Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Lakkii nahubadhaa ani biyyaaf albuudaa
Natti fayydamaa hojjedhaa waan guddaa

A B J U U B A A Y'E E J I R A !!!!

An nagaadha se'ee manaa gadi ba'ee
Waan dhaloota cabsun gurrakoon dhaga'e

Hojiinkee jallaadhaa sirrii miti lakkii
Kanaan itti fufnaan akka duutu beekii

Kan ati hojjettuu hojiin aartii sunii
Dhaloonni dubbisee nutti ta'ee jinnii

Kanaafuu callisii dhiisi wanta kanaa
Nanbarreessa jettee xibaaruukee sanaa

Baay'ee siif obsinee waggaa lama guutuu
Utuu sammuun cabnuu garaan nugubatuu

Afaan jaarraa tokkoof ukkaamfamee turee
Gaafa ati buqqistuu nuunuu nuhunkuree

Jedhanii yaaddoo qaban hundaa naaf himanii
Akkan hindalagneef hojii dhaab jedhanii

Isan uummatakoof oonnadhee hojjedhuu
Amma dafii dhaabi hojjennaan beekkadhuu

Jedhanii achiif asii natti bilbilanii
Akka isa maraatee sammuu nadhowwanii

Meeqa bilbilanii meeqa nadoorsiisaa
Dafii biyyaa ba'ii ke dhumni badisaa

Yeroo isaan jedhanii xiinsammuukoo cabsaa
Tokko lama jedhee dhaggeeffadhee obsaa

Lakkii nahubadhaa ani biyyaaf albuudaa
Natti fayydamaa hojjedhaa waan guddaa

Dhaloonni ammaa kuni kan olburqaa jiruu
Abidda saafaadha feetu siif hinhiluu

Yoo kudhan ajjeeste kumaatama burqaa
Waaqnis dhugaa roobee olnuubaasa suuqaa

Kana booda sobni hinmo'uu nurratti
Atis gochaa gootef gatiikee argattaati

Gochakee babbaadaa seenaaadhaafan dhiisa
Waaqnuu guyyaa tokko iccitakee baasaa

Hayyuun dugdaa gogee gadi ciisee barreessaa
Kankee garuu hojiin yeroo hundaa basaasaa

Gola seenaa keessa gadi kan baafamte
Kangaraakee malee maqaa lammii gattee

Buddeen cabduu tokkoof haadhookee kan nyaattu
Faayidaa yerootiif diinatti gurgurtee, du'aafis kan laattu

Siif Waaqni gatiikee ifatti siif laataa
Sanyii amma facaafte dachaadhaan haammatta

Hubadhaa Oromoo sabnikoo guddichi
Yeroonsaa gaheeraam dho'uuf galaanichi

Afaan Oromookoo egaa kana booda
Dachaa keessaa ba'ee gaararraa baroodaa

Kan ukkaamsuuf yaaluu eenyumma ganamaa
Kana booda cabee galaanaan nyaatamaa

Baay'een itti yaade wantoota gurguddaa
Hojiin addunyaa kun garaa namaa waadaa

Kan darbe xiinxalee kan har'aas yoon qeequu
Dhimma guddaas miti waa xiqqoo hangan beekuu

Kitaabota senaas waa gaggaragalchee
Gootni sanyii gootaa enyuun akka dhalche

Qotee sakatta'ee qorachuus yaaleeraa
Maanguddoos qoradhee waa' iyyaafadheera

Nama tokkon dhabe nama qalbiin addaa
Sabasaaf jiraatee hojjetu waan guddaa

Garaa lafaa keessaa kan qotee waa baasuu
Ilaalcha addunyaa kan gadi qabee raasuu

Nama yeroo hundaa haqaf guggubatee
Mul'ata dhaloota qixaan kan hubate

Gaara gadi qabee kan tulluurraa ibsuu
Jallaa yaada namaa isa durse jigsuu

Hammeenya nageenyaan nama bakka buusuu
Kan dhaabatee falmuuf haadha hiyyeessaa boossuu

Qaroo oladeemoo kunuunse guddisee
Seenaa biyyaa bade sassabee deebisee

Hayyuu roorroo jibbee biyyarraa godaanuu
Kan walitti qabee sabasaaf ijaaruu

Barataa wallaalaatti dhukaasa banuurra
Aammatee gorsuudhaan kan buusu araara

Daa'ima xobbeetti cabsanii utuu hinkutiin
Aannaniin sooranii warra bulfatani

Warra maqaa isaanii addunyaan faarsitu
Dhalootaa dhalootatti baraan dabarsitu

Warra uummatichaaf halkan guyyaa yaadu
Kan irraa ifatan warreen isaan gaaduu

Imaanaa abbootii kutannoon baatanii
Garaaf malee maqaaf warreen jiraatanii

Namoota dhalasaaniif kawoo olkaa'aanii
Du'aaf roorroo hamaa obsaan danda'anii

Nama akkasii kana biyyakoo barbaadaa
Wal i'iyyaafadhaa an dhabeetan aadaa

Namoonni akka kanaa biyyaaf bakkalchadha
Fagoo jiru taanaanis deebisaa naagalchaa

Namoonni akkasii kun sabaaf qabeenyaadha
Galfata hin nyaataniiti imaanaa itti laadhaa

anaan garuu....
Biyyin keessa jiru nasimachuu didee
Miirakoos wallaalee sum'iisaan nahidde

Amallisaa burree keessisaas waraabuu
Qoraattiin keessasaa lama namandhaabu

Iyyadhee wawwaadhee dirmannaa yoon dhabu
Maasii abbaakoo keessa diinni yeroo labu

Fageessee akka hindemne miilla takkaalame
Fayyaadha akka hinjenneef jiraa awwaalame

Anaaf jiraachuumoo du'atu faladha
Yaa uummata keenyaa mee debii naalaadhaa!!!
ayiii....animee...
Qilleensi banbanee bubbeen laboobullee
Qeerransi yoo harqe hamaakennis fiilee

laftis galagalee samiin cacabuyyuu
Lafee abbootakoo lafa keessaa iyyuu

Nadhiphisaam jamaa boqonnaa nadhowwaa
Doorsisa hinsodaadhuu ani miti gowwaa

Imaanaa goototaatu boqonnaa naan laatu
Kan seenaa yaadatu argeef quufee hinyaatu

Anoo nanbarreessa yerookoo itti kennee
Dhoksaa baay'ee jira kan namni hinhubannee

Dilbii ukkaamamee jaarraa hedduu duraa
Kanan wajjin miixadhu abjuu baay'ee jira

////****yaadannoo guyyaa doorsisaaf****////

Beekan Gulumma Irrana

Mudee 2014

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved