Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

 HINHAFIINAA

 

Dhimmoota Waraqaa qorannoo waa’ee fincilaxumura GarbummaaOromoon itti jirru ilaallatu gidduu kana biyya Amerikaa Yunivarsiitii Harvard’ tti dhihaataniif gaaffilee dargaggoonni lama waliin taasisan armaan gadii kana gadi fageenyaan dubbisuun dhaamsa darbu mara hojiirra oolchaa.Dargaggoonni gaaffiifi deebii waliif dhiheessan kun lammeen tokko Oromiyaa jira; inni biraan ammaaf gara Amerikaa kana jiraata!. Maqaan nama jaqlabaa nageenyaasaaf jecha maqaa qabsoo ittiin waamamuun of beeksiseera. Waliin dubbiin isaanii kunooti.

Injifannoo Qaqqabaa: Maaltu jira gara keessan sana?

Beekan Gulummaa: Waraqaa qorannoo tokkotu dhihaata; dabalataanis dhimmoota Afaan Oromoo barsiisuurrattis dalagaalee jalqabamantu jiru.

Injifannoo Qaqqabaa: Waraqaan dhihaatu dhimma maaliirratti?

Beekan Gulummaa: Dhimma Oromoorratika; keessumattuu dhimma fincila xumura garbummaa uummanni Oromoo itti jiru kana!

Injifannoo Qaqqabaa: Mata duree Maal jedhurratti?

Beekan Gulummaa: Fincilaafi Diddaa Barattoota Oromoo: Nagaa, Haqaafi Dimookiraasii Barbaachaafi Tarkaanfii Deebii Mootummaa Abbaa Irree Xoophiyaa’’ kan jedhurrattidha.

Injifannoo Qaqqabaa: Yoomi?, sa’a meeqarratti?

Beekan Gulummaa: Bitootessa 30, 2016, 12:00PM-2:00PM

Injifannoo Qaqqabaa: Eessatti?

Beekan Gulummaa: Thompson Room, Barker Centre, 12 Quincy Street Cambridge, Harvard University.

Injifannoo Qaqqabaa: Mee qabxiileewwan ijoo dubbii guyyaa jetteefi iddoo jette kanatti dhihaachuuf jiranii gabaabinaan naaf kaasime.

Beekan Gulummaa: Tole; Qabxiileewwan ijoo guyyaa jedhame kanatti dhihaachuuf jedhamanii kunneen kunooti. A. Seenaa Fincila diddaa barattoota Oromoo durii hanga hara’a, B.Uummanni Oromoon Impaayera Itoophiyaa har’aa keessatti akkamiin ibsamu. C.Uummanni Oromoo maaliif finciluutti jiran? Fincilli kun hanga eessaatti? D. Fincila xumura qabsoo deemamaa jiru kanaaf deebiin Mootummaa Xoophiyaa kenne maal fakkaataa? Akkamiin ilaalamas?e. Mootummaan Xoophiyaa qabsoo karaa nagaa deemaa jiru kana karaarraa maqsuuf tooftaalee akkam akkamii gargaaramuutti jira?. F. Fedhiin uummata Oromoo maalidha? Uummanni kun dheebuunsaa hanga eessaatti? G. Hawaasni guutuu addunyaa waa’ee fincilaafi sagalee Oromoo kanaa maal jedhan? Maalittis jiru?H. Uummata Oromoorraawoo maaltu eegama? Fuuldureen saba Oromoo maal ta’uu qaba? Kan jedhamaniifi kankana fakkaatantu erga waraqaan qorannoo dhihaate booda mareedhaan tumsamu!.

Injifannoo Qaqqabaa: Ajaa’iba Waaqaa; ajaa’iba Rabbi!.Utuu jennuu afaan maaliitiin dhihaata?

Beekan Gulummaa: Afaan Ingiliziitiin dhihaataka!

Injifannoo Qaqqabaa: Maal jechuudhaa? Afaan Oromoo maal si goonaan afaan faranjiitiin qorannookee dhiheessuuf jirta gurbaa?Atis afaan keenyaan qoosuu jalqabdee?

Beekan Gulummaa: Lakkii turimee siifan ibsaa. Ani afaan faranjii jaalladhee yookaan danda’eefis utuu hintaane, hayyoota mooraa Yunivarsiitiisana keessa jiraniif waan dhihaatuuf afaan isaan danda’aniin hammuma danda’u dubbachuu fedheeti malee ani Afaan Oromootiin baradheen as gahee isumattan jiras.  Afaan Ingilizii kunoo dirqamatu asitti nadubbachiise malee hojiinkoofi barruuwwankoo marti Afaan Oromooti.  Anillee jaalala guddaan Afaan Oromoo kanarraa qaba.Yeroo tokko tokko yaadan ibsachuu barbaadu tokko tokko afaan isaaniin ibsuufi dadhabee yeroon itti aariin morma na hudhe hedduudha. Utuu akka garaakooti Afaan boonsaa waaqayyo ittiin na uume kanaan dhimmootakoofi kan Oromoo dubbadheen boqonnaa argadha ture. Egaa gaafa abbaa biyyaa taane tarii…

 

Injifannoo Qaqqabaa:Tole!  Gaariidhaa akkas taanaanoo! Garuu eenyu eenyufaatu argama guyyaa sanatti?.Uummanni keenya baay’een achi jiruu?

Beekan Gulummaa:Gaaffii gaarii; kan gaafa sana argaman jedhamanii eegamaa jiran. a. Hawaasaafi hayyoota Yunivarsiitii Harvard, b. hawaasa Oromoo magaalaa Boston’fi Cambridge keessatti argaman hundaafi hawaasa Xoophiyaa (Amaara, Tigiree, Ertiraa, Somaaliifi guutummaatti ardii Afrikaarraa dhufaniinaannoo sana jiraatan maraaf waamichi ta’ee jira).

Injifannoo Qaqqabaa:Gurbaa!  Gurbaa!...Maaliif jara kana waraqaa mata duree dhimmi keenya ho’aa yeroo ammaa ilaallatu kanrraatti afeertani? Yoo isaan Loltuu Agaaziifi warra ‘Liyyuu Poolisii’’ jedhaman fidanii dhufanoo?Maaloo waan kana irratti yaadaa malee.

Beekan Gulummaa:KKK Haaa ktktkktktkktktkkt Gurbaa! Maal Waraqichi Xoophiyaa keessatti dhihaata seetemoo?.Biyya Amarikaa biyya walabummaafi bilisummaan dubbii guutummaa guutuutti siif eegamudhaam. Biyya yoo Afaan Oromootiin dubbatte yookaan barruu Oromoo maxxansite, yookaan qixa haqaarraa dhaabbattee badiisaatiif mootummaa balaaleffatte itti mana hidhaa seentu, duutu (ajjeefamtu) yookaan hojiif barnootarraa ariyatamtu mitiim biyyi kun!.  Kanaafuu, hinsodaatiin adaraakee kormako!. Kaayyoon guddaan jarri waamamaniif ammoo ijaa ijaatti waan firoonni isaanii biyya Xoophiyaa saba Oromoorratti dalagaa jiran taa’anii akka dhaggeeffataniifi suuraaleefi fakkiiwwan wareegamtoota Oromoo ija isaanii akka ilaalaniif meeshaalee ammayyaa kanaan ragaa hunda qopheessinee xumurreerraaf.

Injifannoo Qaqqabaa: Akkas taanaan gaariidha. Dhiifama ani biyyan amma jiru kanatti Abjuudhaanis yeroo hunda waan jarri nadoorsistuufani.Utuu jennuu, Miidiyaalee garaagaraa waamtaniittuuoo? Adaraa keessaan achuma keessatti afaan qofaan dubbatamee akka hinhafnemmoo; akka Oromoo guutuu addunyaa bira dhaamsi kun nuuf ga’uuf irratti nuuf hojjedhaa. Keessumattuu hojii qeerroofi qarreen amma itti jirru kanaaf isin hojii dippilomaasiifi sagalee keenyaa addunyaan ga’uurratti nuuf dalaga.Jecha Hayyuu keenyaa Prof. Mararaa nayaadachifte; Faranjiifi Waaqnuu yoo jabaatan nama gargaaru’ jedhe.  Kanaafuu nuuf cimaa adaraa; Wayyaanee dhabamsiisuuf nutuu geenya!.

Beekan Gulummaa: Isa xumurree jirra. Miidiyaalee Oromoos ta’ee miidiyaaleen warra Faranjii guyyaa sanatti kaan qaamaan akka argaman; kaan ammoo sarara toora qilleensaarra akka nuquunnamaniif hojiin marti xumurameera. Miidiyaalee hawaasaa Oromoon qabduufi kan Yunivarsiitichi qabu mara keessaan guutummaa addunyaaf nitamsa’a. Dabalataanis, dalagaaleen gaafas raawwatamu marti galma guddaa (big gallery) Yunivarsiitichi qabu sana keessaa akka olkaa’amuuf eeyyamsiifameera.  Kun ammoo duguuggaa sanyii mootummaan Xoophiyaa raawwataa jiru kun dhaloota dhufuuf akka darbuufi addunyaanillee dhimma kana akka beektuufhubattuuf kan itti yaadamuun waggaa kana keessa irratti dalagnedha.

Injifannoo Qaqqabaa:Baay’ee gaariidhaa. Garuummoo Wayyaaneen miidiyaa keessan akka qilleensarraa gadi hinbuufneef adaraa of eeggannaa godhaaka.

Beekan Gulummaa:Gurbaa!, Cal jedhi! Maal sodaataan kuni?..Maal Wayyaaneen qilleensa Amarikaarraatti aaboo maalii qabdi?Lakkii ati hafuura sodaa kana ofirraa calaasi?.Wayyaaneen ofumasheeyyuu muka qabdee lakkistu dhabdee olii gadi akka saree maraatuu ta’aa jirti.Kanaafuu, kana booda Wayyaanee sodaachuun reeffa mootii isaanii Mallasaa Zaanawwii boolla keessatti sodaachuudha.  Oromoon lafa maqaa nama du’een qabamee ture mara akka deeffateefi suuraa mootiishee duraaniillee akka guggubee daaraa taasise argaa hinturremoo ati?. Barri kun bara sodaan gola keessa naanna’anii du’a namaaf hin oolle sana baqatan utuu hintaane, falmanii qabsaa’anii injifannoo gonfatanidha!

Injifannoo Qaqqabaa: Dhiifama, adaraa na ofkolchi.  Gochi jara kanaa Xiinsammuukoo waan miidheef yeroo hundaa akkan ofitti amanamummaa hinqabaannee na taasise malee, Sanyii keenya keessa dabeessi tokkoyyuu hinjiru. Ammaan tana hundi keenyaa gara kutannee jirra; yeroo dhihootti injifannoo haaraa galmeessuun keenya hinhafu.Yoon lammata sodaadhee lafeen goototaafi abboota keenyaa duraanii nagaafata.

Beekan Gulummaa:Hayyee amma siif hubadheen jira. Laphee jabaadhu kormakoo!.Kunoo dhaloonni qubee biyya keessaa harka qullaa Agaaziifi Milishaa Wayyaanee akka jilbeenfachiiste argaa turre mitii? Jaarmiyaan siyaasaa biyyichaa waan qabee lakkisu hamma wallaalutti qeerroofi qarreewwan keenyaa akka sagachiisan ifa addunyaa kanaa mitiiree?.Bilisummaafi olaantummaan mirga abbaa biyyummaa fagoo miti.Dhiiga gootota keenyaa dhangala’erratti bilisummaan marguuf jira; isaaniifis siidaa yaadannoo baraabaraa dhaabuufiif waan jirruuf adaraakee fincila xumura garbummaa eegalle kana ciminaan itti haa fufunu!.Kanas hiriyoota qabdu mara kana naaf yaadachiisi.Garbummaan jaarraa tokkoof walakkaa nurra bubbulte kun yoo kutannoodhaan asitti daangaa itti hingodhiin sum’ii taatee dhalootatti nujalaa lufti.

Injifannoo Qaqqabaa:Ani kanin jedhu, mee waa’een Afaan keenyaa Afaan Oromoo kun biyya ambaa kanatti maal fakkaataa? Mee maalitti jirtuu?

Beekan Gulummaa:Kunoo alanagara hojiikoo isa guddaatti naaf deebite.  Yeroo ammaa kana Afaan Oromoo Yunivarsiitii Amarikaa guddicha, Yunivarsiitii Harvard’ keessatti akka akaakuu barnoota tokkootti akka kennamuuf murtaa’ee erga barnoonni eegale amma baatii lama qaqqabuuf jedha.Yoo mirkaneeffachuu feetemmoo marsariitii barsiisichaa (www.beekanguluma.org) jedhu keessa seenii ilaali.Dabalataanis, Marsaa Yunivarsiitichaarra seentee (http://alp.fas.harvard.edu/oromo) mirkaneeffachuu dandeessa.  Dabalataanis, teessoo dhuunfaa barreesichaan FB:(https://www.facebook.com/beekan.guluma,) Email: (beekanguluma@gmail.com), Twitter:(twitter.com/BeekanGuluma), Skype: (hayyuubeekan1)yookaan lakk. Bilbilaasa  +1 (617) 319 44 98‘n Sa’aafi guyyaa isa barbaadde kamittuu argachuunidandeessa. Dabalataanis, uummata Oromoo dabalatee firoonni Oromoo kamuu mana isaanii taa’aanii kallatumaan akka afaan isaanii afaan Oromoo barachuu danda’aniif haalli mijaa’eeraaf.  Kanarratti filannoo lama qabu (kan jalqabaa sarara marsariitii Yunivarsiitii Harvard irratti kaffaltii barbaachisu Yunivarsiitichaaf kaffalanii galmaa’anii barachuun waraqaa ragaa argatu. Kanaafis qabxiileen akka tattaaffiifi dhamaatee qormaataafi hojii isaaniif kennu dalaganiitiin qabxiin (A, B, B+, C, C+, D fi F) jedhamuun isaaniif nikennama. Hubadhu!.  Ardiilee torban dacheenkun baattu kana mararraa sarararratti barachuun danda’ameera. Jaarraan nuti keessa jirru kun kanaaf numilkoomseera.

Injifannoo Qaqqabaa:Ammawoo akka malee namiraqaansitan aboo!.Akkas taanaan Afaan Oromoo isa biyya Xoophiyaa keessatti afaan hojii mootummaa federaalaa akka hintaaneef dhorkame kana Afaan addunyaa irratti beekamu taasiftanika!. Barattoonni keenyaa kolleejjiifi Yunivarsiitiidhaa ba’an miliyoona lamaa ol kan hojii maleeyyii ta’an sababa Afaan abbaa isaanii kun federaala keessatti iddoo dhabeef jecha hojii maleeyyii ta’anii jiru.  Aboo umurii nuuf dheeradhaa, bilisummaa saba Oromoo ijaan argaa deebanaa hora bargaagaa….

Beekan Gulummaa:Afaankee Afaan saba guddaa afaan hojii federaalaa biyya Xoophiyaa ta’uunsaa fardiidha/dirqamadha.  Kun jaalalaan qofa utuu hintaane, dirqamattuu dhiibee dhufeera.Isin bakkuma jirtanitti nuuf jabaadhaa adaraa.Dabalataanis, Uummanni Oromoo hiree mirga abbaa biyyummaasaaf halkaniif guyyaa waan dalagaa jiruuf Afaan keenyaa; Afaan Xoophiyaa, Afaan Afriikaafi Afaan Addunyaa ta’uunsaa abjuukoo dhumatedha.Kanaafis halkaniifi guyyaa irratti dalagaa jirra.Hamma tuffatamne ol kabajamuuf waan jirruuf xiiqeffadhaa hojjedha.Afaan Oromoo guddisuun hojii nama tokkoo qofa utuu hintaane, hojii uummata Oromoo maraa kan ilaalcha siyaasaa, amantiifi lagaarraa walaboomedha!

Injifannoo Qaqqabaa:Waa’ee barruu Oromoo mee maalumarraan geessee jirtaa? Akkuma durii barreessuufi gulaaluukee (dargaggoota keenyaaf) jajjabeessuukee itti fuftee jirtamoo akkam akkami dubbiin kun?.Keessumattuu barreessitoota Oromoo lafaa burqaa jiran kanaaf maaluma yaaddanii jirtu?

Beekan Gulummaa:Gaaffii gaariidha! Ani kanan kana dura hojjedhurra dachaanan hojjetaa jira.Ergan gamanatti as ceheeti hanga guyyaa har’aatti dargaggoo biyya jiran 28 ta’aniif hojii isaanii gulaalee deebiseeraaf.  Kaan mana maxxansaa seenaa jiraa; kaanis akka maxxanee saba bira gahee  jiru quban qaba.  Hojiin barreessuufi gulaaluu iddoon hindaanga’u.Isa dur caalaan Qeerroofi Qarree Oromootti siqeen jira.Miidiyaalee hawaasaa kanaan waan maraa mariyaataadha oolla.Ammoo qaamaanis akka deebinee wal arginu abdii guutuun qaba.Anis gamakootiin kitaabota biroo qopheesseen gulaalliif hiriyootakootti kenneen jira.Kanaafuu, dhimmi Afaan Oromoo dhimma boqonnaa nuuf kennuu hinqabnedha.Jabaachuu qabna.Dabalataanis, dhaaba barreessitoota Oromoo godoo tokko jalatti walitti isaan qabu hundeessuuf maqaa ‘Waldaa Barreessitoota Oromoo Addunyaa’ –Oromo International Writers Associations –OIWA’ jedhu dhaabuuf qophiilee jalqabneerra.  Gaafa inni bakka ga’e, waan Oromoon barreessu marti muummee garaagaraa jalatti qoodamee afaan uummatichaatiin tajaajilli barreeffamaa guutuu addunyaa kanaa qaqqaba.  Kanaafuu, abdiin fuula keenya dura jiru ifaadha. Dargaggoonni Oromoos kana booda akka nama abbaa dhabee hinta’ani; hojii isaaniitiifis beekamtiin guddaan nilaatamaaf. Dhaabbanni toora barreessuun qabsaa’uu kunBilisummaa saba Oromoo boodas kan akka caasaa darbee jiraatu tokkootti itti fufudha.

Injifannoo Qaqqabaa:Aboo ati anumaan yaadaan nafuutee qilleensarra nanaannessiteka. Anis barruu tokko xumurataan jira naaf gulaalta adaraa.Utuu jennuu, barnootakee ammoo akkam goote jirtaa?Afaanumaan itti fuftemoo waan biraa qorachuu barbaaddee jirtaa?

Beekan Gulummaa:Egaa akkuma agartu kana, bara kana ergan gaafa Hagayya 16, 2015 as seeneeti qorannoon guyyaa bitootessa 30, 2016 dhiheessu kanarran ba’e; kana cinattis barruulee dargaggoo Oromoo gulaaluufi ofiikoollee barreessuun itti fufe. Dabalataanis qabsoon jireenyaa jiraachuuf taasisanis akkuma jirutti jira.Waggaa kana kunoo akkanumaan dabarse.Fincilli qabsoo Oromoo biyya keessaa finiine kunis daran qalbiikoo tamsaasaa ture.Yaadaafi barruu qubakoon achuman jira; dirqama hayyummaa narraa eegamus yeroo bal’aa fudhachuun taasisaan ture.Egaa carraan ani argadhes kanbaatii 10 qofa waan ta’eef kanumaan goolabameera.  Kan itti aanu ammoo Waaqayyootu beekaga. Haata’u malee, qabsoon barnootaafi ogbarruu Oromootiif taasisu kan duraarra caalaa akkan itti fufu waadaa hinjijjiiramne sabakoofi ofiikootiif seeneen jira. Bu’aa ba’ii hadhaa’aa barruu kana keessatti dhamdhamadhes akkuma jirutti baadhadhee jechuukooti. Keessumattuu walhubannaa dhabuufi kootu caalaafi ofjaallannaa bilchina dhabuurraa maddan tokko tokko akka ati fuulduratti miilla hinfuune sitaasisanis; abiddi ijaarsaafi qajeelummaa uumaan nama keessa kaa’ummoo salphaatti kan dhaamu miti.  Gama barnoota itti fufuummoo asitti toora barnootaa dabalataa keessa seenuun salphaa miti.Wal’aansoo jabaatu jira.Gatiin barnootaaf kaffalamu akka malee guddaadha.Bilisaan argachuun ammoo ulaagaalee ciccimoo barbaadu.Kamiifiyyuu beekumsa bor ittiin sabakoof hojjedhu tokko tokko gonfataatuman jira.Barnotaa dabalataa barbaaduufis waanan ciisee rafu miti.Harcaatuu beekumsaa amma gonfadhe kanaanis sabakoof hojjechuu numan danda’a. Ammoo gatii qabsoo qeerroofi qarreewwan keenyaa dhiig isaanii qulqulluun kaffalan kana animmoo qalamakoon ijaa ba’uuf ammallee dacha dachaan oonnataan jira!

Injifannoo Qaqqabaa: Waaqayyo sihaagargaaru;waa’ee marsariitii banatte kanaa xiqqoo naaf himuu dandeessaa? maaltu akka kana bantu sikakaase?

Beekan Gulummaa: Egaa akkuma ati beektuu? Jaarraa 21ffaa keessa jirra.  Jaarraan kun jaarraa odeeffannooti. Kaayyoonkoo guddaanis hayyoonni Oromoo guutummaa biyya lafaarra jiraatan, beekumsa qaban akka salphaatti dhalootaan akka gahaniif walitti fiduufi walbarsiisuudha.Baldhinaan kaayyoon Marsariitii kana akkan uummadhu nataasises marsichuma keessa yoo seentee dubbiste argachuu nidandeessa.Ifatti kaayyookoo kaa’eera.Hubadhu obboleessakoo, akka Oromootti waan nurraa eegamu qixa irra hiriirree jirrurratti yoo dalagne bareeda.Hundi keenya bulchaa biyyaa hintaanu, hundi keenya loltuu hintaanu, hundi keenya abbaa dinagdee hintaanu.Garuu qixa keessa jirruun bu’aa buusnaan himata sammuu jalaa baaneerra jechaadha.

Injifannoo Qaqqabaa:Beekan, kun hawwiikooti, utuu naaf (nuuf) raawwatame nanjaalladha kan jettu qabdaa?

Beekan Gulummaa: ktktkt..Hawwiin ilma namaa galaanaati!.Akka Oromoo tokkootti waanuma yeroo ammaa kana garaa sabaa keessaa banbanaa jiru kana ija godhatee arguudha. Kan lammataa dhimman irratti leenji’eefi muuxannoo itti qabu kanaan aartii saba kanaa gama barreeffamaatiin hamma humnakoo achi butuudha; inni kaan ammoo ammaaf dhoksaadha….!!.

Injifannoo Qaqqabaa:Dhaamsa dargaggoota Oromoo biyya jiraniif qabdu yoo jiraate ittiinan siif gaha!

Beekan Gulummaa: Keessumattuu, barreessitoota Oromoo akka haamileen isaanii hincabne naaf gorsi. Kana booda hojii bilchaataa ta’erratti akka xiyyeeffatan, rakkina hundaa obsaan akka keessa darban, barnoota isaaniitti akka naaf jabaatan, fxg eegalame kanammoo hubannaadhaan akka keessatti qooda fudhatan, akka waljaallaataniifi dhibeewwanilaalchaafi dantaarraa maddan mara mariin akka hiikkatan itti naaf himi.

Injifannoo Qaqqabaa:Nagaaf injifannoo guddaan biyyatti nuuf deebi’i obboleessako!

Beekan Gulummaa: Ulfaadhu; homaa shakkii hinqabaatiin yeroo dhihootti Oromiyaa lalistuu magariituufi ofiin of bulchite keessatti waliin gammaduuf jirra!

 

Hundumti keessan guyyaa Seenaa qabeetti kanarratti akka argamtaniif afferamtaniittu!

Kottaa, Saba keenya biyya Oromoo, Oromiyaa keessaa dhumaa jiruuf sagalee haataanuu!!

©BeekanGuluma Erena, 2016

CURRICULUM VITAE

BeekanGulumaErena

104 Mt. Auburn Street, Suite 3R, Harvard University

Cambridge, Massachusetts 02138, USA

Cell Phone:(617) 319-4498

beekangulumaerena@fas.harvard.edu

 

 

EDUCATION

ADDIS ABABA UNIVERSITY, Addis Ababa, Ethiopia.

PhD Candidate, Documentary Linguistics and Culture. 2013-2015-Notcompleted.

Dissertation:Oromo oral poetry documentation and its semantic analysis.

ADDIS ABABA UNIVERSITY, Addis Ababa, Ethiopia

M.Ed., Oromo Literature and Folklore.2009.

Thesis: Thematic analysis of Oromooral love songs.

JIMMA UNIVERSITY, Jimma, Ethiopia.

B.Ed., Oromo Language and Literature, 2006.

ARJO CENTRAL SYNOD, Arjo, Ethiopia.

Diploma, Theology, Christian Leadership, 2005.

 

CURRENT POSITION

Scholar atRisk, 2015-Present,
Hutchins Center for African and African American Research at Harvard University,

Research title: ''The Oromo Student Protest Movement:Demands for Justice and Democracy In the Face of Ethiopian Government”.

 

EMPLOYMENT

Lecturer in Afaan Oromo Language, Literature and Folklore, 2006-2015,

Ambo University, Ethiopia.

 

AWARDS AND PRIZES

The Oromo Studies Association Annual Award, 2015.

Extraordinary Writer and Talented Researcher of Ethiopian Universities, from the Office of theDeputy Prime Minster, Federal Democratic Republic of Ethiopia, 2012.

RECEIVED COURSES

PhD Courses

Advanced Level Multimedia Documentation.

Practical Issues in Technology and Documentation I.

Documentation and linguistics analysis.

Practical Issues in Technology and Documentation II.

Documentation and Cultural studies.

MA COURSES

 

Language Teaching learning theories and Approaches.

Linguistics in teaching Oromo Language.

Research methods in Language Education.

Advanced Practicum in Oromo Language.

Language Testing.

Folklore as Applied to Teaching Oromo Language.

Language Teaching Methodology.

Issues in Multilingual & Multicultural Education.

Material Development & Syllabus.

Graduate Seminar.

Genres in Oromo Literature.

BA COURSES

 

Reading & Study Skills.

Structure of Afan Oromo I.

Reading Skills.

General Methodology of Teaching.

Communicative English Skills.

Educational Psychology.

Fundamentals of Literature.

Action Research.

Afan Oromo Composition I.

Structure of Afan Oromo II.

Intermediate Writing Skills.

Subject area Methods.

Community Development.

Practicum & CBTP I (Research based).

Skills Development Methodology I.

Afan Oromo Composition II.

Spoken English I.

Curriculum Studies.

Special Needs.

Communicative English Skills II.

Practicum II & CBTP II (Research based).

Oromo Oral Literature.

Skills Development Methodology II.

Spoken English II.

Practicum III (Research based).

Educational Measurement & Evaluation.

Translation.

English Phonetics and Phonology.

Practicum IV (Research).

Information and Communication Technology.

Survey of Oromo Literature.

Educational Planning & Management.

Literature in Language Teaching.

English Morphology & Syntax.

Practicum V (Research based).

Civic and Ethical Education.

Prose Fiction.

PUBLICATIONS

NOVELS

GachanaDhommoqe/Prejudice Javelin.FM Publishers, Finfinnee, 2013.

Giimii/Bonfire.Elleni Printing Press, Finfinnee, October 2014.

HaqaHaqaaqame/Crooked Fact.Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

GuubooSeenaa/Historicity. FM Publishers, Finfinnee, 2012.

Gindillaa/Burden.Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

Lookoo/Graceful.Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

KootichaKota’ame/De fertile life.Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

WaraabessaLeencome!/Lionized Hyena!. Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

 

POETRY

AbjuuHaamara’ee/ Baffled Dream.Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

Dhikkifannaa/Thorough Feeling.Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

Du’aGootaa/Heroism Death.Elleni Printing Press Printing press, Finfinnee, 2015.

Wareegama/Scarification.Elleni Printing Press printing press, Finfinnee, 2015.

GaraaMadaa’e/Broken Heart.Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

NutiEenyu?/Who we are? Elleni Publishing Press, Finfinnee, 2016.

 

OROMO LANGUAGE

Tuujuba/Cascade Ocean.Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

Sanyii/Fruition.Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

Kattaa/Living Rock. Efficient Printing Press, Finfinnee, 2012.

Biiftuu/Cockcrow.Subi Printing Press, Finfinnee, 2013.

 

FOLKLOREISTICS AND POETIC RESISTANCE

Dhaala/Heritage. Efficient Printing Press , Finfinnee, 2012.

Dilbii/Alive folk life. Efficient Printing Press, Finfinnee, 2011.

Dimdimoo /Stepping stone.Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

Kikiksa/Heartfelt jokes, Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

Naatoo/Peace in beauty.Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

Nadhii/Nectar Honey, Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

Oonnata-Geerarsa Oromo /Heroism Song, Subi Printing Press, Finfinnee,  2012.

Qasaati/ chuckle.(Modern Oromo Humor).Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

Eenyummeessoo/ Distinctiveness.Subi Printing Press, Finfinnee, 2013.

Koomtoo/Bee pollen.Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

Yandoo / Inundation Rain: Efficient Printing Press, Finfinnee,  2013.

Hamuummannaa / Yawning for Love: Subi Printing Press, Finfinnee, 2013.

Wal’aansoo / Struggle for Success. Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

 

TRANSLATION

Maaddiikoo? /My Diet. Gadaa Printing press, Finfinnee, 2014.

Mooticha/The Prince. Gadaa Printing press, Finfinnee, 2014.

 

UNPUBLISHED WORKS

Ijibbaata (The End): Novel.

Meeluu (The Looped): Novel.

Labooba (Vivacious): Novel.

GaaraJige (The Fallen Mountain): Novel.

DaaraaGannaa (Winter Ash): Short Story.

GugeeFurguguggifamte. (The Lost Dove): Short Story.

DoofaaAmmayyoome (Barbarically Civilized): Short Story.

Qara (Boisterous): Poems.

Samii Same (Spoiled Heaven): Poems.

 

BOOKS I HAVE EDITED

NOVELS

YeroofiAbbaaYeroo: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2016.

HireeGalgalaa: Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

Hadhooftuu (the Bitter): Elleni Printing press, Finfinnee, 2014.

Godaannisa of Dagachuu (Self-hate Identity):  Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

DeemsaHindhumanne (Unlimited Journey): Elleni Printing press, Finfinnee, 2015.

Gaadii (Chain): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2012.

DhamaateeHrmee: Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

HireeDukkanoofte: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

QonyonyaaHooqame: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

HudhaaHadhaa’e (The bitter tree): Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

WaamichaSuuraa (Call for Pictures): Elleni Printing press, Finfinnee, 2013.

Cancala (chain): Elleni Printing press Finfinnee, 2012.

Xiiqii: Roobeeraa Printing Press, Finfinnee, 2015.

CarraaIlmaanWaraaboo (The chance of Hyenas son): Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

 

EkeraaDhugaa (Everlasting truth): Elleni printing press, Finfinnee, 2012.

Galata Gadameessaa (Praising womb): Elleni printing press, Finfinnee, 2014.

Qomookoo (My people): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

EelaaHarmee (The crying Mother): Subi printing press, Finfinnee, 2011.

BiyyooBiyyaAbbaakoo (Land of my father Land): Elleni Printing press, Finfinnee, 2014.

CaancalaQabsoo (Revolution Chain):  Elleni printing press, Finfinnee, 2013.

EelaaGodaannisaHinqabne (Unseen wounded): Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

MadaaMadaaSuphee (The Wounded Wound):  Global Printing Press, Finfinnee, 2013.

BakkaBu’aa (Areplacement): Elleni Printing press, Finfinnee, 2012.

Gaadiijaalalaa: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

Du’aGurraacha: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

AmartiiImaanaa: Elleni Printing press; Finfinnee, 2014.

Gaadii: Elleni Printing Press, Finfinnee, Finfinnee, 2013.

DhidhiibbaaCabadabale (Over crashing); Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

IlmaAbbaaFakakatuu (Father Resemble Son): Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

Heexoo: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

Rirriittaa (Harrasing): Elleni printing press, Finfinnee, 2012.

GumaaGalaate: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

Jiruu Moo Du'a; Dubaay Moo Biyya?:Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

HireeDukkanoofte: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2012.

HireeGalgalaa (My Asset): Elleni printing press, Finfinnee, 2012.

DaawwitiiDhalootaa (Generartion Light); Elleni printing press, Finfinnee, 2013.

SussukaAdoolessaa:Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

WaraansaLafee: Subi, Printing Press, Finfinnee, 2014.

Ji'aDukkanaa: Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

SiidaaYaadannoo (Remembering Village): Elleni Printing press, Finfinnee, 2014.

MadaaQubaa (Wounded finger): Elleni printing press, Finfinnee, 2012.

DhundhumaHindhumanne: Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

DukkanaBariiJalaa: Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

SookooJaalalaa: Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

IlkeeArrabaa: Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

Seexaa; KaayyoonGadameessa! Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

YabooYeellofteSubi Printing Press, Finfinnee, 2012.

GalaaEgeree: Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

Safuu: Asooama: Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

AbdiiHaadha;Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

JinniiNyaaraa: Subi Printing Press, Finfinnee, 2013.

ImalaJireenyaa: Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

QarooDhiigaBoosse: Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

Ciniinsuu :Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

DhaamsaDhumaa (The end message): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2012.

MadaaCiqilee: Subi Printing Press, Finfinnee, 2010.

AbbaaHinqabu:Subi Printing Press, Finfinnee, 2013.

GodaannisaJilbaa: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

QoraattiiSammuu;Elleni Printing Press, Finfinnee,  2015.

GaaddidduuGaaddisaa, Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

DimimmisaGuyyaa; Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

HarmaHaadhaTokkoo; Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

GaafTokko; Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

Summii; Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

SussuukaAdoolessaa: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

HuuruuHarree (Donkey Mouth): Subi printing press; Finfinnee, 2011.

MariiMaraatuu (Mud Discussion): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

DirreeWaraanaAddunyaasadaffaa (the 3rd World war): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

SanyiiSanyiiNyaate (Genocidal Race): Elleni Printing Press, Finfinnee,  2015.

IjibbaataJireenyaa!;Elleni Printing Press, Finfinnee,  2015.

DhamaateeHaadhaa (Mother’s Commitment): Subi Printing Press, Finfinnee, 2015.

AbjuunKoos (My Dreams): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

IntalaAbbaaXiiqii (The heroism girls); Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

HidhaaHinhiikamne: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

FaanaImaanaa: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

ErgataSeenaa (Promised History). Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

 

POETRY

ImimmaanImaanaa (Poems). Elleni Printing Press, Finfinnee, 2016.

Ija Nan bu’iin (Poems).Oftanenus printing PlC, 2016

Gola Iccitii (Poems). Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

FarraDhalootaa (Generational Killer); Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

Utuu (If): Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

Burqaa: (Poem). Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

Mal KolfaDhaloonni: Subi Printing Press, Finfinnee, 2013.

Qabee (Hung); Elleni Printing press, Finfinnee, 2014.

RaajiiBaraa (Surprized Era): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

Quuqqaa (The obstacle): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

Oromeessaa (Oromoness); efficient printing press, Finfinnee, 2015.

MadaaKulkule (The worest wound): Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

HidhaaHidhaaHidhe (The presioned prisoners), Elleni printing press, 2013.

Dhadhaabbatakooti (My stand): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

BishaantuDheebote (The thirsty water): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2012.

KarramooKaraadha: Subi Printing Press, Finfinnee, 2013.

Kaayyoo (purpose): Subi Printing press, Finfinnee, 2011.

NutiWarra Badu Miti: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

DaawwitiiGanamaa (Morning Light); Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

Barakoofkee (The era of mine and yours): Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

BosonaCillimoo (Cilimo forest) Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

Meelannaa: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2016.

Onneeriphe: (Hibernated Heart)-Subi Printing Press, Finfinnee, 2013.

QoreeQoraattiiHinQabne: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

Miixuu of kaltiiduraa: Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

 

LITERATURE AND GRAMMAR

Hora Obaa: (Street Ocean): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

Subii: Bu'uuraaleeOg-Barruu: Subi Printing Press, Finfinnee, 2013.

Hayyuu Bara keenyaa (Current Intellectuals): Elleni Printing press, Finfinnee, 2013.

Diinqakeenyaa (our home land): Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

AfaanOromoo fi ImaammataAfaanii:Elleni Printing press, Finfinnee, 2015.

CiniinsuuDhalootaa (Generation suppression): Elleni Printing press, Finfinnee, 2015.

ImaanaaJireenyaa: Subi Printing Press, Finfinnee, 2012.

ABC (The ABC): Subi printing press, Finfinnee, 2011.

Layidaa: (Oromo Humour): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

Qalbii (Oromo Grammar): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

 

RELIGIOUS BOOKS

Wal’aansoofiMul’ataDhalootaa (Struggle and vison of the Generation): Elleni Printing press, 2016

HumnaMul’ataa (Power of Vision): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

DungooJireenyaa (Alife sun); Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

Miiltoo (Follower): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

Amantii (Religion): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

Kallattii (Direction):  Elleni Printing Press, Finfinnee, 2012.

Gaaffiiwaldaarrattika’uufideebiisaa (Questions and answer on churches): Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

Bu’uuraGaa’elaa (Fundamentals of Marrage); Elleni printing press, Finfinnee, 2015.

KiristaanummaafiOromooDuriiHangaHar’aatti (Oromo and Orthodox): African Printing press, Finfinnee, 2015.

AkkasTa’uunIrraHinturre; (Regration); Global Printing Press, Finfinnee, 2012.

LeenjiiGiddugaleessaa (Intermediate Evangelism); Great Commission Printing Press, Finfinnee, 2012.

LallabaKiristoosiinGidduGaleeffate. (Christ Centered Preaching): Great Commission Printing Press, Finfinnee, 2011.

Bu’uuraLeenjiiwangeelaa (Basic Evangelism Training); Great Commission Printing Press, Finfinnee, 2011.

LallabaKiristoosiinGidduGaleeffate. (Christ Centered Preaching); Greater Commission, Printing Press, Finfinnee, 2011.

UlfaBaasuu (Abortion); Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

OgeessaOgeessaanOlii (More than the Carpenter): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

WaliigalteefiiRakkooFuruu (Conflict Resolution): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

NaamusaKiristaanummaa (Christian Ethics): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2015.

LeenjiiWangeelaGiddugaleessaa (Intermediate Evangelism): Great Commission Printing Press, Finfinnee, 2015.

 

OROMO HISTORY

DameeFottoqe(SeenaaUummataKafaa) Elleni Printing Press, Finfinnee, 2016.

Bu’aaba’iQabsooOromoo (Oromo Struggle): Elleni printing press; Finfinnee, 2014.

DuungooOromoo(Oromo’s Heroism); Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

Discourse of the Origion of the coffee: Africa Printing press; Finfinnee, 2015.

Leadership in Africa: Elleni printing press; Finfinnee, 2015.

DhiigaDhalootaQubee (The new generation blood): Elleni printing press, 2016.

QabsooOromooEessaaKaram (The direction of Oromo Struggle); Elleni Printing Press, 2013.

DuubDeebiiSeenaa (Flashback History):Subi Printing Press, Finfinnee, 2011.

HubannooOromoof (Understanding for Oromos): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2014.

KudhaamaSeenaa (Personalism History): ElleniPrinting Press, Finfinnee, 2012.

SafuuOromoo (Oromo Custom): Subi Printing Press, Finfinnee, 2013.

Meettoo (Central Region Oromo History):Africa Printing press,  2015.

QaanqeeQabsooOromoo (Oromo Revolution Pillars): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

Irrecha Hora Harsadi (Oromo Religion); ElleniPrinitng Press,Finfinnee, 2012.

Jaarraa (HaaromsaAadaafiSeenaaBooranaa): Elleni Printing Press, Finfinnee, 2013.

 

ONLINE PUBLICATIONS

 

STORY & POEMS

Mul’ataKaraattiHafe (Oromia Times), January 2, 2014.

BaddanYaaWayyaanotaa http://gibetube.com/baddan-yaa-wayyaanotaa/, February 23, 2016

SeenaaShaalaqaaGarbiBultoo www.Bilisummaa.Com. August 17, 2014.

HumnaBarreessuu (the power of writing). www.Bilisummaa.Com. August 17, 2014.

GoobanaanMaalJedha?:http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/11/beekan-gulummaa-goobanaan-maal-jedha/  November 10, 2014 :

Ida’amaZeeroo: http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/11/beekan-gulummaa-idaama-zeeroo/ November 3, 2014.

HinbaadhuMaqaaOrmaa: http://gadaa.net/FinfinneTribune/category/articles/beekan-gulummaa/ July 26, 2014.

Yaawaaq Nan ajjeesiin: http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/07/beekan-gulummaa-yaa-waaq-nan-ajjeesiin/ July 22, 2014.

MaaliifNurraTuultuu?.http://gibetube.com/beekan-gulummaa-irranaa-maaliif-nurra-tuultuu/December 26, 2015.

GumaaDhiigaa. http://gibetube.com/gumaa-dhiigaa/February 21, 2016

XiinxalaqulqullinabarreeffamaAfaanOromoo: oromiatimes.files.wordpress.com: May, 2014.

NanjibbeKormaaLukkuu: oromiatimes.files.wordpress.com: August 31, 2014.

 

LITERARY JOURNALS

Editor-in-Chief, SIIFSIIN, Global Printing Press, 2012-present.

Writer and Contributor, SAFUU.Gadaa Publishing press 2012-2014.

Editor and Writer; GADAA, Oftane Publishing press.2014-2015.

 

TEACHING MODULES

SeensaAfoolaOromoo (Introduction to Oromo Folklore), 2011.

MalleenQorannoo (Research Method)-2012.

XiinloogaafiWaaltinaAfaanii (Dialectology and Language Standardization)-2013.

Bu’uuraaleeOg-Barruu (Fundamentals of Literature) - 2014.

OgbarruufdhimmaUummataa (Literature and Human Concern)- Module, 2014.

Quunnamtiisabaa (Public Relations)- Teaching Module, 2015.

TRAINING

Higher Diploma Programme /Pedagogy Licensee September 2, 2010-June, 2011

Diploma in Basic Computer Training, May 25, 2007-Sep, 2007

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Octo, 2011.

Teaching Method and Continuous Assessment July 1-30, 2010.

Great Commission ministry courses, 2004-2005, 2009-2010.

On the federal government of Ethiopian policies; March 23-April 1, 2010

Statistical Package for the social Sciences (SPSS) October 5-2011

English Language Improvement: May 12-July 12, 2010.

CERTIFICATE

Leading, Teaching under Oromo Christian students Fellowship, 2006.

Oromo Language & Culture Development, April 2013

Best active researcher and teacher of the year 2010/2011.

Afaan Oromo Language and culture club leader 2002-2004

Developing a more effective language class March 5-6, 2010

Leader for Oromo Christian University Students (FOCUS), 2008-2009.

Ethiopian Students union member 2003-2006

RESEARCH

Thematic analysis of Oromo Folktales: West Shoa& East Wallaga.

Thematic Analysis of Oromo Love Songs, Eastern WollogaNunuKumba District

The role of Literature in Resistance

The role of Oromo Arts in Oromo Revolution

RESEARCH INTEREST

Literature Vs justice

Folkloristics resistance and freedom

Documentation of oral tradition and verbal arts

Literature Vs innovation

Gender issues and anthropology

Culture and theological studies

Traditional Conflict Resolution
 

 

REFERENCES

1. Jane Unrue

Director, Scholars at Risk Program

Harvard University
2 Arrow Street, #432

Cambridge, MA 02138

unrue@fas.harvard.edu

2. Assefa Tefera Dibaba, PhD

Indiana University, Bloomington,

asafadibaba@gmail.com
3. Habtamu Dugo, PhD

Adjunct Professor of Journalism and Communications,

University of the District of Columbia

5604 Bismach Drive #104

Alexandria VA 22312

hab.dugo@gmail.com

4. MekuriaBulcha, PhD
Professor Emeritus, Nordic Africa Institute

Uppsala, Sweden

Founder/Publisher of the Oromo Commentary

mekuriabulcha@gmail.com

5. AsafaJalata, PhD

Professor of Global Studies and Sociology

Interim Director of African Studies Program
University of Tennessee in Knoxville
901 McClung Tower
Knoxville, TN 37996
ajalata@utk.edu

6. Henok G. Gabisa, PhD
President, Oromo Studies Association

Visiting International Law Fellow
Washington and Lee University School of Law
1 Denny Circle
Sydney Lewis Hall Office #523
Lexington, Virginia 24450

GabisaH@wlu.edu

7.  Oli Bachie, PhD

Agronomy Advisor

University of California Agriculture & Natural Resources (UCANR),

1050 E. Holton Rd.

Holtville, CA 92250

http://ucanr.edu

obachie@ucanr.edu

 

LANGUAGES

Oromo (Mother tongue)

Amharic

English

 

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved