Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Aartiiwwan keenya quba qabnaa?
Beekan Gulummaa Irranaa
Kabajamtoota uummata Oromoo baga booqaa birraattin walfaana geenye. Waggaa darbe keessa barruu keenya 'GADAA' jedhamtu keessatti artiiwwan hayyoota keenyaan qophaa'an quba sinqabaachisuun keenya niyaadatama. Kunoo ammaan tanas daangaa aartii keenyaa yeroo ammaa kana akka giimii abiddaa boba'uu eegale kana caalaatti akka beekamuuf hayyoota keessanis akka quba qabaattaniif daangaasaa baldhisnee isiniif dhiyeessinee jirra. Kaayyoon keenyas, aartii uummata keenyaa beeksisuu, hayyoota keenya jajjabeessuufi Afaan Oromoo kallattii hedduutiin guddate addunyaarratti fudhatamummaansaa dagaage arguudha. Kunis aarsaa gootota Oromootiin waan as gaheef imaanaan nurra jiru boqonnaa nudhowwatee jira.

Kitaabonni kanaan dura Beekan Gulummaa Irranaa-tiin hanga ammaatti maxxanfamanii hawaasa Oromoo bira ga'an lakkoofsaan 20 dha. Kan barreeffamanii maxxanfamuuf qophaa'anii jiran 8 dha. Warreen hawaasa qaqqabanii jiranis kanneen armaan gadiiti.
1. KOOTICHA KOTA'AME. Seenaa Asoosamaan Qindaa'e.
2. LOOKOO JAALALAA. Asoosama Dheeraa
3. GAACHANA DHOMMOQE. Asoosama Eenyummaa Gonfachiisu. 2013.
4. BU'UURA BARUMSA AFAAN OROMOOfi AFOOLAa 2013. (Nama Faana).
5. IMAANAA JIREENYAA. 2013. (Nama Faana)
6. HAMUUMMANNAA: Kuusaa Weedduu Oromoo. 2013.
7. BAKKALCHA: Oduuu Durii Oromoofi kan biroo: .2013.
8. MUDATA: Baacoowwan Gaggabaaboofi kan biroo. 2013.
9. OONNATA: Geerarsa Oromoofi kan biroo. 2013.
10. DHIKKIFANNAA: Kuusaa Walaloofi Saayinsiisaa. 2012.
11. GUUBOO SEENAA:Maxxansa 1ffaa. 2012.
12. GUUBOO SEENAA:Maxxansa 2ffaa. 2013.
13. BIIFTUU: Guddina Afaanii. 2012.
14. WAL’AANSOO: Gorsa Dhalootaa. 2012.
15. YANDOO: Ogumaafi Ogwalaloo Oromoo. 2012.
16. NAATOO: Duudhaa Gaa’eela Oromoo. 2011.
17. KATTAA: Ogummaa Barreessuu. 2011.
18. SANYII: Ogummaa Dubbisuu. 2011.
19. DILBII: Bu’uuraalee Afoola Oromoo. 2011. 

20. GIIMII UKKAAMAME: Asoosama  2014
II. Kitaabota xumuramaa Jiran.
1. FAAJJII SAMII KEESSAA: Asoosama
2. WALDIIGESSA BARII: Asoosama
3. WARQEE QABSOON BOODAA: Asoosama
4. GALAANA RAAFAME: Asoosama
5. JOOBIRA: Mala Barreessuu Ogumaa
6. DHIIGA DHIIGA XUUXE: Walaloo
7. OGUMA AFAANII: Kitaaba Barnootaa
8. NADHII: Afoola Oromoo


Seenaafi Waaqeffannaa Oromoorratti Kitaabota Afaan Oromootiin Hayyootaan Barreeffaman:

Lak. Mata Duree Barreessaa Qabiyyee
1 Ilaalcha Oromoo Dirribii Daamusee Seenaa
2 Daaniyaa; 2006 WADO. Waaqeffannaa
3 Safuu Oromoo; 2012 Dr. Firaa’ol Taammiruu Seenaa
4 Duub Deebii Seenaa; 2012 Gammachuu Wiirtuu Seenaa
5 Qabsoo Uummata Oromoo Eessaa Ka’ee garamitti; 1996 Abbaa Duulaa Gammadaa Seenaa
4 Kudhaama Seenaa; 2013 Leellisaa Aadaa Seenaa
5 Duudhaa Maammoo Gadaa Seenaa
6 Gadaa Jildii- 1
Dhangee Dabballee Oftaanenus Dassee Seenaa
7 Irreecha Harsadii Caalaa Soorii Waaqeffannaa
8 JAARRAA:Seenaa Haaromsa Booranaa Jaatanii Diidaa Waaqeffannaaf seenaa
9 DHANGAA DHALOOTA QUBEE: Tumsa Haaromsa Seenaa Oromoo
Gazzahaany Lammii Seenaa
10 Qaanqee Qabsoo Oromoo Yaassiin Mohammadifi
Mohammad Ismaa'il Seenaa
11 Seenaa Qabsoo Oromootaa Mohaamed Se'id Seenaa
12 Leenca Oromoo (H/Aaddam Saaddoo Amaan Nashaa Huseen Seenaa
13 Seenaafi Aadaa Oromoo Fiixee Birrii Seenaa
14 Bu’aa Ba’ii Qabsoo Uummata Oromoo Dr.Getachew Jigi Demeksa Seenaa

Asoosama Bebbeekamoo Hayyoota Oromootiin Barreeffaman (Asoosama Dheeraafi Gabaabaa)

Lak. Asoosama Barreessaa Bara
1 Kuusaa Gadoo Gaaddisaa Birruu 1991/ 1983
2 Godaannisa Dhaabaa Wayyeessaa 1992
3 Suuraa Abdii Kumsaa Buraayyuu 1993
4 Hawwii Isaayyaas Hordofaa 2003
5 Danaa Asafaa Tafarraa 2000
6 Imimmaan Haadhaa Toleeraa Fiqiruu 2008
7 Imaanaa Imaltuu Abrahaam Tasfaayee 2008
8 Seexaafi Seenaa Tafarii Nugusee 2008
9 Miila hin Shokoksine Yasoo Kabbabaa 2010
10 Dhoksaa Jireenyaa Abdii Fiixee 2011
11 Eela Rahiimaa Jawwaar 2008
12 Dhundhuma Hin Dhumne Abdiisaa Tibeessoo 2012
13 Madaa Madaa Suphe Gammachiis Alamuu 2014
14 Namummaa WBO 2012
15 Dirmammuu Takilee Qinaaxxii 1995
16 Yoomi laata Isaayyaas Hordofaa 2003
17 Yaadanii Bantii Oliiqaa 1998
18 Anaan’yaa Asafaa Tafarraa 1998
19 Dhaamsa Abbaa Gaaddisaa Birruu 2002
20 Galaa Dhiigaa Abrahaam Jaalataa 2013
21 Jinnii Nyaaraa Ayyaanaa Mul’ataa 2012
22 Sookoo Jaalalaa Badhaasaa Gabbisaa 2012
23 Eelaa Jireenyaa Baqqalaa Lataa 2012
24 Qara Eeboo Wasanee Bashaa 2001
25 Jabala Jaalalaa Wasanee Bashaa 2001
26 Xalayaa Jaalalaa Wasanee Bashaa 2005
27 Guuboo Seenaa Beekan Gulummaa 2012
28 Gaachana Dhommoqe Beekan Gulummaa 2013
29 Lookoo Jaalalaa Beekan Gulummaa 2012
30 Kooticha Kota’ame Beekan Gulummaa 2014
31 Ji’a Dukkanaa Daandii Guutamaa 2012
32 Waadaa Dastaa Dassaaleny 2011
33 Tokkummaa Dr. Taakkalaa Oljiraa 2012
34 Dukkana Barii Jalaa Fedhasaa Taaddasaa 2012
35 Imala Jireenyaa Gaasharee Abdiisaa 2012
36 Fedhii Gamtokkee Gaaddisaa Birruu 2011
37 Yaboo Yeellofte Gosaa Turaa 2012
38 Amartii Imaanaa Hambaasan Guddisaa 2013
39 Tsigeeredaa Isaayyaas Hordofaa 2012
40 Madaa Ciqilee Isra’eel Habtaamuu 2012
41 Abjuu Edaa Kabbadaa Alamuu 2011
42 Abbaa Hin Qabu Kumaa Duulaa 2011
43 Kunoo Kun Maali? Lammii Bayii 2011
44 Ciniinsuu Lammii Girmaa 2012
45 Qaroo Dhiiga Boosse Mootii Mootummaa 2012
46 Eelaa Harmee Oliyaad Cimdii 2012
47 Huuruu Harree Qannaa Wayyeessaa 2012
48 Ilkee Arrabaa Yeeyyis Birruu 2012
49 Imaanaa Jireenyaa Yeroosan Shallamaa 2013
50 Gurraacha Abbayyaa Dhaabaa Wayyeessaa 2013
51 Cancala Birmadummaa Namee 2013
52 Dhaamsa Dhumaa Galaanaa Dheeressaa 2013
53 Faana Imaanaa Walabummaa Dabalee 2014
54 Sussuka Adoolessaa Malkaamuu Taarikuu 2013
55 Hiree Dukkanoofte Naa’ol Alamuu 2013
56 Hiree Galgalaa Hawwii Gonfaa 2014
57 Du’a Gurraacha Yoomiyyuu Mul’ataa 2013
58 Gaadii Beenyaa Dhaabaa 2014
59 Ekeraa Dhugaa Hundaa’ol Mokonnin 2013
60 Biiftuu Barasaa Shifaa Ibiraahim 2012
61 Heexoo Marabbaa Ulfinaa 2013
62 Jiruu Moo Du'a; Dubaay Moo Biyya? Jamaal Kadir 2014
63 Hiree Abrahaam Tasammaa 2013
64 Du’a Laga Abbayyaa Abrahaam Tasammaa 2014
65 RIRRIITTAA Hawwii Gonfaa 2014
66 Caancala Qabsoo Hawwii Gonfaa 2014
67 GIIMII Beekan Gulummaa 2014
68 Hayyuu Bara Keenyaa GDSAAO Y.JIMMAA 2014
69 Doobbii Jaalalaa Ayyaansaa Mul'ataa 2014
70 BOORSAA HARKAAfi asoosamoota biroo Ayyalaa Ejeree 2014
71 SINBOONEE
Angaatuu Caalaa 2014
72 RIQICHA WALARGAA
RAGGAASAA TASAMMAA 2014
73 HIDHAA HIN HIIKAMNE
WABII XILAHUUN
2014
74 DAAWWITII DHALOOTAA Dassee Bantii 2014
75 RAAYYAA DHUGAA Toleeraa Fiqiruu 2013
76 GALOO MAGARIISA Gammachuu Tashoomaa 2013
78 Keessummaan Eenyu? … Keessummeessaan Hoo? Teshome Kebede Dheressa 2014
79 waamicha suuraa 2014

Caalaa Adal Dhugumaa 2014
80 Gaadii Jaalalaa Tarree Garmaamsaa Qishiroo 2014
81 Siidaa Yaadannoo Dachaasaa Magarsaa Ejjetaa 2014

Gama Walalootiin Kitaabota Barreeffaman Oromoo

Lak. Mata Duree Barreessaa Bara

1 Biliqaa Xahaa Abdii 1982
2 Gundoo Booree Maaramee Harqaa 1993
3 Dheengee Abbaa Urjii 1996
4 Edas Edanas Asafaa Tafarraa 1997
5 Mootii Qubeefi Kumee Kumaatamaa Masqaluu Baalchaa 2011
6 Asaasaa Namummaa Gimbaar Nagaraa 2010
7 Coba Odaa Mulugeetaa Tsahaay 2010
8 Burqaa Jaalalaa Caalaa Hayiluu 2010
9 Du’umti Haa Du’u Mootummaa Asaffaa 2011
10 Talaantala Hararsheet Taaffasaa 2011
11 Kooti Moo Koo miti Kidaanuu Zallaqaa 2011
12 Barii Barraaqaa Qixxeessaa Taarraqeny 2011
13 Dunbulbay Qixxeessaa Taarraqeny 2013
14 Qorsa Sammuu Wasanee Bashaa 1985
15 Singiggoo Abrahaam Tasfaayee 2004
16 Qeerroo Biyyaa Wasanee Bashaa 1995
17 Deebiin Eenyu Biraa? Badhoo Malkaa 2013
18 Onnee Riphe Balaachoo Bulloo 2012
19 Gola Iccitii Boonaa Gammachuu 2012
20 Eenyuun Amantaa? Dastaa Dassaaleny 2009
21 Kaayyoo Dajanee Tarraffaa 2012
22 Madaa Kulkule Nimoonaa Curraa 2012
23 Maa Kolfa Dhaloonni? Lataa Qana’ii 2013
24 Karramoo Karaadha? Geetuu Dajanee 2012
25 Burqaa Fayyisaa Tolaa 2012
26 HIRQINFUU Beekan Gulummaa 2014
27 Quba Qabdii Dhugaan?
Taaddalee Taganyee 2014
28 Mdaa Qubaa Caalaa Indaaluu 2014
29 GUMDHAALA
Dajanee Gaaddisaa 2014
30 BILLIQII Xahaa Abdii 1981
31 Anaaniyaa Asafaa Tafarraa 1998
32 Dhiiga Diinomte Jaarraa Lammii 2000
33 Mildhata Suleman Ahemad 2012
34 Hawwata Sagalee Habtee Bulii 2010
35 Dhengee Abbaa Urjii 1996
36 Dhugaa Qabiyyeen Sanyii Soorii Rajee 2010
37 Qeerroo Biyyaa Wasanee Bashaa 2001
38 Warraaqsa Oromoo Ahimad Mohaammad 1996
39 Mootii Qubee Masqaluu Baalchaa 2009
40 Ekeraa Haroomayaa Abirhaam Tasfaayee 2006
41 -Walaloo Kadhaa Waaqaa
-Walaloo Sirba Jaalalaa
-Geerarsa Jomard 1839
42 -Walaloo Sirba Oromoo
-Kadhaa Waaqaa Tutscheck 1839-40
43 Sirboota Jaalalaa Bilillee 1839-40
44 Walaloo Sirboota Oromoo Rocheet Decherkort 1939
45 -Walaloo fuudhaa
-walaloo Amantii Enrico Cherulli 1922-23
46 -Oromo poems and poets.
-Walaloo sirbaa Morinoo 1935
47 -Walaloo sirbaa geerarsaa Dafaa Jamoo 1975
48 Onnee Madoofte Fufaa Sorsaa 1992
49 Miixuu ofkaltii Duraa Lammii Caalaafi
Tamasgeen Siraataa
2014
Seerluga Afaan Oromoorratti Kitaabota Hayyootaa Barreeffaman

Lak. Mata Duree Barreessaa Bara
1 Seerluga Afaan Oromoo Xilahuun Gamtaa 1995
2 Seerluga Afaan Oromoo Dr.Abdulsamad Mahammad 1994
3 Natoo Addunyaa Barkeessaa 2010
4 Sanyii: Caasaa Jechootaa Addunyaa Barkeessaa 2011
5 Seerluga Afaan Oromoo, Bantuu Haaraa(1ffaa fi 2ffaa), Qajeelcha Afaan Oromoo, Qaraa, Qartuu Jaarraa Wasanee Bashaa 1997;1999; 2000; 1986 fi 1992; 1995;2001
6 Furtuu Geetaachoo Rabbirraa 2000

7 QALBII Mirreessaa Amanuu 2014
8 SEMMOO Addunyaa Barkeessaa 2014

Kitaabota Afoola Oromoofi Saayinsii Isaarratti Barreeffaman:

Lak. Mata Duree Barreessaa Bara
1 Qorii Hambaa 1ffaa fi 2ffaa Wasanee Bashaa 1990; 1994
2 Qorii Qorsaa 1ffaa fi 2ffaa Wasanee Bashaa 1995;1999
3 Qabee Dhangaa Wasanee Bashaa 2002
4 Subii Fedhasaa Taaddasaa 2013
5 Mudata/Baacoo/ Beekan Gulummaa 2013
6 Bakkalcha/Oduu Durii Oromoofi kan biroo/ Beekan Gulummaa 2013
7 Kuusaa Geerarsaa Tasgaraa Hirphoo 2013
8 Sheekkoo Amsaaluu Qannoo 1993
9 Mammaaksaafi Weelluu Obsaa Tageny 1993
10 Gumbii Mammaaksaa Hinseenee Makuriyaa 2013
11 Oonnata /Geerarsa Oromoofi kan biroo/ Beekan Gulummaa 2013
12 Hamuummannaa/Afoola(Kuusaa Weedduu Oromoo)/ Beekan Gulummaa 2013
13 Yandoo /Ogwalaloo/ Beekan Gulummaa 2012
14 Naatoo /Gaa’ela/ Beekan Gulummaa 2011
15 Dilbii /Saayinsii Afoolaa/ Beekan Gulummaa 2011
16 Coora Aadaa Hayiluu Bantii 1997
17 NADHII Beekan Gulummaa 2014
18 DAANDII: Cehumsa Seenaa barruu Oromoo Beekan Gulummaa 2014
19 QASAATII: Kuusaa Baacoo Beekan Gulummaa 2014
20 Waan ofii (afoolaaf kalaqa) ( GAAO Yuunibarsitii
Finfinnee. 2013
21 Qoosaa Gaggabaaboo Kidaanuu Zallaqaa 2011

22 HORA OBAA Yaadannoo Gaaromsaa 2014

23 Jeedalticha (oduu durii Ijoollee) Hinseenee Makuriyaa 2012
24 Gumbii Mammaaksaa  Hinseenee Makuriyaa 2012

Kitaabota Falaasamaafi Saayinsii Qorannoo, Akkasumas Ogummaa Barnootaarratti Barreeffaman:

Lak. Mata Duree Barreessaa Qabiyyee
1 Akkamtaa; 2011 Addunyaa Barkeessaa Mala Qorannoo
2 Seexaa,201 Ayyaanaa Mul’ataa Falaasama
3 Sanyii; 2011 Beekan Gulummaa Ogummaa Dubbisuu
4 Kattaa; 2011 Beekan Gulummaa Ogummaa barreessuu
5 Wal’aansoo Beekan Gulummaa Falaasama
6 Biiftuu Beekan Gulummaa Barruu Barnootaa
7 Bu’uuraalee Qorannoo; 2002 Dastaa Dassaaleny Kitaaba Qorannoo
8 Damma Daamuu; 2013 Hinseenee Makuriyaa Falaasama
9 Mala Qorannoo (Study Guide) ; 2013 Hinseenee Makuriyaa Saayinsii Qorannoo
10 Qarsaa (1ffaa;1996; 2ffaa;1998; 3ffaa;2001), Haasawa Afsadee (1ffaa;2001; 2ffaa;2003; 3ffaa; 2006), Abaaboo; 2003 Wasanee Bashaa Kitaabolee Deeggarsa Barnootaa
11 DANBALII; Ogummaa Afaanii. Beekan Gulummaa Barnoota

12 Gadaa Conversation Hinseenee Makuriyaa Barnoota
13 KALLATTII Eebbisaa Baayisaa Falaasama

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaatiin Kitaabota Barreeffaman

Lak. Akaakuu Kitaabotaa Bara Baay’ina Gatii

1 Mammaaksa Oromoo Jildii 1 1987 10,000 30
2 Mammaaksa Oromoo Jildii 2 1990 5,000 30
3 Mammaaksa Oromoo Jildii 3 1991 5,000 17
4 Mammaaksa Oromoo Jildii 4 1991 5,000 20
5 Mammaaksa Oromoo Jildii 5 1992 5,000 20
6 Mammaaksa Oromoo Jildii 6 1994 5,000
7 Wiirtuu Jildii 1 1987 5,000 Tola raabsame
8 Wiirtuu Jildii 2 1989 5,000 4.50
9 Wiirtuu Jildii 3 1990 5,000 5
10 Wiirtuu Jildii 4 1991 5,000 8
11 Wiirtuu Jildii 5 1992 5,000 8
12 Wiirtuu Jildii 6 1993 5,000 9
13 Wiirtuu Jildii 7 1995 5,000 8
14 Wiirtuu Jildii 8 1999 5,000 10
15 Wiirtuu Jildii 9 2001 5,000 10
16 Wiirtuu Jildii 10 2005 5,000 20
17 Afoola Oromoo Durdurii Jildii 1 1991 5,000 15
18 Afoola Oromoo Durdurii Jildii 2 1992 5,000 15
19 Afoola Oromoo Durdurii Jildii 3 1993 5,000 15
20 Afoola Oromoo Durdurii Jildii 4 1995 5,000 10
21 Afoola Oromoo Durdurii Jildii 5 1998 5,000 10
22 Afoola Oromoo Hiphoo Jildii 1 1992 3,000 20
23 Afoola Oromoo Maccaa; Sirba Warroommiifi Geerarsa Jildii 1 1993 3,000 25
24 Afoola Oromoo Tuulamaa Jildii 1 1999 5,000 25
25 Caasluga Afaan Oromoo Jildii 1 1995 5,000 35
26 Caasluga Afaan Oromoo Jildii 1 1996 3,000 35
27 Caasluga Afaan Oromoo Jildii 1 1998 3,000 30
28 Galmee Jechoota Afaan Oromoo- Afaan Amaaraa – Afaan Ingilizii 1997 5,000 30
29 Baacoofi Tapha Ijoollee 2004 5,000 15
30 Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin Jildii-1 2004 5,000 30
31 Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin Jildii-2 2004 5,000 40
32 Mirriga Oromoo Harargee 2004 5,000 20
33 Seena Oromoo Hanga Jaarraa 16ffaa 1996, 1998, 2000 8,000 35
34 Siyaasa Sirna Gadaa Oromoo Tuulamaa 2000,2001 5,000 35

Gama Galmee Jechootaatiin Kitaabota Barreeffaman

Lak. Mata Duree Barreessaa Xiinxala
1 Elellee; 2011 Hinseenee Makuriyaa Afaan Ingilizii- Afaan Oromoo- Afaan Amaaraa
2 Hirkoo Naggasaa Galataa
3 Borana- Barentu Special Oromo- English Amharic Dictionary
4 Oromo Dictionary; 1995 Hamid Muudee Afaan Ingilizii- Afaan Oromoo
5 Galmee Jechootaa Afaan Oromoo; 1999 AAU Afaan Oromoo- Afaan Oromootiin
6 Galmee Jechootaa Afaan Amaaraafi Oromoo; 1989/94 Abarraa Nafaafi Kanneen biroo
7 Qabee jechootaa 1-4 (1986, 1988, 1993,19 99) Wasanee Bashaa
8 Jaamboo (1999, 2000, 2003, 2002, 2006 Wasanee Bashaa Mini, Pockt & Large
9 Wardii ;2005 Wasanee Bashaa
10 Galmee Jechootaa Afaan Ingilizii- Oromoo- Amaaraa ;1994/ 2002 A’L Amaan Saaddoo
11 Galmee Jechootaa Afaan Ingilizii-Amaaraa- Oromoo ; 1992/2000 A’L Amaan Saaddoo
12 Galmee Jechootaa Afaan Ingilizii-Amaaraa- Oromoo ; 1995/2002 A’L Amaan Saaddoo
13 Galmee Jechootaa Afaan Oromoo- Ingilizii- Amaaraa; 1995/2003 Zalaalam Amaan
14 Galmee Jechootaa Afaan Oromoo- Ingilizii; 2000 Taammanee Bitimaa A Dictionary of Technical terms

Diraamaafi Fiilmii Afaan Oromootiin Barreeffaman Muraasa Isaanii:

Lak. Mata Duree Barreessaa Bara
1 Dukkanaan Duuba Dhaabaa wayyeessaa 1992
2 Faana dhoofticha Gadoo Hinseenee Makuriyaa 2004
3 Edipas Mooticha Tafarii Nugusee 2010
4 Eelaa (Fiilmii) Abrihaam Jaalataa 2005
5 Hadhaa(Fiilmii) Mulgeetaa Gurmuu 2010
6 Raawwii (Fiilmii) Galatasaa Nagarii 2009
7 Waadaa (Fiilmii) Sablewengeel Girmaa 2011
8 Cancala Jaalalaa (Fiilmii) Daadhii 2014

Tiyaatiraafi Diraamaa

Lak. Maqaa Hojii Uumee
Abbaa Barreesse
Xiinxala
1 Gumaa Mulugeetaa Nagaasaa ,Diimaa Abarraa BATO 1992
2 Kiyyoo Mulugeetaa Nagaasaa, Diimaa Abarraa, Mootummaa Asaffaa 1984
3 Morkii Mootummaa Asaffaa 1986
4 Otelloo Mulugeetaa Nagaasaa,Diimaa Abarraa Afaan Ingilizii irraa gara Afaan 19Oromootti kan jijjirame1998
5 Hulluqqoo Abdulnaasir Hajii Haseen 1987
6 Daawwitii Jireenyaa Nabiyyuu Takkaalliny, Mulugetaaa Nagasaa 1989

Gaazexaafi Barruulee
1. Irreecha (gaazexaa) -Yeroo ammaa hojiirra kan hinjirre.
2. Irreecha; Hora Arsadii (Barruu) -yeroo ammaa hojiirra kan hinjirre.
3. Bakkalcha Oromiyaa (gaazexaa)-Yeroo ammaa kan hojiirra hinjirre.
4. Seyfe Nebelbal (Gaazexaa)-Yeroo ammaa kan hojiirra hinjirre.
5. Bariisaa (Gaazexaa) -Yeroo ammaa hojiirra kan jiru.
6. Kallacha Oromiyaa (Gaazexaa) -Yeroo ammaa hojiirra kan jiru.
7. Urjii (Gaazexaa) - Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
8. Coqorsa (Gaazexaa) - Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
9. Gadaa (Barruu) - Yeroo ammaa hojiirra kan hojiirra jiru.
10. Madda Walaabuu (Gaazexaafi Barruu) - Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
11. Ichima (Barruu) - Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
12. Qabee (Barruu ) - Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
13. Biiftuu (Barruu) - Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
14. Risaa (Gaazexaa) - Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
15. Safuu (Barruu) - Yeroo ammaa hojiirra kan hinjirre.
16. Siifsiin (Barruu) - Yeroo ammaa hojiirra kan jiru.
Maddi:
Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa
PhD Candidate, Documentary Linguistics and Culture
Addis Ababa University
Email:  beekanguluma@gmail.com
beekangulummaairranaa@gmail.com,
  Skype name:  misganu.guluma
Face book. facebook.com/beekan,guluma   or

beekan.guluma@facebook.com
     Tel.        +251(0)911074437
+251(0)0939508211

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved