsaa xinnoo

     te gek                               baye garii

     te koop                              kan gurguramu

     te                                      baye’e

     technicien                         ogeesa tekinikii

     technische                         tekinikii

     tegelijk                              tokkumatti

     tegelijkertijd                       tibba tokkotti ta’e

     tegen                                    fi...

     tegenover                                fuula dura

     tegenstellingen                        adda adduma

     tegenwoordig                        amma

     tekenen                                   fakkii kasuu

     tekenen                                   mallatesu        

     tekst                                      jecha

     tekst(de)                                  dubifama

     teksten                                    dubifamootaa 

     tekstverwerking                      jeechoota qophessuu

     tel.(=telefoon)                         bilbila

     televisie gekeken                     televizinii ilaaluu

     telkens                                    ka’u

     telt                                      lakka’e/lakkoofte

     temmerman                         Ogeessa hoji mukaa

     temperatuur (de)                   hanga ho’iina

     tenminste                                xinatee yoo jedhame

     tenslotte                                  dhuma irratti

     terecht                                 demuu

     terrein (het)                         nannoo

     terug                                   debi’u

     terug...komen                    deebi’ani dhufu

     terwijl                                 hanga sanatti

     testen                                 yaali, dhugumfachuu

     teveel(talloze)                   bayee bayee

     tevens                                 itti dabala

     tevreden                          quubsaa, ga’aa

     thee                             shaayi

    theepot                         qaruuraa shayii

     thuis                            mana

    tien                               kudhan

     tijd (de)                        sa’a/yeroo

     tijdelijk                         yeroodhaf

     tijdens                            gochu irra

     titel (de)                             mata duree

     titelbalk                           bakka kussa mata duree, aankii

     toch                                  miti!

   toe                                     cufuu

     toegestaan                        kan eeyamame

    toegestane                        hayyamamaa

     toegeven                         amanuu

     toen                                  yeroo sana

     toen                                   yeroo sana

     toeneemt                                 dabalee

     toenemen                                dabalu

     toepassen                                bakka adda addati yalu

     toepassingssoftware               hojiirra oolichuu mosajjii

     toerisme                              tuurizimii

     toeristische                      tuuristii

     toestand (de)                     haalaa

     toestel                             meeshaa( camera, tv, redio ...)

     toets                                furtuu gabata komputera

     toetsen (de)                       fee’u

     toetsenbord                      gabata komputera

     toevallig                                 akkuma tasa

     toevoegen                          waa itti naquu

     tonen                               do’achuu

     tonen aan                          agarsisuu

     tong (de)                       Aaraba

     toon                             Do'ii

     toonde aan                  iyyachuu

     tot aan                         hanga

     tot en met(t/m)             irra... hanga

     tot op                           hanga(hangam)

     tot slot                         dhuma irratis

     tot stand(-gebracht)        uumuu

     tot straks                           hanga bodati

     tot ziens                            nagatti  

     totale                                hundaa

     traag                                  qalbiin, kan hin arifanee

     tracht                                   dhamate

     tram (de)                                 baburra magaala kessa

     transporteerbaar                      salphaatti  iddootti sochoosuu

     treedt...op                           qophii dhiyesu

     tref                                         argachuu

     trefbal                                     xaba kuba harka

     treft                                       argate/argatee

     trein (de)                                 baburra

     trekken                                  harkisuu

     trekt...aan                                harkisuu, maruu

     triest                                      bayee aruu,

     trots                                       gamachuu

     trouwde                                  fudhe/herumte

     trouwen                                   wal-fudhu

     trouwens                                 jeechuuf, utuu dubanu

     trouwt                                   fudhe/herumte

     trui                                       shuraba ufatamu

     t-shirt                                   qomee jalati ufatan

     tuin (de)                            bakka kuduraa(atakilti)

     tunnel (de)                        ujumoo(bishanif)

     tv (de)                               televiziyona

     twaalf                               kudha lama

     twee                            lama

     tweede                         lammaffaa

     tweeén                         bakka lamati

     tweeling (de)               lakkuu

     twintig                         digdama

     typen                            ayipiin bareesuu

     typische                      isa sirrii, isa dhugaa        

          U

      uieren                          hanan helumu

      uit (-het raam)             kara fodaa

     uit elkaar                      gargar ba’u

      uit                               achii

     uitgaan                         ba’uu

     uitgebreid                    balinaan

      uitgesloten                  kan hin danda’ame

     uitkering (de)              qarshii mootuman kenu

     uitleg (de)                    ibsaa

     uitnodigingen              afeeraa

     uitspraak (de)             murtee

     uitstekend                    baye garii

     uitvegen                        siireesuu

     uitvoer                         batani basuu, dabarsuu

     uitvoeren                      hojii irra olchuu

     uitwisselbaar                meeshaa meshaaleeti galuu

     uur (het)                      sa’aa(yeroo)

     uurtije (het)                  sa’aa(yeroo)

     uw                               kan keessan    

V

   

     vaak                             yeroo baaye (hamami)

     vaardigheden              dandeeti, ga’uumssa

     vaas                             Xuwyee ababbo    

     vaccin                          kitibaati

     vader (de)                    abbaa

     vak (het)                     ogguma

     vakantie (de)                boqonnaa

     vakken                         korsootaa

     vakman                         ogguma harka

     vallen (van)                      kufuu

     van (-...tot)                        irra... hanga

     van (moeten-)                          ajajaa

     van aard                                  uumama irra

     van alles                                  hunda irra

     van dienst (zijn)                      tajaajilu

     van mening(zijn)                  ilaalcha

     van niet                                   shakuu

     van plan                                  karorfachuu

     van tevoren                      duran dursa

     van wege                           sababa sanan

     van                                  ...irra

     van                                    kara isaa (sababa)

     van...belang                       kan fayyadu

     vanaf                               echii jalqabe

     vanavond                         harra galgala

     vanbeiden                           kan wali hin fakkane

     vandaag                                  harra

     vandaar                                   sababa sanan

     vangen...op                        keesuma fudhachu/simachu

     vangt                                  qabee/qabdee

     vanuit                                 keessa

     varkenvlees                      foon boyee

     vast en zeker                    ta’umma

     vast                                   sirridhumati

     vaste                                 dhabbii

     vaststellen                         suphuu, walitti qabsiisuu

     vechten                              lola

      veel                                     baaye

     veertien                             kudha afur

     veilig                                bararamu nagummaa

     venster (het)                     fodaa    

     venster                              fodaa

    veld (het)                             bakke call-jedheessa

     ver                                        fagoo

     veranda                                   baranda

     veranderd                                jijirame/jijiramte

     verandert                                 ni jijirame/ni jijiramte

     verantwoodrdelijk                   ittigaafatamummaa

     verbaasd                                  dinqisiisaa

     verbaasd                                  dinqisiisaa, ajaa’ibsiisa

     verbaast                                   aruu, gaduu

     verbeteren                               foyeesuu

     verbieden                                dhorkaa,  dhorkuu

     verbinden (met)                       wal qunamsisu

     verbonden(aan)                       kan wal quname

     verdeeld                                  hirrachuu

     verdelen                                  hiruu

     verder                                  itti fufuu

     verdienden                            minda fudhatan

     verdienen                                qarshii argachu

     verdient                                   ni ta’af

     verdrietig                                 gaddaa

     verdwijnen                              baduu, miliquu

     verdwijnen                            dhabamuu

     verdwijnt                                 milliquu

     vergadering (de)                      wal-ga’ii

     vergaderingen                       walga’iiwwan

     vergelijk                                  wal maddalsisu, dorgomsiisuu 

     vergeten                                  iranfachuu

     vergeten                                  irranfachuu

     verhaal (het)                         oduu duri/ibboo

     verhuren                                  kireeffachuu

     verhuurder                            kan mana kirefatuu

     verjaardag (de)                        guyyaa dhaloota

     verkeer (het)                            tiraafikii

     verkeerd                                  kan dogogore

     verkeerde                                kan dogoggore

     verkeerslichten                        ibsaa tiraafiki

     verkennen                           sakatta’uu, qorachuu

     verklaar                             adesuu/ibsuu  

     verklaring(de)                     ibsaa    

     verkoch                             gurgure/gurgurte

     verkopen                          bituu, gurguruu

     verkopen                          gurguru

     verkopers                     wara gurguran

     verkoudheid                  qooruu, qooraa

     verlaten                          gadhisuu   

    verleden (het)                  kan darbe

     verleden                      kan darbe

     verlegen                        ija laafeessa/ija laafeettii,

     verlegen                       ija-laafeessa, salfachu

    verliefd                          jalachuu, jalala

    verlies                          dhabuu

    verliet                          dhise/dhiste

    verliezen                       baduu, dhabuu

     verliezen                      gatuu, dhabuu

    verloren                    gatuu

    vermist                     baduu, dhabamuu

     veroorzaak             ofi duka busu

     veroorzaakt             ofi duka buse/ste

    veroorzaken             duka busu

     verplaatsen            bakka irra kasuu

     verpleegster           gargartu fayya (ners)

     verplicht               dirqama

    verschijnen            mul’achuu, ga’uu, dhihaachuu,

     verschijnen           wal-ilaalu

     verschijnsel (het)     waan tasa uumame

     verschil (het)          adda adduma

     verschi                     adda adummaa, addaa addaa

     verschillen                   adda adduma

     verschillen                   addan ba’u

     verschillend                 kan adda addaa

    verschillende                kan adda addaa

     verschillende               adda-adda, garaagara

    verschilt                            addan ba’a

     verstaan                         dhaga’uu, hubachuu

     verstaan                        hubachuu, gargaramu/nama galu

     verstaan(-onder)              galuu

     verstandelijk                     hayuu, beekka

     verstuikte voet                 mila nama jala dacha’uu

     versturen                                 erguu

    vertallen                                   himu

    verteld                                  hime/himte

     vertoont                                   agarsisu

    vertrekken                             deemu, sokkuu

    vertrekt                               ni dema/ni demti

     vervangen                           bakka busuu

     vervolgens                           itti anne

     verwacht                                 frii/bu’a eguu

     verward                                   faja’aa

     verwarming (de)                      meesha ho’iina

     verwerken                           hojii waltifufa, umuu

     verwerking                         wirtuu hoji fufe tamsasu

     verwijderen                        haquu, kassuu

     verzameling                         walti qabu, hordoofuu

     verzekerd                          ashuraa kan qabu

     verzekeren                         ashuraa galu

     verzorgen                          kununisu

     veschijnen                   mana murtii dhabachuu, maxxanfamuu

     vestigen (zich-)                 bu’uuresu    

     vier                              afur

     vieren                           kabajuu

     vierentwintig               digdami afur

     vierkante                     rogaa arfee(rogaa afuri)

     viert                      kabaje/kabajee

     vijf                       shan

     vijfde                  shanaffaa

     vijfentwintig        digdami shan

     vijftien             kudha shan

     vijftig               shantama

     vind                 barbadu

     vinden             argachuu

     vinden             mali siti fakkata

     vindt                siti fakkataa

     vinger (de)       qubaa

     vingers             qubawwan

     vis (de)            qurxummii

     vis                    quurxumi

     visgraten            lafe quurxumi

     visum (het)      vizaa

     visum               vizaa

     vlak bij             bukee 

     vlak                  kan roga hin qabne

     vleermuis        shinbiroo halkani

     vlees (het)        foon qotiyyoo,sangaa

     vlieg kaart (de)      balali’uu

     vliegen                    balali’uu

     vlieginier                     balalisaa, balali’aa

     vliegtuig                      xiyyaara

     voed                         nyaata

     voedsel (het)              midhan

     voegt...toe                dabalu /itti naqu

     voelen (zich-)              dhga’uu

     voelt (-zich)                 itti dhaga’ame

     voeren (een ge-sprek)      adeemsisu

     voert...uit                                hojii irra olchu

     voertuig                                   konkolaataa

     voet                                     milaa

     voetballen                            kuba mila xabachu

     voetbalwe(dstrijd (de)            xabisaa kubaa

     voeten                                milootaa         

     vogels                               Allaattii

     vogels klien                       sinbiroota /shinbiroota

     vol                                    guutu

     voldoende                        gahaa

     volgen                               duka bu’u

     volgen                              hordofuu

     volgens                         ...akkuma jedhan yoo ta’e

     volgt                                  hordofe/hordofte

     volk (het)                          uummata

     volkomen/...leeg/                    duwaa                                                  

     volledig                                   gutuu

     volledige                                 gutuu

     voltijds                               hojii guyya gutuu      

     volwassen                          nama guda

     vond                                   argate/argatee

     voor (kuwart-                      rubii hirru

     voor de geest (staat-)              yaadan

     voor                                    fulduran

     voor                                      tiif

     voorbeelden(het voorbeeld)     fakkenya

     voorbij                                  dhumu

     voorbij                                  ni dhume

     voordat                                    sana dura

     voordeel (het)                          fayidaa

     voordeel-uren                          kardi hirina gati

     voordelen                                fayidoota

     voordelig                                gochuu dhisu

     voordoen (zich)                       uumamu

     voorkeur(geef de-aan)            filannoo

     voorkom                                  ittisuu

     voorkomen                            ittisuu

     voorlopig                                 yeroodhaf

     voornaam                                maqaa

     voorrang verlenen                 kara dusa keenamuf

     voorrangsweg                      kara dursa qabu

     voorstel (het)                       yaada dhiyesu

     voorstellen(kun je je-)           tilmaamuu

     voorstelling(de)                  qophii

     voortdurend                       yeroo hunda

     voorzichtig                         ofi eegannodhan

      voorzichtig                        nama of eeggatu             

     voorzitter (de)                  dura ta’a

     vorig formaat                    formataa duranii

     vorige                               kan darbe 

     vork                                  shuka pasta

     vormen                             uumuu

     vormt                                ni uumaa

     vraag (de)                        gaafii

     vraag (me)..af                 mataa ofi gaafachu

     vraag                            gaafii

     vragen                          gaafachu/gaafiwaan

     vragend                        gaafaata

     vrede (de)                    nagaa

     vreemd                        Waan adda, gadhee

     vreemd                        adda

     vreemde                       Nama biyya alaa

     vreemdelingediest       Wajjra Dhimma alaa

     vreemds                           hubachuuf kan nama rakkisu

     vreselijk                          baye gadhee

     vriendelijk                          nama garii

     vrienden                                  hiriyootaa

     vriezen                                    qoraa

     vriezen                         qorruu, kantaruu, cabbii ta’uu

     vrij                               bilisaa

     vrijdag (de)                  jimataa

     vrije                             bilissa/walabaa

     vrijheid (de)                 bilisummaa

     vrijwel                         qabataman,

     vroedvrouw                 dubarti desistuu

     vroeg (me)..af               mataa ofi gaafachu

     vroeg                           gaafaate/gaafatee

     vroeg                           yerodhan/ganaman

     vroege                          yeroodhan

     vroeger                        durri

     vrouw (de)                   dubarti

     vrouw (de)                   hadha mana

     vrouwelijke                  dubarti fakatu

     vrouwen                         dubartoota

     vuil (het)                       kosii

     vuilzak                         qaraciti kosii

W

     waaien                         qileensa

     waar                             eessa

     waar                             dhuga

     waar                             eesaa

     waar...in                        mal inni

     waar...op                      mal irrati

     waar...vandaan            eesaatti

     waarborg                      wabii

     waard                          gatii

     waarde (de)                 gatii

     waarin                          keessaa

     waarmee                                  akkamti

     waarom                                   malif

     waarover                                 wa’e malif

     waarschijnlijk                          tarii

     waarschuwt                               akkekachise/akkekachifte

     waarvan                                   esaa

     waarvoor                                 malif

     wacht                                      egii

     wachten (op)                           eguu

     Wandelen                                Gaara bahuu

     wandelen                                 milan deemu

     wangen                                   maddi

     wanneer                                   yoom

     want                                      sababn isaa

     wapens (het wapen)           meeshawwan (shuguxii)

     waren                                  turaniru

     warm                                   hoo’aa

     warmer                                 kan ho’ee

     was (de)                             micuu

     was dat maar waar             dhuga utuu ta’e

     was                                   turee

     wassen                             micuu

     wasserette                       bakka wayya mican

     wat (prachtig)                 akkan bareduu

     wat een...                        mali kan fakkate

     wat is dit?                      maaliin ?, kuni maali?

     wat voor                      malif

     wat                              malin

     wat...betreft                isaa kan ilaalu

     Water                         Bishaan

     Water vallen                  Finca'aa

     watersport (de)            ispoorti bishani

     wc (de)                        mana fincani

     WC                           Mana Ficaanii

     we                             nuui

     wedstrijd (de)            xabisa

     weduwe                      kan abban mana irra du’e

     weduwennar               kan haatimana jala dutee

     weegshaal                    safatuu minani (dakuu)

     week (de)                    torban

     weekend (het)             sanbata dura fi sanbata gudaa

     wenkbrauwen              nyaara

     ween                             bo’uu

     weer                           ammas

     Weer                        Haala qilensaa

     weeral                       ammasi

     weet                            beeku

     weg (de)                      kara gudda

     weg (de)                      karaa

     weg (ver-)                 fagoo

     wegen                       kara

     wegen                       karawwan

     wegen                        madaltuu (minan safartuu)

     weinig                         xinoo

     weining                       murasa ( xino)

     wel                             garii

     welgeteld                    hundumtuu, waligalatii, waan hunda

     welke                         isaa kami                    

     wenen                       bo’uu

     wens                        hawii

     wensen                  fedhii

     werd                      ...ta’e

     wereld (de)            aadunya

     werk (het)               hojii

     werk                      hojii

     werkblad               waan irrati hojeetan, iti bareessan

     werkelijk                 hojidhan

     werken                    hojechuu

     werkervaring             muxannoo hojii

     werket                      hojecha ture/turte

     werkgever (de)            itti gaafatama

     werkloos                      hojii dhabba

     werkloosheid               hojii dhabduma

     werknemer (de)           hojjetaa

     werkset                        waan iti tajajilaman

     werkt                       hojeechu

     werkt                      ni hojeta/hojeti

     werkten                       hojjetan

     werpt                     darbate

     west                       Lixaa

     westen (het)            gara lixaa

     wet (de)                   seeraa 

     weten                        baruu/beekuu, beekumsa

     wetenschappelijk         sayinsuma

     wetenschappers           sayintistoota 

     wie                           eenyu

     wij                              nuu/ unii

     wijs...aan                     erii

     wijze (de)                 tooftaa

     wijzen                       ifaa basuu, agarsisu

     wijzen                      eeruu

     wijzigen                       jijjiruu

     wil                          barbaduu

     wild dier                  Bineensa Busaawaa

     wilde                      barbadu

     willen                     barbadu

     wilt                        ni barbada/ni barbadi

      wind (de)               qillensa

      winkel (de)              suqii

      winkels                       suqootaa

      winnen                       mo’achuu

      winst (de)               bu’aa

      winter                    gana (yero qora)

     winter                     ganna

     wintersport (de)       isportii ganna

     wisselvallig              qileensaa geggederamu

     wit                          adii

     woedend                ori'aa, orituu, kan daruu, dalanu,

      woensdag(de)       robii

     wonen                    jirachuu

     wonen.. samen       wali wajjin jirachu

     woning (de)            jireenya

     woon                       jirachu

     woonde                  jiratera/jirateti

     woonkamer (de)       gordubaa,golgee (salooni)

     woont                     jirata

     woord (het)           jeechaa

     woorden                      jeechootaa  

     woordenlijst(de)          galmee jechootaa

     word                        ... ni ta’a

     worden                        gudachuu,

     worden                        ...ta’u

     wordt                        ...ta’e

X

      x-as                          tora X

Y

 Yemen                        Yemen 

Z

      z’n (=zijn)              kansaa

      zaak (de)                    dhabba

      zaak (de)                    dhimma

      zacht                         haphidhan

      zachtjes                      utani

      zag                          arge/argite

      zanger                    siirbtuu

      zat                          ta’u

      ze                           obbo

      zebrapad (het)            kara milan irra ce’an

      zeef                       gingilchitu, hungulatuu, calaltu

      zeer goed             bayee garii

      zeer                      ba’ye

      zeg                       dubachu

      zeggen                  jechu/dubachuu

      zei                         jedhe/jete

      zeiden                    jedhan

      zelf                         bagaa

      zelfbeheersing            dandeettii of to’achuu

      zelfstandig               bilisa, walaba ta’an dhabachu

      zenden                   eerguu

      zenuwachtig            dhiphachuu, ofirratti amantii dabu,

      zes                        jaa’a

      zessen (rond-)      sa’a 12 irrati

      zestien                   kudha jaa’a

      zestig                    jaa’tama

      zetel                       sofaa

      zetten (koffie-)           bunaa danfisu

      zeven                      torba

      zeventien                 kudha torba

      zeventig                      torbatama

      zichzelf                       mataa

      ziek                           dhukubsachu

      ziekenfonds (het)       minstera fayyaa

      ziekenhuis (het)          mana yaalaa

      ziekte (de)              dhukuba

      ziektekosten           basii wallansa

      ziektes                   idowaan

      zielen                   doniidhan demu

      zien                     arguu

      zien                    ilaalu

      ziet                     ilaale/ilaalte

      zij                       isaan

      zij                       ishee

      zijn                     kan isaa 

      zijn                       ta’uu (being, be)

      zijwind                   qileensa hama

      zin ( - om)               fedhii

      zin ( -in )                     filannoo kee

      zin (de)                       sababa

      zin                   gaale, anqoo, jeechoota

      zingen             farfaataa

      zingen             farfachuu

      zit                   argamu

     zitten               ta’aa

      zo                    siri akkas

      zo...mogelijk       hanga danda’ameti

      zoals                      sirrii akkuma

      zodat                   kunsi (inisii)

      zoek                   barbadi

      zoeken                  barbadu

     zoekt                   barbade/barbadee

      zoet                      mi’aa

      zogenaamd       ...jedhame kan waamamu

      zolder                kuta gutuu mana irra

     zomer (de)            bonaa 

      zondag                       sanbata gudaa

      zonnebrand             aduun gubamuu

      zorg (de)                     kununsu

      zorg (voor)            kununsa gochu

      zorg                      kununsa fayya

      zorgen (voor)        kununsu

      zou..willen           barbadu

      zout                     ashaboo

      zoute vis               qurxumi wadama (goga)

      zoveel                   bayee

      zover                     qopha’a

      zowel..als               sunis kunis

      zuid                        kibaa

      zuid                       kibba

      zuiden (het)          kibaa

      zuidwesten (het)          kibba kabba

      zuivelproduct           nyata sanyi hanani irra dhufu

      zulke                     kan kana fakkatu

      zus (de)                  obolleti

      zusters                 obolaa durba

      zuur                     hadha’a

      zwaar                    ulfataa

      zwak                     dhadhabuma, hanqina

      zware                    ulfataa

      zwemmen             bishan dakuu

      zwijgen                       caalisuu

 

 

Nedrlands Alfabet

A         a          kat

B         b          boek

C         c          citroen

D         d          deur

E         e          bed

F          f          fiets

G         g          goed

H         h          huis

I          i           kind

J          j           jas

K         k          krant

L         l           les

M        m         man

N         n          meus

O         o          mond

P          p          paard

Q         q          quiz

R         r           raam

S          s          stole

T          t           tafel

U         u          bus

V         v          vis

W        w         wasmachine

X         x          xylofoon

Y         y          yoghurt

Z         z          zee

 

 

 

 

·         Extra:

 

ei/ij      ei.ij      reis

ui         ui         huis

au/ou   au/ou   saus

eu        eu        deur

oe        oe        schoen

ie         ie         bier

 

Aa       man;    raam

A+u=au; A+i= ai

Ee        bel;      beer

E+i=ei;E+u=eu ei, neus

Ii         vis

T+E=ie  hier

Oo hond, doos

O+e= oe boek,

O+u= ou kous

Uu bus, muur

U+i=ui, huis

I+j= ij , rijst, wijn , jij, hij, wij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oromoo – Nederlans woordenboek

 

 

     

                 

.qophee dheeraa                   naaldhakken

aaddaa                                 cultuur (de)                            

aaddee                                 mevrouw (de)        

aadumaa (aadaa)                   culturele                     

aadunya                                 wereld (de)

aajaaju komputera afaan         muisknop

aajaajuu komputera harkan       muis

aanaan                                     melk (de)

Aaraba                                      tong (de)

abamana hintala                         schoonzoon

abba mana /dhirssaa/                    man (de)

abba mana /kan mana kiresu/       egenar                  

abba mana ishee                         haar man                    

abba mana ta’u                            bezitten                                  

abba seeraa                                rechter (de)

abbaa buddeenaa                       stiefvader (de)

abbaa dhimmaa                          client                          

abbaa                                           vader (de)  

abbaboota( ililootaa)                    bloemen                     

abbaruu                                       afkeuren                    

abdatama                                     betrouwbaar                        

abdii                                             hoop (de)            

abdii godhachuu                           hopen                               

abdiin waan eeggachuu                afachting

abida dhamsituu                           brandweerman                      

abiyuu                                          schoonvader (de)

Abootefate                                    gegrepen                    

accessories guboo komputera         bureau-accessoires

achii                                                er

achii irra                                         er…aan            

achii irraa                                       let…op                                  

achii                                               uit

achiin, duba, booda                        dan

adabbii                                           boete                          

adadaa                                           tante

adamoo                                          jacht   

adamsuu                                     jacht

 adaraa keessan eegaa                  ogenblikje(het)

adda adda kan ta’e                      bijzonders

adda adduma                              tegenstellingen

adda adummaa, addaa addaa  verschil(het) 

adda kan ta’e                               bijzonders

adda kan ta’e                               speciaal  

adda                                             ander              

adda                                             vreemd           

adda-adda, garaagara                  verschillende

addababa’ii                                  carre

addan ba’a                                   verschilt

addan ba’uu                                 verschillen

addati                                           apart

addati                                           scheiden                                

adeebabay                                   plein (het) 

adeemsa irratti                             op reis

adeemsifamu                                gevoerd                        

adeemsisu                                 voeren (een ge-sprek)

adesuu/ibsuu                                verklaar

adii                                               wit

Adooleessaa                                 juli

aduun gubamuu                       zonnebrand

Afaan Faransay                         Frans                            

afaan                                            mond (de)                  

afeeraa                                         uitnodigingen

African                                       Afrikaans       

afrifata                                         onrustig

Afrika                                        Afrika

Afur                                             vier     

afuura                                     geest (de Heilige-)  

agarsisu                                  vertoont

agarsisu                                  wijzen

 agarsisuu                                tonen aan      

ajaa                                               stinken           

ajaa’ibsiisa                                    verbaasd

ajaajaa                                          beheersen

ajaaju komputera bakka tuqan      muisknop

ajaajuu komputera harkan               muis

ajaajuu                                          bestellen                    

ajajaa keenuu                               commanderen

ajajaa                                            opdracht (de) 

ajajaa                                            opdracht (de)

ajajaa                                            van (moeten-) 

ajeeja keenuu                               commanderen            

ajuuzaa                                                  idiote

akakayu                                    grootvader (opa)        

akka carraa                                   geval (het)                       

akka haratti                                  opnieuw    

akka jiruti                                   bij wijze van   

akka tasatti                                   per ongluk

akka tasatti                                   per ongluk

akka tasoota                                   mogelijkheden

akka                                             acht  

akka                                             als   

akka… laka’uu                        acht                          

akkaataa                                 conditie

akkam                                          hoe gaat het (met)     

akkam bultani                              goedemorgen             

akkam dhisfatan                            goedenavond             

akkam ta’u danda’a                     hoe komt dat             

akkam                                          hoe gaat het (met)        

akkamti dhufu danda’aa              hoe zou dat komen? 

akkamti                                       waarmee

akkan barbade                              naar (mijn gevoel)

akkan bareduu                          wat (prachtig)

akkanaa                                     inderdaad

akkastti ol kaa’ii                          opslaan als

akkata hojii                                  apparaat                     

akkekachise/akkekachifte            waarschuwt   

akkowwan                                   grootouders                  

akkuma jedhan yoo ta’e              volgens

 akkuma kana gaditi                     als volgt          

 akkuma kana                               net als 

 akkuma tasa                                toevallig

 akoo fi akakayu                          grootouders               

akoo                                             grootmoeder (oma)    

alaa manaa                                                                       buitenshuis                

allaa                                              buiten(van-)               

Allaattii                                       vogels

Amajii                                          januari

amala garii kan qabu                    aardiger                        

amalaa                                      gedrag (van)              

amalaa                                          karakter (het)    

amanamaa                                   betrouwbaar              

amanamaa, amanamtuu                loyaal

amanamaa                                    eerlijk            

amanamtuu                                  loyaal

amansiisuu                                   overtuigen

amantaa                                    geloof                        

amantaa                                  geloof (het)                

amanuu                                    geven…tot                

amanuu                                      toegeven

amatti                                           Schoonmoeder (de)

amayaa/amayessa                        moderne

ambari harka                                arm band                   

Amerika                                     Amerika  

amma                                           heden                        

Amma                                          nou     

amma                                           tegenwoordig

ammas                                        weer

ammas argachuu                          krijg…terug

ammasi                                      weeral

amntii                                           geloof                        

ampolii fanisuu                            lamp vervangen   

amummachuu                               geevwen                    

ana                                               me

anaa                                              ik        

anaa                                              me   

anaan                                            melk (de)

Angoo/tayita gadii dhisuu           ontslagemend              

anqaaquu, buphaa, kilee             ei (het)   

apartamaa                                  flat (de)                        

appili                                            appels      

arabuu                                          likken 

aredaa refu biqilu                         stoppeldbaard

areeda                                          baard

arfaan walqixee                             carre

arfasaa                                          lente (de)

arfassaa                            lente (de)

argaate/argaatee               ontdekt

argachuu                           bereiken         

argachuu                           gekregen                    

argachuu                           gevonden                   

argachuu                           behalen          

argachuu                           bereiken

argachuu                           gevonden    

argachuu                           krijg/krijgen

argachuu                           krijgt…mee

argachuu                           ontdekken

argachuu                           tref

argachuu                           vinden

argame, uumame,                  ontdekken

argamu                             zit

argamu (iddoof)               bevinden(ons)                

argamuu                           getroffen                      

argate/argatee                   ontdekt

argate/argatee                               treft

argate/argatee                               krijgt

argate/argatee                               vond   

arge/argite                                    zag     

argee/argitee                                 kijkt…aan

arguu                                            zien    

arifachisadhaan                           gauw

arifachisadhan                              onmiddellijk

arifachisu                                    opschieten              

arifata (sardama)                         rap

aritiidhan                                    per expresse

Arrifataa, arrifachuu                    snel

aruu                                              verbaast

aruu, dalanuu, dheekamuu           kwaad

aruu, gaduu                                  ontevereden 

aruu, gaduu                                  verbaast

asaasuu                                       fluisteren

ashaboo                                    zout

ashuraa galu                                 verzekeren

ashuraa kan qabu                     verzekerd

ashurraa                                      belasting (de) 

asi                                              hier                            

asi irra                                          hiervan  

atari xobee                                   erwt(en)                     

ati                                               je (=jij)

Awuropa                                    Europa 

awutomatik                                  automatisch           

awwaara’aa                                  afstoffen

ayipiin bareesuu                              typen

ba’eesa                                         natuurlijk

 ba’uu                                           uitgaan

ba’ye                                            zeer

baadjetaa                          begroten         

baandi irrat                                   ineens

baankii                            titelbalk

baarmeexaa                                  hoed                          

baaye                                            veel

baaye’e                             erg                             

 babalinaa                         lijst (de)

babura kesaa kessan                     metro (de)

baburra magaala kessa      tram (de)

baburra                             trein (de)

babuuraa                           perron (het)

bachuu                                          dragen           

badhaasa                          prijzen

badi dalaguu                                shuldbewust

badii                                             shuldbewust

baduu                                           kaas (de)

baduu qooga                                kaas de

baduu                                           los

baduu                                           verdwijnen

baduu                                           verliezen

baduu                                           vermist

bagaa                                            zelf

bagaa gamade                              gefeliciteerd              

bahaa                                            oost

bahaa                                            oosten (het)

bakk konkolatan dhabatu            garage                       

bakka  dhiqanaa (shaworii)          douche (de)   

bakka /iddoo/busin dhabatu    bushalte(de)                   

bakka adda addati yalu    toepassen

bakka banna                                 ruimte (de)

bakka baqatan iti dandhamatu       opvangcentrum

bakka busuu                                 vervangen

bakka caal jedha               rustig

bakka caalli jedha             stil

bakka eegumsa qabu                    behouden       

bakka fuduraa(ija mukaa)            tuin (de)

bakka fula itti dhiqatan                lavabo

bakka ibsan fi dhaamsan              aan-knop                    

bakka irra egalamuu                     startmenu

bakka irra kasuu               verplaatsen

bakka kossin komputera ta’uu prullenbak

bakka kussa mata duree   titelbalk

bakka lamati                     tweeén

bakka meesha tullan                     afdeling(de)               

bakka namni itti bayate     drukke         

bakka qaama itti dhiqatan            bad     

bakka tiketi xiiyaraa kutatan  reisbureau

bakka waa batuu              spatie

bakka wayya mican                     wasserette

bakka                                           plaats (de)

bakka, iddo  argamu                    aanwezig                  

bakka, sadarka                             status

bakkan ga’u                                 lukt

bakkasaa                           ging (over)                 

bakke                                           veld (het)

bakkootaa                         plaatseen

balaa abida                                   brandweer                 

balaa                                             accident                               

balaa                                             antecedent                 

balaa                                             gevaar (het)               

balaa                                             ongeluk (het)

balali’aa                            vlieginier

balali’uu                           vlieg kaart (de)

balali’uu                           vliegen

balalisaa xiyyaraa             piloot

balalisaa                            vlieginier

balalitu fooda komputera irra        navigatiepijlen

balaqeesa boka                 bliksem (de)               

balbaalaa                          deur (de)                    

baldi bishani                                 emmer            

balesaa                                         shuldig

balesuu                             shuldbewust

balesuu,                            afgelasten                  

balinaan                            uitgebreid

balla konkoolataa             omgvalen

balla’a                                           brede                         

balla’a (safii)                                ruim

balla’a                                          ruime

balleessuu                         afzeggen                    

balleessuu,                                    annuleren                   

ballesa amanuu                 geeft toe                    

ballesaan namati dhaga’amu        schuldbesef

bane/bante                                    opent

banii                                             doe…open                 

bank                                             bank (de)             

bankii                                           postbank (de)

bantu vinnoo                                kurukentrekker

bantuu qaruuraa               flesopener                  

banuu                                           openen

baqaachuu, baqaatii                     banneling       

baqaqaa                            barst

baqaquu, dho’aa               barsten           

bara dhalota/ wagga/                    jarig

bara haraa                         millennium (het)

bara                                              jaar(het)

baraarsa,                           assurantie                   

barachuu                           geleerd                       

barachuu danda’uu                      leergierig

barachuu                           leer

barachuu                           leren

baradheera                                   geleerd                       

baranda                            veranda

bararamu nagummaa                    veilig

baratoota                           cursisten                    

baratoota                          leerlingen

barbaachisa                                  belangrijk                             

barbaachisa                                  nodig (is-)

barbaachisu                                  nodig (hebben-)   

barbaachisuma                  hoef (-nooit)              

barbade/barbadee                          zoekt

barbadi                             zoek

barbadu                            willen

barbadu                            zoeken

barbadu                            zou..willen

barbadu                            vind

barbadu                            wilde

barbaduu                          behoeven       

barbaduu                          gezocht

barbaduu                          vinden            

barbaduu                          wil

barcuma                            stoel (de)

barcumootaa                                stoelen (de)

bareduu                            prettige

 bareduu/baredaa              mooi

baree/bartee                                  komt.te weten(over)

bareeesa biyya                              staatssecretaris

bareefam gegengooti jituu           scrollwheel

bareefama marame jiruu   scrollen

barifachuu                        laat

barnoota fayya                             geneeskunde              

baroota(bara)                                eeuwen                      

barrachuu                         studeren

barrate/barratee                leert

barresite  /barresee                       geschreven                 

barresuu                            schrijf

barresuu                            schrijven

barsisaa dhira                                meester

barsisaa                             leraar (de)

barsistuu dubarti               juffrouw (de) 

barsistuu dubarti              juf (de)                                  

barsistuu                           lerares(de)

baru (mirkanesuu)                        constateert                 

barumsa oogumma fi technika beroepsonderwijs      

barumsa qooqaa               taalcursus (de)

barumsa ykn hojii irra hafuu afwezig                 

barumsootaa                                 lessen

barumssa                          les (de)

barumssa                          onderwijs (het)

barumssa, lenjii                 opleiding(de)

baruu                                            weten

basha’ii                             geniet                         

bashanansisa                                 interessant

bashananuu                                  genieten (van)            

bashananuu                                  plezier (het)

bashannana                                  recreatie

basi ashurraa                                belastingen     

basii itiin hirmatan (lixan)            startgeld

basii itti ba’e                                gekost                        

basii wallansa                              ziektekosten

basii                                              kosten

bassii (uffataaf)                doe…uit                    

batani basuu, dabarsuu     uitvoer           

bataskana                         kerk (de)

battala       tokko                         ogenblik (het)

batuu fayilaa                                map

bayate yoo  jedhame                    hoogstens                  

bayate/bayatan/                er…mee                     

bayatee/bayatan/              daar…mee     

bayatee/bayatan/              daarmee                     

baye gadhee                                 vreselijk

baye garii                          te gek

baye garii                          uitstekend      

baye’e                                          te

bayee                                            heel                            

bayee                                            heel wat            &