Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         
 • E E NY U Q A B S A A ‘ O N N I ? !

  Dubbiin namaa dhufeef akka argan dubbachuu

  Moo dhugaaf qabatamaan lubbuu ofii laachuu?

   

  Anaaf kan naan galle hiikkaan qabsoo ammaa

  Kaayyoo aggaamame bira akkamiin gahamaa?

   

  Baradhe kan jedhu kan qubee lakkaa’ee

  Qabsoo lafa kaa’ee walnyaachuutti gadi taa’e

   

  Kaan dalagaarra jira kaayyoof manaa ba’ee

  Bosonatti galee namaa gadi ta’ee

   

  Jiraachuu utuu qabuu akka nama tokkoo

  Beelaan dararamaa baataa jira rakkoo

   

  Kaan garuu wacumaan lafa dadayyaasaa

  Haaduu qara lamaa ta’eeraam basaasaa

   

  Asiif achi fiiganii oduu tatamsaasuun

  Waan guddaa kaa’anii harcaatuuf daa’imuun

   

  Itti fafakkeessaaf of tuulummaan gamaa

  Dubbiin waa’ee hinbaafneef susussuktuu namaa

   

  Mee maali Oromoo maaltu fala laataa?

  Gaarri bu’aa ba’iin maaliin walqixxaataa?

   

  Mee akkamittiin adda baafatamaa

  Moo namni hunduu qixa faarfatamaa?

   

  Inni kaan yoo falmu dirree qabsoo seenee

  Kaan FB bookkisa ta’eeraam maxxannee

   

  Lagaan walqoqqoodee gajjallaaf gararraa

   As achi kurkuraa fakkaatee gaararraa

   

  Kan muraasni hojjeteen kumni yoo of jaje

  Hirribarraa ka’ee sireerraa baajjajee

   

  Nama gidduu seenee saba utuu qoqqooduu

  Utuu waa hin hojjetiin afaaniin barooduu

   

  Erga qabsoo ta’ee maqaansaa silumaa

  Kan tokko cabetti inni maaf waamamaa

   

  Egaa jecha qabsoof hiikni habarbaadamuu

  Malee kan akkakoo kuni takkaa itti hinwaamamuu

   

  Kaanis afaan baneef galata hinargatiin

  Kan gootni galmeesseen lugni itti hinwaamamiin

   

  Yookaan nuuf haataa’u ulaagaan qabsoodhaa

  Malee meeshaa hinta’iin bookkistuuf farroodhaa

   

  Marartee sabasaaf isa lubbuu laate

  Rasaasni diinotaa dhoksaatti isa nyaate

   

  Kan qilinxoof Ziwaayiin mana isaaf ta’e

  Maa’ikelaawwiif kachalleetti naftisaa dacha’e

   

  Isa gootni ilmaa kan falme ifatti

  Malee anaaf ati goota miidiyaati

   

  Barataa barnootasaa utuma jaallatuu

  Isa hankaaksite ilmaan warra hattuu

   

  Isa kaayyoo dheeraan jalaa gabaabbate

  Fayyaa guutuus dhabee sammuudhaa maraate

   

  Mana murtii dhaqus sobni itti murtaa’ee

  Utuu dhugaa qabuu cabee hunkutaa’e

   

  Isaaf gale malee hiikkaan qabsoo suni

  Maal goone maal qabna keenya maal ga’eeni

   

  Beekaas jettu wallaalaa hayyuu jettee faarsuun

  Amantiif lagaan waa meeqa munaaguun

   

  Siifis ta’e anaaf homaa hiikkoo hinqabu

  Namnuu nuffee dhiisaa gaafuma dadhabuu

   

  Taakkuu tokko deemuun jennaan, maraatooni

  Wanti anaaf hingalle eenyuu qabsaa’onni?

   

  Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa

  Harvard University, USA

  email. beekanguluma@gmail.com

  Cell Phone +1 (617) 319 44 98

  Twitter: @beekanguluma

  Skype: hayyuubeekan1

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved